Nowe zasady zabezpieczania transakcji pochodnych

advertisement
Nowe zasady zabezpieczania
transakcji pochodnych
EMIR – wymogi zabezpieczania transakcji
Obowiązek
raportowania
wszystkich transakcji
pochodnych
(OTC i rynek
regulowany; rozliczane
centralnie i bilateralnie)
do repozytoriów
transakcji
F4
Zasady ograniczania
ryzyka kredytowego
transakcji pochodnych
OTC, które nie będą
centralnie rozliczane w
CCP
F3
Obowiązek
centralnego
rozliczania (CO)
(za pośrednictwem
CCP)
wystandaryzowanych
transakcji pochodnych
OTC
F2
F1
• Rozporządzenie UE nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów
pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów
centralnych i repozytoriów transakcji (= European Market Infrastructure Regulation, EMIR)
Wymogi dla CCP
i repozytoriów
transakcji
• Art. 11.3: „terminowa, precyzyjna i odpowiednio wyodrębniona wymiana zabezpieczeń”
• RTS on risk-mitigation techniques for OTC-derivative contracts not cleared by a CCP
• Przyjęty przez KE, 04/10/2016
• Szacowana data wejścia w życie: 12/2016
2
Harmonogram wejścia w życie wymogów
Fx Forward – 31/12/2018 lub MiFID II
VM (*)
Fazowe wdrażanie VM/IM - na podstawie
sumy brutto nominałów w grupie
01/03/2017 – pozostałe
(RTS + 1M) – grupy z V > EUR 3 bln
Trwałe wyłączenie: V < EUR 8 mld
IM (*)
01/09/2020 – pozostałe
Procedura
wyłączenia dla
IGT: od
wejścia w
życie RTS
01/09/2019 – grupy z V > EUR 0,75 bln
01/09/2018 – grupy z V > EUR 1,5 bln
01/09/2017 – grupy z V > EUR 2,25 bln
(RTS + 1M) – grupy z V > EUR 3 bln
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2021
(*) wymóg stosowany, jeżeli OBAJ kontrahenci spełniają kryterium V
3
Zakres przedmiotowy i podmiotowy RTS
• Transakcje pochodne OTC, nierozliczane w CCP
• Również wewnątrzgrupowe – chyba że wyłączenie IGT
• Fx Forward, Fx Swap, wymiana kapitałów CIRS – wyłączenie z IM
• Opcje kapitałowe – wyłączenie z IM/VM na 3Y
• Wymogi stosowane do transakcji zawartych w/po dacie wejścia w życie wymogu
(uwzględniając fazowanie)
• Fx Forward – opóźnione wejście w życie
• Zakres kontrahentów
• Transakcja zawarta przez FC/NFC+ z innym FC/NFC+
• Fazowanie: wymogiem muszą być objęci obaj kontrahenci
• NFC- można podjąć decyzję o niestosowaniu wymogów
• Podmioty wyłączone z EMIR – wymogi nie stosowane
4
Initial Margin (IM) i Variation Margin (VM), 1/2
• ‘Variation margin’ – wycena transakcji, zgodnie z art. 11.2 EMIR
• ‘Initial margin’ – potencjalna przyszła ekspozycja (od ostatniej wymiany VM do zamknięcia
pozycji i upłynnienia zabezpieczeń)
• Obliczane na pakiecie kompensowania (= efektywna umowa nettingowa)
• Threshold
• VM = 0
• IM – dopuszczalny, ograniczony (Eur 10M/50M)
5
Initial Margin (IM) i Variation Margin (VM), 2/2
• Obliczanie
• VM - najrzadziej na bazie dziennej
• IM – zależne od zdarzeń (np. zawarcie transakcji), max. 10 dni roboczych
• IM: wybór metody: SM (wagi ryzyka) albo IMM (model)
• Minimum Transfer Amount - max 500 000 EUR
• Można rozdzielić na VM MTA i IM MTA
• Termin rozliczenia
• VM - standardowo w ciągu dnia roboczego, w którym została obliczona; możliwe wydłużenie do 2BD
(reskalowanie IM)
• IM - w ciągu dnia roboczego, w którym została obliczona
• W przypadku sporu – rozliczyć niekwestionowaną część
6
Wymogi dla aktywów zabezpieczających
• Zamknięta lista dopuszczalnych aktywów
• Cash
• Inne (np. papiery wartościowe)
• Brak np. gwarancji
• Wymogi monitorowania ryzyka kredytowego, koncentracji, korelacji – dla aktywów innych
niż cash
• Wartość zabezpieczeń, obliczana codziennie
• Obowiązkowe haircuts
• Haircut na ryzyko kredytowe, płynności itp.
• Haircut FX (IM: również cash, w określonych sytuacjach)
7
Wymogi dla procesów wewnętrznych
• Model IMM – wymogi dla metodologii, dopuszczenia, kalibracji, back-testingu,
integralności i nadzoru modelu
• Wymogi dla procesów zarządzania ryzykiem (m.in. wymiana zabezpieczeń, autoryzacja
odstępstw, regularny monitoring ekspozycji IGT)
• Wymogi dla procesów zarządzania zabezpieczeniami i ich segregacji
(m.in. wycena aktywów, rejestracja zabezpieczeń, terminowe ponowne przejęcie
własności zabezpieczeń)
• Komunikacja z organem nadzoru (model IMM, segregacja IM)
8
Wymogi ogólne
Wymóg zapewnienia ochrony przed niewypłacalnością podmiotu ustanawiającego
zabezpieczenie
• Możliwość zaspokojenia się z depozytu początkowego przez kontrahenta, na którego rzecz
ustanawiane jest zabezpieczenie w przypadku niewykonania zobowiązania przez kontrahenta
ustanawiającego zabezpieczenie
Wymóg zapewnienia zwrotu zabezpieczenia
• Możliwość swobodnego, terminowego przekazania początkowego depozytu zabezpieczającego
kontrahentowi ustanawiającemu zabezpieczenie w przypadku niewykonania zobowiązania przez
kontrahenta pobierającego zabezpieczenie
• Zwrócenie niewykorzystanego zabezpieczenia kontrahentowi ustanawiającemu zabezpieczenie, z
wyłączeniem kosztów i wydatków poniesionych w związku z pobieraniem i utrzymywaniem
zabezpieczenia
Wymóg wyodrębnienia
• Początkowy depozyt zabezpieczający należy objąć ochroną przed niewykonaniem zobowiązania przez
kontrahenta pobierającego zabezpieczenie lub przed niewypłacalnością tego kontrahenta,
wyodrębniając go w dowolny z następujących sposobów lub w obydwa następujące sposoby
• w księgach i rejestrach prowadzonych przez posiadacza lub depozytariusza będącego osobą trzecią
• za pomocą innych prawnie wiążących uzgodnień
9
Wymogi w zakresie depozytu początkowego w formie
środków pieniężnych
• Środki pieniężne pobrane jako początkowy depozyt zabezpieczający na rachunkach
pieniężnych w bankach centralnych lub instytucjach kredytowych, które spełniają
wszystkie poniższe warunki:
• posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności zgodnie z dyrektywą 2013/36/UE lub posiadają
zezwolenie na prowadzenie działalności w państwie trzecim, którego ustalenia nadzorcze i
regulacyjne zostały uznane za równoważne zgodnie z art. 142 ust. 2 rozporządzenia (UE)
nr 575/2013;
• nie są kontrahentem ustanawiającym zabezpieczenie ani kontrahentem pobierającym
zabezpieczenie ani nie wchodzą w skład tej samej grupy co którykolwiek z kontrahentów;
• Kontrahenci oceniają jakość kredytową instytucji kredytowej, w której utrzymywany jest
depozyt początkowy stosując metodykę, która nie opiera się wyłącznie lub mechanicznie
na zewnętrznych ocenach jakości kredytowej.
10
Wymogi w zakresie depozytu początkowego w formie
niepieniężnej
• Kontrahenci zapewniają wyodrębnienie niepieniężnego zabezpieczenia wymienianego jako
początkowy depozyt zabezpieczający w następujący sposób:
• jeżeli zabezpieczenie jest utrzymywane na zasadzie własnościowej przez kontrahenta pobierającego
zabezpieczenie, wyodrębnia się je z pozostałych aktywów będących własnością kontrahenta
pobierającego zabezpieczenie;
• jeżeli zabezpieczenie jest utrzymywane na zasadzie niewłasnościowej przez kontrahenta
ustanawiającego zabezpieczenie, wyodrębnia się je z pozostałych aktywów będących własnością
kontrahenta ustanawiającego zabezpieczenie;
• jeżeli zabezpieczenie jest utrzymywane w księgach i rejestrach depozytariusza lub innego posiadacza
będącego osobą trzecią, wyodrębnia się je z aktywów stanowiących własność tego posiadacza lub
depozytariusza będącego osobą trzecią.
11
Weryfikacja prawna w zakresie depozytu
zabezpieczającego
• Kontrahenci przeprowadzają niezależną weryfikację prawną, aby ustalić, czy uzgodnienia
dotyczące wyodrębnienia spełniają wymagania dotyczącego depozytu początkowego.
Tego rodzaju weryfikację prawną może przeprowadzić niezależna jednostka wewnętrzna
lub niezależna osoba trzecia.
• Kontrahenci dostarczają swoim właściwym organom dowody potwierdzające zgodność z
wymogami w zakresie depozytu początkowego w odniesieniu do każdej odnośnej
jurysdykcji oraz – na żądanie właściwego organu – ustanawiają politykę zapewniającą
ciągłą ocenę zgodności z tymi wymogami.
12
Implikacje prawne wymogów dotyczących depozytu
początkowego
• Ograniczenie możliwości stosowania zabezpieczenia w postaci przeniesienia własności
• Przyjęcie formy ograniczonego prawa rzeczowego (w prawie angielskim fixed charge, w
prawie polskim zastaw finansowy)
• Brak możliwości zastosowania prawa użycia
• Konieczność dokonania blokady przedmiotu zabezpieczenia
• W przypadku zabezpieczenia na środkach pieniężnych konieczność złożenia
zabezpieczenia u podmiotu trzeciego
• Konieczność opracowania nowych standardów dokumentacji (2016 IM ISDA Credit
Support Deed, Umowa Zabezpieczająca)
13
Porównanie depozytu początkowego na środkach
pieniężnych i na skarbowych papierach wartościowych
Środki pieniężne
Skarbowe papiery wartościowe
Forma prawna zabezpieczenia
zastaw finansowy na rachunku bankowym
dawcy zabezpieczenia
zastaw finansowy na papierach
wartościowych dawcy zabezpieczenia
Konieczność złożenia
zabezpieczenia u osoby trzeciej
TAK. Zabezpieczenie składane jest przez
dawcę zabezpieczenia w innym banku lub
NBP
NIE. Zabezpieczenie może być ustanawiane
w ramach istniejących rachunków papierów
wartościowych i kont depozytowych
Koszty utrzymywania
zabezpieczenia
koszt prowadzenia rachunku, podatek
bankowy
koszt prowadzenia rachunku papierów
wartościowych (jeżeli jest w innym
podmiocie), opłaty KDPW w związku z
dokonaniem blokady na koncie depozytowym
Konieczność dokonania
blokady
TAK. Środki na rachunku objętym zastawem
finansowym musiałyby zostać zablokowane
TAK. Papiery wartościowe zablokowane
byłyby zarówno na rachunku papierów
wartościowych, jak i na koncie depozytowym
w KDPW
Możliwość pozaegzekucyjnego
zaspokojenia się z
zabezpieczenia
TAK. Możliwość przejęcia przedmiotu
zabezpieczenia
TAK. Możliwość przejęcia przedmiotu
zabezpieczenia
Ochrona przed upadłością
biorcy zabezpieczenia
TAK. Zabezpieczenie nie wchodzi do masy
upadłości biorcy zabezpieczenia
TAK. Zabezpieczenie nie wchodzi do masy
upadłości biorcy zabezpieczenia
Ochrona przez upadłością
dawcy zabezpieczenia
TAK. Środki pieniężne objęte zastawem
finansowym są wyodrębnione dla celów
zaspokojenia z ogólnej masy upadłości dawcy
zabezpieczenia
TAK. Papiery wartościowe objęte zastawem
finansowym są wyodrębnione dla celów
zaspokojenia z ogólnej masy upadłości dawcy
zabezpieczenia
14
Proponowana forma depozytu początkowego na polskim
rynku międzybankowym
• Zastaw finansowy na obligacjach Skarbu Państwa
• Zastaw finansowy jest stosunkowo prosty do ustanowienia (brak szczególnej formy
prawnej, brak konieczności rejestracji)
• Zastaw finansowy zapewnia odpowiednią ochronę przed upadłością kontrahenta
wnoszącego zabezpieczenie jak i przyjmującego zabezpieczenie
• Zastaw finansowy zapewnia stosunkowo łatwą formę zaspokojenia się w przypadku
naruszenia umowy przez kontrahenta (przejęcie przedmiotu zastawu)
• Papiery wartościowe objęte zastawem wyodrębnione są zarówno z aktywów kontrahenta
wnoszącego zabezpieczenie, aktywów przyjmującego zabezpieczenie jak i w ramach
systemu depozytowego prowadzonego przez KDPW
15
Dokumentacja implementująca rozwiązanie
• Zmiana umowy zabezpieczającej ZBP w zakresie wprowadzenia depozytu początkowego.
Zmiana polegałaby przede wszystkim na wprowadzeniu depozytu początkowego, zasad
określania jego wysokości, terminu i sposobu jego wnoszenia, wyceny jego wartości,
sposobów i trybu realizacji zabezpieczenia
• Zmiana umowy zabezpieczającej w zakresie depozytu zabezpieczającego dokonana
zostałaby przez wprowadzenie aneksu do istniejącej umowy zabezpieczającej („Aneks
Depozytu Początkowego”), który uzupełniałby postanowienia istniejącego standardu
umowy zabezpieczającej w zakresie depozytu początkowego (ekwiwalent 2016 IM Credit
Support Deed) oraz warunki konieczne do ustanowienia zastawu finansowego
• Zmiana Regulaminu KDPW
• Procedury operacyjne stanowiące załącznik do Aneksu Zabezpieczającego określające
szczegółowe zasady wnoszenia depozytu
• Opinie prawne dla każdego z kontrahentów w odniesieniu do Aneksu Depozytu
potwierdzające spełnienie wymogów w zakresie depozytu początkowego
16
Produkty prac projektu
• Projekt zakłada wypracowanie następujących produktów prac
• Implementacja technologiczna w systemach KDPW funkcjonalności ustanawiania zabezpieczeń
IM w papierach wartościowych na rzecz innych uczestników oraz dostosowanie regulacji KDPW
• Umowa zabezpieczająca IM – podpisywana między stronami transakcji pochodnej, regulująca
zasady i tryb ustanawiania zabezpieczeń IM
• Opis funkcjonalności, zasady ustanawiania zabezpieczeń IM i realizacji zabezpieczeń z punktu
widzenia uczestników
17
Korzyści dla uczestników
• Przygotowanie jednolitej dla całego polskiego rynku międzybankowego koncepcji składania
zabezpieczenia IM
• Wykorzystanie obecnej ścieżki funkcjonalności w KDPW (wymagane dostosowanie do
celów projektu) – minimalizacja koniecznych dostosowań po stronie uczestników
• KDPW działa jako podmiot gwarantujący skuteczność ustanowienia zabezpieczenia
• KDPW jako centralny depozyt dla polskich skarbowych papierów dłużnych
• Efektywna umowa zabezpieczająca, regulująca tryb ustanawiania zabezpieczeń IM pod
umową ramową w standardzie ZBP
• Opinia prawna potwierdzająca efektywność umowy zabezpieczającej oraz segregacji
zabezpieczeń, zgodnie z wymogami RTS
18
Kontakt
Mariusz Więckowski
Partner Zarządzający
Marcin Bartczak
Partner
Areto Sp. z o.o. sp.k.
ul. Wilcza 31/1A
00-544 Warszawa
Dentons
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
T: +48 22 745 02 00
M: +48 609 519 730
E: [email protected]
T: +48 22 242 56 13
E: [email protected]
19
Download