Powtórzenie przed egzaminem – klasa I

advertisement
18. Do naczynia z wodą wrzucono klocek wykonany z pewnej substancji. Klocek zatrzymał
się na powierzchni wody częściowo w niej zanurzony. Na podstawie tej obserwacji można
wywnioskować, że:
A. gęstość substancji jest mniejsza od gęstości wody
B. gęstość substancji jest większa od gęstości wody
C. gęstość substancji jest taka sama jak gęstość wody
D. na podstawie tego opisu nie można wywnioskować, która z substancji ma większa
gęstość.
19. Tabela gęstości metali do zadania 19
Powtórzenie przed egzaminem – klasa I
1.
Która z niżej wymienionych właściwości zjawisk lub ciał nie jest wielkością fizyczną?
A. Grzmot
B. Natężenie prądu
C. Temperatura
D. Gęstość
2.
Materia występuje w trzech stanach skupienia: stałym, ciekłym i lotnym (gazowym).
Wpisz do poniższej tabelki następujące nazwy: płatek śniegu, powietrze, rtęć w
termometrze, sopel lodu, gliceryna w apteczce, para wodna.
Ciało stałe
Ciecz
Stan lotny (gaz)
........................................... ........................................... ...........................................
.........................
.......................
.................
Z różnych metali wykonano odlewy brył w kształcie sześcianów i ostrosłupów o
przystających podstawach i równych wysokościach. Który odlew ma największą masę?
Zadania otwarte
1. Ciśnienie wynosi 3,5 hPa. Jaka siła działa na powierzchnię 12 m2 ?
2. Gęstość pewnej substancji wynosi 800 kg/m3 . Jaka będzie masa 4,5 cm3 tej substancji?
3. Ciało ma ciężar 234kN. Jak jest jego masa?
4. Ciśnienie w wodzie na pewnej głębokości ma wartość 7kPa. Jaka jest ta głębokość?
5. Jaka będzie siła wyporu, która działa na przedmiot o objętości 400cm3, który zanurzono w
cieczy o gęstości 800kg/m3
6. Jaki jest ciężar ciała o masie 75 kg?
7. Jakie jest ciśnienie wywierane przez siłę nacisku o wartości 450N działającą na
powierzchnię 10m2 ?
8. Jaką gęstość posiada ciało o masie 32000kg , którego objętość wynosi 4m3 ?
9. Jak siła wyporu działa na ciało o objętości 3m3 , które zanurzono w wodzie?
10. Jakie jest ciśnienie hydrostatyczne wywierane przez wodę na głębokości 6 m?
(gęstość wody wynosi 1000kg/ m3)
11. Ciśnienie pary w kotle wynosi 1.2MPa. Jaką wartość ma siła działająca na całą
wewnętrzną powierzchnię kotła równą 1.5m2?
3. Zad 3.Rysunek obok przedstawia
wykres
zależności
mas
(m)
przedmiotów wykonanych z pewnej
substancji od ich objętości (V). Jaka
jest gęstość tej substancji?
a. 0,4 g/cm3
b. 2,5 g/cm3
c. 25 g/cm3
d. 5 g/cm3
4. Jeżeli temperatura gazu wzrasta, to
a. średnia szybkość cząsteczek gazu zmniejsza się.
b. ciśnienie w gazie zmniejsza się
c. cząsteczki gazu rzadziej zderzają się ze sobą
d. średnia szybkość cząsteczek gazu zwiększa się.
5. W jakim stanie skupienia ciało łatwo zmienia kształt zachowując swoją objętość?
a. w każdym.
b. w stałym i ciekłym
c. tylko w lotnym.
d. tylko w ciekłym
6. Największe odległości między cząsteczkami i najmniejsze siły międzycząsteczkowe
występują w
a. gazach
b. cieczach
c. ciałach stałych
d. różnych stanach skupienia w zależności od rodzaju substancji
7. 373 K, to ile stopni Celsjusza?
a. 0oC b. 100oC c. -100oC d. 373oC
8. W warunkach normalnych najsilniejsze oddziaływania występują między cząsteczkami:
a) wody
b)oleju
c)tlenu
d) stali
14. Przeanalizuj wykres zależności temperatury wrzenia wody od ciśnienia.
9. Jednym z dowodów na to, że cząsteczki są w ciągłym ruchu jest:
a) mała ściśliwość ciał stałych
b) zachowanie kształtu przez ciała stałe
c) rozchodzeni się zapachów
d) kształt plamy oleju na powierzchni wody
10. Oceń zdania i zdecyduj czy są prawdziwe (P), czy fałszywe (F), stawiając przy nich
odpowiednią literkę:
a) Wrzenie odbywa się w każdej temperaturze
b) Temperatura wrzenia każdej substancji wynosi 100oC
c) Mieszanina wody i lodu ma 0oC
d) Topnienie jest zjawiskiem odwrotnym do parowania
e) podczas ogrzewania ciał stałych zwiększa się ich objętość
f)bimetal to dwa paski tego samego metalu
g) temperatura zera bezwzględnego to +273oC
h) Krzepnięcie jest zjawiskiem odwrotnym do topnienia
11. Zamień ze skali Celsjusza na Kelwiny i odwrotnie:
a) -100oC na K b) 34 oC na K
c) 233K na oC d) 330K na oC
o
o
e) – 120 C na K
f) 37 C na K
g) 223K na oC h) 320K na oC
12. Przemiany chemiczne zachodzą podczas
A. mielenia mięsa.
B. pieczenia ciasta.
C. gotowania wody na herbatę.
D. przepływu prądu przez przewodnik.
13. Na wózek działają siły o wartościach: F1= 20N i F2=50N o przeciwnych zwrotach:
Jaką wartość i jaki zwrot musi mieć dodatkowa siła działająca na ten wózek, aby poruszał
się ruchem jednostajnym?
A. Wartość 30 N, zwrot w lewo.
B. Wartość 70 N, zwrot w lewo.
C. Wartość 30 N, zwrot w prawo.
D. Wartość 70 N, zwrot w prawo.
W którym z miejsc: w Zakopanem, na szczycie Rysów, na plaży w Sopocie czy na
Żuławach temperatura wrzenia wody jest najniższa?
A. W Zakopanem.
B. Na szczycie Rysów. C. Na plaży w Sopocie.
D. Na
Żuławach.
15. Do naczynia wlano trzy rodzaje cieczy: wodę, benzynę i rtęć. Licząc od górnej
powierzchni, ciecze rozłożą się w następującej kolejności:
A. woda, rtęć, benzyna.
B. woda, benzyna, rtęć.
C. benzyna, rtęć, woda.
D. benzyna , woda, rtęć.
16. Jakie ciśnienie wywiera na podłoże paczka styropianu w kształcie sześcianu o boku 1m,
której masa wynosi 11,5 kg? Przyjmij, że g = 10 N/kg.
A. 11,5 kg/m2
B. 115 kg/m2
C. 11,5 Pa
D. 115 Pa
17 Wyniki pomiarów ciśnienia na różnych głębokościach Jeziora Wigry przedstawiono na
wykresie
12. Które oddziaływania:
a) grawitacyjne b) elektrostatyczne
c) magnetyczne d) jądrowe
są przyczyną następujących zjawisk:
- spadanie liści z drzew - _________________________________________
- wyładowanie atmosferyczne – piorun - _____________________________
- przyleganie kurzu do ekranu telewizora - ___________________________
- reakcje, które spowodowały wybuch bomby w Hiroszimie - ____________
- reakcje zachodzące w Słońcu - ___________________________________
- ustawianie się igły kompasu - ____________________________________
- powrót na ziemię podczas skoku o tyczce - __________________________
13. Siła wypadkowa, to taka, która zastępuje działanie kilku innych sił. Oblicz wartość siły
wypadkowej i zaznacz jej wektor na rysunku obok w następujących przypadkach.
a)
F1=25N
F2=20N
18. Aby określić siłę należy podać:
a) wartość siły
b)wartość, kierunek, punkt przyłożenia i
zwrot siły
c) skutek statyczny działania siły
d) skutek dynamiczny działania siły
20. Zatrzymanie ciała będącego w ruchu to
skutek działania siły:
a) statyczny działania siły
b) dynamiczny działania siły
c) statyczny i dynamiczny
jednocześnie
d) żaden z wymienionych
22. Badano na lekcji ciało fizyczne. Mogło
nim być?
a) parowanie
b) długość rozciągniętej sprężyny
c) topniejący kawałek lodu
d) przepływ prądu
19. Jeżeli wartość wypadkowej dwóch sił
wynosi 0N to te siły:
a) równoważą się
b) mają takie same zwroty
c) mają różne wartości i różne zwroty
d) różnią się wszystkimi cechami
21. Omawiano na lekcji zjawisko fizyczne.
Mogło nim być:
a) siłomierz
b) wrzenie
c) parująca ciecz
d) kometa
23. Zmiana kształtu ciała to skutek:
a) statyczny działania siły
b) dynamiczny działania siły
c) statyczny i dynamiczny
jednocześnie
d) żaden z wymienionych
24. Wyznacz graficznie siłę wypadkową metodą wieloboku sznurowego
b)
F1=25N
F3=15N
26. Wyznacz graficznie siłę wypadkową metodą równoległoboku
c)
F1=25N
F3=15N
F2=20N
27.
14. Wyjaśnij różnicę pomiędzy określeniami „siła wypadkowa” a „ siła równoważąca”.
15. Jakie wspólne cechy mają siły przedstawione na rysunku?
_______________________
_________________________
_________________________
28. Uzupełnij tabelką przedstawiającą różnice pomiędzy masą i ciężarem ciała.
Porównywana
wielkość
Symbol
Jednostka
16. Nauka o wzajemnym oddziaływaniu
organizmów żywych oraz ich relacjach ze
środowiskiem, to:
a) fizyka
b) ekologia
c) chemia
astronomia
17. Wzajemność oddziaływań:
a) jest cechą oddziaływań
b) jest miarą oddziaływań
c) jest cechą i miarą oddziaływań
a) d) nie jest ani cechą ani miarą
oddziaływań
Rodzaj
wielkości
fizycznej
Wartość
(stała czy zmienna)
Masa
Ciężar
Download