TT sem zadania 1 - Seminarium - Damski666

advertisement
TT sem zadania 1.doc
(44 KB) Pobierz
Seminarium II, Termodynamika Techniczna, III rok TCH
2014/2015
Pojęcia do przypomnienia
materia, substancja, układ termodynamiczny, rodzaje układów termodynamicznych, parametry stanu układu
(intensywne, ekstensywne), funkcje stanu układu i zależności między nimi, właściwości funkcji stanu układu,
przemiana termodynamiczna, czynnik termodynamiczny, stan równowagowy układu, ciepło właściwe, objętość
właściwa
Pytania i zadania
1.
Wymień i scharakteryzuj podstawowe i uzupełniające jednostki układu SI?
2.
Przelicz na jednostki układu SI: 1 Å, 1 μm, 1 cm , 1 l, 1 mm , 1 h, 1 t, 1 g, 1 kG, 1 kp, 1 dyna, 1 at, 1 atm, 1
mm H O, 1 mm Hg, 1 Tr, 1 kG·m, 1 kWh, 1 cal, 1 MW, 1 kW.
2
3
2
3.
Zastosowanie przedrostków w układzie SI, oblicz: 320 nm  (μs) , 9 nm  (3,5 (ps) , 3 TW  2 Ms.
4.
Z czego wynika dokładna wartość przyspieszenia ziemskiego wynosząca 9,80665 m/s ? Odpowiedź
uzasadnij wykorzystując wzór Newtona na siłę grawitacyjnego oddziaływania dwóch mas.
5.
Co to znaczy, że ciśnienie i temperatura są parametrami stanu?
6.
Podaj definicję temperatury na gruncie termodynamiki fenomenologicznej.
7.
Dlaczego przeliczenie temperatury ze skali Kelvina na skalę Celsjusza zachodzi według wzoru:
T – 273,15 ?
8.
Podaj definicję ciśnienia na gruncie termodynamiki fenomenologicznej. Jakie skale temperatury
są stosowane w termodynamice? Podaj temperaturę 85 C w skali Farenheita i Kelwina.
-1
3
-1
2
t=
o
9.
Jak się mierzy ciśnienie statyczne, dynamiczne i całkowite? Do czego służy rurka Pitota-Prandtla?
10. Ciśnienie gazu w zbiorniku zmierzone różnymi przyrządami wynosi: p =0,05 at, p =500 mm H O, p =36,8
mm Hg. Wyrazić te ciśnienia w jednostkach układu SI.
1
2
2
3
11. Kocioł wytwarza 200 000 kcal ciepła. Wyrazić ilość ciepła w MJ.
12. Co rozumiesz pod pojęciem: normalnych warunków fizycznych, technicznych, standardowych?
13. Sformułować pierwszą zasadę termodynamiki w zastosowaniu do układu zamkniętego.
14. Co to jest ciepło właściwe?
15. Co rozumiesz pod pojęciem ciepła i pracy w termodynamice?
16. Czy praca i ciepło to postacie energii?
17. Ciśnienie statyczne gazu w rurociągu wynosi p = 100 mm H 0. Jakie jest ciśnienie bezwzględne gazu
mierzone w at, Pa i Tr jeżeli ciśnienie atmosferyczne wynosi 770 mm Hg?
s
2
18. W pojemniku o objętości 1,5 m znajduje się 0,19 m ziaren granitu (gęstość 2750 kg/m ), 0,45 m ziaren
piasku (gęstość 1500 kg/m ), 0,36 m wody o temperaturze 25C (gęstość 997 kg/m ), a resztę objętości
pojemnika zajmuje powietrze o gęstości 1,17 kg/m . Oblicz objętość właściwą i gęstość mieszaniny zawartej
w pojemniku.
3
3
3
3
3
3
3
3
19. Oblicz zmianę energii wewnętrznej 100 kg powietrza przy ochłodzeniu od t = 300 C do t = 50 C. Zależność
ciepła właściwego od temperatury przyjąć liniową:
o
1
2
o
c | = 0,7084 + 0,000009349·t [kJ/kg· C], wynik wyrazić w [kJ/kg].
v
t
0
o
20. Pod wpływem działania ciepła doprowadzonego z zewnątrz powietrze o masie m = 1 kg zostaje ogrzane
pod stałym ciśnieniem o 100 K. Wyznaczyć zmianę energii wewnętrznej, pracę bezwzględną oraz ilość ciepła
doprowadzoną do powietrza.
21. Podczas ogrzewania pewnej masy gazu przy p=const. o ΔT=2 K jego objętość wzrosła o 0,005 wartości
początkowej. Oblicz temperaturę początkową gazu.
22. Obliczyć objętość, jaką zajmuje 5 kg azotu w temperaturze 127 C i przy ciśnieniu 10 bar. Obliczyć objętość
właściwą i gęstość powietrza w tych warunkach.
o
23. W butli o objętości równej V=0,1 m znajduje się powietrze pod ciśnieniem p = 100 bar w temperaturze
t=30 C. Obliczyć objętość tego powietrza zredukowaną do warunków normalnych technicznych.
3
o
24. Obliczyć ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu 1 m tlenu w następujących warunkach:
3
a)
w warunkach normalnych fizycznych
b)
przy ciśnieniu p = 10 bar i w temperaturze t = 50 C, jeśli ciepło właściwe 1 kmol tlenu wynosi 29,274
kJ/(kmol·deg) i może być uważane za stałe w rozważanym obszarze zmienności temperatur.
o
25. Średnie ciepło właściwe w przedziale temperatur (0, t ) wynosi c | , w przedziale temperatur (0, t ) zaś jest
równe c | . Obliczyć średnie ciepło właściwe w przedziale (t , t ) wynosi c | .
1
p
t2
0
p
1
t1
0
2
2
p
t2
t1
26. Mieszanina gazów doskonałych składa się z 8 kg tlenu, 14 kg azotu oraz 44 kg dwutlenku węgla. Obliczyć
udziały masowe oraz molowe poszczególnych składników w mieszaninie.
27. Gaz palny ma następujący skład objętościowy 45 % wodoru, 25 % metanu, 18,5 % tlenku węgla, 2,5 %
dwutlenku węgla, 4 % tlenu i 5 % azotu. Obliczyć udziały masowe, stałą gazową, pozorną masę
cząsteczkową, gęstość oraz ciepła właściwe w warunkach normalnych fizycznych.
1
Plik z chomika:
Damski666
Inne pliki z tego folderu:



Skany - para wodna.pdf (2054 KB)
TT sem zadania 1.doc (44 KB)
TT_Sem_XII.docx (1225 KB)
 Wykres I_X.docx (531 KB)
Inne foldery tego chomika:

Projekt
Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download