umowy

advertisement
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia z dnia………………
Umowa o badanie sprawozdania finansowego
UMOWA O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
zawarta w dniu …………..2011 r. pomiędzy:
Firma (nazwa):
Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
Siedziba:
Adres:
Warszawa
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
Rejestracja w
Krajowym
Rejestrze
Sądowym
Kapitał
zakładowy:
Kapitał wpłacony:
Numer
Identyfikacji
Podatkowej (NIP):
Reprezentowany
przez:
KRS 0000264771
Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
……
……
527-243-20-41
………
zwaną dalej „Klientem”
a
Firma (nazwa):
Siedziba:
Adres:
Rejestracja w
Krajowym
Rejestrze
Sądowym
Kapitał
zakładowy:
Numer
Identyfikacji
Podatkowej (NIP):
Reprezentowana
przez:
zwaną dalej ……………
2
Umowa o badanie sprawozdania finansowego
§ 1.
1. Klient zleca wykonanie a …………..zobowiązuje się wykonać usługę poświadczającą polegającą
na badaniu historycznych informacji finansowych Klienta, określonych w § 1 ust. 2.
2. Przez historyczne informacje finansowe na potrzeby niniejszej umowy rozumie się:

sprawozdanie finansowe Klienta za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., sporządzone
zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz.
1223 z późniejszymi zmianami) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i
innymi obowiązującymi przepisami prawa; oraz odpowiednio analogicznie sporządzone
sprawozdanie jednostkowe za kolejny rok obrotowy, a także

skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Klienta za okres od 1 stycznia 2011 r.
do 31 grudnia 2011 r., sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) oraz wydanymi na
jej podstawie przepisami wykonawczymi i innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz
odpowiednio analogicznie sporządzone sprawozdanie skonsolidowane za kolejny rok obrotowy.
3. Za sporządzenie i rzetelną prezentację sprawozdań finansowych zgodnie z zgodnie z ustawą z 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami)
(„Ustawa o rachunkowości”) i innymi obowiązującymi przepisami prawa jest odpowiedzialny
Zarząd Klienta.
4. Badanie sprawozdania finansowego Klienta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Klienta zostanie przeprowadzone stosownie do postanowień Ustawy o
rachunkowości, krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów w Polsce oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (dla celów
niniejszej umowy, w odniesieniu do badania sprawozdań finansowych, powołane powyżej
postanowienia przepisów oraz standardów definiuje się jako „odpowiednie standardy”).
5. …………. wykona odpowiednie procedury w celu stwierdzenia czy sprawozdanie z działalności
Klienta zapewnia wywiązanie się z obowiązków informacyjnych określonych w art. 49 ust. 2
ustawy o rachunkowości i innych wiążących jednostkę przepisach oraz czy zawarte w nim
informacje są zgodne ze sprawozdaniem finansowym. W przypadku, gdy Klient nie przedłoży tego
sprawozdania, będzie ono niekompletne lub informacje w nim zawarte będą niezgodne ze
sprawozdaniem finansowym, ……………. poinformuje o tym w opinii.
6. Do badania historycznych informacji finansowych określonych w § 1 ust. 2 stosuje się
postanowienia niniejszej umowy oraz postanowienia załączonych do umowy ……………… ,
stanowiących integralną część niniejszej umowy.
7. Badanie historycznych informacji finansowych będzie zaplanowane i przeprowadzone w taki
sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, co do tego, czy nie zawierają one istotnych
nieprawidłowości spowodowanych przez błąd lub celowe działanie. Strony oświadczają, że są
świadome i akceptują fakt, iż uzyskanie całkowitej pewności nie jest możliwe ze względu na
wpisany w charakter badania czynnik racjonalnego osądu oraz czynnik próby polegający między
innymi na sprawdzeniu – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów
księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w ww. historycznych informacjach
finansowych, jak i ze względu na naturę wniosków, podjętych na ich podstawie. Dlatego też Klient
przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że istnieje ryzyko, iż niektóre uchybienia lub
3
Umowa o badanie sprawozdania finansowego
nieprawidłowości w księgach lub w ww. historycznych informacjach finansowych mogą zostać nie
wykryte w wyniku badania.
8. Badanie sprawozdania finansowego, o którym mowa w § 1 ust. 2, będzie przeprowadzone w celu
przedstawienia opinii wraz z raportem stwierdzających, czy sprawozdanie finansowe przedstawia
rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz przepływy pieniężne
Klienta, zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami
rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonymi w ustawie o
rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych jest zgodne z
wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Umowy
bądź Statutu Klienta oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych, we
wszystkich istotnych aspektach, ksiąg rachunkowych.
9. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o którym mowa w § 1 ust. 2 będzie
przeprowadzone w celu przedstawienia opinii wraz z raportem stwierdzających, czy
skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno sytuacje majątkową i
finansową, wynik finansowy oraz przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej, zostało sporządzone,
we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonymi w ustawie o rachunkowości i wydanych na jej
podstawie przepisach wykonawczych oraz jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego
sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową.
10. W oparciu o badanie sprawozdania finansowego zostaną przygotowane opinia oraz raport z badania
sprawozdania finansowego Klienta. Powyższe dokumenty zostaną sporządzone na piśmie w 6
egzemplarzach w wersji polskiej i w 2 egzemplarzach w wersji angielskiej i będą adresowane do
organu zatwierdzającego to sprawozdanie finansowe. Z uwagi na to, że wersja angielska stanowi
jedynie tłumaczenie polskiej wersji językowej, opinia i raport w tej wersji nie będą podpisane.
11. ………………………… przygotuje również w ramach niniejszej Umowy angielską wersję
językową jednostkowego sprawozdania finansowego Klienta za każdy rok obrotowy objęty Umową
na analogicznych zasadach jak opinię i raport w języku angielskim.
12. W oparciu o badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostaną przygotowane opinia
oraz raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Klienta.
Powyższe dokumenty zostaną sporządzone na piśmie w 3 egzemplarzach w wersji polskiej i w 2
egzemplarzach w wersji angielskiej (opinia) i będą adresowane do organu zatwierdzającego to
sprawozdanie finansowe. Z uwagi na to, że wersja angielska stanowi jedynie tłumaczenie polskiej
wersji językowej, opinia i raport w tej wersji nie będą podpisane.
13. ………………………… przygotuje również w ramach niniejszej Umowy angielską wersję
językową skonsolidowanego sprawozdania finansowego Klienta za każdy rok obrotowy objęty
Umową na analogicznych zasadach jak opinię i raport w języku angielskim.
14. W oparciu o sprawozdanie finansowe skonsolidowane Klient będzie przygotowywał wyliczenie
wskaźników finansowych (EBITDA to Net Interest Expense oraz Net Debt to EBITDA)
wymaganych w ramach umów zawartych z instytucjami finansującymi, dla których to wskaźników
prawidłowość wyliczenia będzie potwierdzana przez biegłego rewidenta w ramach działań
wynikających z niniejszej Umowy
15. Raport uważa się za odebrany z chwilą złożenia przez Klienta pisemnego oświadczenia o jego
przyjęciu. W razie braku takiego oświadczenia, raport uważa się za odebrany i przyjęty również
4
Umowa o badanie sprawozdania finansowego
wtedy, gdy Klient w terminie siedmiu dni od jego przedłożenia nie zgłosił w stosunku do niego
żadnych zastrzeżeń.
16. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że celem wykonywanej usługi poświadczającej jest
wyłącznie sporządzenie opinii lub raportu odpowiednio w zakresie opisanym w § 1 ust. 8-9, które
dotyczą odpowiednich historycznych informacji finansowych traktowanych jako całość.
17. Szczegółowy harmonogram prac zostanie uzgodniony między stronami w trybie roboczym.
18. Klient zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy bez skutków finansowych po
badaniu sprawozdania finansowego za okres 01.01.2011r. -31.12.2011r.
§ 2.
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie netto …………. za badanie jednostkowego i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego wynosi odpowiednio:


Za pierwszy rok obrotowy - ……………………PLN (słownie:…………….);
Za drugi rok obrotowy - …………………….. PLN (słownie…………..);
2. Kwoty wynagrodzenia, o których mowa w § 2 ust. 1, jak również inne kwoty, o których mowa w
niniejszej umowie, nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT), który będzie dodatkowo
doliczony do wynagrodzenia według obowiązującej stawki VAT.
3. Wszelkie kwoty należne na podstawie niniejszej umowy będą płatne na podstawie faktur
wystawionych po odebraniu raportu z uwzględnieniem terminu wskazanego w § 1 pkt.12. Strony
dopuszczają możliwość fakturowania częściowego po etapie prac związanych z badaniem
wstępnym przy czym wartość fakturowania częściowego w każdym z kolejnych lat obrotowych nie
może przekroczyć 40% wartości netto wynagrodzenia za badanie jednostkowego i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy.
4. Wynagrodzenie określone w § 2 obejmuje wyłącznie wynagrodzenie za usługi określone w
niniejszej Umowie. W przypadku, gdy w związku z przygotowaniem historycznych informacji
finansowych wymagane jest uzyskanie profesjonalnych opinii i doradztwa, w szczególności:
wyceny składników majątku przez rzeczoznawców, wycen aktuarialnych, opinii prawnych, zlecenie
wykonania tych czynności oraz pokrycie kosztów z nimi związanych należeć będzie do
obowiązków Klienta.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności, powodujących konieczność przeprowadzenia dodatkowych
prac , dodatkowe wynagrodzenie ……….. zostanie ustalone przy użyciu średniej stawki
godzinowej w wysokości 500 PLN.
Zapis powyższy będzie miał zastosowanie jeżeli Klient:

po rozpoczęciu badania przedstawi kolejne projekty historycznych informacji finansowych
lub/i zestawienia obrotów i sald, które spowodują konieczność zmian dokumentacji z
wykonania usługi poświadczającej,

nie przedstawi w terminie wynikającym z uzgodnionego szczegółowego harmonogramu prac
informacji i zestawień przy założeniu, że lista ta zostanie przedstawiona Klientowi ,

nie przedstawi dokumentów lub wyjaśnień, których przekazanie wynika z ustaleń między
stronami, co przedłuży czas badania oraz przygotowania Raportu i spowoduje przekroczenie
ustalonego terminu raportowania,
5
Umowa o badanie sprawozdania finansowego

przedstawi więcej niż dwie wersje projektu historycznych informacji finansowych po
korektach, które będą wymagały przeprowadzenie dodatkowych procedur przez ……….,

dokona zmian w historycznych informacjach finansowych po przedstawieniu projektu Raportu,

nie podejmie działań w kwestiach zgłoszonych przez ……… i zaniechanie to spowoduje
przedłużenie czasu wykonania usługi lub przygotowania Raportu lub spowoduje przekroczenie
ustalonego terminu raportowania lub konieczność wykonania dodatkowych procedur lub
nieefektywność już wykonanych.
§ 4.
Klient zapewnia, że spełniony został wymóg dotyczący trybu wyboru ……. jako podmiotu
uprawnionego do badania historycznych informacji finansowych Klienta przewidziany w art. 66 ust. 4
Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z
późniejszymi zmianami).
§ 5.
Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron,
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6.
Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze
stron.
Podpis i pieczęć Klienta
Podpis i pieczęć …………….
6
Download