architektura systemu zarz*dzania organizacj

advertisement
ARCHITEKTURA SYSTEMU
ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ
misja
Techn ekonom
domena
organiza
cyjna
A
R
C
H
I
T
E
K
T
U
R
A
społeczna
przewaga
informacyjna
otoczenie
ISTOTA ARCHITEKTURY ORGANIZACJI
 Cel: dopasowanie sposobów działania do realizacji
celów strategicznych;
 Model jej funkcjonowania wewnętrznego (układ
organizacyjny, finansowy, społeczny, techniczno ekonomiczny) i zewnętrznego (relacje z
kontrahentami, system dostarczania produktów);
 Wyjście od ogółu do szczegółu (jak architekci).
CZYNNIKI DECYDUJĄCE O WADZE
ARCHITEKTURY ORGANIZACJI
 Umiejętność organizacji do formułowania celów;
 Wzrost skali działania;
 Wzrost elastyczności;
 Złożoność otoczenia.
RODZAJE ARCHITEKTURY (1)
 Wewnętrzna – stosunki z pracownikami i między
nimi;
 Zewnętrzna – stosunki z otoczeniem;
 Sieci – stosunki w ramach współpracujących grup
organizacji.
RODZAJE ARCHITEKTURY (2)
 Techniczno – ekonomiczna;
 Społeczna;
 Organizacyjna
 Informacyjna;
 Finansowa.
ARCHITEKTURA TECHNICZNO EKONOMICZNA
 Powiązania techniczno – ekonomiczne – sekwencja
działań prowadząca do powstania produktu /
usługi:
Decyzje w sferach:
 Badania i rozwój – czy i jak prowadzić?
 Zakupy – relacje z kontrahentami
 Produkcja – jaka technologia, ile samemu, ile na
zewnątrz, ograniczanie siły roboczej
 Sprzedaż – formy dystrybucji.
DOSKONALENIE KONFIGURACJI
TECHNICZNO – EKONOMICZNEJ (1)
Skracanie faz cyklu i obniżanie kosztów
Który element tworzy wartość dla klienta?
Większość faz cyklu jest niezbędna, ale klientowi na
nich nie zależy.
1.
Logistyka, dystrybucja – zbędne – najlepiej
bezpośrednio do klienta;
Czy musi być siedziba?
DOSKONALENIE KONFIGURACJI
TECHNICZNO – EKONOMICZNEJ (2)
Kupić czy robić samemu?
 Wymiar cenowy;
 Wymiar strategiczny – czy można zlecić komuś
wybieranie dla nas produktów?
2.
Współdziałanie między fazami cyklu technicznego
 Zespoły międzyfunkcjonalne;
 Skracanie czasu udoskonaleń i nowych produktów.
3.
ARCHITEKTURA SPOŁECZNA
 Wszystko zależy od pracowników;
 Podstawowy zasób firmy;
 Najtrudniejszy do zarządzania.
OPISYWANIE ARCHITEKTURY
SPOŁECZNEJ
Typ relacji między uczestnikami a organizacją.
Wzajemne i długoterminowe?
2. Typ relacji między uczestnikami.
Jedna wielka rodzina?
Konformizm?
3. Zarządzanie personelem
Czy przełożeni są trenerami?
Przejrzystość systemu płac i ocen;
Co się liczy najbardziej;
Bogactwo palety kar i nagród.
1.
TEORIE MODELI SPOŁECZNYCH (1)
Teoria X
 Ludzie są leniwi, nie lubią pracować;
 Konieczne są kary i nagrody, aby wiedzieli co mają
robić;
 Nie są ambitni, nie lubią odpowiedzialności ani
wyzwań;
2. Teoria Y
 Praca jest czymś naturalnym;
 Ludzie akceptują odpowiedzialność i jej szukają;
 Są zdolni do formułowania celów i samokontroli.
1.
TEORIE MODELI SPOŁECZNYCH (2)
Teoria Z
 Podstawą jest zaufanie;
 Bliskość relacji międzyludzkich.
3.
Model budowy lojalności pracowników
(Pascale)
Analiza potrzeb personalnych
Staranna selekcja pracowników
Uczenie pokory nowych pracowników
Chrzest bojowy
Spójny system kontroli i wynagradzania
Rozbudowa folkloru organizacyjnego
Spójne wzorcowe role – lokalni
Bohaterowie organizacji
Budowa lojalności pracowników
Analiza potrzeb – przyjąć tych, których naprawdę
potrzebujemy;
2. Selekcja pracowników – lepiej się rozstać
wcześniej niż później, starannie przeprowadzać
testy;
3. Uczenie pokory – potrzebujemy zwykłych ludzi
(nie gwiazd), ale zaangażowanych – na początek
dużo, łatwej roboty;
4. Chrzest bojowy – poznać pracę na każdym
stanowisku;
1.
5.
6.
7.
8.
9.
System kontroli i wynagradzania:
Nie wystarczy pensja;
Spójność – o to samo chodzi we wszystkich
elementach;
Prosty system – nie więcej niż trzy wskaźniki;
Folklor i bohaterowie – wspieranie oczekiwanych
zachowań poprzez przykład i analogie.
ARCHITEKTURA ORGANIZACYJNA
Takie struktury i procedury, które umożliwią
realizację strategii (celów).
Elementy:
 Grupowanie czynności;
 Stopień centralizacji i formalizacji;
 Sposoby koordynacji.
RODZAJE STRUKTUR
 Funkcjonalna (ustabilizowana technologia i
masowa produkcja);
 Dywizjonalna (przy różnorodnych rynkach);
 Procesowa (pozioma, koordynacja wokół procesu);
 Macierzowa (połączenie funkcjonalnej i procesowej
/ zadaniowej).
ARCHITEKTURA INFORMACYJNA
Zestaw zasad, wskazówek, schematów, standardów i
reguł określających sposób, w jaki organizacja
nabywa, tworzy, modyfikuje i wiąże zasoby IT w
przedsiębiorstwie.
Cel: Świadome zarządzanie informacją - dopasowane
do strategii i potrzeb użytkowników.
ZAKRES ARCHITEKTURY INFORMACYJNEJ
 Organizacyjny – struktury i procesy wspomagania




procesów obliczeniowych i komunikacyjnych;
Aplikacje – oprogramowanie, jego wytworzenie i
utrzymywanie;
Narzędzia – oprogramowanie narzędziowe
umożliwiające tworzenie aplikacji;
Informacje zgromadzone przez organizację;
Infrastruktura techniczna – sprzęt,
oprogramowanie systemowe, łącza
Tworzenie architektury informacyjnej
ARCHITEKTURA FINANSOWA
 System pozyskiwania i angażowania kapitałów;
 Adekwatna do celów organizacji;
 Wymaga oceny zalet i wad różnych rozwiązań
finansowych.
OBSZARY DECYZJI FINANSOWYCH
 Struktura kapitału (własny, obcy; stały, obrotowy);
 Sposób pozyskiwania kapitału obcego;
 Okres zaangażowania kapitału (długo, krótko);
 Wybór gwarancji prawnych (zabezpieczenie
kredytu, leasingu).
CZYNNIKI WARUNKUJĄCE
DECYZJE FINANSOWE
 Strategia, cele organizacji;
 Ocena ryzyka;
 Określenie korzyści i kosztów działań.
Download