Wykaz tematów lekcji geografia klasa I

advertisement
Wykaz tematów lekcji geografia klasa I
Nr
lekcji
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Temat
Zapoznanie z przedmiotem, podanie kryteriów ocen
Geografia jako nauka
Metody badań geograficznych
Mapa głównym źródłem wiedzy.
Metody prezentacji wyników badań
Porównywanie danych liczbowych.
Wykorzystanie różnych źródeł wiedzy geograficznej.
Źródła wiedzy geograficznej
Ziemia we Wszechświecie
Ruch obrotowy Ziemi.
Ruch obiegowy Ziemi.
Zróżnicowanie oświetlenia Ziemi.
kalkulator
kalkulator
Mapa turystyczna Polski
Praca klasowa t.1-6
Mapa konturowa świata
Geosfery zależność między sferami Ziemi
Minerały i ich właściwości
Warunki powstawania skał magmowych.
Warunki powstawania skał osadowych i
metamorficznych
Analiza przekroju geologicznego.
Sprawdzian pisemny 9-11
Skały występujące w Polsce
Sprawdzian pisemny 1216
18
19
20
21
22
Budowa Ziemi.
Tektonika płyt litosfery
Zjawiska sejsmiczne
Zjawiska wulkaniczne i plutoniczne
Procesy lądotwórcze i izostazja
23
Podział dziejów Ziemi.
Ewolucja życia na Ziemi
Rozwój świata organicznego.
Budowa geologiczno-tektoniczna świata
24
25
26
27
28
29
30,31
32
33
34,35
36
37
38
39
40
Uwagi
Jednostki tektoniczne Europy.
Budowa geologiczna Polski.
Plejstoceńskie zlodowacenia w Polsce.
Budowa Ziemi i procesy endogeniczne
Mapa konturowa świata
Mapa konturowa świata
Mapa konturowa świata
Sprawdzian pisemny 1821
Mapa konturowa świata
Mapa konturowa Europy
Mapa konturowa Polski
Mapa konturowa Polski
Praca klasowa 23-28
Pasowe zróżnicowanie krajobrazów w Polsce.
Rodzaje i skutki orogenez.
Wietrzenie i ruchy grawitacyjne.
Rzeźbotwórcza działalność rzek.
Zjawiska krasowe.
Rzeźbotwórcza działalność lodowców i lądolodów
Mapa konturowa świata
Sprawdzian pisemny31-35
Rzeźbotwórcza działalność morza.
Rzeźbotwórcza działalność wiatru.
Procesy egzogeniczne
Powtórzenie 30-39
41
42
43
44,45
46
47,48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Rzeźba powierzchni Ziemi
Skład i budowa atmosfery
Obieg ciepła w atmosferze
Obieg wilgoci w atmosferze.
Globalna cyrkulacja atmosfery.
Przyczyny powstawania i rodzaje wiatrów
Wiatry lokalne
Czynniki kształtujące klimat.
Strefy klimatyczne świata
Wpływ czynników kształtujących klimat w
Polsce.
Sposoby przewidywania pogody.
Zmiany w atmosferze wywołane działalnością
człowieka
Geneza i zasoby hydrosfery
Obieg wody w przyrodzie
Właściwości wody morskiej
Krążenie wody w oceanie światowym.
Charakterystyka wód podziemnych i źródeł
Zróżnicowanie sieci wodnej na kontynentach
Typy ustrojów rzecznych.
Typy jezior
Sieć rzeczna w Polsce
Charakterystyka lodowców i lądolodów
Proces glebotwórczy.
Zróżnicowanie rozmieszczenia gleb na świecie
Zróżnicowania rozmieszczenia gleb w Polsce
Formacje roślinne i królestwa zwierzęce na
Ziemi
68
Rozmieszczenie głównych zbiorowisk leśnych w
Polsce
69
70
Charakterystyka własnego regionu.
Związki między elementami środowiska na
przykładzie Tatr i doliny rzecznej
71
Związki między elementami środowiska na przykładzie
Wyż. Lubelskiej.
72
73
74
75,76
Rodzaje klęsk żywiołowych
Wpływ środowiska na człowieka i gospodarkę
Antropogeniczne zmiany środowiska
Lekcje do dyspozycji nauczyciela
Praca klasowa 30-39
Sprawdzian 42-46
Mapa konturowa świata
Sprawdzian 47-52
Mapa konturowa świata
Sprawdzian 53-56
Mapa konturowa świata
Mapa konturowa Polski
Sprawdzian 57-62
Mapa konturowa Polski
Mapa konturowa świata
Mapa konturowa Polski
Mapa konturowa świata
Prace długoterminowe
Download