Załacznik nr 1 Specyfikacja techniczna dostawy turbozespołu do EC

advertisement
Załacznik nr 1
Specyfikacja techniczna dostawy turbozespołu do EC Prudnik Sp zo.o.
1. Medium robocze
L/p Parametry medium roboczego
1
Ciśnienie nominalne na wejściu do turbiny
2
Temperatura nominalna na wejściu do turbiny
3
Ciśnienie na upuście nieregulowanym przy Qmax
na wlocie
4
Przepływ max na upuście nieregulowanym
5
Ciśnienie na upuście nieregulowanym przy Qmax
na wlocie
6
Przepływ max na upuście nieregulowanym
7
Ciśnienie pary wyjściowej
8
Przepływ pary wyjściowej
9
Temp wody chłodzącej na wejściu nominalna
10
Temp wody chłodzącej na wejściu maksymalna
11
Przepływ wody chłodzącej
2. Przekładnia
L/p Dane techniczne przekładni
1
Moc znamionowa
2
Obroty wejściowe
3
Obroty wyjściowe
ilość
30
430
2,9
Jednostka
bar a
st C
bar a
1,61
0,46
t/h
bar a
2,12
0,03-0,08
26,14
20
30
1890
t/h
bar a
t/h
st C
St C
t/h
ilość
7860
6800
1500
Jednostka
kW
obr/min
obr/min
ilość
26,14
2292,3
0,047
31,93
1890
20
500
Jednostka
t/h
kJ/kg
bar a
st C
t/h
st C
m2
3. Kondensator
L/p
1
2
3
4
5
6
7
Dane techniczne kondensatora
Przepływ pary maks
Entalpia pary
Ciśnienie w kondensatorze
Temperatura skraplania
Przepływ wody chłodzącej
Temp wody chłodzącej na wejściu
Pow chłodząca
1
4. Wymiennik regeneracyjny
L/p
1
2
Dane techniczne
Powierzchnia ogrzewu
Dane po stronie pary
Ilośc
30
145 do 1
3
Dane po stronie wody
60
5. Generator
L/P
Dane techniczne
1
Moc pozorna
2
Wsp mocy cos fi
3
Moc czynna (przy tem wody 30 st C)
4
Napięcie
5
Tolerancja napięcia
6
Prąd
7
Częstotliwość
8
Liczba biegunów
9
Obroty
10
Zakres temp pracy
Ilość
9413
0,8
7530
6,3
+/-5
863
50
4
1500
0-45
do 10
Jednostka
m2
st
bar g
C
st
bar g
C
Jednostka
kVA
kW
kV
%
A
Hz
obr/min
st C
2
Załącznik nr 2
…………………………………..
Miejscowość, data pisma
………………………………
nazwa i adres
………………………………
………………………………
Oświadczenie wykonawcy
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Działając w imieniu………………………………………………………………. i będąc należycie
upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę montaż
i uruchomienie kompletnego turbozespołu z turbina kondensacyjną
wielostopniową i generatorem synchronicznym a mianowicie:
1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności
związanej
z zamówieniem,
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a
także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia,
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
Zamówienia.
Wykonawca spełnia również warunki wymienione w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
W imieniu Wykonawcy
…………………………
3
Załącznik nr 3
WZÓR
UMOWA nr ...............
w sprawie dostawy, montażu i uruchomienia
kompletnego turbozespołu z wielostopniowa turbiną kondensacyjna i generatorem
synchronicznym
W dniu xxxxxxxxxxxxxxx pomiędzy firmą:
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
zwaną dalej „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NIP: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
REGON:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a
EC Prudnik Sp. z o.o. zarejestrowana w krajowym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym
przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000377249 ,
posiadający nr NIP 755-192-32-30 i Regon 160370715, reprezentowana przez:
Gąciarz Ireneusz
-
Prezes Zarządu
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Niniejszą umowę strony zawierają w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie
zamówienia, prowadzonego w trybie składania ofert.
§2
Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego turbozespołu z
wielostopniową turbiną parową kondensacyjna i generatorem synchronicznym
(wyszczególnionej w ofercie przedstawionej przez dostawcę, która stanowi załącznik do
umowy): w cenie brutto xxxxxxxxxxx (słownie: xxxxxxxxxxxxxxx).
§3
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy do dnia. ................... r.
§4
4
1. Zamawiający dokona zapłaty za przedmiot zamówienia na podstawie wystawionych przez
Wykonawcę faktur, przelewem bankowym na konto Wykonawcy w przeciągu 14 dni od daty
wystawienia faktury.
2. Wykonawca wystawi Zamawiającemu faktury za wykonanie poniższych czynności:
a) ...% ceny zamówienia po podpisaniu niniejszej umowy,
b) ....% ceny zamówienia po dostawie przedmiotu umowy na miejsce montażu i
uruchomienia,
c) ....% ceny zamówienia po uruchomieniu przedmiotu umowy.
d) ....% ceny zamówienia po upływie okresu gwarancji, pod warunkiem wywiązania się z
warunków udzielonej gwarancji.
§5
W razie opóźnień z winy Wykonawcy w wykonaniu obowiązków wynikających z niniejszej
umowy, Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości
0,2% wynagrodzenia należnego za każdy dzień zwłoki. Niezależnie od naliczonych i
pobranych kar umownych Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania do pełnej
wysokości poniesionej szkody.
§6
Wszystkie zmiany niniejszej umowy dokonywane będą na piśmie pod rygorem nieważności.
§7
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
Przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.
§8
Spory wynikłe w trakcie wykonywania niniejszej umowy strony zobowiązują się poddać
rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla Zamawiającego.
§9
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
DOSTAWCA
ZAMAWIAJĄCY
5
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards