Opis Przedmiotu Zamówienia

advertisement
Załączniku nr 1 do rozeznania rynku
Numer sprawy: DIRS-V-2420-7/17
Opis przedmiotu zamówienia
I.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Wariant I ( Do czasu wejścia wersji oprogramowania MapInfo Pro 16.0)
1. Upgrade oprogramowania Maplnfo PRO wersji 11.5 do wersji 15.0 dla 4 stanowisk oraz
Maintenance Maplnfo Pro
 Usługa Maintenance dla Maplnfo Pro – Zamawiający otrzyma wszystkie dostępne
nowe wersje produktu, które pojawią się w terminie 12 miesięcy kalendarzowych od
daty dostawy.
 Licencja bezterminowa do użytku wewnętrznego.
2. Rozszerzenie bezterminowej licencji na 2 stanowiska na Mapę struktury sądownictwa z
podziałem na apelacje, rejony i okręgi do użytku wewnętrznego
3. Bezterminowa licencja dla 6 stanowisk na Mapę Administracyjną Polski do użytku
wewnętrznego
 Baza danych administracyjnych Polski.
 W skład bazy danych wchodzą następujące dane:
- Granice Województw, Powiatów i Gmin,
- Regiony NUTS (europejski podział terytorialny)
- Podregiony NUTS (europejski podział terytorialny),
- Gminy administracyjne oraz terytorialne,
- Dzielnice w Warszawie oraz delegatury GUS (Kraków, Łódź, Poznań,
Wrocław)
Obręby ewidencyjne oraz granica terytorialna Polski. Dodatkowo dane
wzbogacono o siedziby: województw, powiatów i gmin
4. Bezterminowa licencja dla 2 stanowisk na oprogramowanie Maplnfo Pro 15.0 PL do użytku
wewnętrznego oraz Maintenance Maplnfo Pro
 W skład pakietu wchodzi: polska wersja programu, mapa administracyjna Polski
w podziale na województwa i powiaty, mapa głównych dróg Polski, mapa miast
Polski oraz przykładowe dane dla świata.
5. Jednodniowe szkolenie ( co najmniej 7 godzin dziennie) w sumie dla jedenastu osób z
zakresu podstawowej obsługi oprogramowania MapInfo Pro.
a) Szkolenie musi się odbyć w Warszawie. Wykonawca musi zapewnić sale
wykładowe wraz z wyposażeniem i sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia
szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi technicznej
sprzętu w trakcie szkolenia.
b) Szkolenie musi się odbywać w dni robocze od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8 – 16.
1
c) Szkolenie musi być prowadzone w języku polskim.
d) Uczestnicy szkolenia muszą otrzymać certyfikat jego ukończenia.
e) Zamawiający wymaga dostarczenia dla każdego uczestnika szkolenia materiałów
szkoleniowych w postaci papierowej oraz na płycie CD.
Wariant II ( Tylko w przypadku wejścia wersji oprogramowania MapInfo Pro 16.0
1. Bezterminowa licencja dla 6 stanowisk na oprogramowanie Maplnfo Pro 16.0 PL do użytku
wewnętrznego oraz Maintenance Maplnfo Pro
 W skład pakietu wchodzi: polska wersja programu, mapa administracyjna Polski
w podziale na województwa i powiaty, mapa głównych dróg Polski, mapa miast
Polski oraz przykładowe dane dla świata.
2. Rozszerzenie bezterminowej licencji na 2 stanowiska na Mapę struktury sądownictwa z
podziałem na apelacje, rejony i okręgi do użytku wewnętrznego
3. Bezterminowa licencja dla 6 stanowisk na Mapę Administracyjną Polski do użytku
wewnętrznego
 Baza danych administracyjnych Polski.
 W skład bazy danych wchodzą następujące dane:
- Granice Województw, Powiatów i Gmin,
- Regiony NUTS (europejski podział terytorialny)
- Podregiony NUTS (europejski podział terytorialny),
- Gminy administracyjne oraz terytorialne,
- Dzielnice w Warszawie oraz delegatury GUS (Kraków, Lódź, Poznań,
Wrocław)
- Obręby ewidencyjne oraz granica terytorialna Polski. Dodatkowo dane
wzbogacono o siedziby: województw, powiatów i gmin
4. Jednodniowe szkolenie (co najmniej 7 godzin dziennie) w sumie dla jedenastu osób z zakresu
podstawowej obsługi oprogramowania MapInfo Pro .
a) Szkolenie musi się odbyć w Warszawie. Wykonawca musi zapewnić sale
wykładowe wraz z wyposażeniem i sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia
szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi technicznej
sprzętu w trakcie szkolenia.
b) Szkolenie musi się odbywać w dni robocze od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8 – 16.
c) Szkolenie musi być prowadzone w języku polskim.
d) Uczestnicy szkolenia muszą otrzymać certyfikat jego ukończenia.
e) Zamawiający wymaga dostarczenia dla każdego uczestnika szkolenia materiałów
szkoleniowych w postaci papierowej oraz na płycie CD.
II. Planowany czas wykonania zamówienia:
a) dostawa licencji na płycie DVD wraz z oprogramowaniem oraz z dołączonymi kluczami
licencyjnymi do aktywacji nastąpi w terminie do 10 dni roboczych od daty zawarcia Umowy
na adres Zamawiającego - ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa,
2
b) przeprowadzenie szkolenia nastąpi w terminie ustalonym z Zamawiającym jednak nie
później niż w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia Umowy.
III. Płatność nastąpi w ciągu 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury wraz z podpisanym przez obie Strony protokołem odbioru ilościowojakościowego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
……………………………………..…………………………………………………..
Podpis osoby/osób sporządzającej opis przedmiotu zamówienia
3
Download