wezwanie - Sąd Rejonowy w Augustowie

advertisement
Sejny, dnia 16 lutego 2017r.
Sąd Rejonowy w Augustowie
VI Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą
W Sejnach
WEZWANIE
Na podstawie art.6 ust.1 w zw.z art.6 ust.5 ustawy z dnia 18 października 2006r.
o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U z 2006r., nr 208, poz.1537), z uwagi na brak
możliwości doręczenia wezwania do doboru depozytu lub nie ustalenia osoby
uprawnionej, wzywam osobę uprawnioną Valdas Bajorinas
(właściciela lub
osobyposiadające inny tytuł prawny po jego wykazaniu stosownym dokumentem) do
niezwłocznego odbioru w terminie najpóźniej 3 lat liczonych od dnia 05 grudnia 2016r.,
tj. do dnia 05 grudnia 2019r. depozytu sądowego w postaci telefonu komórkowego marki
NOKIA 2700c-2 numer IMEI: 358324/03/465738/9 z kartą SIM „labas” nr
8937002090800127361, telefonu komórkowego marki NOKIA 3310 nr IMEI:
350987/80/648792/6 z kartą SIM „Pildyk” nr 89370034150001833585 oraz baterią. w sprawie
II K 224/10 SR w Sejnach.
1. Zgodnie z art.2 i art.4w/w ustawy, w przypadku nieodebrania depozytu w
terminie 3 lat od dnia 04.03.2016r. z mocy prawa nastąpi jego likwidacja w
postaci przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.
2. Na podstawie art.8 w/w ustawy koszty przechowywania i sprzedaży depozyt
oraz utrzymania go w należytym stanie, a także koszty zawiadomień i
poszukiwań ponosi uprawniony. Depozyt może być wydany po uiszczeniu przez
uprawnionego w/w kosztów.
W celu odbioru wymienionego depozytu, należy zgłosić się wraz z
dokumentami tożsamości oraz dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do
depozytu do Sekretariatu Sądu Rejonowego w Augustowie – VI Zamiejscowego
Wydziału Karnego z siedzibą w Sejnach, ul.Konarskiego 23B, 16-500 Sejny.
Download