Akt prawny

advertisement
Projekt z dnia 15 września 2015 r.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia ……………………2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
oraz szczegółowego sposobu ich nadawania
Na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.
U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu
resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. poz.
594) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku spółki kapitałowej z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu
terytorialnego albo uczelni medycznej w kodzie, o którym mowa w ust. 2, trzeci znak kodu
zastępuje się cyfrą:
1)
1 – w przypadku spółki kapitałowej, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu
terytorialnego albo uczelnia medyczna posiadają udziały albo akcje reprezentujące
mniej niż 51 % kapitału zakładowego;
2)
2 – w przypadku spółki kapitałowej, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu
terytorialnego albo uczelnia medyczna posiadają udziały albo akcje reprezentujące
co najmniej 51 % kapitału zakładowego.”;
2)
załączniki nr 1, 2 i 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załącznikach
nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
MINISTER ZDROWIA
1)
Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U.
poz. 1268).
1
UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art.
105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz.
618, z późn. zm.).
Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w dotychczas obowiązującym
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych
kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 594)
w zakresie identyfikacji podmiotów leczniczych w formie spółek kapitałowych z udziałem
Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego albo uczelni medycznej. Zmodyfikowano
kod części IV systemu, który umożliwi również oznaczenie podmiotów z co najmniej 51 %
udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego albo uczelni medycznej.
Wprowadzenie tego rozwiązania jest podyktowane obowiązkiem wynikającym z przepisów
ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 636, z późn. zm.), zgodnie z którym, podmioty takie muszą przekazywać dane w Systemie
Monitorowania Sytuacji Finansowo-Ekonomicznej.
Zmiany w zakresie załączników nr 1, nr 2 i nr 4 obejmują zmiany w kodach części VI,
VIII i X. Kody zostały uzupełnione, zmienione lub usunięte zgodnie z propozycjami
przedstawianymi przez m.in. Narodowy Fundusz Zdrowia, Naczelną Radę Aptekarską,
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, konsultantów krajowych i
wojewódzkich w poszczególnych dziedzinach medycyny.
W załączniku nr 1 dodano następujący kod: 4 - Centrum zdrowia psychicznego. Dodanie
powyższego kodu podyktowane jest koniecznością zdefiniowania i umiejscowienia ze względu
na specyfikę i rodzaj działania centrów zdrowia psychicznego, które mają stanowić
podstawową formę organizacyjną w systemie ochrony zdrowia psychicznego. Przyjęty w dniu
7 lipca 2015 r. przez Radę Ministrów projekt ustawy o zdrowiu publicznym wprowadza
możliwość utworzenia przedsiębiorstwa, w którym pacjenci uzyskają kompleksowe
świadczenia zdrowotne z zakresu psychiatrii.
W załączniku nr 2 Dział 2. Ośrodki (zespoły) opieki pozaszpitalnej dodano kody: - 2310
Ośrodek rehabilitacji stacjonarnej oraz - 2750 Ośrodek leczenia uzależnień stacjonarny.
Dodanie powyższych kodów jest niezbędnym uzupełnieniem listy kodów w zakresie
lecznictwa stacjonarnego poza szpitalnego. Ponadto w Dziale 4. Oddziały szpitalne i inne
–3–
komórki opieki szpitalnej dodano kod: - 4922 Dział farmacji. Ponadto zmieniono nazwę kodu
- 4920 na Apteka szpitalna/zakładowa. Zmiany dotyczące apteki szpitalnej/zakładowej oraz
dodanie kodu dla działu farmacji jest uwzględnieniem potrzeb zgłaszanych przez Naczelną Izbę
Aptekarską oraz NFZ. W Dziale 9. Inne komórki organizacyjne działalności medycznej
wykreślono z załącznika kod - 9240 Zespół transportu sanitarnego.
Skreślenie z listy kodów powyższego kodu jest wynikiem dostosowania do przepisów
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, gdyż transport sanitarny nie jest
świadczeniem zdrowotnym, a oferowanie usług transportu sanitarnego nie jest wykonywaniem
działalności leczniczej.
W załączniku nr 4 dodano następujące pozycje:
- 115 Choroby płuc dzieci
- 116 Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość
- 117 Endokrynologia i diabetologia dziecięca
- 118 Gastroenterologia dziecięca
- 119 Intensywna terapia
- 120 Medycyna lotnicza
- 121 Medycyna morska i tropikalna
- 122 Nefrologia dziecięca
- 123 Pediatria metaboliczna
- 124 Perinatologia.
Wprowadzenie nowych kodów jest związane ze zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 26).
Ponadto w związku z kodem 45 Epidemiologia, wykreślono powtarzający się dla tej
dziedziny medycyny kod 104.
Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu
przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz.
2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
3
–4–
Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.
4
Download