Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Sylabus studiów

advertisement
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Sylabus studiów podyplomowych
Wydział: Zarządzania
Katedra: Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa
Rok akademicki: 2014/2015
Studia Podyplomowe: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Przedmiot
Metody badania predyspozycji zawodowych
Forma zajęć (W/C)
W/C
Wymiar godzinowy
12
Język wykładowy
Liczba punktów ECTS
Forma zaliczenia
Prowadzący (imię i
nazwisko, adres mailowy)
Cele kształcenia
polski
2
Zaliczenie w formie ustnej (udział w dyskusji), wykonanie testów
Mgr Katarzyna Śpikowska, [email protected]; dr hab. Beata SkowronMielnik, [email protected]
C1 - poznanie celów i obszarów zastosowań badań predyspozycji
zawodowych;
C2 - zapoznanie studentów z podstawowymi sposobami rozpoznawania
predyspozycji oraz różnorodnością technik badawczych;
C3 – poznanie narzędzi Thomas International Management Systems
C4 – nabycie umiejętności zastosowania narzędzi Thomas International
Management Systems w praktyce działań personalnych
Efekty kształcenia
Wiedza
Umiejętności
W1 - słuchacz rozumie pojęcie predyspozycji zawodowych i rozpoznaje ich
rodzaje
W2 - słuchacz potrafi scharakteryzować podstawowe metody badań
predyspozycji zawodowych
W3 - słuchacz potrafi scharakteryzować działanie Metody Thomas i innych
narzędzi systemu Thomas International Management System
W4 – słuchacz potrafi scharakteryzować obszary wykorzystania narzędzi
badających predyspozycje zawodowe w realizacji strategii personalnej w
organizacji
U1 - słuchacz wykorzystuje metody badań predyspozycji zawodowych jako
wsparcie decyzji personalnych
U2 - słuchacz określa obszary wykorzystania poszczególnych narzędzi
badających predyspozycje zawodowe
U3 – słuchacz dobiera odpowiednie narzędzia systemu Thomas International
do badania wybranych predyspozycji
U4 – słuchacz współpracuje z innymi słuchaczami w trakcie ćwiczeń
praktycznych
Kompetencje społeczne
K1 - słuchacz rozumie potrzebę poznawania i wykorzystania narzędzi
badających predyspozycje zawodowe w celu rzetelnej i sprawiedliwej oceny
potencjału pracowników
K2 - słuchacz rozumie znaczenie etycznych zasad stosowania narzędzi
badających predyspozycje zawodowe
K3 - słuchacz poszerza świadomość profesjonalizacji działań związanych z
miękkimi elementami zarządzania personelem
K4 - słuchacz wykazuje się większymi kompetencjami w zakresie rozumienia
różnic indywidualnych i kompetencji społecznych
Lp.
Treści programowe
1. Pojęcie predyspozycji; predyspozycje zawodowe i ich
rodzaje.
2. Przegląd podstawowych sposobów poznawania
predyspozycji zawodowych (wywiad, referencje,
aplikacje, testy psychometryczne, testy sytuacyjne,
testy osobowości, uzdolnień specjalnych,
assessment/development center, metody I80° 360°).
Sposoby oceny specyficznych umiejętności, wiedzy i
zdolności - testy językowe, testy wiedzy, zadania
symulacyjne, próbki pracy, obserwacja uczestnicząca.
3. Wprowadzenie do metody Thomas International;
podstawowe pojęcia. Historia, metodologia, obszary
zastosowania.
4. Metoda Thomas International a określanie wymagań
dla stanowiska pracy oraz dobór najlepszego kandydata
na stanowisko – Thomas PPA a Thomas JOB.
5. Zastosowanie Thomas International do:
 analizy potencjału pracownika, motywacji, stylów
kierowania, analizy zespołu (zastosowanie Thomas
PPA i Thomas JOB w praktyce);
 określania poziomu inteligencji w kontekście oceny
predyspozycji zawodowych ze szczególnym
uwzględnieniem Thomas TST Baterii Testów do
Selekcji i Treningów.
6. Przeprowadzenie dla każdego uczestnika testów PPA
Efekty
Cele kształcenia* kształcenia*
C1,
K1, K2, U1, W1
C1, C2, C4
K1, K2, K4, U1,
U2, W2,
C3
K2, K3, K4, U2,
U3, W3, W4
C2, C4
K3, K4, U1, U2,
U3, W3, W4
C2, C3, C4
K2, K3, K4, U2,
U3, U4, W1,
W2, W3
C3, C4
W3, W4, U3,
Literatura
Obowiązkowa:
 Wood R., Payne T.: Metody rekrutacji i selekcji pracowników oparte na kompetencjach.
Kraków, 2006
 Hoffman E.: Ocena psychologiczna pracowników. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, 2006
 www.thomasinternational.net oraz materiały szkoleniowe firmy SLG Thomas International
Poland Sp. z o.o.
Zalecana:
 Smółka Paweł: Kompetencje społeczne – metody pomiaru i doskonalenia umiejętności
interpersonalnych. Kraków: Wolters Kluwer Polska Oficyna, 2008
 Witkowski Tomasz red.: Dobór personelu. Taszów: Biblioteka Moderatora, 2007
 Czarnota-Bojarska Joanna: Selekcja zawodowa – przygotowanie, prowadzenie i
podstawowe metody. Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych PTP
Wymagania wstępne: słuchacz ma podstawową wiedzę na temat
Metody nauczania: wykład i ćwiczenia praktyczne z elementami studiów przypadków
Praca indywidualna słuchacza: wykonanie testów PPA
Sposób zaliczania: obecność na ćwiczeniach
Sposób sprawdzania efektów kształcenia:
Metody sprawdzenia
Sprawdzalne
efekty
kształcenia
Egzamin/zaliczenie
pisemny/ustny**
W1
W2
W3
W4
U1
U2
U3
U4
K1
K2
K3
K4
Autor sylabusa:
Inne
kryterium**
dyskusja
Projekt
grupowy/
indywidualny**
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Katarzyna Śpikowska,
Beata Skowron-Mielnik
Data opracowania: 20.04.2014r.
*wstaw symbol celu ( C ) lub efektów kształcenia ( K )
**wstaw X odpowiadający efektom kształcenia ( W1,U1,K1 )
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards