dr Michał Beim (ur

advertisement
dr
Michał Beim
Urodzony w 1979 roku, zajmuje się naukowo problematyką
transportu miejskiego i regionalnego oraz planowaniem przestrzennym.
Szczególny nacisk w pracach badawczych kładzie na kwestie ruchu
rowerowego i kolejowego.
Jest absolwentem gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2003). W 2007 obronił na UAM
rozprawę doktorską pt. „Modelowanie procesu suburbanizacji w
aglomeracji
poznańskiej
z
wykorzystaniem
sztucznych
sieci
neuronowych i automatów komórkowych”.
W roku 2004 i 2005 r. przebywał na miesięcznych stypendiach z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki odpadami, których organizatorem był Regional Environmental Centre w
Szentendre (Węgry) i Rzymie (Włochy). W 2008 r. odbył miesięczny staż naukowy DAAD w
Instytucie Geografii Uniwersytetu w Kilonii (Niemcy; Geographisches Institut der Christian
Albrechts-Universität). W latach 2009-2011 był stypendysta Fundacji Alexandra Humbolta w
Instytucie Transportu i Mobilności Politechniki w Kaiserslautern (Niemcy; Institut für Mobilität
und Verkehr der Technischen Universität Kaiserslautern).
Od 2012 r. adiunkt w Instytucie Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Jest autorem lub współautorem ponad 60 publikacji naukowych, w tym pięciu książek, a
także blisko 30 artykułów opinii na łamach prasy codziennej – m.in. „Dziennika – Gazety
Prawnej”, „Gazety Wyborczej”, „Naszego Dziennika” i „Rzeczpospolitej” oraz kilkunastu analiz na
łamach prasy branżowej, m.in. „Kuriera Kolejowego” i „Rynku Kolejowego”.
Współautor zwycięskiej koncepcji urbanistycznej dla krakowskiej dzielnicy „Nowa Huta
Przyszłości” (2012 r.). Dwukrotnie (2008 i 2011) nagrodzony przez redakcję „Transportu
Miejskiego i Regionalnego” dla najlepszych młodych badaczy zajmujących się transportem.
Laureat Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską (2008). Laureat
„Stypendium ZORR dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich w Wielkopolsce z zakresu
nauk przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów regionu”.
W latach 1998-2013 wiceprezes poznańskiego Stowarzyszenia „Sekcja Rowerzystów
Miejskich”. Od 2009 r. jest ekspertem Instytutu Sobieskiego w Warszawie. Od 2014 r. członek
Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Ministrze Infrastruktury i Rozwoju.
Scholar:
http://puls.academia.edu/MichalBeim
Academia:
https://scholar.google.pl/citations?user=w2Qw-hwAAAAJ&hl=pl
ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Michal_Beim/
Download