zalecenia pokontrolne

advertisement
Poznań, 31.12.2014 r.
WOJEWODA WIELKOPOLSKI
PS-Pi.9612.23.2014.4
Pani
XXXXX XXXXX
przedsiębiorca
ul. Sienkiewicza 15,
62-085 Skoki
Zespół kontrolny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Polityki
Społecznej i Zdrowia – Delegatura w Pile, przeprowadził w okresie od 14 do 28 listopada
2014 roku, z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego, kontrolę problemową zgodnie z art.
111 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2013 r., poz.
217 ze zm.) w zakresie spełniania wymagań określonych w ww. ustawie i aktach
wykonawczych do ustawy oraz innych aktach normatywnych wskazanych w ustawie, a także
realizacji opieki nad matką i dzieckiem.
Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole, który przekazano
Pani w dniu 16 grudnia 2014 r.
Zalecenia pokontrolne
Na podstawie ustaleń zawartych w protokole, znak: PS-Pi.9612.23.2014.4 stwierdzono,
niżej wymienione nieprawidłowości:
1. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego jest niezgodna ze stanem
faktycznym ponieważ, nie funkcjonuje jednostka organizacyjna: NZOZ Zespół
Gabinetów Lekarzy Specjalistów HIPOKRATES przy ul. Wągrowieckiej 4 A w Skokach
(kod jednostki – 03) oraz jednostka organizacyjna: NZOZ Zespół Lekarza Rodzinnego
w Parkowie (kod jednostki – 04) wraz z wchodzącymi w jej skład komórkami: poradnia
lekarza POZ, gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej, gabinet zabiegowy, punkt
szczepień oraz punkt pobrań. Ponadto stwierdzono, że adres siedziby i adres
przedsiębiorstwa podmiotu widniejący w księdze rejestrowej jest niezgodny ze stanem
faktycznym. Zmian formalno-prawnych w powyższym zakresie nie zgłoszono do organu
rejestrowego, co narusza art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności
leczniczej (tj. Dz. U. 2013, poz. 217 ze zm.).
2. W przedsiębiorstwie nie są wykonywane wizyty patronażowe pielęgniarek u dzieci
od 6 tygodnia życia do 1 roku, co jest niezgodne z warunkami realizacji przez pielęgniarki
POZ wizyt patronażowych, które określono w części II załącznika Nr 2 do
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2013.1248).
3. Nie zostało udokumentowane spełnienie wymagań zdrowotnych do pracy na
zajmowanym stanowisku przez lekarzy: XXXXXX i XXXXXXX oraz pielęgniarki:
XXXXXXX i XXXXXX, co narusza art.17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011
roku działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2013, poz. 217 ze zm.).
4. Nie sporządzono oraz nie przekazano do Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwego
organu samorządu zawodów medycznych informacji o liczbie osób, które wykonują
zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową,
z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, co narusza art. 17 ust.4 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2013, poz. 217 ze zm.).
al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. (61) 851-55-66, fax (61) 854-11-50
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: [email protected]
5. Nie poddano przeglądowi i legalizacji
XXXXX XXXXX, co narusza w art. 17,
ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2013,
poz. 217 ze zm.).
6. Dokumentacja medyczna prowadzona w podmiocie leczniczym nie spełnia wymagań
wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie
rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j.Dz.U.2014,
poz.177 ze zm.), ponieważ w Skokach i w Wągrowcu:
 w Księdze przyjęć brak:
– oznaczenia podmiotu (nazwy podmiotu, kodu identyfikacyjnego stanowiącego część I
systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, kodu resortowego jednostki
organizacyjnej stanowiącego część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych),
co narusza § 44 pkt 1 rozporządzenia,
– godziny zgłoszenia się pacjenta, co narusza § 44 pkt 3 rozporządzenia,
– adresu miejsca zamieszkania (brak ulicy), co narusza § 44 pkt 4 rozporządzenia,
– imienia i nazwiska oraz podpisu osoby dokonującej wpisu, co narusza § 44 pkt 7
rozporządzenia.
 w Księdze zabiegów brak:
– oznaczenia podmiotu (nazwy podmiotu, kodu resortowego stanowiącego część VII
systemu resortowych kodów identyfikacyjnych komórki organizacyjnej, w której
udzielono świadczeń zdrowotnych), co narusza § 32 pkt 1 rozporządzenia,
– numeru PESEL, co narusza § 32 pkt 4 rozporządzenia,
– oznaczenia lekarza albo innej osoby uprawnionej do udzielania świadczeń zdrowotnych
wykonującej zabieg zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia.
 brak księgi pracowni diagnostycznej w gabinecie pobrań w Skokach, co narusza § 40 pkt
3 lit. c) wymienionego rozporządzenia
 w dokumentacji indywidualnej pacjenta brak oświadczeń pacjenta o upoważnieniu osoby
bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach
zdrowotnych oraz upoważnienia osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej,
co narusza § 8 pkt 2 rozporządzenia.
Wobec powyższego wnoszę o przekazanie informacji o wykonaniu zaleceń oraz podjętych
działaniach, w celu wyeliminowania w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości lub
przyczynach ich niepodjęcia.
Odpowiedzi w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych proszę udzielić pisemnie, w terminie
30 dni od otrzymania niniejszego pisma, informując Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713
Poznań.
Z up. Wojewody Wielkopolskiego
Dorota Kinal
Wicewojewoda Wielkopolski
2
Download