Mapa HYDRO GP 2009

advertisement
MAPA HYDROGRAFICZNA
HALINA KLIMCZAK
INSTYTUT GEODEZJ I GEOINFORMATYKI
[email protected]
MAPA HYDROGRAFICZNA
Treść podkładową stanowią sytuacja i nazewnictwo
(w kolorze szarym) oraz rysunek rzeźby terenu
(w kolorze brązowym) mapy topograficznej
w skali 1:50 000.
Podstawą nazewnictwa obiektów hydrograficznych
jest: „Podział hydrograficzny Polski” (IMGW, Warszawa,
1980) w skali 1 : 200 000 i Katalog Jezior Polski cz.
I – III, 1991, 1992, Wyd. Naukowe UAM, a przebieg
granic administracyjnych musi być zgodny z aktualnym
Państwowym Rejestrem Granic.
MAPA HYDROGRAFICZNA
Mapa Hydrograficzna Polski (Wytycznymi Technicznymi GIS-3 Mapa
Hydrograficzna Polski 1: 50 000.)
jest mapą tematyczną przedstawiającą w syntetycznym ujęciu warunki
obiegu wody w powiązaniu ze środowiskiem przyrodniczym, jego
zainwestowaniem i przekształceniem. Powstaje ona na podkładzie
mapy topograficznej, na którą nanoszone są wyniki kartowania
terenowego zjawisk i obiektów wodnych, przepuszczalności gruntów
oraz liczne informacje związane z gospodarowaniem zasobami
wodnymi, oceny jakości wody, a także dane sieci monitoringu
hydrosfery.
Mapa przedstawia chwilowy stan i warunki obiegu wody podczas
kartowania w powiązaniu ze środowiskiem przyrodniczym. Mapa w
skali 1:50 000 przedstawia;
 przepuszczalność gruntów,
 głębokość występowania pierwszego poziomu wód podziemnych,
 rozmieszczenie wód powierzchniowych i zjawisk hydrograficznych,
z uwzględnieniem obiektów gospodarki wodnej.
MAPA HYDROGRAFICZNA
Na treść tematyczną mapy składają się następujące
grupy elementów, uszeregowane w kilku poziomach
informacyjnych:
– topograficzne działy wodne,
– wody powierzchniowe,
– wypływy wód podziemnych,
– wody podziemne pierwszego poziomu,
– przepuszczalność gruntów,
– zjawiska i obiekty gospodarki wodnej,
– punkty hydrometryczne pomiarów stacjonarnych.
Każdy z tych elementów jest reprezentowany przez
grupę zjawisk i obiektów wodnych przedstawionych
na mapie za pomocą znaków umownych (Załącznik 2).
MAPA HYDROGRAFICZNA
Przepuszczalność gruntów
Przepuszczalność gruntów określa warunki obiegu wody. Badań tych
warunków nie można prowadzić bez analizy tła geologicznego, tzn. bez
określenia rozmieszczenia utworów skalnych na tle rzeźby terenu.
Najważniejszą rolę odgrywają tu cechy litologiczne skał i gruntów, które
informują o zdolności do przewodzenia wody. Przepuszczalność pionowa
informuje o możliwości zasilania wód podziemnych. Szczególną rolę
odgrywa tu przepuszczalność utworów powierzchniowych. Za utwór
powierzchniowy uznano grunt zalegający pod warstwą poziomu
próchniczego. Zwykle znajduje się on na głębokości do 1 m poniżej
powierzchni terenu.
Mapę przepuszczalności gruntów opracowuje się na podstawie map
glebowo-rolniczych w skali 1:25 000, którymi objęty jest cały obszar
Polski, oraz korzystając z map geologicznych i geomorfologicznych.
W trakcie wykonywania zdjęcia hydrograficznego konieczna jest
weryfikacja wyznaczonych stref występowania poszczególnych rodzajów
gruntów.
MAPA HYDROGRAFICZNA
W oparciu o cechy strukturalne i stopień uszczelnienia skał ustalono 6
klas przepuszczalności utworów
powierzchniowych:
1 klasa – grunty o łatwej przepuszczalności,
2 klasa – grunty o średniej przepuszczalności,
3 klasa – grunty o słabej przepuszczalności,
4 klasa – grunty o zmiennej przepuszczalności,
5 klasa – grunty o zróżnicowanej przepuszczalności,
6 klasa – grunty o bardzo słabej przepuszczalności.
MAPA HYDROGRAFICZNA
2 klasa – przepuszczalność średnia, o współczynniku filtracji od 103m*s-1 do 10-5m*s-1, obejmuje:
a) grunty piaszczyste, takie jak: piaski gruboziarniste, średnioziarniste i
drobnoziarniste oraz lessy,
b) piaski luźne oraz piaski słabogliniaste wykształcone na piaskach
luźnych i lessy zwykłe zaliczane do tej klasy na podstawie map
glebowych; piaski słabogliniste zaliczane do tej klasy na podstawie
badań terenowych,
c) skały lite silnie uszczelinione, spękane i skrasowiałe,
d) skały osadowe, np. wapienie, opoki, margle, piaskowce i zlepieńce,
e) mady o podłożu piaszczystym,
f) rędziny na wysoczyznach i zboczach, gdzie następuje ich
wymywanie.
MAPA HYDROGRAFICZNA
Stan obecny pokrycia mapą hydrograficzna w Polsce
wg. GUGiK
MAPA HYDROGRAFICZNA
MAPA HYDROGRAFICZNA
MAPA HYDROGRAFICZNA
MAPA HYDROGRAFICZNA
MAPA HYDROGRAFICZNA
Źródło: na podstawie prezentacji dr Renaty Graf, Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu
Download
Random flashcards
Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards