PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

advertisement
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
I. KARTA PRZEDMIOTU:
„HISTORIA CHIN”
CEL PRZEDMIOTU
C1 Celem zajęć z tego przedmiotu jest uzyskanie przez studenta podstawowej wiedzy
dotyczącej procesu tworzenia się państwa chińskiego, jego rozwoju, osiągnięć
naukowych, historii do połowy XIX wieku, a także fałszerstw historycznych i
problemów spornych. Student potrafi odróżnić prace historiograficzne kontynentalne
od tajwańskich. Potrafi scharakteryzować konfucjańskie i legistowskie metody
rządzenia. Umie wyjaśnić przyczyny pozostania Chin w tyle za krajami europejskimi w
okresie panowania mandżurskiego. Potrafi podać przykłady charakteryzujące postęp w
dziedzinie historiografii Chin wynikający z odkryć i rozwoju badań.
C2
C3
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,
UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Nie stawiamy żadnych wymagań wstępnych, gdyż szkoła średnia takiej wiedzy nie
obejmuje, a przedmiot jest wykładany na I i II semestrze studiów sinologicznych.
1.
2.
3.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
EK1: Student,
który zaliczył ten przedmiot będzie swobodnie operował
wiedzą na temat dynastii chińskich, umiał usytuować poszczególne wydarzenia
historyczne we właściwych okresach. Potrafi opisać procesy tworzenia państwa
chińskiego, scharakteryzować metody rządzenia, wyjaśnić przyczyny pozostania
Chin w tyle za krajami europejskimi, mimo wcześniejszego wyprzedzania Europy
w tworzeniu pierwocin nauki.
EK2
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć – Wykład (W)
Liczba
godzin
W 1. Omówienie najnowszych odkryć
archeologicznych, które miały wpływ
na aktualny opis dziejów najdawniejszych, w tym procesu tworzenia
państwa chińskiego.
W 2. Według
periodyzacji 26 dynastii chińskich omówione zostaną
dynastie legendarne i historyczne.
W 3. Główne szkoły filozoficzne, ze szczególnym uwzględnieniem
konfucjanizmu, legizmu i taoizmu.
W 4. Ważniejsze wynalazki Chin starożytnych i średniowiecznych.
8
10
8
8
Rozpowszechnienie buddyzmu; Presja plemion koczowniczych;
Cesarstwa Tangutów i Kitanów. Podbój mongolski.
W 6. Kontynuacja feudalizmu chińskiego za dynastii Ming i Qing;
Tradycyjne tajne stowarzyszenia;
W 7. Powstanie stref wpływów obcych mocarstw w Chinach w XIX
wieku.
10
Suma godzin
60
W 5.
8
8
NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
Wykład wzbogacony o prezentację filmów na DVD z serii „Pięć tysięcy lat cywilizacji
chińskiej”, oraz „Historia Chin”, a także własnych publikacji, artefaktów, zdjęć i krótkich
filmików z wypraw terenowych do Chin.
SPOSOBY OCENY
F1 Praca zaliczeniowa pod koniec I semestru.
F2 Egzamin testowy po II semestrze w sesji letniej.
P1
P2
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności
Udział w zajęciach
Uważne przeczytanie lektury obowiązkowej i wybranych
pozycji literatury zalecanej
Przygotowanie pracy zaliczeniowej
SUMA
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Średnia liczba godzin na
zrealizowanie
aktywności
60
30
10
100
5
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. J. K. Fairbank , Historia Chin, Nowe spojrzenie, (przekł. z ang. T. Lechowska i
Z. Słupski, Wstęp P. Gilbert, Posłowie R. Sławiński), Warszawa-Gdańsk:
Marabut – Bellona, wyd. II, 2003.
Literatura uzupełniająca:
2. W. Scott Morton, Charlton M. Lewis, Chiny, Historia I kultura, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005.
3. W. Olszewski, Chiny, Zarys kultury, Poznań: Wydawnictwo naukowe
UAM, 2003.
4. J. Pimpaneau, Chiny. Kultura i tradycje, Warszawa: Wydawnictwo
Akademickie Dialog, 2001.
5. W. Rodziński, Historia Chin,Ossolineum 1974, wyd. 2, przejrzane i
uzupełnione, Wrocław 1992..
6. W. Sidichmienow , Ostatni cesarze Chin, przekł. J. Abkowicz
i R. Sławiński, Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 1990.
7. R. Sławiński, Historia Tajwanu, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001.
8. R. Sławiński. „Najnowsza historiografia chińska”, Acta Asiatica
Varsoviensia, Warszawa: Semper, 1994, nr 8, s. 81–92.
9. R. Sławiński, „Współczesna historiografia chińska”, ibid., 1995, nr 9,
s. 15–26; Warszawa: Semper, 1996, nr 10, s. 61–72.
10. R. Sławiński, ”Współczesna historiografia chińska: tajwańskie badania
nowszej historii Chin”, Acta Asiatica Varsoviensia, Warszawa: Askon,
1999, nr 12, s. 147–167.
11. R. Temple, Geniusz Chin, 3000 lat nauki, odkryć i wynalazków,
(Wstęp Joseph Needham), Warszawa: Ars Polona, 1994.
PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)
Prof. zw. dr hab. M. Roman Sławiński [email protected]
II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY
Efekt 1
Na ocenę 2
Na ocenę 3
Na ocenę 4
Na ocenę 5
Błędy
ortograficzne
Podstawą do
zdania
egzaminu na
ocenę 3 jest
uzyskanie
oceny
dostatecznej z
pracy
zaliczeniowej
oraz
prawidłowa
odpowiedź na
co najmniej 17
(z 20) pytań
testu oraz
krótka
wypowiedź
tekstowa na
pytanie 21.
Podstawą do
zdania
egzaminu na
ocenę 4 jest
uzyskanie
oceny dobrej z
pracy
zaliczeniowej
oraz
prawidłowa
odpowiedź na
co najmniej 18
(z 20) pytań
testu oraz
dłuższa
wypowiedź
tekstowa na
pytanie 21.
Podstawą do
zdania
egzaminu na
ocenę 5 jest
uzyskanie
oceny b. dobrej
z pracy
zaliczeniowej
oraz
prawidłowa
odpowiedź na
co najmniej 19
(z 20) pytań
testu oraz
inteligentna
wypowiedź
tekstowa na
pytanie 21.
Efekt 2
Efekt 3
Efekt 4
Efekt 5
III. Inne przydatne informacje o przedmiocie
Kontynuacja zajęć z HISTORII CHIN nastąpi w semestrze III, jako NOWOŻYTNA
HISTORIA CHIN) – 30 godzin.
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards