TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PROGRAM

advertisement
- 1/7 -
TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
PROGRAM
„UśYTKOWANIE KOMPUTERA”
1. CELE KSZTAŁCENIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
W wyniku procesu nauczania słuchacz (słuchacz) powinien umieć:
zakładać logicznie zorganizowane drzewa katalogów i podkatalogów
sprawnie zarządzać plikami w oparciu o poznane komendy kopiowania,
kasowania, edytowania i przenoszenia plików
zorganizować własne środowisko pracy pod nadzorem pakietu „Windows”
zarządzać plikami i dyskami w oparciu o mechanizmy „MenedŜera plików”
dokonywać swobodnej wymiany informacji pomiędzy aplikacjami przy uŜyciu
mechanizmów „schowka” systemowego
wykorzystywać programy: kalkulatora, kalendarza i kartoteki dla usprawnienia
własnej pracy
posługiwać się podstawowymi opcjami edytora „Write” dla potrzeb edycji
tekstów
uŜywać programu |”MenedŜera wydruku” dla celów zarządzania pracą drukarki
(zalecać drukowanie, kasowanie zadania z kolejki wydruku, wstrzymać wydruk
zadania)
zdefiniować swój zestaw stylów dla wprowadzanych dokumentów
rozplanować tekst oraz grafikę zgodnie ze swoimi potrzebami (np. logo firmy
bądź graficzne przedstawienie częstotliwości zdarzeń)
skonstruować średnio skomplikowany wzór matematyczny w oparciu o paletę
symboli i wzorów
posługiwać się słownikiem (umieć sprawdzić poprawność zastosowanej pisowni)
wygenerować automatycznie spis treści dla edytowanego dokumentu (umieć
stworzyć Ŝądaną strukturę tekstu)
przygotować dokument tzw. seryjny
drukować stworzone dokumenty i definiować własne opcje wydruku
załoŜyć bazę danych dla swoich potrzeb
zachowywać i zabezpieczać dane
edytować i organizować wprowadzone rekordy dla celów przeszukiwania
(zgodnie z przyjętym kluczem)
stosować mechanizmy budowania widoków dla potrzeb wyszukiwania informacji
wykorzystywać mechanizmy filtrowania danych i mechanizmy pól wyliczanych
dla uzyskiwania zestawień i podsumowań z baz danych
budować relację pomiędzy wybranymi plikami baz danych
zaprojektować formularz dla przejrzystego wprowadzania danych do bazy
- 2/7 • zastosować moduł tworzenia raportów celem wydrukowania całej zawartości bazy
lub tylko wybranego jej fragmentu
• zaprojektować arkusz kalkulacyjny dla swoich potrzeb
• przeprowadzić wybrane obliczenia na jego zawartości
• sprawnie dokonywać zmian w arkuszu zgodnie ze swoimi potrzebami
• przedstawić uzyskane zaleŜności graficzne w wybranej postaci
• wydrukować arkusz w całości lub tylko wybrany fragment
• korzystać z sieci komputerowej
2. MATERIAŁ KSZTAŁCENIA
Podział materiału kształcenia (22 godzin):
Dział I
Dział II
Dział III
Dział IV
Dział V
Podstawy pracy z komputerem
Edytory tekstu
Bazy danych
Arkusze kalkulacyjne
Oprogramowanie specjalistyczne
Dział I Podstawy pracy z komputerem
Szczegółowe cele kształcenia:
W wyniku procesu nauczania słuchacz powinien umieć:
• zdefiniować podstawowe konfiguracje sprzętowe oparte o komputery rodziny
IBM PC
• wyjaśnić rolę systemów operacyjnych i oprogramowania uŜytkowego oraz
wymienić podstawowe ich cechy
• wyjaśnić funkcje i mechanizmy nakładki „TotalCommander”
• wymienić podstawowe cechy tego systemu niezbędne do spranego posługiwania
się nim
• dobrać podstawową konfigurację sprzętową dla realizacji prac związanych z
wykonywaniem zawody technika BHP
• stosować poznane mechanizmy programu NC do rozwiązywania problemów
związanych z działaniami na plikach (kopiowanie, usuwanie, przenoszenia)
• stosować mechanizmy tego systemu do prac związanych z działaniami na
folderach i plikach
Materiały kształcenia
• Podstawowe pojęcia związane z pracą komputera; (bit najt, słowo maszynowe).
• Rodzaje pamięci, z którymi ma do czynienia uŜytkownik:
(HDD, FDD, RAM, CD ROM) oraz podstawowe podzespoły komputera, jak:
- monitory i jego typy,
- najczęściej uŜywane drukarki,
- 3/7 - plotery i skanery wykorzystywane do sporządzania róŜnych dokumentacji
graficznych i tekstowych.
• Podstawowe pojęcia związane z systemem operacyjnym, pracą z plikami i
katalogami.
• Nakładka narzędziowa „TotalCommander”;
(wygląd ekranu oraz omówienie kolejnych funkcji dolnego ekranu).
• Podstawowe operacje związane z pracą na plikach jak kopiowanie, usuwani,
przenoszenie, edytowanie oraz filtrowanie, przy uŜyciu zaleceń programy
TotalCommandra.
• Praca z programem WINDOWS, budowa okien/wygląd ekranów; „Panel
Sterowania”
• Organizowanie własnego środowiska pracy. Praca z ‘’MenadŜerem wydruku”
praca z ‘’MenadŜerem Plików’’, pasek menu w oknie ‘’MenadŜera”, praca
z katalogami i plikami w środowisku Windows przy uŜyciu dostępnych opcji
‘’MenadŜera plików”. Poznanie kolejnych programów z grupy ,,Akcesoria”
(w miarę moŜliwości czasowych).
Uwagi o realizacji działu I
Przedstawione wyŜej treści kształcenia powinny być realizowane głównie
metodą problemową a niepodającą i być ukierunkowane na rozwiązywanie zadań
praktycznych. Zaliczenie tego fragmentu przedmiotu powinno nastąpić w wyniku
rozwiązywania konkretnych zadań, związanych z utworzeniem odpowiednich
katalogów i podkatalogów dla Ŝadnej ścieŜki dostępu, wykonania zaleconych przez
prowadzącego operacji na plikach przy uŜyciu programy TotalCommandra, budowy
własnego środowiska Windows czy teŜ wykorzystania „MenadŜera plików” do pracy
z katalogami bądź plikami.
DZIAŁ II EDYTOR TEKSTU
Szczegółowe cele kształcenia
W wyniku zorganizowanego procesu nauczania słuchacz powinien umieć:
- wymienić dostępne rodzaje narzędzi edytorskich oraz wyjaśnić moŜliwości
i uwarunkowania ich stosowania w pracy (np. sprawozdawczej) technik BHP,
- dobierać formaty czcionek oraz formaty edytowania dokumentów,
- definiować style dokumentów zgodnie z własnymi potrzebami,
- sprawdzać poprawność gramatyczną pisanego tekstu,
- pisać średnio skomplikowane wzory matematyczno/statystyczne,
- planować strukturę dokumentu oraz dokonywać odpowiednie graficzne
zestawienie w wyniku komunikacji z innymi programami,
- 4/7 - tworzyć dokumenty seryjne,
Materiały kształcenia
- Charakterystyka edytora, wygląd ekranów oraz krótka charakterystyka opcji
edytora ukrywanych w paskach menu i narzędziowych.
- Rozpoznawanie nowego dokumentu, otwieranie juŜ istniejącego oraz
zapisywanie jego treści w wybranym dysku i katalogu.
- Prace redakcyjne związane z dokumentem, jak przenoszenie bloków tekstu,
zmiana formatu czcionki, wyróŜnienia oraz usytuowanie akapitów na stronie.
- Definiowanie nagłówków i stopek w dokumencie.
- Konstruowanie symboli matematycznych.
- Definiowanie struktury dokumentu oraz automatyczna generacja jego spisu
treści.
- Korespondencja seryjna, tworzenie pomocniczej bazy danych.
- Import grafiki, współpraca z innymi programami graficznymi typu: Word Art.
czy Paintbrush; Praca ze schowkiem.
- Podgląd i drukowanie stworzonego dokumentu; dobór parametrów wydruku.
Uwagi o realizacji działu II
Przedstawione wyŜej treści kształcenia powinny być realizowane głównie
metodą problemową a niepodającą i być ukierunkowane na rozwiązywanie zadań
praktycznych. Zaliczenie bloku powinno nastąpić po przedstawieniu przez słuchacza
pracy, napisanej przy uŜyciu omawianego edytora a wykorzystującej określone
narzędzia edytorskie. (Np. wzór matematyczny, odpowiednia struktura dokumentu
czy zdefiniowany własny styl pisania tekstu).
DZIAŁ III
BAZY DANYCH
Szczegółowe cele kształcenia
W wyniku procesu nauczania słuchacz powinien umieć:
- wymienić sposoby organizacji duŜych zbiorów danych celem ich
porządkowania i przeszukiwania dla określonych potrzeb w oparciu o model
relacyjny
- zakładać bazy danych na własne potrzeby
- modyfikować zawartości baz zgodnie z wymaganiami uŜytkownika
- wyszukiwać Ŝądane informację z dostępnych baz poprzez budowę
odpowiednich relacji, widoków i filtrów
- przygotowywać odpowiednie formularze dla potrzeb edytowania zawartości
baz,
- drukować całość lub część zawartości baz, zgodnie z potrzebami
uŜytkowników.
- 5/7 -
Materiał kształcenia
-
Uruchomienie programu obsługi baz danych oraz wygląd głównego ekranu,
krótka charakterystyka najwaŜniejszych opcji menu i paska narzędziowego.
Pojęcie pola, jego typu oraz struktury bazy, definiowanie konkretnych
przypadków, ćwiczenia w zakładaniu przykładowych baz.
Operacje sortowania i indeksowania bazy danych. Przyłączanie pomiędzy
indeksami i budowa indeksów złoŜonych oraz funkcje indeksujące.
Sposoby wyszukiwania informacji z przykładowej bazy danych.
Zasady budowania widoków, filtrów oraz zakładania relacji pomiędzy bazami.
Zasady projektowania formularzy dla wprowadzania informacji do bazy
danych.
Definiowanie wyglądu raportów i ich drukowanie.
Uwagi o realizacji działu III
Przedstawione wyŜej treści kształcenia powinny być realizowane głównie
metodą problemową a nie podającą i być ukierunkowane na rozwiązywanie zadań
praktycznych. Zaliczenie opisanych wyŜej zagadnień, powinno być efektem oceny
rozwiązywania konkretnego zadania zleconego przez prowadzącego, a dotyczącego
np. załoŜenia określonego typu bazy danych, realizacji określonego klucza
przeszukiwań na przykładowej bazie, budowy odpowiedniego formularza lub
raportu, bądź teŜ jako ocena fragmentu programu napisanego przez słuchacza
a realizującego dowolne z wcześniej wymienionych zagadnień.
DZIAŁ IV ARKUSZE KALKULACYJNE
Szczegółowe cele kształcenia
W wyniku procesu nauczania słuchacz powinien umieć:
• wymienić podstawowe cechy związane z budową arkusza kalkulacyjnego,
• scharakteryzować podstawowe operacje moŜliwe do przeprowadzenia na
danych arkusza, opisać jego moŜliwości graficzne,
• załoŜyć arkusz kalkulacyjny dla swoich potrzeb,
• wprowadzać dane do arkusza w ustalonym i zdefiniowanym własnym
formacie,
• stosować formuły matematyczne zgodnie z potrzebami, poprzez wybór z
dostępnego menu,
• rozwiązywać proste problemy przy uŜyciu arkusza,
• przedstawiać uzyskane wyniki w wybranej formie graficznej (za pomocą
odpowiedniego wykresu).
- 6/7 -
Materiał kształcenia
− Uruchomienie programu, wygląd i budowa wierszy menu głównego,
kontrolnego, belki narzędziowej oraz wiersza stanu. Adresy komórek i
struktura arkusza.
− Tworzenie prostego arkusza. Wprowadzenie danych i ich typy. Zachowanie,
formatowanie oraz drukowanie zawartości arkusza.
− WyraŜenia matematyczne i funkcje. Zasady tworzenia wyraŜeń oraz
korzystanie z kreatora okien.
− Tworzenie wykresów oraz ich modyfikacja.
− Zamieszczenie kilku arkuszy, zawartości jednego bądź wybranego jego
fragmentu.
Uwagi o realizacji działu IV
Przedstawione wyŜej treści kształcenia powinny być realizowane głównie
metodą problemową a niepodającą i być ukierunkowane na rozwiązywanie zadań
praktycznych.
Zaliczenie omawianego bloku powinno nastąpić po przedstawieniu przez słuchacza
pracy zawierającej projekt arkusza dla zagadnień zleconych przez prowadzącego.
DZIAŁ V DO DYSPOZYCJI NAUCZYCIELA
(OPROGRAMOWANIE SPECJALISTYCZNE)
Szczegółowe cele kształcenia
W wyniku procesu nauczania słuchacz powinien umieć:
• zdefiniować problemy zawodowe moŜliwe do rozwiązania przy uŜyciu
specjalistycznego oprogramowania,
• zidentyfikować potrzeby wymiany informacji zawodowej i jej cechy przy
uŜyciu specjalistycznego oprogramowania,
• Zidentyfikować potrzeby wymiany informacji zawodowej i jej cechy przy
uŜyciu dostępnych narzędzi komunikacyjnych takich jak e-mail, faks czy
terminal
• Stosować mechanizmy obsługi poznanego oprogramowania specjalistycznego
zgodnie ze swoimi potrzebami,
• Zaproponować sposób komunikacji odpowiednio do wymagań i moŜliwości
technicznych miejsca pracy.
Materiał kształcenia
-
Omówienie zagadnień zawodowych, których rozwiązanie usprawnia
programowanie specjalistyczne
- 7/7 -
Omówienie Interfejsu uŜytkownika oraz zalet i wad przyjętego rozwiązania
programowego
Prezentacja komunikacji przy uŜyciu e-maila’a.
Uwagi o realizacji działu V
Dobór treści uzaleŜnionych od wyposaŜenia szkoły.
3. UWAGI O REALIZACJI
Aby przedstawiony program mógł spełni cele i zadania wymienione wyŜej,
powinny być spełnione następujące warunki:
-
-
-
zajęcia lekcyjne powinny by prowadzone w pracowni komputerowej
w układzie jeden słuchacz jeden komputer,
przy realizacji ćwiczeń naleŜy kierować się metodą problemowego a nie
podającego sposobu rozwiązywania zadań,
zaliczenie wymienionych modułów treściowych powinno następować na
podstawie samodzielnie rozwiązanego zagadnienia/zadania wskazanego przez
prowadzącego,
dla osób nie posiadających dostępu do komputera wskazane byłoby
udostępnienie pracowni komputerowej w wymiarze przynajmniej 2 godz.
tygodniowo celem realizacji pracy własnej słuchacza,
przedstawiony program nauczania pozwala na uzyskanie podstawowych
wiadomości i umiejętności dla sprawnego wykorzystania komputera jako
narzędzia pracy w zawodzie technika bezpieczeństwa i higieny pracy
a w szczególności zapewnia:
• poznanie i umiejętności wykorzystywania podstawowych dyrektyw systemu
operacyjnego,
• sprawne posługiwanie się edytorem tekstu dla potrzeb pisania sprawozdań
i dokumentacji powypadkowej,
• umiejętność tworzenia bez danych dla potrzeb prowadzenia rejestru
wypadków, rejestru szkoleń, rejestru chorób zawodowych oraz umiejętność
wyszukiwania i organizowania informacji tam zgromadzonej dla swoich
potrzeb,
• opanowanie umiejętności niezbędnych do zastosowania arkusza
kalkulacyjnego na potrzeby analizy statystycznej zdarzeń oraz oceny
ryzyka,
• umiejętność stosowania arkusza kalkulacyjnego do celów graficznej
reprezentacji zdarzeń oraz np. rejestru wypadków.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards