Agencja Numerująca - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

advertisement
Agencja
Numerująca
KDPW Agencja
Numerująca
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jest jedyną instytucją na rynku polskim oraz jedną z niewielu w Europie, która
oferuje tak szeroki wachlarz usług nadawania numerów i kodów dla podmiotów oraz instrumentów z rynku finansowego.
KDPW nadaje następujące kody:
ISIN i CFI
FISN
LEI
Od 1994 roku KDPW jest członkiem międzynarodowego
Stowarzyszenia Krajowych Agencji Numerujących ANNA
(The Association of National Numbering Agencies).
Od 1996 KDPW pełni funkcję agencji numerującej.
http://www.anna-web.org
Nadawanie
kodów
ISIN i CFI
cz. 1/3
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jako Krajowa Agencja
Numerująca (National Numbering Agency, NNA) upoważniony
jest do nadawania kodów:
ISIN
International Securities
Identification Number
CFI
Classification
of Financial Instruments
Kody te nadawane są instrumentom finansowym emitowanym
przez uczestników KDPW, jak również podmioty nie będące uczestnikami Krajowego Depozytu, na podstawie odrębnych umów.
Nadawanie
kodów
ISIN i CFI
cz. 2/3
Do identyfikacji papierów wartościowych i instrumentów finansowych służy kod ISIN, który w sposób jednoznaczny określa
dany instrument. Jest kodem unikalnym i nadawanym zgodnie
ze standardem ISO 6166 oraz wytycznymi The Association of
National Numbering Agencies – organizacji, której KDPW jest
członkiem od 1994 roku.
Kod ISIN instrumentu finansowego jest ciągiem dwunastu znaków i składa się z:
rzedrostka, którym jest dwuliterowe oznaczenie kodop
we kraju zgodne z normą ISO 3166,
s ymbolu podstawowego, który składa się z dziewięciu znaków alfanumerycznych,
c yfry kontrolnej, obliczonej zgodnie z modułem dziesiętnym
stosownie do postanowień normy ISO 6166.
Nadawanie
kodów
ISIN i CFI
cz. 3/3
Uczestnicy światowego rynku kapitałowego, posługując się
kodami ISIN, mogą napotkać problem związany z szybką identyfikacją typu instrumentu. W związku z tym został wprowadzony jednolity standard klasyfikacji instrumentów finansowych - kod CFI. Jest kodem opisującym dany instrument i nie
jest kodem unikalnym.
Kod CFI jest ciągiem sześciu znaków i jest oznaczeniem nadawanym zgodnie ze standardem ISO 10962.
Nadawanie
kodów FISN
cz. 1/2
Pełniąc funkcję Krajowej Agencji Numerującej Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych upoważniony jest także do nadawania kodów FISN.
Sposób nadawania kodów FISN stworzony jest w oparciu o międzynarodowe standardy techniczne ISO 18774 oraz wytyczne The Association of National Numbering Agencies (ANNA).
Krajowy Depozyt nadaje kody FISN tylko dla instrumentów, dla
których nadaje kody ISIN.
FISN
Financial Instrument Short Name
Nadawanie
kodów FISN
cz. 2/2
FISN ma maksymalną długość 35 znaków alfanumerycznych
i składa się z:
s króconej nazwy emitenta o maksymalnej długości 15 znaków alfanumerycznych,
„ /” – jako separatora miedzy nazwą emitenta a opisem instrumentów finansowych,
pisu instrumentów finansowych o maksymalnej długości
o
19 znaków alfanumerycznych.
Stosowanie kodów FISN ma na celu ujednolicenie standardów
na międzynarodowym rynku finansowym i jest cenne dla szerokiego zakresu funkcji przetwarzania papierów wartościowych w tym sprawozdań, potwierdzeń, działalności rozliczeniowej czy sprawozdawczości bankowej.
Kody FISN będą powszechnie używane po uruchomieniu
Target2-Securities.
Opis
instrumentu
za pomocą
kodu FISN
Akcje uprzywilejowane, AMICA WRONKI S.A.
ISIN: PLAMICA00028
FISN: AMICA/NRI PFD SER A
nazwa
skrócona
emitenta
typ
emisj
cechy
charakterystyczne
seria
oznaczenie
serii
WYJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW
NRI – skrót od angielskich słów „Normal Rate Income”
PFD – skrót od angielskiego słowa „Preferred”
SER – skrót od angielskiego słowa „Series’”
Opis
instrumentu
za pomocą
kodu FISN
Opcje, indeks WIG20
ISIN: PL0GO0048159
FISN: WIG20 IX/O 03 2015 P 3625
WYJAŚNIENIA UŻYTYCH NAZW I SKRÓTÓW
Nazwa skrócona instrumentu bazowego opcji – w przypadku opcji, w miejsce wpisu nazwy skróconej emitenta wpisujemy nazwę skróconą instrumentu bazowego opcji np. WIG20 IX
(opcje na indeks WIG20), KGHM SH (opcje na akcje KGHM) SH
– skrót od angielskiego słowa „Shares”.
nazwa
miesiąc
rok
skrócona
cena
wygaśnięcia wykonania
instrumentu
opis
bazowego skrócony
typ
rodzaju
opcji
instrumentu
IX – skrót od angielskiego słowa „Index”
O – skrót od angielskiego słowa „Option”
P – skrót od angielskiego słowa „Put”
Nadawanie
kodów LEI
cz. 1/3
LEI
Legal Entity Identifier
LEI to niepowtarzalny numer identyfikujący podmioty będące
stronami transakcji zawieranych na rynkach finansowych. Numery LEI nadawane są uczestnikom rynku na całym świecie
przez sieć Lokalnych Jednostek Operacyjnych (Local Operating Unit – LOU), zintegrowanych w ramach międzynarodowego
systemu i umożliwiają ocenę ryzyka kredytowego generowanego przez instytucjonalne podmioty finansowe i niefinansowe
w skali globalnej.
Posiadanie numeru LEI jest niezbędne do przekazywania do
repozytorium transakcji informacji o zawartych kontraktach
pochodnych, (obowiązek raportowania do repozytoriów transakcji wszedł w życie 12 lutego 2014 r.).
Nadawanie
kodów LEI
W celu zapewnienia globalnej niepowtarzalności kod LEI składa się z następujących znaków:
5-6
2 znaki
rezerwowe
– 00
cz. 2/3
1-4
7-18
12 losowo nadanych znaków
alfanumerycznych nadawanych
przez LOU według jasnych
i przejrzystych zasad alokacji
czterocyfrowy prefiks, nadawany
przez Sekretariat ROC,
jednoznacznie przypisany
każdemu LOU
(w przypadku KDPW – 2594)
19-20
2 cyfry sprawdzające
poprawność kodu,
zgodnie ze standardem
ISO 17442
Nadawanie
kodów LEI
cz. 3/3
W celu zapewnienia jednoznacznej identyfikacji podmiotów do każdego kodu LEI przypisane są następujące dane
referencyjne:
ficjalna nazwa podmiotu, zgodna z zapisem
o
w rejestrze podmiotów lub funduszy inwestycyjnych
lub w dokumentach rejestrowych podmiotu,
adres siedziby podmiotu lub TFI,
dres administracyjny podmiotu lub TFI
a
(w tym kraj zgodnie ze standardem ISO 3166),
data pierwszej rejestracji kodu LEI,
data ostatniej aktualizacji kodu LEI,
ata i przyczyna wygaśnięcia kodu LEI
d
(w stosownych przypadkach).
KDPW_LEI
19 sierpnia 2013 r. KDPW otrzymał prefix (2594) niezbędny do
nadawania identyfikatorów pre-LEI. Prefix został nadany przez
Regulatory Oversight Committee (ROC) i identyfikuje kody nadane przez KDPW w globalnym systemie LEI. O numer prefix
dla KDPW wystąpił Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, który działa jako podmiot pośredniczący w procesie zatwierdzania
przez ROC instytucji krajowej, jako jednostki pre-LOU. W grudniu 2013 roku, zgodnie z decyzją Regulatory Oversight Committee, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
uzyskał status jednostki pre-LOU (Local Operating Unit)
upoważnionej do nadawania numerów LEI.
ROC
Podmiot A
LOU 1
LOU 2
LEI
LEI
Podmiot B
Podmiot C
Podmiot A
Podmiot B
Podmiot C
Kontakt
Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych
Dział Repozytorium Transakcji
T: +48 22 537 91 47
E: [email protected]
Więcej informacji
www.kdpw.pl
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards