Zainteresowania naukowo-badawcze: koncepcje, metody

advertisement
Zainteresowania naukowo-badawcze: koncepcje, metody, techniki zarządzania,
zarządzanie innowacjami, polityka naukowo-techniczna, filozofia nauki, marketing
A. Stopnie i tytuły naukowe
mgr kierunek: geologia (1975)Amerykański Uniwersytet w Bejrucie, Uniwersytet
Warszawski
dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (1991) Instytut Organizacji
Przemysłu Maszynowego ORGMASZ
dr hab nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu(1999) Instytut Organizacji i
Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ
prof. nzw. dr hab Warszawskiej WyŜszej Szkoły Ekonomicznej – od 2000r.
inne:
Politechnika Warszawska, Instytut Nauk Ekonomiczno-Społecznych - Podyplomowe Studium Organizacji i
Koordynacji Prac Badawczych - 1977-1978,
Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania - Studium Doktoranckie 1979 -1981,
B. Pełnione funkcje, członkostwo w organizacjach naukowych (wybrane)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Asystent i starszy asystent w Instytucie Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa
WyŜszego - 1975-1988,
Kierownik Działu Wydawnictw i Informacji Naukowej w Instytucie Organizacji Przemysłu
Maszynowego - 1988 - 1990,
Kierownik Sekcji Współpracy z Zagranicą w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle
ORGMASZ - 1990 - marzec 1997
Koordynator Programu PHARE SED /Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej/ - 1 X 1995 - 1 VII 1996.
Koordynator Programu PHARE CCLL /Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej/ - 1 VIII 1996 - 4 II
1997.
Kierownik Zespołu Integracji Europejskiej w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle
ORGMASZ - od marca 1997 do kwietnia 1998.
Samodzielny pracownik naukowy w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ - od
maja 1998 do grudnia 2007
Kierownik Katedry Zarządzania Warszawskiej WyŜszej Szkoły Ekonomicznej - od listopada 1994.
Prodziekan w Warszawskiej WyŜszej Szkole Ekonomicznej – od czerwca 1998 do sierpnia 2001.
Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów w Warszawskiej WyŜszej Szkole Ekonomicznej – od 1 września
2001 do 16 czerwca 2004
Zastępca Redaktora Naczelnego miesięcznika Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa – od 1996.
Członek Redakcji Zeszytów Naukowych WWSE – od 31 stycznia 1999.
Członek Rady Naukowej Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ - 2000 -2008
Członek Komitetu Naukoznawstwa przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk - 2003-2007
Członek Rady Naukowej Ośrodka Przetwarzania Informacji - 2000 – 2003, 2003 - 2007
•
•
•
•
•
Rektor Warszawskiej WyŜszej Szkoły Ekonomicznej im. Edwarda Wiszniewskiego od 16 czerwca
2004
Sekretarz Naukowy Rady Naukowej Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ
2004-2008
Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Wydawnictw Warszawskiej WyŜszej Szkoły Ekonomicznej
im. Edwarda Wiszniewskiego od czerwca 2004
Członek Komitetu Redakcyjnego kwartalnika Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych - od
września 2005
Członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej - od 3 stycznia 2008
C. Prowadzone przedmioty dydaktyczne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Podstawy zarządzania
Teoria Organizacji i Zarządzania
Zarządzanie sferą B+R
Zarządzanie Innowacjami
Innowacje
Seminarium dyplomowe z zarządzania
Seminarium dyplomowe z marketingu
Marketing
Metodyka pracy naukowej
D. Publikacje z lat 2006-2008
I. Publikacje zwarte
1. Wiszniewski W. (red.): Polskie doświadczenia wspierania wzrostu zatrudnienia
przez innowacje, Naczelna Organizacja Techniczna Centrum Innowacji NOT
Kwiecień 2007.
II. Artykuły opublikowane
1. Wiszniewski W., WyŜnikiewicz B.: Badania europejskich uniwersytetów nad
2.
3.
4.
promowaniem edukacji w zakresie przedsiębiorczości, "Ekonomika i Organizacja
Przedsiębiorstwa" 5/2006.
Wiszniewski W., WyŜnikiewicz B.: L’educazione all’impresa nel sistema scolastico
polacco, Impresa&Stato,sommario n.78, 2007.
Wiszniewski W.: Przedsiębiorczość w aspekcie międzynarodowym, Zeszyty
Naukowe. Warszawska WyŜsza Szkoła Ekonomiczna. Nr 46/2008.
Wiszniewski W.: Recenzja ksiąŜki A. H. Jasiński „Innowacje i transfer techniki w
procesie
transformacji” Warszawa, Difin 2006, "Ekonomika i Organizacja
Przedsiębiorstwa" 7/2006.
Download