1 Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka

advertisement
Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego
z inwestowaniem w te instrumenty finansowe
Ze świadczonymi przez ERSTE Securities Polska S.A. usługami jest związane w szczególności
ryzyko charakterystyczne dla poszczególnych instrumentów finansowych i następujące ryzyko
inwestycyjne:
I. Ryzyko Operacyjne
Ryzyko Operacyjne jest ściśle powiązane z nieadekwatnymi lub zawodnymi procesami
wewnątrz domu inwestycyjnego, błędami ludzkimi lub systemów a takŜe zdarzeniami
zewnętrznymi, których skutkiem mogą być w szczególności opóźnienia lub brak realizacji
zlecenia klienta ew. opóźnienia lub błędne rozliczenie zawartej transakcji.
II. Ryzyko wystąpienie tzw. „szczególnych okoliczności”
Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których klient nie ma wpływu lub
jego wpływ na nie jest ograniczony jest związane ze zmianą zakresu usług świadczonych przez
dom inwestycyjny, otwarcia likwidacji czy przejęcia domu inwestycyjnego.
III. Ryzyko rynkowe
Ryzyko rynkowe jest związane ze zmianą wartości inwestycji w wyniku zmian parametrów
rynkowych.
1. W przypadku Maklerskich Instrumentów Finansowych (z wyłączeniem Instrumentów
Pochodnych) ryzyko rynkowe to ryzyko spadku wartości portfela, na które wpływają
następujące czynniki:
a) kapitalizacja spółki – spółki o małej kapitalizacji przewaŜnie cechuje większa zmienność
notowań ich akcji;
b) płynność spółki – średnia wielkość obrotów akcji spółki w wybranym okresie czasu jest
przewaŜnie powiązana ze zmiennością ich notowań (mniejsza wartość obrotów to większa
zmienność notowań);
c) wyniki finansowe spółki – wyniki finansowe mogą być silnie powiązane z ryzykiem
inwestycji w tym osiąganymi z nich stopami zwrotu (słabe wyniki finansowe spółki to
większe prawdopodobieństwo poniesienia straty a takŜe większa zmienność notowań jej
akcji);
d) warunki branŜowe – poszczególne branŜe w związku ze swoimi uwarunkowaniami
ekonomiczno-gospodarcze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Jedne branŜe na
rynku, w danym okresie, mogą być bardziej popularne (lepiej oceniane) od innych.
Sytuacja taka moŜe doprowadzić do przewartościowanie spółek z danego sektora i
znacznego wzrostu ich wartości co następnie po zmianie nastawienia rynku do danej
branŜy moŜe spowodować spadek stopy zwrotu. W przypadku wystąpienia niekorzystnych
uwarunkowań finansowych dla konkretnej branŜy moŜe takŜe wystąpić spadek stopy
zwrotu z inwestycji spowodowany negatywnym wpływem ryzyka branŜowego;
e) ryzyko rynkowe – oprócz ryzyka cechującego akcje danej spółki lub branŜe mamy do
czynienia z ryzykiem rynkowym inwestycji. Ryzyko to wynika z natury samego rynku
kapitałowego, który do wyceny aktywów, oprócz czynnika racjonalnego uŜywa takŜe
czynnika emocjonalnego. Obecne rynki są ściśle powiązane ze sobą globalnie i spadek
indeksów światowych przewaŜnie ma istotny wpływ na notowania rodzimych spółek mimo
ich dobrej kondycji finansowej lub osiąganych przez nią wyników.
2. W przypadku korzystania przez Klienta z odroczonej płatności występuje ryzyko spłaty
zobowiązań do której jest Klient zobligowany najpóźniej do dnia rozliczenia transakcji przez
Izbę Rozliczeniową.
3. Ryzyko inwestycji jest zwiększone przez efekt dźwigni finansowej. W przypadku zleceń z
odroczoną płatnością Klient moŜe mieć przyznany maksymalny limit naleŜności, który moŜe
wykorzystać na zakup maklerskich instrumentów finansowych. W takim przypadku zmiana
kursu instrumentu powoduje proporcjonalnie większą zmianę wartości portfela.
W przypadku inwestycji na rynku Instrumentów Pochodnych dźwignia finansowa jest
wielkością wyraŜoną stosunkiem wartości instrumentu bazowego do ceny (wnoszonego
depozytu) którą płaci Klient. Relatywnie mała zmiana kursu instrumentu bazowego powoduje
proporcjonalnie większą zmianę depozytu.
Ryzyko inwestycyjne zwiększa się wraz ze wzrostem dźwigni finansowej.
4. W przypadku Praw Poboru występuje ryzyko spadku wartości inwestycji, na które maja wpływ
następujące czynniki:
1
a) obowiązek zapisu w określonym terminie – termin zapisu jest ściśle określony w
prospekcie emisyjnym. Poza tym terminem Klient traci prawo do zapisania się na akcje
nowej emisji i skutkuje to utrata wartości posiadanych praw poboru;
b) obowiązek zapisu po określonej cenie – składający zapis posiadacz praw poboru
zobowiązany jest do opłacenia zapisu po cenie określonej w prospekcie emisyjnym.
5. W przypadku inwestycji w Instrumenty Pochodne istnieje ryzyko poniesienia strat większych
od zainwestowanego kapitału.
6. W przypadku Zagranicznych Instrumentów Finansowych występuje ryzyko walutowe – ryzyko
spadku wartości portfela wynikające ze spadku kursu jednej waluty w stosunku do waluty
innej.
7. Z inwestycją w instrumenty finansowe moŜe wiązać się konieczność uiszczenia podatku od
zysków kapitałowych.
IV. Zmienność ceny danych instrumentów finansowych.
Ceny instrumentów finansowych, ich wartość oraz ew. wszelkiego rodzaju poŜytki z ww.
instrumentów mogą się zmieniać w czasie niezgodnie z intencjami Klienta. DuŜa zmienność moŜe
być wynikiem zmniejszonej płynności instrumentu oraz zmniejszeniem jego free float.
V. Ograniczenia wynikające z dostępności na rynku danych instrumentów finansowych.
W przypadku inwestycji w instrumenty finansowe na niektórych rynkach (rynki wschodzące lub
rozwijające się) występuje dodatkowe ryzyko spowodowane problemami z nabyciem lub zbyciem
instrumentów będących celem inwestycji Klienta. Informacja o takich instrumentach oraz o ryzyku,
związanym z inwestycjami w nie moŜe być nierzetelna i niepewna oraz trudna do uzyskania i
zweryfikowania.
VI. Wymogi dotyczące utrzymania i uzupełniania zabezpieczenia w przypadku instrumentów
pochodnych.
1. Klient jest zobowiązany do utrzymywania bez wezwania ze strony Domu Inwestycyjnego
właściwego depozytu zabezpieczającego.
2. JeŜeli wartość depozytu zabezpieczającego spadnie poniŜej wysokości właściwego depozytu
zabezpieczającego Klient jest zobowiązany do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego do
wymaganej wysokości właściwego depozytu zabezpieczającego do czasu rozpoczęcia sesji
na giełdzie następnego dnia rozliczeniowego po którym nastąpił spadek.
3. Szczegółowe zasady dotyczące utrzymania i uzupełniania zabezpieczeń w przypadku
instrumentów pochodnych zawiera Umowa o świadczenie usług na rynku praw pochodnych
oraz Regulamin świadczenia usług maklerskich przez ERSTE Securities Polska S.A.
2
Download