wymag.edukac._mark w..

advertisement
MARKETING W DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ
Wymagania edukacyjne Technik handlowiec
Kl. III Technikum Handlowe
WYMAGANIA NA OCENĘ : CELUJĄCY
W wyniku procesu nauczania uczeń powinien spełniać te same wymagania
jak na ocenę bardzo dobrą oraz powinien:
 zrozumieć zasadę interdyscyplinarnych działań strategicznych w zakresie
rozwoju firmy;
 analizować współzależność pomiędzy poszczególnymi instrumentami
marketingu – mix na podstawie różnych przypadków sytuacyjnych,
 zrozumieć procesy zachodzące na rynku a w szczególności w zakresie
oczekiwań klientów i ich zachowań rynkowych;
 zaprojektować badanie marketingowe w małej firmie handlowej,
 wyciągnąć
wnioski
na
podstawie
przeprowadzonych
badań
marketingowych z uwzględnieniem zmian zachodzących w zakresie
zachowań i potrzeb klientów - zaproponować ewentualną korektę,
 dostosować decyzje handlowe w zależności od jakości i zakresu informacji
uzyskanych od klientów w trakcie badań marketingowych,
 przedstawić propozycje decyzji handlowych dla zwiększenia sprzedaży
przedsiębiorstwa poprzez poprawę skuteczności komunikacji z klientami
oraz poprzez zwiększenie ich satysfakcji i lojalności;
 sporządzić plan marketingowy przedsiębiorstwa handlowego,
WYMAGANIA NA OCENĘ : BARDZO DOBRY
W wyniku procesu nauczania uczeń powinien umieć:
 dokonać analizy ofert handlowych w różnych przedsiębiorstwach
handlowych;
 zaplanować prezentację oferty handlowej;
 dobrać sposób prezentowania oferty handlowej;
 zaprezentować ofertę handlową zgodnie z przyjętymi zasadami;
 określić znaczenie informacji dotyczącej rynku i konsumenta w działalności
marketingowej;
 zidentyfikować rodzaje źródeł informacji rynkowych;
 wskazywać konkretne źródła informacji o rynku towarów i usług;
 rozróżnić rodzaje informacji o rynku towarów i usług;
 zidentyfikować cechy badań marketingowych pod względem przydatności
ich przeprowadzenia;
 określić znaczenie badań marketingowych w zarządzaniu
przedsiębiorstwem;
 sklasyfikować badania marketingowe według wskazanych kryteriów;
 scharakteryzować metody i techniki badań marketingowych;
 dokonać wyboru metody badań i analizy rynku;
 zaprojektować badanie marketingowe w małej firmie handlowej;
 zastosować wybrane metody i techniki badań marketingowych;
 wyróżnić rodzaje decyzji zakupu;
 sklasyfikować nabywców z uwzględnieniem ich oczekiwań i motywów
działań na rynku;
 scharakteryzować proces postępowania nabywców na rynku;
 wyróżnić czynniki wpływające na decyzje zakupowe nabywców;
 zrozumieć procesy zachodzące na rynku a szczególności w zakresie
oczekiwań klientów i ich zachowań rynkowych,
 uzasadnić konieczność przeprowadzania systematycznej analizy rynku;
 dokonać analizy oraz interpretacji wyników badań marketingowych;
 wyciągnąć wnioski na podstawie przeprowadzonych badań
marketingowych z uwzględnieniem zmian zachodzących w zakresie
zachowań i potrzeb klientów - zaproponować ewentualną korektę;
 dostosować decyzje handlowe w zależności od jakości i zakresu informacji
uzyskanych od klientów w trakcie badań marketingowych;
 wykorzystać materiały statystyczne w celach marketingowych;
 opracować założenia misji przedsiębiorstwa handlowego;
 określić cele marketingowe przedsiębiorstwa handlowego;
 rozróżnić i scharakteryzować rodzaje strategii marketingowych;
 określić istotę i miejsce planów marketingowych w procesie planowania w
przedsiębiorstwie;
 rozróżnić elementy planu marketingowego;
 przeprowadzić analizę SWOT działań marketingowych;
 sporządzić uproszczony plan marketingowy przedsiębiorstwa;
WYMAGANIA NA OCENĘ : DOBRY
W wyniku procesu nauczania uczeń powinien umieć:
 wyjaśnić pojęcie: oferta handlowa;
 dokonać analizy ofert handlowych w różnych przedsiębiorstwach
handlowych;
 zaplanować prezentację oferty handlowej;
 dobrać sposób prezentowania oferty handlowej;
 zaprezentować ofertę handlową zgodnie z przyjętymi zasadami;
 określić znaczenie informacji dotyczącej rynku i konsumenta w działalności
marketingowej;
 zidentyfikować rodzaje źródeł informacji rynkowych;
 wskazywać konkretne źródła informacji o rynku towarów i usług;
 określić istotę badań marketingowych;
 rozróżnić rodzaje informacji o rynku towarów i usług;
 zidentyfikować cechy badań marketingowych pod względem przydatności
ich przeprowadzenia;
 określić znaczenie badań marketingowych w zarządzaniu
przedsiębiorstwem;
 sklasyfikować badania marketingowe według wskazanych kryteriów;
 scharakteryzować metody i techniki badań marketingowych;
 dokonać wyboru metody badań i analizy rynku;
 zastosować wybrane metody i techniki badań marketingowych;
 wykorzystać materiały statystyczne w celach marketingowych;
 wyróżnić rodzaje decyzji zakupu;
 sklasyfikować nabywców z uwzględnieniem ich oczekiwań i motywów
działań na rynku;
 scharakteryzować proces postępowania nabywców na rynku;
 wyróżnić czynniki wpływające na decyzje zakupowe nabywców;
 zrozumieć procesy zachodzące na rynku a szczególności w zakresie
oczekiwań klientów i ich zachowań rynkowych,
 uzasadnić konieczność przeprowadzania systematycznej analizy rynku;
 dokonać analizy oraz interpretacji wyników badań marketingowych;
 opracować założenia misji przedsiębiorstwa handlowego;
 określić cele marketingowe przedsiębiorstwa handlowego;
 określić istotę i miejsce planów marketingowych w procesie planowania w
przedsiębiorstwie;
 rozróżnić elementy planu marketingowego;
 przeprowadzić analizę SWOT działań marketingowych;
WYMAGANIA NA OCENĘ : DOSTATECZNY
W wyniku procesu nauczania uczeń powinien umieć:




















wyjaśnić pojęcie: oferta handlowa;
dobrać sposób prezentowania oferty handlowej;
zaprezentować ofertę handlową zgodnie z przyjętymi zasadami;
zidentyfikować rodzaje źródeł informacji rynkowych;
wskazywać konkretne źródła informacji o rynku towarów i usług;
określić istotę badań marketingowych;
rozróżnić rodzaje informacji o rynku towarów i usług;
zidentyfikować cechy badań marketingowych pod względem przydatności
ich przeprowadzenia;
określić znaczenie badań marketingowych w zarządzaniu
przedsiębiorstwem;
określić rodzaje badań marketingowych;
scharakteryzować wybrane metody badań marketingowych;
wyróżnić rodzaje decyzji zakupu;
sklasyfikować nabywców z uwzględnieniem ich oczekiwań i motywów
działań na rynku;
scharakteryzować proces postępowania nabywców na rynku;
wyróżnić czynniki wpływające na decyzje zakupowe nabywców;
wykorzystać materiały statystyczne w celach marketingowych;
opracować założenia misji przedsiębiorstwa handlowego;
określić cele marketingowe przedsiębiorstwa handlowego;
rozróżnić elementy planu marketingowego;
przeprowadzić analizę SWOT działań marketingowych;
WYMAGANIA NA OCENĘ : DOPUSZCZAJĄCY
W wyniku procesu nauczania uczeń powinien umieć:






wyjaśnić pojęcie: oferta handlowa;
dobrać sposób prezentowania oferty handlowej;
wskazywać konkretne źródła informacji o rynku towarów i usług;
określić istotę badań marketingowych;
rozróżnić rodzaje informacji o rynku towarów i usług;
zidentyfikować cechy badań marketingowych pod względem przydatności
ich przeprowadzenia;
 określić znaczenie badań marketingowych w zarządzaniu









przedsiębiorstwem;
określić rodzaje badań marketingowych;
scharakteryzować wybrane metody badań marketingowych;
wyróżnić rodzaje decyzji zakupu;
sklasyfikować nabywców z uwzględnieniem ich oczekiwań i motywów
działań na rynku;
scharakteryzować proces postępowania nabywców na rynku;
wyróżnić czynniki wpływające na decyzje zakupowe nabywców;
określić założenia misji przedsiębiorstwa handlowego;
określić cele marketingowe przedsiębiorstwa handlowego;
rozróżnić elementy planu marketingowego;
Opracowała J.Śmiałek
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards