ZARYS HISTORII ZARYS HISTORII ARCHITEKTURY

advertisement
ZARYS HISTORII
ARCHITEKTURY
Uniwersytet III wieku
(od starożytnego Egiptu do gotyku)
POJĘCIA
Ę
OGÓLNE
Budowla – dzieło rąk ludzkich trwale
połączone
p
ą
zg
gruntem
Architektura – od greckiego „architekton”
(główny budowniczy). Sztuka
kształtowania formy powiązana z
k
konstrukcja
t k j budowlaną.
b d l
Styl – jedność cech formy i konstrukcji
wykonywana przez określoną grupę ludzi
w określonym czasie
czasie.
Zabytek – obiekt mający znaczenie
historyczne, kulturalne i artystyczne.
Konserwacja zabytków – dziedzina
wiedzy dotycząca sposobu zabezpieczania
obiektów zabytkowych i dzieł sztuki.
ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE
BUDOWLI
Podział p
poziomy
y - trójpodział
jp
klasyczny
y
y
y
y
podstawa,
część zasadnicza
zasadnicza,
zakończenie
Wszystkie elementy oddzielone
gzymsami
TRÓJPODZIAŁ KLASYCZNY
ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE
BUDOWLI
Podział pionowy
p
y
y filary
y kolumny
y ryzality
y lizeny
y pilastry
y przypory
y półkolumny
FILAR
KOLUMNA RYZALIT,
KOLUMNA,
RYZALIT PILASTER
LIZENA
PRZYPORA
OTWORY ŚCIENNE
PORTAL
OTWORY ŚCIENNE
PORTYK
ZWIEŃCZENIE BUDYNKU
ATTYKA
ZWIEŃCZENIE BUDYNKU
TYMPANON
ZWIEŃCZENIE BUDYNKU
SZCZYT
KALENDARIUM HISTORII
ARCHITEKTURY
ARCHITEKTURA STAROŻYTNEGO
EGIPTU
ARCHITEKTURA MEZOPOTAMII
I PERSJI
ARCHITEKTURA STAROZYTNEJ
GRECJI I RZYMU
ŚWIĄTYNIA GRECKA
ŚWIĄTYNIA GRECKA
PORZĄDKI RZYMSKIE
ŚWIĄTYNIA RZYMSKA - PANTEON
RZYMSKI AMFITEATR - KOLOSEUM
AKWEDUKT
ŁUK TRIUMFALNY
ARCHTEKTURA WCZESNOCHRZEŚCIAŃSKA
(IV – VIII w n.e.)
ARCHITEKTURA BIZANTYJSKA
(IV – XV w. n.e.)
ARCHITEKTURA ROMAŃSKA
(X – XIII w., w Polsce 1050
1050--1250)
SKLEPIENIE KRZYŻOWE
FILARY I KOLUMNY
OTWORY OKIENNE I DRZWIOWE
DETALE ARCHITEKTONICZNE
ROMANIZM W POLSCE
KOŚCIÓŁ ŚW.
ŚW ANDRZEJA
W KRAKOWIE
KLASZTOR CYSTERSÓW W
WĄCHOCKU
ARCHITEKTURA GOTYCKA
(XII – XVI w., Polska (1250(1250-1500)
ŚWIĄTYNIA GOTYCKA
WNĘTRZE GOTYCKIEGO
KOŚCIOŁA
DOM GOTYCKI
GOTYCKI RATUSZ
BRAMY I FORTYFIKACJE
MIEJSKIE
DETAL GOTYCKI – OKNO I DRZWI
ZAMEK GOTYCKI
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download