Ogłoszenie z dnia 30.05.2012 roku o zmianach statutu Allianz

advertisement
________________________________________________
OGŁOSZENIE
z dnia 30 maja 2012 roku
o zmianach statutu
Allianz Platinium Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
niniejszym informuje o dokonaniu zmian statutu Allianz Platinium Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniętego.
Wskazane poniżej zmiany wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia, tj. w dniu 30 maja 2012 roku.
roku
- w Art. 1 po definicji Rejestr Funduszy Inwestycyjnych dodaje się definicję o następującym
brzmieniu:
„Rozporządzenie w
Oznacza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2012
Sprawie Instrumentów roku w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty
Pochodnych
lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre
prawa majątkowe (DzU z 2012 roku, poz. 144).”;
- w art. 20 ust. 6, 7 , 9 i 14 otrzymują nowe, następujące brzmienie:
„6. Z lokatami w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,
związane są następujące rodzaje ryzyka:
1) ryzyko rynkowe związane ze zmiennością notowań tych instrumentów, przy czym w celu
pomiaru tego ryzyka Fundusz określa wartość pozycji w bazie Instrumentów Pochodnych
w sposób określony w Rozporządzeniu w sprawie instrumentów pochodnych oraz
uwzględnia ją przy stosowaniu limitów inwestycyjnych;
2) ryzyko rynkowe bazy Instrumentu Pochodnego, związane z niekorzystnymi zmianami
poziomu lub zmienności kursów instrumentów finansowych będących bazą Instrumentu
Pochodnego, przy czym w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz określa wartość pozycji w
bazie Instrumentów Pochodnych w sposób określony w Rozporządzeniu w sprawie
instrumentów pochodnych oraz uwzględnia ją przy stosowaniu limitów inwestycyjnych;
3) ryzyko rozliczenia transakcji, związane z możliwością występowania błędów lub opóźnień
w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne, przy czym w
celu pomiaru tego ryzyka Fundusz dokonuje pomiaru ilości błędnie rozliczonych
transakcji w stosunku do całkowitej ilości transakcji na danym Instrumencie Pochodnym;
4) ryzyko kontrahenta - ryzyko wynikające z możliwości niewywiązania się ze swoich
zobowiązań przez kontrahenta, z którym Fundusz będzie zawierał umowy, których
przedmiotem są Instrumenty Pochodne, przy czym wartość ryzyka kontrahenta stanowi
wartość ustalonego przez Fundusz niezrealizowanego zysku na transakcjach z tym
kontrahentem, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne;
5) ryzyko płynności, związane z brakiem możliwości, w odpowiednio krótkim czasie,
zamknięcia pozycji w Instrumentach Pochodnych bez znaczącego negatywnego wpływu
na Wartość Aktywów Netto Funduszu, przy czym w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz w
odniesieniu do Instrumentów Pochodnych dokonuje pomiaru stosunku wielkości pozycji
w danym Instrumencie Pochodnym do średnich dziennych obrotów rynkowych na tym
strona 1
________________________________________________
Instrumencie, a w przypadku Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych ryzyko
płynności będzie mierzone poprzez analizę umów w zakresie możliwości realizacji
transakcji zamykającej przed terminem realizacji transakcji wskazanym w umowie
dotyczącej Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego;
6) ryzyko operacyjne związane z zawodnością systemów informatycznych i wewnętrznych
systemów kontrolnych, przy czym w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz dokonuje pomiaru
ilości zdarzeń związanych z wystąpieniem danego ryzyka w określonym przedziale
czasowym;
7) ryzyko dźwigni finansowej, tj. ryzyko, że w przypadku nietrafnych decyzji inwestycyjnych
stosowanie Instrumentów Pochodnych może prowadzić do zwielokrotnienia strat w
porównaniu do pozostałych lokat Funduszu, przy czym w celu pomiaru ryzyka dźwigni
finansowej Fundusz określa wartość pozycji w bazie Instrumentów Pochodnych w sposób
określony w Rozporządzeniu w sprawie instrumentów pochodnych oraz uwzględnia ją
przy stosowaniu limitów inwestycyjnych.
7. Przy dokonywaniu lokat w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, Fundusz ustala
wartość ryzyka kontrahenta, rozumianą jako wartość ustalonego przez Fundusz
niezrealizowanego zysku na transakcjach, których przedmiotem są te Niewystandaryzowane
Instrumenty Pochodne. Przy ustalaniu niezrealizowanego zysku nie uwzględnia się opłat
bądź świadczeń ponoszonych przy zawarciu transakcji. Jeżeli Fundusz posiada otwarte
pozycje w Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych z tytułu kilku transakcji z tym
samym podmiotem, wartość ryzyka kontrahenta jest wyznaczana jako dodatnia różnica
niezrealizowanych zysków i strat na wszystkich transakcjach, o ile:
1) transakcje te zostały zawarte na podstawie umowy ramowej spełniającej kryteria
wskazane w art. 85 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe i naprawcze
(DzU. z 2009 roku nr 175, poz. 1361, ze zm.);
2) umowa ramowa przewiduje, że w przypadku jej rozwiązania zostanie wypłacona tylko
jedna kwota stanowiąca równoważność salda wartości rynkowych wszystkich tych
transakcji, niezależnie od tego, czy wynikające z nich zobowiązania są już wymagalne;
3) niewypłacalność jednej ze stron umowy ramowej powoduje lub może powodować
rozwiązanie tej umowy;
4) warunki, o których mowa w pkt 1-3, nie naruszają przepisów prawa właściwego dla każdej
ze stron umowy ramowej.
Wartość maksymalnego ryzyka danego kontrahenta w odniesieniu do wszystkich
transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne
zawartych z tym kontrahentem nie może przekroczyć 10 (dziesięciu) % wartości Aktywów
Funduszu, a jeżeli kontrahentem jest instytucja kredytowa, bank krajowy lub bank
zagraniczny – 20 (dwudziestu) % wartości Aktywów Funduszu. Łączna wartość ryzyka
kontrahenta w odniesieniu do wszystkich umów z tytułu lokat w Niewystandaryzowane
Instrumenty Pochodne zawartych ze wszystkimi podmiotami nie może przekraczać 200
(dwustu) % wartości Aktywów Funduszu.
(…)
9. Maksymalna wartość zaangażowania w Instrumenty Pochodne liczona jako suma wartości
ryzyka kontrahenta wynikającego z zawartych umów, których przedmiotem są
Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, oraz wartości bezwzględnych pozycji
wyznaczonych zgodnie z Rozporządzeniem w Sprawie Instrumentów Pochodnych w
odniesieniu do każdego z Instrumentów Pochodnych i prawa majątkowego, o którym mowa w
strona 2
________________________________________________
ust. 10, oraz wartości instrumentów będących przedmiotem krótkiej sprzedaży, o której
mowa w art. 107 ust. 1 pkt 2 Ustawy, nie może przekroczyć 300 (trzystu) % Wartości Aktywów
Netto Funduszu.
(…)
14. Z lokatami w prawa majątkowe, o których mowa w ust. 10, związane są następujące rodzaje
ryzyk:
1) ryzyko rynkowe bazy prawa majątkowego, związane z niekorzystnymi zmianami poziomu
lub zmienności kursów instrumentów finansowych będących bazą prawa majątkowego,
przy czym w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz określa wartość pozycji w bazie prawa
majątkowego oraz uwzględnia ją przy stosowaniu limitów inwestycyjnych;
2) ryzyko rynkowe związane ze zmiennością notowań tych praw, przy czym w celu pomiaru
tego ryzyka Fundusz określa wartość pozycji na danym prawie majątkowym oraz
uwzględnia ją przy stosowaniu limitów inwestycyjnych;
3) ryzyko rozliczenia transakcji, związane z możliwością występowania błędów lub opóźnień
w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem są prawa majątkowe, przy czym w celu
pomiaru tego ryzyka Fundusz dokonuje pomiaru ilości błędnie rozliczonych transakcji w
stosunku do całkowitej ilości transakcji na danym prawie majątkowym;
4) ryzyko operacyjne związane z zawodnością systemów informatycznych i wewnętrznych
systemów kontrolnych, przy czym w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz dokonuje
pomiaru ilości zdarzeń związanych z wystąpieniem danego ryzyka w określonym
przedziale czasowym.”;
- w art. 20 dodaje się ust. 15 o następującym brzmieniu:
„15. Fundusz może dokonywać krótkiej sprzedaży w rozumieniu art. 107 ust. 1 pkt 2 Ustawy.
Fundusz uwzględnia instrumenty finansowe będące przedmiotem krótkiej sprzedaży w
odpowiednich limitach inwestycyjnych w ten sposób, że ustala dla każdego instrumentu
odrębnie różnicę między wartością instrumentów finansowych będących w portfelu
inwestycyjnym Funduszu a wartością takich samych instrumentów finansowych będących
przedmiotem krótkiej sprzedaży, a następnie wartość bezwzględną z tak otrzymanej
wielkości traktuje jako zaangażowanie wynikające z określonego instrumentu.”;
- w art. 24 ust. 5 do dwukropka otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„5. Niezależnie od postanowień ust. 4, Towarzystwo może obniżyć lub znieść opłatę za wykupienie
Certyfikatów na wniosek Uczestnika, który dokonał wpłat do Funduszu na nabycie Certyfikatów
za kwotę nie mniejszą niż 1 500 000,00 (milion pięćset tysięcy) złotych. Ponadto Towarzystwo
znosi opłatę za wykupienie Certyfikatów w stosunku do Uczestników, którzy”;
W pozostałym zakresie statut Allianz Platinium Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
pozostaje bez zmian.
strona 3
Download