GŁÓWNE OŚRODKI MIEJSKIE STAROŻYTNOŚCI

advertisement
ŚREDNIOWIECZE
WĘDRÓWKI MYŚLI NAUKOWE] l TECHNICZNEJ W
ŚREDNIOWIECZU
Początki,
źródło
Strzemiona
żelazne
Chomąto
Kompas
Szlak wędrówki
Wczesne
średniowiecze
Stopniowe pojawianie się tłumaczeń
dzieł filozofów
greckich z arabskiego na łacinę, zwł.
w XII-XIII w.
Koń. XIII w.
Chiny
pierwsze wzmianki,
X w. (?),
1301 produkcja na
Okulary
ok. 1270 –
?
większą skale,
pewne
poł. XV w. okulary
świadectwa
dla krótkowidzów
Indie → kraje
Sporadyczne zasarabskie (VIII w.)
tosowania przed
Cyfry
Indie
„arabIII w. p.n.e. – → Europa Pd.-Zach. XIII w., rozpowszechnienie w XV
skie"
VI w. n. e.
i XVI w.
Chiny → Indie →
Pierwsze wzmianki
Chiny
Azja Środkowa → w pół. XIII w., popierwsze
Proch przepisy IX w., kraje arabskie (XIII czątki broni palnej –
XIV w.
zastosowania w.) → Europa
wojskowe XI w.
Chiny → Indie
Pierwsza papiernia –
(VII w.) → Azja
we Francji 1189;
Środk. (VIII w.) → w Polsce 1473
Chiny
Papier
(Gdańsk)
(II w. p.n.e.) kraje arabskie →
Hiszpania (XII w.)
→ Europa Zach.
XV w. wykorzystaChiny
nie do druku ruchoVIII w. piermych czcionek, 1455
wsze książki
Druk
?
Biblia Gutenberga i
drukowane,
szybkie upowszech1044 ruchome
nienie wynalazku
czcionki
Grecja
Tradycja (wielcy filomyśli
zofowie V i IV
greckiej w. p.n.e., m.in.
Arystoteles)
a
Znaczenie
Możliwość łatwiejszego
utrzymania się na koniu
– wzrost roli jazdy
VIII w. pierwsze
Lepsze niż w starożytzastosowania.
ności (4-5-krotnie) wyUdoskonalenie i
korzystanie siły konia;
rozpowszechnienie umożliwienie postępu w
w XII-XIII w.
rolnictwie i transporcie
Chiny → żeglarze
Ok. 11 90 żeglarze
Ułatwienie nawigacji
arabscy (?) → Europa na M. Śródziemnym przy żegludze z dala od
lądu
Chiny (Ill w.n.e.)
Ludy stepowe → Awarowie (VI w.)
Azji Wsch. → Bizancjum
Chiny → Azja Środkowa (?) → Europa
Chiny
ok. I w. n. e.
Chiny
XI w.a
W Europie
Bliski Wschód (czasy hellenistyczne) →
szkoły chrześcijańskie w Iraku i Iranie
(VI-XI w.) → Arabowie (VIII-XII w.)
– właściwości igły magnetycznej były w Chinach znane przed III w. p.n.e.
Ożywienie filozofii,
impuls do oddzielenia
przyrodoznawstwa od
teologii
Wydłużenie okresu aktywności zawodowej
osób starszych, umożliwienie pracy osobom z wadami wzroku
Radykalne ułatwienie
księgowości i in. obliczeń, możliwość stosowania ułamków dziesiętnych
Zmniejszenie znaczenia obronnego fortyfikacji, osłabienie roli
rycerstwa feudalnego
Rozszerzenie obiegu
wiadomości dzięki
możliwości zastąpienia
bardzo drogiego
pergaminu materiałem
znacznie tańszym
Bezprecedensowe potanienie książek. Przyspieszenie obiegu informacji, umożliwienie
szybszego rozwoju
nauki i szkolnictwa
ŚREDNIOWIECZE
Download