DOKUMENTACJA PROJEKTU ZESPOŁOWEGO STRONA

advertisement
DOKUMENTACJA PROJEKTU ZESPOŁOWEGO
STRONA TYTUŁOWA:
Pierwsza strona powinna zawierać nazwę Uczelni i Wydziału, tytuł projektu, imiona i
nazwiska uczestników projektu, kierunek studiów.
1. Spis treści.
2. Wprowadzenie.
Główne założenia projektu. Uwarunkowania, które sprawiły zasadność
wykonania projektu.
3. Cele projektu.
Określenie w punktach głównych celów projektu.
4. Metodyka zarządzania projektem.
4.1 Ogólny opis metodyki.
4.2 Użyte narzędzia do zarządzania projektem.
Określenie narzędzi użytych do prowadzenia projektu np.: GIT, Trello. Należy
wykonać „Print Screen” tablic Trello oraz GitHub.
5. Analiza wymagań
5.1 Wymagania klienta
Wymagania i oczekiwania klienta z wykorzystaniem wiedzy wykonawcy
projektu. Sposoby sterowania aplikacją. Określenie skalowalności systemu
informatycznego oraz dalszego rozwoju systemu. Wymagania sprzętowe i
programowe.
5.2 Opis modułów i funkcjonalności systemu
Określenie w jaki sposób poszczególne elementy systemu funkcjonują zgodnie
z wymaganiami klienta. Architektura przepływu informacji. Udostępnione
informacje poszczególnym użytkownikom systemu informatycznego. Opis
poszczególnych modułów systemu z wyszczególnieniem przeznaczenia.
6. Architektura systemu informatycznego.
6.1 Ogólna charakterystyka architektury.
Przedstawienie ogólnej architektury, w tym diagramów klas, schematy
przepływów danych.
6.2 Środowisko tworzenia aplikacji.
Opis używanego środowiska programistycznego.
6.3 Architektura kodu źródłowego.
Opis powiązań między plikami.
7. Dokumentacja projektowa.
7.1 Projekt interfejsu.
Opis interfejsu aplikacji.
7.2 Projekt struktury danych.
Opis użytej bazy danych. Diagram struktury danych.
7.3 Techniki programowania.
Język i typ programowania. Wymienić i krótko opisać użyte obiekty, klasy i
metody. Zastosowane biblioteki i protokoły. Wykorzystane komponenty. Opisać
własne implementacje algorytmów itd.
8. Dokumentacja użytkownika i administratora.
Krótki podręcznik użytkownika oraz administratora systemu. Procedura
nadawania uprawnień. Procedury tworzenia kopii zapasowych systemu,
aktualizacje i konserwacje systemu itd.
9. Dokumentacja kodu.
Opisać przykładowe dwa fragmenty kodu (wraz z komentarzami). Cały kod
programu należy dostarczyć na płycie CD/DVD. Płyta powinna zostać
podpisana: imię i nazwisko, tytuł projektu.
10. Bibliografia.
Załączniki
1. Scrum Backlog.
2. Dziennik sprintów.
3. Diagram spalania.
Download