SPRAWDZIAN Z RZYMU DLA 2A ZAGADNIENIA Materiał z

advertisement
SPRAWDZIAN Z RZYMU DLA 2A
ZAGADNIENIA












Materiał z podręcznika str.155 – 234
Mapka Imperium Rzymskiego i podbojów Aleksandra Wielkiego
Początki Rzymu – legendarne i historyczne początki Rzymu, osiągnięcia
cywilizacji etruskiej
Republika rzymska - władze republiki i ich kompetencje, spory plebejuszy
z patrycjuszami
Porównywanie republiki ustrojem Sparty i Aten
Powstanie Imperium Rzymskiego – organizacja armii i podbojów, wojny
punickie
Przyczyny kryzysu i upadku republiki w I wieku p.n.e. – przemiany
społeczne i polityczne, wojny domowe w I w.p.n.e.
Powstanie cesarstwa – pryncypat Oktawiana Augusta i ustalenie granic
cesarstwa
Przekształcenie cesarstwa rzymskiego w dominat
Prawo rzymskie i proces romanizacji
Powstanie i rozwój chrześcijaństwa w imperium rzymskim
Przyczyny ekonomiczne, społeczne i polityczne upadku Imperium
Rzymskiego w V w.
PODSTAWOWE TERMINY, WYDARZENIA
I POSTCIE HISTORYCZNE
patrycjusze, plebs, patronat, Prawo XII tablic, republika, konsul, pretor, kwestor, edyl,
cenzor, dyktator, trybun ludowy, senat, komicja, „nobilitas”, legion, triumf, Imperium
Romanum, optymaci, popularzy, lista proskrypcyjna, gladiator, I triumwirat, II
triumwirat, , proletariusze, kwestia agrarna, cezaryzm ,reformy braci Grakchów,
powstanie Spartakusa, bitwa pod Akcjum, pryncypat, dominat, pretorianie, romanizacja,
urbanizacja, mesjasz, ewangelie, biskup, herezja, sobór, diecezja, patriarcha, Edykt
mediolański, latyfundium, wielka wędrówka ludów, Germanie, Hunowie, Goci,
Romulus, Hannibal, Scypion, Krassus, Sulla, Gajusz Juliusz Cezar, Pompejusz, Oktawian
August, Antoniusz, Trajan, Dioklecjan, Konstantyn Wielki, Teodozjusz Wielki, Św.Paweł,
Attyla, Odoaker
PRZYKŁADOWE ZADANIA
Uporządkuj w kolejności chronologicznej następujące wydarzenia historyczne:
A)I wojnę punicką B)śmierć Juliusza Cezara C)najazd Wandalów na Rzym
D) panowanie Oktawiana Augusta
1.......... 2............ 3............ 4.............
A)panowanie cesarza Konstantyna Wielkiego
B)powstanie Spartakusa
C)śmierć św. Pawła
D)uznanie chrześcijaństwa religią panującą w Rzymie
E)podbój Galii przez Juliusza Cezara
pierwsze - ….. ostatnie - …………..
Podkreśl jedną z odpowiedzi podanych w podpunktach.
Ustrój imperium rzymskiego w II wieku n.e. określamy jako:
A)demokrację B)oligarchię C)monarchię D)tyranię
Faktycznie władza w Rzymie II wieku p.n.e. była sprawowana przez:
A)senat B)zgromadzenie ludowe C)cezara D)proletariat
Dzięki wojnom punickim Rzymianie podbili:
A)Mezopotamię B)Egipt C)Brytanię D)Sycylię
E)Japonię
Zarówno Ateny w V w. p.n.e. jak i Republika Rzymska charakteryzowały się tym, że:
A)panowała tam demokracja
B)panowała tam oligarchia
C)władza należała wyłącznie do arystokratycznych rodów
D)decyzje państwowe podejmowano na zgromadzeniu ludowym
Faktycznie władza w Rzymie II wieku p.n.e. była sprawowana przez:
A)monarchę B)przedstawicieli plebejuszy C)lud rzymski D) przedstawicieli arystokracji
Rzymianie najbardziej zasłynęli w historii starożytnej jako wyśmienici twórcy:
A) oryginalnego zbioru mitów religijnych
B)zasad prawa karnego i cywilnego
C)sztuki teatralnej
D)idei współzawodnictwa olimpijskiego
E) antycznej filozofii
Trybuni ludowi reprezentowali interesy:
A)patrycjuszy B)ekwitów C)plebejuszy D)ludów podbitych przez Rzym
Obszar dzisiejszej Francji w znacznej części pokrywa się z rzymską prowincją o nazwie:
A)Italia
B)Panonia
C)Dacja D)Brytania
E)Galia
Germańskie plemię, które pokonało Rzym w bitwie pod Adrianopolem a potem osiadło w Hiszpanii, to:
A) Hunowie
B) Sumerowie
C) Anglo-Sasi
D) Irokezi
E) Wizygoci
F) Normanowie
Zapisz nazwy terminów obok ich wyjaśnień.
wspieranie materialne klientów przez patrycjuszy w zamian za przysługi i świadczenia - ……………
upowszechnianie się wzorców rzymskich w prowincjach zachodnich - ……………….………………
wróżby Rzymian z wnętrzności zwierząt ofiarnych. - …………………………………………
Wyjaśnij i zilustruj konkretnymi przykładami tezę, iż rządy Oktawiana Augusta były „komedią
republiki”.
Wyjaśnij na czym polegała przewaga patrycjuszy nad plebejuszami w ustroju politycznym
republiki rzymskiej
Wskaż podobieństwa pomiędzy ustrojem politycznym Sparty w V wieku p.n.e. a ustrojem
republiki rzymskiej.
Z pomocą dwóch przykładów wyjaśnij i uzasadnij tezę, że Rzymianie wprawdzie podbili
antyczną Helladę ale sami ulegli jej wpływom.
Download