Wykonujemy pomiary

advertisement
Wykonujemy pomiary- powtórzenie
1. Wymień przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, siłę, czas, szybkość, masę,
ciężar, ciśnienie, ciśnienie atmosferyczne, objętość cieczy
Co to jest zakres pomiarowy przyrządu. Podaj zakres…..
Odczytaj dokładność przyrządu
Wymień jednostki długości, siły, czasu , masy, szybkości, ciśnienia, ciężaru, objętości, gęstości
Podaj symbole literowe wszystkich mierzonych wielkości (długość, masa, temperaturę, czas, pole
powierzchni, siła, ciśnienie, gęstość, ciężar, przyspieszenie grawitacyjne)
6. Przelicz jednostki wszystkich wielkości(długość, masa, czas, pole powierzchni, siła, ciśnienie,)
7. Jak oblicza się wartość najbardziej zbliżoną do rzeczywistej wartości mierzonej wielkości, gdy
mamy kilka wyników pomiaru ? (jako średnią arytmetyczną wyników)
8. Wyjaśnij na przykładach przyczyny występowania niepewności pomiarowych
9. Jak zapisuje się różnicę między wartością końcową i początkową wielkości fizycznej (np. Δl )
10. Co to znaczy wyzerować przyrząd pomiarowy
11. Jak zapisać wynik pomiaru bezpośredniego wraz z niepewnością
12. Jak oblicza się wartość ciężaru?(wzór F c = mg)
13. Jakie doświadczenie pokazuje, że wartość siły ciężkości jest wprost proporcjonalna do masy ciała?
14. Jaka jest różnica między skalarem a wektorem?
15. Podaj przykłady wielkości skalarnych i wektorowych
16. Uzasadnij potrzebę wprowadzenia siły jako wielkości wektorowej.
17. Podaj cechy wielkości wektorowej.
18. Przekształć wzór na ciężar Fc = mg i oblicz masę ciała, znając wartość jego ciężaru.
19. Narysuj wektor obrazujący siłę o zadanej wartości (przyjmując odpowiednią jednostkę)
20. Jak oblicza się gęstość substancji(wzór)
21. Skąd można dowiedzieć się jaką gęstość ma dana substancja?
22. Na podstawie gęstości podaj masę określonej objętości danej substancji.
23. Jak zmierzyć objętość ciał o nieregularnych kształtach?
24. Jak wyznaczyć doświadczalnie gęstość ciała stałego o regularnych kształtach (9.1)?
25. Jak wyznaczyć doświadczalnie gęstość cieczy?
26. Jak przeliczyć gęstość wyrażoną w kg/m3 na g/cm3 i na odwrót?
27. Przekształć wzór ρ=m/V i oblicz każdą z wielkości fizycznych w tym wzorze.
28. Zaokrąglij wynik pomiaru pośredniego do dwóch cyfr znaczących.
29. Czym różni się mierzenie wielkości fizycznej od jej wyznaczania (pomiaru pośredniego)?
30. Pokaż, że skutek nacisku ciał na podłoże zależy od wielkości powierzchni zetknięcia.
31. Jak oblicza się ciśnienie (wzór)?
32. Przekształć wzór p=F/S i oblicz każdą z wielkości występujących w tym wzorze
33. Jaka jest zależność ciśnienia atmosferycznego od wysokości nad poziomem morza?
34. Wyjaśnij zasadę działania wybranego urządzenia, w którym istotną rolę odgrywa ciśnienie.
35. Podaj przykład zjawiska, w którym istotną rolę odgrywa ciśnienie atmosferyczne i urządzenia, do
działania, którego jest ono niezbędne.
36. Jak wyznaczyć doświadczalnie ciśnienie atmosferyczne za pomocą strzykawki i siłomierza
37. Jak na podstawie wyników zgromadzonych w tabeli sporządzić wykres zależności jednej wielkości
fizycznej od drugiej?
38. Jak wygląda wykres zależności dwóch wielkości, które są do siebie wprost proporcjonalne?
39. Jakie znaczenie ma kąt nachylenia wykresu do osi poziomej?
(np. zależność ceny od ilości sztuk towaru)
2.
3.
4.
5.
Download