STAROŻYTNE CYWILZACJE INDII I CHIN

advertisement
STAROŻYTNE CYWILZACJE INDII I CHIN
1. Warunki naturalne Indii i Chin
2. Ustrój społeczno – polityczny w Indiach
3. Geneza ustroju społeczno – politycznego w
Chinach
4. Religie Indii i Chin
WARUNKI NATURALNE CHIN
Warunki naturalne:
Największą rolę w rozwoju tej
cywilizacji odgrywały przede
wszystkim dwie rzeki: Jangcy
(Rzeka Niebieska) oraz
Huang He (Rzeka Żłóta).
Wcześniej rozwinęła się ona na
lessowych terenach nad Rzeką
Żółtą.
Rolnictwo:
Uprawiano głównie ryż (uprawy
wymagały sprawnego
sterowania siecią irygacyjną).
Prawie nie wykorzystywano w
rolnictwie bydła rogatego. Brak
naturalnego nawozu
zastępowano
odpadami i ludzkimi
ekskrementami.
Żywiono się głównie ryżem,
różnymi rodzajami zbóż,
jarzynami. Spożywano niewiele
mięsa i produktów
mlecznych.
LEGENDARNI WŁADYCY CHIN
Żółty Cesarz Syn Niebios,
Huangdi (Żółty Cesarz) był
pierwszym mitycznym(ok.
2697p.n.e.) chińskim
władcą,uznawanym za
autora większości
wynalazków m.in.:
kompasu, papieru, jedwabiu,
akupunktury, regulacji rzek a
także kalendarza
2205-1766 p.n.e.
DYNASTIA SZANG – 1766-1122 p.n.e.
Pierwsza historycznie
potwierdzona dynastia
chińska.
Państwo obejmowało swoim
zasięgiem dolinę środkowego i
dolnego biegu Huang –he a na
południu do rzeki Jangcy
Naczynie rytualne z brązu
DYNASTIA CZOU 1122- 256 P.N.E.
W tym okresie państwo
chińskie rozszerzyło
się znacznie, na
północ po Mandżurię,
na południe po rzekę
Jangcy.
W ostatnich wiekach
panowania tej dynastii
toczyły się walki
między książętami
dzielnicowymi,
uznawali oni tylko
nominalnie
zwierzchność władców
dynastii
UPOWSZECHNIENIE
ŻELAZA
ŻELAZNY DZWON
Epoka walczących królestw - (481-221)
7 największych państw toczyło
walki między sobą. Wyścig
zbrojeń sprzyjał postępowi
cywilizacyjnemu.
Rozkwitła filozofia Chińska ("100
szkół") - Taoizm (Lao-Tsy),
Konfucjonizm (Konfucjusz),
Motizm (Mo-Tsy).
Rozległe zabudowania pałacowe,
drewno i glina, w tym okresie
powstały zasady architektury.
POCZĄTEK BUDOWY WIELKIEGO MURU VI w. p.n.e.
ZDJĘCIE SATELITARNE
6259 KM
CESARSTWO CHIN – DYNASTIA QIN 221-206
ZHENG
•
w 221 r. p.n.e. zjednoczył tzw.
Walczące Królestwa
•
zunifikował pismo, miary, wagi,
walutę itd. ,
•
utrzymywał porządek na rozległym
terytorium stosując totalitarne
metody rządzenia, w tym – terror
•
ogłosił się pierwszym Huangdi –
„cesarzem”
•
Zniósł pańszczyznę, którą
zamieniono na podatek
proporcjonalny do uprawianego
areału
•
Po 221 r. p.n.e. cesarz kontynuował
podbój mniej zaludnionych i
cywilizowanych ziem na południu
Chin. Jego wojska posuwały się
wzdłuż wybrzeża w 214 r. p.n.e.,
docierając do Wietnamu
Terakotowa armia
armia ośmiu tysięcy figur naturalnej wielkości, wykonanych z terakoty . Armia znajduje się w grobowcu
pierwszego chińskiego cesarza.Figury zostały przypadkowo znalezione p podczas kopania studni w marcu 1974
DYNASTIA HAN 206 R. P.N.E. – 220 N.E.
•
•
•
•
•
•
podbój części Półwyspu Koreańskiego
na północy, a na południu terytoriów do
granic dzisiejszego Laosu i Wietnamu.
Konfucjanizm uczyniono religią
państwową.
Złamano dotychczasową potęgę
feudałów, zaostrzono ustawodawstwo
karne,
wprowadzono egzaminy na wyższe
stanowiska w administracji państwowej
– budowa systemu biurokratycznego
Stworzono sieć spichlerzy w kraju, by
zachować zapasy żywności na czasy
nieurodzaju.
Wzrosła wytwórczość rzemiosła,
zwłaszcza tkactwa, wznoszono pałace i
świątynie.
Religia chińska-najstarsze wierzenia
• ubóstwienie zjawisk i sił
przyrody(Słońca, Księżyca,
Ziemi, gór, rzek)
• Niebo – bóstwem
naczelnym( władca synem
Nieba)
• Składanie ofiar i modlitwy
• Wiara wżycie pozagrobowe –
rozwinięty kult przodków
( składanie ofiar i kierowanie
do nich modlitw, wznoszenie
rozległych grobowców)
• Smoki jako element
wyobrażeń religijnych
• Duże znaczenie
wróżbiarstwa
KONFUCJANIZM
"Niech myśli twe od zła stronią"
Konfucjusz- 551-579 p.n.e.
Filozof i myśliciel
Podstawowe zasady nauki Konfucjusza:
•
Zbudowanie idealnego społeczeństwa,
osiągnięcie pokoju na świecie jest możliwe dzięki
przestrzeganiu obowiązków wynikających z
hierarchii społecznej, oraz zachowaniu rytuałów.
•
Człowiek jest z natury dobry i zdolny sam
kierować własnym życiem, powinien jednak
podporządkować się przyjętym zewnętrznym
regułom zachowania.
•
Zamiast dążyć do oderwania się od rzeczywistości
należy godzić się ze swoim miejscem w
społeczeństwie i wypełniać związane z tym
obowiązki.
Należy działać wypełniając obowiązki,
•
Podstawą społecznego porządku jest skrupulatne
a efekty powierzyć woli Niebios,
wypełnianie obowiązków jakie ciążą na każdym,
losowi, przeznaczeniu (ming).
zwłaszcza wobec własnej rodziny.
Rozumieć (ming) znaczy rozumieć
•
Należy kultywować tradycyjną zależność
nieunikniniowość świata i w związku
społeczną ( wulun) np. podwładny podlega
panującemu, żona- mężowi, syn – ojcu itp.
z tym nie zwracać uwagę na zewnętrzne
•
Władca powinien otaczać się mądrymi(
porażki lub powodzenia, a działać i wypełniać swoje
cnotliwymi) doradcami, którzy w jego imieniu
obowiązki.Efektem takiego działania
mogą kierować państwem. Konfucjusz polecał
jest szczęście, ponieważ jesteśmy wolni od
poszukiwanie takich mądrych mężów w
niepokoju o powodzenie naszych działań
środowisku filozofów.Władca powinien być
właściwie wykształcony, sprawiedliwie rządzić i
i od lęku przed porażką.
działać dobroczynnie
Taoizm - twórcą był na przełomie VII-VI w. p.n.e. Lao-Cy

każdy człowiek powinien kroczyć właściwą drogą (tao „droga”- „siła kosmiczna”,) mędrca, który koncentruje się na
kontemplacji najmniejszych detali życia z zachwytem
dziecka.

Człowiek sam nie może dojść do doskonałości, jednak
powinien dążyć do rozwoju duchowego aby osiągnąć stan
mędrca taoistycznego i tym samym harmonię z tao.
Potrzebne mu są w tym:
skromne i zgodne z naturą życie, w którym nikt z nikim nie
rywalizuje o realizację wygórowanych ambicji,
prostota,
samotność
•
•
•

Laozi uważał, że w życiu należy się poddać milczącemu
kierownictwu tao. Celem człowieka jest odzyskanie
naturalnej spontaniczności i zachowanie postawy
szlachetnej prostoty. Ten stan określa się jako „powrót do
dzieciństwa”.

•
•
Inne cechy i założenia taoizmu to:
istnieje duchowa- materialna jedność świata,
nie należy sprzeciwiać się naturalnemu porządkowi
panującemu w przyrodzie,
człowiek powinien być wolny i sceptyczny wobec wszelkich
konwencji,
należy uznać wyższość kontemplacji nad nauką,
należy ograniczyć porządek władzy i rolę państwa do
minimum, zgodnie z zasadami:
•
•
•
Im więcej ustaw i przepisów tym więcej przestępstw.
Im mniej rządzi władca, tym lepiej powodzi się jego krajowi
OSIĄGNIĘCIA CHIN – JEDWAB – ok. 2700 r. p.n.e.
•
Od kilku tysięcy lat uzyskiwany z
kokonów jewabnika - motyla
przypominającego ćmę transportowany do Europy
Jedwabnym Szlakiem był
materiałem równie cennym jak
złoto, symbolizował bogactwo i
pozycję społeczną, a jego zwoje
służyły za środek płatniczy. Przez
lata tajemnicy jego wytwarzania w
Chinach chroniono pod groźbą kary
śmierci.
Aby wytworzyć kokon, gąsienica
jedwabnika musi wykonać około 40
tysięcy obrotów, człowiek z jednego
kokonu otrzymuje ok. 1,6 km bardzo
cienkiej nici.
JEDWABNY SZLAK
OSIĄGNIĘCIA CHIN – PAPIER – 107 r. n.e.
Przygotowywanie masy papierowej w Chinach.
OSIĄGNIĘCIA CHIN – PROCH – IX w. n.e.
Chińskie działo z 1380 r
zapis najstarszej na świecie receptury prochu strzelniczego
OSIĄGNIECIA CHIN – DRUK – VII w. n.e.
OSIĄGNIĘCIA CHIN – PORCELANA – VII w. n.e.
OSIĄGNIĘCIA CYWILIZACYJNE – PISMO – 1200 R. P.N.E.
WARUNKI NATURALNE INDII
•
•
•
•
•
•
•
Osadnictwo sięga 2500 –
1700 p.n.e
Dwie wielkie rzeki Indus i
Ganges
Życie koncentrowało się w
północnej części kraju u
podnóża Himalajów w
szerokich, żyznych dolinach
rzecznych
Rolnictwo głównym zajęciem
rolnictwo(pszenica,
jęczmień, bawełna), hodowla
bydła
Dobrze rozwinięte rzemiosło
Położenie nad Oceanem
Indyjskim(silne wiatry
zwrotnikowe – pasaty)
umożliwiało dalekie
pełnomorskie wyprawy, aż
do brzegów Afryki
Brak surowców – złoto,
miedź, cynę kamień
sprowadzano z Iranu i
Tybetu
KULTURA PRZEDARYJSKA – MOHEDNŻO DARO- HARAPPA – DRAWIDZI
– 2500-1800 r. p.n.e.
Drawidzi - grupa ludów
zamieszkująca południowe
Indie i północną Sri Lankę,
Potrafili budować sieci
irygacyjne. Uprawiali
jęczmień, owies
pszenicę, ryż
bawełnę oraz hodowali
bydło
para Tamilów lata 40- te
Harappa pochodząca z 2-giej połowy III tysiąclecia p.n.e..
•
•
•
•
Miasto składało się z 3
dzielnic otoczonych
murem z cegieł
mułowych, spełniającym
rolę obronną i ochronną
przed powodziami.
Główną częścią miasta
była cytadela położona w
zachodniej części
miasta. Cytadela była
równoległobokiem o
wymiarach 400 na 200
metrów.
Na terenie cytadeli
odkryto platformę o
wysokości 6 merów
wykonaną z cegieł, jej
przeznaczenie pozostaje
zagadką.
Miasto posiadało
kanalizację i wodociągi
oraz budowle z cegły
Bogini matka - figurka terakotowa z Harappy
Harappa
MOHENDŻO DARO – 2 poł III tys. p.n.e.
•
•
•
•
•
Wielka Łaźnia, położona w obrębie cytadeli miejskiej.
Był to kompleks wielu komnat i ośmiu łazienek
usytuowanych wokół basenu o wymiarach 12x7x2,5
metra. Na krótszych bokach basenu znajdowały się
schody ułatwiające wejście i wyjście z basenu. Woda
napływała z wykładanej cegłami studni. Dno basenu
było pochyłe.
Dom Wodza, wyróżniający się wielkością dom
położony na cytadeli na wschód od Wielkiej Łaźni.
Posiadał tylko jedno wejście i pozbawiony był okien na
zewnątrz budynku. Wszystkie okna wychodziły na
wewnętrzny dziedziniec.
Wielki Spichlerz, składający się magazynów
ustawionych na platformie zbudowanej z 27 bloków z
wąskimi kanałami wentylacyjnymi zapewniającymi
prawidłową cyrkulacje powietrza. Położony był w
zachodniej części cytadeli.
Dom Zgromadzeń, położony na południe od cytadeli.
Budynek składał sie z sali o powierzchni 730m²
zadaszona dachem wsparty, na 29 drewnianych
kolumnach oraz niewielkiej komnaty o
reprezentacyjnym charakterze.
Wyróżniało się również rozbudowaną siecią wodnokanalizac
"Król-kapłan" z Mohendżo-Daro
MOHENDŻO DARO
NAJAZD ARIÓW ok.. 1750 r. p.n.e.
Ariowie – dosłownie
„panowie” – byli
wojowniczym ludem
indoeuropejskich
koczowników,
żyjącym z hodowli
bydła. Stopniowo
opanowali całe Indie,
podporządkowując
sobie ich pierwotnych
mieszkańców.
SPOŁECZEŃSTWO INDII
Kasty hinduskie (sans.
varṇa - "kolor, barwa,
barwnik") podstawowe jednostki
w systemie indyjskiej
organizacji społecznej
zwane także
warnami. Podział
zasadniczy rozróżnia
4 główne kategorie:
bramini (duchowni),
kszatrijowie (dostojnicy i
wojownicy),
wajśjowie (rzemieślnicy i
rolnicy),
śudrowie (służba i
artyści); grupa
piąta, dodatkowa, to
harijanie (pariasi –
zwani nieczystymi,
niedotykalnymi lub
wreszcie czandalami pożeraczami hien).
Grupa pariasów w slumsach
Bramin podczas odprawiania ceremoni ogniowej
Kszatrijowie
RELIGIE INDII – WEDDYZM Nie ma gorszej choroby niż chciwość,
Nie ma wroga większego niż gniew,
Nie ma niedoli większej niż ubóstwo,
Nie ma większego szczęścia niż mądrość
Wedyzm był religią, w której:
• czczono spersonifikowane siły
kosmosu,
• oddawano cześć siłom przyrody np.:
ogień, wiatr, czy słońce,
• kult polegał na składaniu ofiar
bóstwom,
• nie praktykowano wizerunku bóstw i
świątyń,
• ofiarę składano pod gołym niebem,
była nią najczęściej krowa, byk ,
baran, koń, a także mleko lub masło,
• ofiara nie była dziękczynieniem, ale
błaganiem, błagano o sprawy
materialne i duchowe,
• wierzono, że wokół człowieka krążą
demony, duchy i geniusze, wszystkie
te siły są niewidzialne,
• uznawano bóstwa wedyjskie za
nieśmiertelne,
• uznawano istnie bóstw uosabiających
zjawiska natury.
Ilustracja manuskryptu "Mahabharaty",
Rygweda – "wiedza hymnów pochwalnych"
BRAMINIZM
Cechy charakterystyczne braminizmu są następujące:
•
najwyższym bogiem jest bóg Brahma, od którego zaczyna się
życie, uznawano go za stwórcę wszechświata,
•
obok Brahmy – głównego boga z czasem wybiło się uosobienie
zniszczenia i śmierci, patron mistyki i płodności – Rudra – Śiwa
oraz Pradźapati (albo Prajapati)-syn Brahmy, któremu
przekazane zostały księgi „Wedy”,
•
celem każdej duszy po śmierci, przechodzącej przez wiele
wcieleń (reinkarnacji) jest podążanie ku Brahmie,
•
dusza ludzka jest nieśmiertelna,
•
człowiek i to co go spotyka zapisany jest w prawach
kosmicznych, a więc nie ma na nie zbytniego wpływu,
•
Według braminów każda dusz przechodzi kilkakrotnie różne
wcielenia może być w postaci zwierzęcia, lub ciała innego
człowieka, a nawet w postaci bóstwa,
•
charakter wcielenia zależy od postępowania człowieka i jego
uczynków (karman). Jeśli jest ono zgodne z obowiązującymi
normami dusza zyska „wyższe” wcieleni, a jeśli jest niezgodne
zyska tylko niższe np. w zwierzę lub roślinę. W ten sposób
tłumaczono też podział na warny i kasty oraz wskazywano, na
konieczność postępowanie zgodne z normami moralnymi i
religijnymi, bo tylko tak można było mieć nadzieję na lepszy byt.
Taką doktrynę wcieleń ludzkich nazywano sansara.
•
dusza wędruje tak długo, aż uzyska ukojenie (moksza),
•
życie człowieka uznawane było za kolejne wcielenie, kolejny
etap w wędrówce do ukojenia duszy,
•
koncentracja na złożonym obrzędzie rytualnym, wykonywanym
przez wyspecjalizowanych kapłanów,
•
braminizmu był pozbawiony dogmatów wiary, a więc
wyznawcom można było się stać wyłącznie poprzez urodzenie
BRAHMA
HINDUIZM
Cechy charakterystyczne hinduizmu :
•
największym autorytetem, cieszą się księgi „Wedy” i
teksty normatywne,
•
Bogów jest nieskończenie wielu, są oni jednak
wszyscy emanacjami (wcieleniami) Boga
wszelkiego początku czyli Brahmy. Jakkolwiek sam
Brahma jest wieczny, jego wcielenia ciągle rodzą
się, giną i przekształcają w inne wcielenia.
•
Wszystkie istoty żywe (a nie tylko ludzie) posiadają
swoje indywidualne dusze, które substancjalnie nie
różnią się między sobą. Dusza mrówki jest więc
jakościowo taka sama jak dusza człowieka.
•
Dusze uczestniczą w ciągłym i nieskończonym
procesie reinkarnacji czyli przechodzenia po śmierci
w inne ciało.
• Dusze i ciała tworzą swoistą hierarchię bytów. Za
dobre uczynki dusze przesuwają się w każdym
cyklu reinkarnacji w górę tej hierarchii, a za złe w
dół.
•
Na szczycie tej hierarchii możliwe jest przerwanie
cyklu reinkarnacji poprzez stopienie własnej duszy
bezpośrednio z Brahmą lub którymś z jego wcieleń,
co jest ostatecznym celem każdego wyznawcy
hinduizmu.
Sziwa
Wisznu
•
uznawane są trzy ścieżki zbawienia:
„droga uczynków” - spełnianie powinności wynikających
z przynależności kastowej i aktualnego etapu życia
„droga wiedzy” - czytanie świętych pism i rozmyślanie
nad ich treścią ( medytacja)
„droga oddania się, poświęcenia” - poświęcenie się bogu
i miłości do niego ( modlitwy, ofiary, palenie świec
itp..)
•
istnieje bogaty panteon bogów
Dewi
BÓSTWO
ROLA
Brahma
stwórca świata i najwyższy bóg, przedstawiany w postaci mężczyzny
o czterech rękach i czterech głowach skierowanych w cztery strony
świata
Sziwa
prawodawca i stróż porządku moralnego na świecie, bóg zniszczenia i
śmierci
Wisznu
dawca życia, często wcielający się w istoty ludzkie
Lakszma
żona Wisznu, bogini szczęścia i urodzaju
Kryszna
ósme wcielenie boga Winszu, jeden z głównych bohaterów pieśni
indyjskiej "Bhagawadgita", fragmentu eposu "Mahabharata".
Ganesia
bóg mądrości, usuwający przeszkody, pan bóstw podziemnych; syn
Sziwy i Parwati, przedstawiany w postaci ludzkiej z głową słona
Ganga
bogini, personifikacja rzeki Ganges, córka Himawatu
Himawatu
bóstwo Himalajów
Parwati
jedna z łagodnych postaci małżonki boga Sziwy
Rama
bohater indyjskiej epopei "Ramajana"; boga Ramę uznano jako jedno
z wcieleń boga Wisznu
Siddhartha Gautama (ok. 563-483 p.n.e),
•
•
•
•
•
•
Buddyzm, odrzuca kult, dogmaty i
wszelkie nawiązania do Boga
Czym jest cierpienie?(pytał Budda)narodzinami starością, śmiercią
,niespełnieniem życzeń i marzeń – dlatego
cierpienie zawarte jest w ciele, odczuciach,
spostrzeżeniach, popędach i świadomości
Wszelkie istnienie daje cierpienie(duhkha).
Jak powstaje cierpienie? -przez pragnienie
rozkoszy( tryzna) .
Jak położyć kres cierpieniu?- stłumić
całkowicie pragnienia życia.
Jaka jest droga prowadząca do
zniesienia cierpienia? – jest to tzw.
ośmioraka ścieżka właściwego poznania,
usposobienia, właściwej mowy ,czynu,
właściwego sposobu zarabiania na życie,
wysiłku, uwagi i skupienia. Człowiek, więc
powinien pozbyć się wszelkich pragnień,
osiągając w ten sposób absolutna mądrość,
prowadzącą do nirwany.
W buddyzmie przypisuje się bardzo duże
znaczenie medytacji.
Złoty Budda"; świątynia Wat Trimitr; Bangkok; Tajlandia.
Download