dr hab. M. Struga - Wydział Chemii UAM

advertisement
W ARS ZA WSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW
KATEDRA BIOCHEMII I CHEMII KLINICZNEJ
DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY AND CLINCAL CHEMISTRY
Warszawa, 12.05.2016 r.
dr hab. Marta Struga
Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej
Wydział
Farmaceutyczny z
Oddziałem
Analityki Medycznej
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Recenzja
rozprawy
doktorskiej
i spektroskopowe oraz
Michała
mgr
aktywność
Antoszczaka
„Synteza,
badania
strukturalne
przeciwnowotworowa i przeciwdrobnoustrojowa nowych
pochodnych salinomycyny" wykonanej w Pracowni Chemii Biorganicznej,
Wydziału
Chemii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Promotor pracy - prof. dr hab . Adam
stanowią drugą
Choroby nowotworowe
zgonów. Liczba
zachorowań rośnie
zarejestrowano 1O mln nowych
pesymistyczne; szacuje
się, iż
Buczyński
w
zastraszającym
zachorowań,
nowych
szczególnie
narażeni
tempie. W 2000 roku na
świeci e
w Polsce 11 O tys. Prognozy na rok 2020
zachorowań
tylko Polsce 160 tys. Chorzy na nowotwory
układu krążenia przyczynę
po chorobach
na
świecie będzie
20 mln.,
posiadają obniżoną odporność,
na wszelkiego rodzaju infekcje, w tym
zaś
w samej
wskutek czego
szczególności
są
są
na infekcje
bakteryjne. Jak wynika z raportu prof. Ramanana Laxminarayan'a, dyrektora Centre for
Disease Dynamics, Economics and Policy w Waszyngtonie, chemioterapeuci, jako druga
grupa lekarzy zaraz po chirurgach, bardzo
Występuje
że
z
opornością
ona u co czwartego chorego poddanego chemioterapii.
opublikowany we
zakażenia
często spotykają się
wrześniu
w „Lancet" podaje,
pooperacyjne jest oporna na antybiotyki.
chorych nie udaje
się
skutecznie
leczyć,
się
jednak,
że części
Ostatni raport
iż połowa
bakterii odpowiedzialnych za
Oporność
na bakterie nie oznacza jednak,
lekarzom zwykle udaje
antybiotyk dla danego pacjenta. Leczenie trwa jednak znacznie
kosztowne. Zdarza
na antybiotyki.
pacjentów nie udaje
się znaleźć
dłużej
się uratować.
skuteczny
i jest bardziej
Raport podaje
ponadto, że dalszy spadek
zachorowań
zakażenia
na
Stanach Zjednoczonych.
skuteczności
antybiotyków o 30 proc., przyczyniłby
się
do wzrostu
bakteryjne oporne na antybiotyki o 120 tys. rocznie w samych
Jednocześnie,
roczna liczba zgonów z tego powodu
zwiększyłaby się
o 6 tys.
W odpowiedzi na
zagrożenia
czołowych
leki, w
związków
o silnej
mogą odbywać się
Poszukiwania te
narastającą odpornością
laboratoriach badawczych prowadzi
poszukiwaniu nowych
przetestowaniu kilku
aktywną.
spowodowane
tysięcy
aktywności
intensywne badania w
przeciwbakteryjnej.
na kilka sposobów.
substancji z
się
bakterii na stosowane
Podejście
nadzieją, iż wśród
tradycyjne polega na
nich trafi
się
strukturę
na
W dzisiejszych czasach mówimy o racjonalnym projektowaniu leków.
Michała
Praca Pana
udowadnia,
że
Antoszczaka jest
wciąż
tradycyjna synteza chemiczna
wybierzemy substrat do takiej syntezy. Doskonale
dotyczący
przykładem
poszukiwania
nowych
związków
też
o
racjonalnego projektowania
jeszcze ma sens, gdy dobrze
wpisuje
się
aktywności
w aktualny nurt badawczy
przeciwdrobnoustrojowej
i przeciwnowotworowej o strukturach innych niż dotychczas stosowane leki.
Praca doktorska przedstawiona do recenzji jest opracowana w sposób klasyczny.
Zawiera cel pracy,
część
spektroskopowe, aktywność
Część
a
w
wprowadzająca
szczególności
biologiczną
jest
badań
własnych
poświęcona
działania
pochodnych
opisuje
aktywność
opracowanie wydajnych metod selektywnej
dzięki
którym
możliwe byłoby
otrzymanie nowych
które w
przyszłości
zastosowanie jako leki przeciwnowotworowe jak i przeciwbakteryjne.
Jako substrat do syntez doktorant
zastosował czystą salinomycynę . Opracował metodę
pozyskiwania z dodatków paszowych oraz metody jej oczyszczania, co
obniżyć
badania
przeciwnowotworową
charakteryzujących się wyższą aktywnością biologiczną,
mogłyby znaleźć
syntezę
i toksyczność.
było
modyfikacji chemicznej salinomycyny,
opisujące
charakterystyce antybiotyków jonoforowych,
Autor
Doktoranta
własne ,
badania
oraz podsumowanie otrzymanych wyników.
salinomycynie.
salinomycyny oraz mechanizm
Celem
teoretyczną,
pozwoliło
jej
znacznie
koszty prowadzonych badań.
W ramach swojej pracy doktorant
otrzymał
66 pochodnych salinomycyny z grupy amidów,
estrów oraz O-acylowych (pozycja C20) pochodnych.
Do syntezy amidów autor
DCC
(N,N-
zastosował
kwas salinomycyny,
dicykloheksylokarbodimidu), jako
(hydroksybenzotriazol) jako aktywatora reakcji, co
2
odpowiednią aminę
czynnika
sprzęgającego
podwyższa wydajność
w
obecności
oraz
procesu.
HOBt
Syntezę
estrów doktorant
obecności
alkohole w
prowadził
drugiej
będącego
używał
metodzie
aktywatorem DCC.
chlorek
lub
bromek
alkilowy,
(1,8-diazabicyklo[5.4.0]undek-7-en). Obie zastosowane metody
z
wykorzystał
DCC, PPy (polipirolu), katalizatora przenoszenia grup acylowych oraz
kwasu p-toluenosulfonowego,
W
dwoma drogami. W pierwszej metodzie
obecności
w
dawały
DBU
oczekiwane produkty
zadawalająca wydajnością.
Doktorant nie
ograniczył
zespole badawczym, ale
swojej pracy syntetycznej do metod opracowanych w swmm
uczestniczył
w
stażu,
gdzie
opanował metodę
syntezy O-acylowych
pochodnych grupy hydroksylowej salinomycyny w pozycji C(20).
Budowę
nowych
pochodnych
spektroskopowych: 1H NMR,
jakości
kryształów,
13
Ustalono,
stałym została
że
analizę
wykonano
dla
potwierdzono
pomocą
za
metod
C MNR, 2D MNR, jak i FT-IR. Dla 13 pochodnych, o dobrej
wyznaczyć strukturę związków,
stałym.
salinomycyny
a
większości
rentgenograficzną,
co
pozwoliło
jednoznacznie
także oddziaływania pomiędzy cząsteczkami
w ciele
badanych pochodnych struktura pseudocykliczna w ciele
zachowana w roztworze, co
potwierdziły
badania spektroskopowe i jest ona
bardziej aktywna biologicznie od formy liniowej.
Autor
przeprowadził
reakcje kompleksowania otrzymanych pochodnych salinomycyny
z kationami metali pierwszej i drugiej grupy.
w amidy oraz estry
wpływa
interesujące są
salinomycyny
na jest zdolność do tworzenia kompleksów.
przyszłego
Z punktu widzenia
Wykazał, że przekształcenie
ewentualnego zastosowania praktycznego, szczególnie
badania biologiczne otrzymanych pochodnych.
Otrzymane
pochodne
interesująca
jest
aktywność
złocistego, włączając
trifluoroetylowy)
poddano
badaniom
Szczególnie
przeciwdrobnoustrojowym.
wobec szczepów (standardowych i klinicznych) gronkowca
szczepy biofilmotwórcze. Najbardziej aktyna pochodna E3 (ester 2,2,2-
wykazywała
MIC ( minimalne
µg/ml dla szczepów gronkowca
złocistego
Związek
wyższą
charakteryzował
się
stężenie hamujące)
w granicach od 0.5 - 4
metycylinoopornych jak i
aktywnością
niż
metycylinowrażliwch.
wyjściowa
salinomycyna jak
i stosowanajak wzorzec ciprofloksacyna.
Wszystkie otrzymane nowe
związki
poddano badaniom pod
kątem aktywności
cytostatycznej
wobec ludzkich linii komórek nowotworowych, w tym komórek lekoopornych. Wszystkie
pochodne salinomycyny
były
aktywne cytostatycznie. Na
uwagę zasługuje aktywność
komórek nowotworowych lini LoVo/DX (doksorubicynoopornego gruczolaka
Z przeprowadzonych
oporność wielolekową
badań
wynika,
że
wybrane pochodne salinomycyny
dla tej linii komórek, a jednocześnie
są
okrężnicy).
przełamują
przynajmniej dwukrotnie mniej
cytotoksyczne wobec komórek prawidłowych (zarodkowe mysie fibroblasty).
3
wobec
Autor w swojej pracy
wiąże się
zmiany struktury, co
Badania te
szczegółowo opisał
mogę być
badanych
związków wpływają
podstawników w otrzymanych amidach i estrach.
stanowiły materiał
z wymienionych publikacji
więc
zmianą
aktywność
szczególnie istotne przy planowaniu przyszłej pracy syntetycznej.
Przeprowadzone badania
Gdy
ze
jak na
podsumujemy
do napisania 8 publikacji naukowych. Wszystkie
charakteryzują się współczynnikiem oddziaływania
współczynnik oddziaływania
lF dla
dzieła
IF
powyżej
naukowego,
2.
będącego
zbiorem publikacji, to sumaryczny wynik wykracza poza minimalne normy dorobku ustalone
przez
wiodące
wszcząć
polskie uniwersytety (np. Warszawski Uniwersytet Medyczny)
podkreślić, że
przewód habilitacyjny. Warto
z grantów, których Doktorant był
Reasumując, uważam iż
były
prace badawcze
pozwalające
finansowane
wykonawcą.
praca magistra
Michała
Antoszczaka jest
przykładem
bardzo dobrze
zaplanowanej i wykonanej pracy badawczej. Praca napisana jest starannie i nie budzi
zastrzeżeń
pod
względem
merytorycznym. Nie jest wolna od
w pracy wykazu skrótów, co znacznie
ułatwiłoby
oryginalnych publikacji do pracy, jako suplement,
błędów
edytorskich. Brak
czytanie pracy. Natomiast
pozwoliłyby
sprawniej
załączenie
porównać materiał
w nich zawarty z rozprawą doktorską.
Rozprawę doktorską
nowatorską,
W
związku
w pełni
oceniam bardzo wysoko,
spełniającą
z tym zwracam
Poznaniu z
się
uprzejmą prośbą
mając
wyróżnienie
na uwadze
za niezwykle
interesującą
oraz
wymagania stawiane rozprawom doktorskim.
do Wysokiej Rady Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
o dopuszczenie magistra
etapów przewodu doktorskiego oraz nadanie
Ponadto,
uważam ją
wkład
tytułu
Michała
Antoszczaka do dalszych
doktora nauk chemicznych.
pracy Doktoranta,
wnoszę
do Wysokiej Rady wniosek o
rozprawy.
ADIUNKT
Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
dr hab. n. farm. Marta Struga
}io1v /-.G. S~e_.
ul.Banacha I, 02-097 Warszawa
tel/faks2-22 5720 735
e-mail: katedrabiochemii @wum.edu.pl
4
Download