7 powodów, - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

advertisement
7 powodów,
dla których warto raportować do
Repozytorium Transakcji w KDPW
1
Obowiązek raportowania
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 648/2012 z dnia 4 lipca
2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza
rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR)
wprowadza obowiązek raportowania wszystkich kontraktów pochodnych do repozytorium transakcji, niezależnie od rynku, na którym zostały one zawarte. Dotyczy on
podmiotów prawnych zawierających kontrakty pochodne.
Raportując do KDPW_TR wypełniacie Państwo wymogi rozporządzenia EMIR.
2
Wszystkie klasy instrumentów w jednym miejscu
2 maja 2013 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych złożył w Europejskim Urzędzie
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wniosek o rejestrację repozytorium
transakcji do celów związanych z przyjmowaniem i przechowywaniem zgłoszeń
o zawartych kontraktach pochodnych, zgodnie z obowiązkiem, który wprowadzają
przepisy unijnego rozporządzenia EMIR.
Wniosek rejestracyjny KDPW dotyczy autoryzacji KDPW_TR w zakresie następujących
klas instrumentów pochodnych, niezależnie od miejsca zawarcia kontraktu
(rynek regulowany lub rynek OTC):
•
Towarowy instrument pochodny (CO)
•
Kredytowy instrument pochodny (CR)
•
Walutowy instrument pochodny (CU)
•
Instrument pochodny na akcje (EQ)
•
Instrument pochodny na stopę procentową (IR)
•
Inny instrument pochodny (OT)
3
Wypełnienie i delegowanie obowiązku raportowania
Podmioty zobowiązane do raportowania mogą raportować bezpośrednio do repozytorium transakcji w KDPW, co wymaga uczestnictwa KDPW_TR (w typie Zwykły
Uczestnik Raportujący lub Generalny Uczestnik Raportujący), bądź wypełniać ten
obowiązek za pośrednictwem innego uczestnika raportującego KDPW_TR. Zgodnie
z unijnymi regulacjami, obowiązek raportowania może być delegowany także
do centralnego kontrahenta – na polskim rynku: KDPW_CCP.
4
Darmowe pośrednictwo KDPW_CCP w przekazywaniu informacji do KDPW_TR
KDPW_CCP nie pobiera opłat za pośrednictwo: raportowanie przez KDPW_CCP
kontraktów pochodnych w imieniu uczestnika rozliczającego lub jego klientów nie
wiąże się więc z dodatkowymi kosztami dla uczestników rozliczających ponad opłaty
wymagane przez KDPW (za zgłoszenie transakcji do repozytorium oraz za utrzymanie
w repozytorium informacji o kontrakcie).
KDPW_CCP raportować będzie kontrakty terminowe zawierane bądź rozliczane
przez siebie. KDPW_CCP raportować będzie wyłącznie do repozytorium transakcji
prowadzonego przez KDPW co oznacza, że nie będzie raportować informacji
o kontraktach pochodnych do innego z istniejących repozytoriów.
5
Przejrzyste stawki opłat
Opłata za zgłoszenie transakcji do repozytorium:
• za zgłoszenie transakcji zawartej na rynku regulowanym o wartości nie przekraczającej 30 tys. zł: 0,20 zł od każdej transakcji zgłoszonej w imieniu kontrahenta,
• za zgłoszenie transakcji zawartej na rynku regulowanym o wartości przekraczającej
30 tys. zł: 0,60 zł od każdej transakcji zgłoszonej w imieniu kontrahenta,
• za zgłoszenie transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym: 1 zł od każdej
transakcji zgłoszonej w imieniu kontrahenta.
Opłata miesięczna za utrzymywanie w repozytorium informacji o kontraktach:
0,05 zł od każdego aktywnego kontraktu.
Opłata za uczestnictwo (roczna)*
Uczestnicy raportujący
Uczestnicy pośredni
GUR
ZUR
PUR
45 000 zł
25 000 zł
2 500 zł
* Jeżeli umowa z KDPW zostanie zawarta w drugim półroczu roku
kalendarzowego, opłata za ten rok pobierana jest w ½ wysokości
6
Maksymalna wysokość sumy opłat za
zgłoszenie transakcji do repozytorium
oraz z tytułu utrzymywania w
repozytorium informacji o kontraktach
wynosi 250 tys. zł rocznie w przypadku
opłat dotyczących kontraktów jednego
kontrahenta raportowanych przez
jednego uczestnika raportującego.
Łatwa komunikacja
Repozytorium w KDPW udostępnia swoim uczestnikom dwa interfejsy komunikacyjne: A2A (Application to Applicaction) oraz U2A (User to Application).
A2A to interfejs wspierający automatyczną wymianę danych pomiędzy aplikacją
repozytorium, po stronie KDPW i aplikacjami uczestników. Zrealizowany jest na bazie
wymiany zdefiniowanych komunikatów w formacie XML za pomocą oprogramowania IBM WebSphere MQ.
U2A to graficzny interfejs użytkownika, wspierający manualną wymianę danych
z aplikacją wspierającą usługę repozytorium transakcji. Zrealizowany jest na bazie
aplikacji dostępnej w ramach witryny internetowej KDPW.
7
Sprawne wdrożenie usługi
W celu uzyskania dostępu do serwisu należy złożyć odpowiedni wniosek, a następnie
zalogować się certyfikatem elektronicznym na stronie www.kdpw.pl w zakładce
Repozytorium transakcji wersja EMIR.
W zakładce znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje, regulacje, wzory
dokumentów dotyczące usługi KDPW_TR.
KDPW_TR
Tel. +48 22 537 91 47
[email protected]
www.kdpw.pl
Download