Projekt uchwały

advertisement
UCHWAŁA NR
/14
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia ..................... 2014 r.
projekt
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok
Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r.
poz. 379) w związku z art. 121 ust. 1 i ust 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 i 1290 oraz z 2014 r.
poz. 24 i 423) oraz art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 1 i 3 i art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613)
Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2013 rok Wrocławskiego
Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, na
które składają się:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., zamykający się po
stronie aktywów i pasywów sumą 13.908.506,06 zł (słownie:
trzynaście milionów dziewięćset osiem tysięcy pięćset sześć złotych
sześć groszy);
2) rachunek zysków i strat sporządzony za rok obrotowy 2013,
wykazujący stratę netto w kwocie 1.009.583,12 zł (słownie: jeden
milion dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote dwanaście
groszy);
3) informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania
finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienie
zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów
pieniężnych.
2. Sprawozdanie finansowe za rok 2013 Wrocławskiego Centrum Zdrowia
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
3. Strata za 2013 rok zostanie pokryta przez Wrocławskie Centrum Zdrowia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z zysków przyszłych okresów.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Wrocławia
UZASADNIENIE
Z dniem 1 stycznia 1999 r. zakłady opieki zdrowotnej, dla których
organem tworzącym jest Miasto przekształciły się w samodzielne zakłady,
prowadzące rachunkowość na zasadach określonych w ustawie z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).
Ustawa ta stanowi, iż kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego
sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 m-cy od dnia bilansowego
i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę
przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy (art. 52 ust. 1 ustawy).
Roczne
sprawozdanie
finansowe
podlega
zatwierdzeniu
przez
organ
zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (art. 53 ust. 1
ustawy). Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy roczne sprawozdanie finansowe
jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono
sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:
a)
średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co
najmniej 50 osób,
b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość
w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,
c)
przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji
finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co
najmniej 5.000.000 euro
podlega badaniu.
Sprawozdanie finansowe podlega złożeniu w sądzie rejestrowym w ciągu 15 dni
od zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z odpisem uchwały organu
zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania i podziale zysku lub
pokryciu straty oraz opinią biegłego rewidenta, jeżeli podlegało badaniu (art. 69
ust. 1 ustawy).
Zgodnie z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) nadzór nad podmiotem
leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący. Zgodnie
z art. 121 ust. 4 ustawy kontrola i ocena, obejmują w szczególności:
1) realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie,
dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych;
2) prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi;
3) gospodarkę finansową.
Sprawozdanie finansowe za 2013 r. Wrocławskiego Centrum Zdrowia
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, zwanego dalej WCZ SP
ZOZ, spełniało warunki badania sprawozdania finansowego (art. 64 ust. 1 pkt 4
ustawy o rachunkowości).
Na podst. art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości Rada Miejska Wrocławia podjęła
uchwałę nr LIV/1351/14 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie wyboru podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdania finansowego WCZ SP ZOZ za rok 2013.
Wyłoniono podmiot wpisany na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod
numerem 3607 działający pod nazwą Cumulus Janina Radomska z siedzibą we
Wrocławiu.
Dyrektor WCZ SP ZOZ, pismem znak WCZ/DF/06/2014 z dnia 15.04.2014
roku przedłożył sprawozdanie finansowe WCZ SP ZOZ za 2013 rok wraz z opinią
niezależnego biegłego rewidenta i raportem z badania sprawozdania finansowego
WCZ SP ZOZ oraz uchwałą Nr 4/12 z dnia 14.04.2014 r. Rady Społecznej WCZ
SP ZOZ w sprawie wyniku finansowego (podziału lub pokryciu straty) za rok
2013 oraz uchwałą nr 6/2014 w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania
finansowego za 2013 r.
Wg opinii niezależnego rewidenta sprawozdanie finansowe Wrocławskiego
Centrum Zdrowia SP ZOZ:
1) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji
majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31.12.2013 r. jak też wyniku
finansowego za rok obrotowy od 1.01.2013 do 31.12.2013 r.;
2) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami
(polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych
ksiąg rachunkowych;
3) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami
prawa i postanowieniami statutu jednostki.
W 2013 r. WCZ SP ZOZ osiągnął stratę netto w kwocie 1.009.583,12 zł.
Na podst. art. 59 ust. 1-4 ustawy o działalności leczniczej samodzielny publiczny
zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik
finansowy. Podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
może, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania
finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokryć
ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po
dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną - do wysokości tej wartości.
Ujemny wynik finansowy i koszty amortyzacji, dotyczą roku obrotowego objętego
sprawozdaniem finansowym.
W przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego podmiot tworzący
w terminie 12 miesięcy od upływu terminu określonego w ust. 2 wydaje
rozporządzenie, zarządzenie albo podejmuje uchwałę o zmianie formy
organizacyjno-prawnej albo o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej.
Strata powstała z tytułu kosztów amortyzacji oraz kosztów związanych
z restrukturyzacją (zwolnienia pracowników ze względu na dostosowanie kosztów
do istniejących przychodów). Amortyzacja jest kosztem niepieniężnym. Koszty
amortyzacji w 2013 r. wynoszą 1.028.018,82 zł. Koszty amortyzacji są zatem
wyższe od wysokości wyniku ujemnego. W takiej sytuacji na podst. art. 59
ustawy o działalności leczniczej podmiot tworzący nie ma obowiązku podejmować
uchwały o zmianie formy organizacyjno-prawnej albo o likwidacji zakładu.
W okresie sprawozdawczym zakład regulował zobowiązania publiczno–prawne
oraz w stosunku do dostawców oraz pracowników.
Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym
zakresie ujemny wynik finansowy. Strata za 2013 r. pokryta zostanie przez WCZ
SP ZOZ z zysków przyszłych okresów.
W celu spełnienia wymogów zawartych w ustawie z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości, konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Centrum przez właściwy organ określony w art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.).
Download