praca magisterska - Zarządzane strategiczne (7

advertisement
Zarządzane strategiczne
Każda organizacja (w tym przedsiębiorstwo) posiada cele, które wyznaczają jej główny
dział. Przez cele organizacji rozumie się: 1) jej rolę, czyli miejsce w społeczeństwie i ogólnie
określona działalność;
2) jej misję, czyli szczególny powód jej istnienia różniący się od wszystkich innych;
3) zadania, czyli skonkretyzowane wyrażenie misji.
Każda organizacja posiada też strategię (nawet jeśli ta strategia nie została wyraźnie
sformułowana), która z jednej strony jest ogólnym programem definiowania i realizacji
celów , z drugiej strony – układem tej organizacji w czasie reakcji na jej otoczenie.
Zarządzanie jest procesem wykorzystania wszystkich zasobów organizacji do osiągania jej
celów.
Zarządzanie strategiczne jest zarządzaniem realizowanym za pomocą przyjętej strategii.
Obejmuję problematykę natury ekonomicznej, organizacyjnej, informacyjnej,
informatycznej, analitycznej, procesów podejmowania decyzji prawnej. Stanowi przedmiot
zainteresowania wielu nauk, w tym ekonomii, teorii organizacji i zarządzania oraz
cybernetyki. Jest dyscypliną stosowaną, problemowo zorientowaną, stanowiącą wiedzę
syntetyczną i kojarzącą czynniki, procesy i mechanizmy sterowania rozwojem organizacji.
Zarządzanie strategiczne skupia się na najkorzystniejszych rozwiązaniach, które przynoszą
największe efekty. Powinno opierać się na kulturze organizacyjnej obejmującej
uwarunkowanie historyczne i utrwalone wzorce postępowania oraz na akceptowanych
wartościach etycznych, przy czym wartości te powinny być popularyzowane i wdrażane w
sposób systematyczny na każdym szczeblu zarządzania, od najwyższego kierownictwa
poczynając.
Słowo “strategia” wywodzi się od greckiego stratos – wojsko i agein – prowadzić. Pierwotnie
oznaczało sposób prowadzenia wojny przez naczelnego wodza. Obecnie w ogólnym
prakseologicznym sensie termin ten oznacza sposób działania, będący systemem złożonym
z taktyk szczegółowych.
Każda strategia jest skierowana w przyszłość, wyznaczając perspektywę zachowania i
rozwiązując na wyrost problemy, które jeszcze się nie pojawiły, a także każda jest
narzędziem myślowym o podwójnym przeznaczeniu – jest wyrazem menedżerskiego
poznania i pragmatyki.
Służba pracownicza – pojęcie personelu
Wszystkie cele i strategia organizacji realizowane są przez ludzi. Do osiągnięcia celów
organizacji konieczne jest wykorzystanie wszystkich jej zasobów. Do zasobów tych należą
zasoby rzeczowe, finansowe, informacyjne oraz zasoby ludzkie, czyli pracownicy. Właśnie
pracowników, inaczej mówiąc personel, uważa się za jeden z najważniejszych zasobów
organizacji, gdyż:
1) efektywność działania organizacji zaczyna się od produktywności jej pracowników, na co
wpływ mają ich zdolności, wykształcenie, umiejętności, praktyczne doświadczenie, cele i
wartości, postawy i zachowania, cechy osobowości, motywacje;
2) jest on przyczyną powstawania problemów, a zarazem dzięki niemu są one
rozwiązywane;
3) jest to zasób strategiczny, zdolny do uczenia się i doskonalenia swego potencjału, zdolny
do myślenia koncepcyjnego, a także kreatywny.
Zasoby ludzkie (personel) odróżnia się od innych zasobów tym, że staja się zawodnym
elementem organizacji, gdy są zarządzane niewłaściwie, tj. bez należytego uwzględnienia
sfery społecznej i psychicznej, oraz odróżniają się także tym, że nie stają się przedmiotem
prawa własności, a przysporzenia w sferze własności organizacji zależą od ich aktywnego
uczestnictwa.
Stąd też pozyskanie odpowiednich ludzi i skłonienie ich do aktywnego uczestnictwa w
organizacji staje się niezwykle ważnym elementem zarządzania organizacją. Ta część
zarządzania jest określona współcześnie jako: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie
personelem, zarządzanie potencjałem społecznym organizacji, polityka personalna oraz
polityka kadrowa.
Zarządzanie strategiczne potencjałem społecznym
O strategicznym zarządzaniu potencjałem społecznym mówi się stosunkowo od niedawna.
Strategiczna rola funkcji personalnej została dostrzeżona przez praktyków w latach 80. Duże
nowoczesne przedsiębiorstwa, działające w coraz bardziej wymagającym i złożonym
otoczeniu, angażują się obecnie w formułowanie strategicznych planów personalnych oraz
poszukiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez inwestycje w potencjał społeczny. W firmach
takich jak IBM, Whirlpool i Marck formułowanie strategii personalnej jest integralną częścią
formułowania strategii firmy. Wiele innych firm, na przykład Hewlett- Packard, w śród celów
strategicznych wymienia także cele polityki personalnej. U podstaw takiego rozwoju funkcji
personalnej leży wiele przyczyn. Oto najważniejsze z nich:
· Nasilenie międzynarodowej konkurencji sprawia, że stały wzrost produktywności jest
konieczny dla utrzymania się na rynku. W obecnej fazie rozwoju światowej gospodarki
wszystkie klasyczne sposoby zwiększania produktywności, tj. racjonalizacja pracy, wzrost
bezpośredniej wydajności na stanowisku roboczym, racjonalizacja struktury itd., przestały
być atutem w grze konkurencyjnej. Wszyscy liczący się “gracze” na rynku dawno już te
sztukę opanowali. Poszukuje się więc nowych sposobów pobudzania wzrostu
produktywności. Jednym z nich jest strategiczne zarządzanie potencjałem społecznym.
· Wielkość i złożoność współczesnych organizacji powodują, że metoda “intuicyjna” w
zarządzaniu przestaje się sprawdzać. Nowoczesne organizacje są gigantami, niezwykle
trudnymi do sprawnego zarządzania. Nieuchronna wydaje się biurokracja, której efektem
jest wiele negatywnych zjawisk (np. wyuczona nieudolność), powodujących usztywnienie
organizacji i blokadę procesów decyzyjnych. To z kolei może doprowadzić do
wyeliminowania organizacji z gry o sukces na rozwiniętym rynku globalnym. Zarządzanie
potencjałem społecznym w sposób inny niż tradycyjny, formułowanie strategii personalnej i
ścisła współpraca funkcji personalnej przy tworzeniu strategii przedsiębiorstwa umożliwia
uniknięcie tego niebezpieczeństwa.
· Powolniejszy wzrost organizacji odbiera tradycyjnej funkcji personalnej klasyczny zestaw
bodźców, do których należały szybkie awanse pionowe. Konieczne staje się wypracowanie
nowego zestawu bodźców i dostosowanie go do zmienionych warunków. W obecnej sytuacji
rynkowej tradycyjna polityka personalna nie może zapewnić bezpieczeństwa zatrudnienia.
Aby realizacja tego ważnego zadania była możliwa, konieczne jest przyjęcie nowej
perspektywy w zarządzaniu potencjałem społecznym.
· Większa ingerencja państwa w politykę personalną przedsiębiorstw, nie tylko w krajach
europejskich, ale także w USA, powoduje konieczność dostosowania się przedsiębiorstw do
tej sytuacji. Ustawy chroniące zatrudnienie, równość szans, prywatność pracownika itd.
zmuszają przedsiębiorstwa do rezygnacji z niektórych tradycyjnie stosowanych praktyk i
zastąpienia ich nowymi. Jednocześnie rozwój ustawodawstwa w dziedzinie prawa pracy i
prawa związkowego w wielu krajach zmusza przedsiębiorstwa do uwzględnienia tego
czynnika w dłuższym okresie.
· Wyższy poziom wykształcenia siły roboczej, wyższe aspiracje społeczne i zmiana w
systemie wartości sprawiają, że nowoczesne przedsiębiorstwo ma do czynienia z całkiem
nową jakością pracowników. Społeczeństwa krajów wysoko rozwiniętych cechuje wzrost
poziomu wykształcenia, aspiracji i oczekiwań co do kariery i samorealizacji w pracy. Stare
założenia dotyczące pracownika i jego motywacji już się nie sprawdzają. Obecnie narzędzia
motywacji pracownika muszą być bardziej wyrafinowane. Jest to działanie opłacalne,
ponieważ nowoczesny pracownik jest potencjalnym źródłem cennych dla organizacji
właściwości, takich jak innowacyjność, twórczość itd.
· Zmiany w demografii siły roboczej. W krajach wysoko rozwiniętych rośnie udział kobiet i
mniejszości etnicznych w strukturze siły roboczej. Powoduje to konieczność dokonania
zmian w tradycyjnej polityce personalnej. Starzenie się niektórych społeczeństw staje się
istotnym czynnikiem, który należy brać pod uwagę przy sporządzaniu planów zatrudnienia.
Plany personalne przedsiębiorstw przygotowuje się na najwyższym szczeblu i dopasowuje
do strategii organizacji, tak by w grze o przyszłe rynki wyprzedzić konkurentów w ich
zamierzeniach.
Zarządzanie potencjałem społecznym powinno, według nowego modelu, odbywać
się w ścisłym powiązaniu z formułowaniem strategii organizacji. Z jednej strony,
strategia personalna może wyznaczać kierunek organizacji jako całość – może
sam w sobie zawierać strategiczny atut konkurencyjny. Z drugiej strony - system
personalny, podobnie jak struktura, powinien być tak skomponowany, by
maksymalnie umożliwić realizacje strategii.
Strategiczny atut konkurencyjny to taka cecha organizacji, która umożliwia zwycięstwo w
walce konkurencyjnej i zajęcie dobrej pozycji na rynku. Atutem konkurencyjnym,
najczęściej wykorzystywanym przez firmy na całym świecie, jest marka firmy lub wyroby
oraz cena. Ostatnio jednak obserwuje się wzmożone zainteresowanie kierownictw
przedsiębiorstw potencjałem społecznym. Dostrzeżono bowiem, że umiejętne wykorzystanie
potencjału społecznego jest jednym ze sposobów zdobycia przewagi w walce
konkurencyjnej. Jest to bardzo korzystny sposób, zważywszy, że wdrożenie systemu
personalnego lub jego zmiana trwają bardzo długo, około siedmiu lat. Kto pierwszy wpadnie
na dobry pomysł (np. wprowadzenie systemu personalnego wspierającego
przedsiębiorczość), może liczyć na to, że konkurenci nieprędko go powielą. Tym bardziej, że
skopiowanie cudzego systemu personalnego jest bardzo trudne, ponieważ unikalni są
zarówno ludzie, jak i kultury organizacyjne.
W celu przygotowania strategii personalnej sporządza się plan strategiczny personelu,
podobnie jak się to czyni w przypadku planu strategicznego organizacji.
Najpierw wytyczymy ogólne cele, jakie chcemy zrealizować w okresie planistycznym. Dokąd
chcemy dojść? Kim chcemy być po upływie okresu planistycznego? Aby odpowiedzieć na te
zasadnicze pytania dotyczące potencjału społecznego, musimy przestudiować plany
strategiczne organizacji. Następnie przekładamy ogólne cele strategiczne na kategorie
społeczne.
Kolejnym krokiem jest diagnoza aktualnego stanu potencjału społecznego. Diagnozę
przeprowadzamy w kategoriach silnych i słabych stron podsystemu ludzkiego. Silnymi
stronami mogą być: wysoki poziom wykształcenia, lojalność, doświadczenie. Do słabych
stron zaliczyć można wysoką średnią wieku pracowników, konserwatyzm. Podstawą
diagnozy mogą być dokumenty działów personalnych, dyskusja w gronie dyrektorów i
specjalistów personalnych wyższego szczebla oraz innych przedstawicieli dyrekcji.
Taką samą sesję możemy zorganizować w celu dokonania prognozy otoczenia funkcji
personalnej, w kategoriach szans i zagrożeń. Opierając się na prognozach i planach
personelu i innych funkcjach przedsiębiorstwa, ustalamy listę istotnych szans i zagrożeń w
otoczeniu. Szansami dla systemu personalnego mogą być: rynek pracodawcy, struktura
demograficzna ( wielu młodych ludzi na rynku pracy), rosnąca siła związków pracodawców i
innych organizacji reprezentujących interesy przedsiębiorstw itd. Zagrożeniami – słaby
poziom kształcenia publicznego, niska kultura negocjacyjna związków zawodowych, niejasne
prawodawstwo, zagraniczne przedsiębiorstwo oferujące dobrym pracownikom bardzo
wysokie płace itd.
Kolejnym krokiem jest przygotowanie kilku scenariuszy postępowania, mającego umożliwić
osiągnięcie celów w taki sposób, by maksymalnie wykorzystać silne strony personelu, w
miarę możliwości wyeliminować jego słabe strony, wykorzystać szanse w otoczeniu i
uniknąć zagrożeń. Tą fazą zajmują się specjaliści personalni najwyższego szczebla.
Następnie dyrektor ds. personelu podejmuje decyzję o wyborze jednego ze scenariuszy.
Strategia powinna być ambitna, ale realistyczna, koszty jej wdrożenia nie powinny
przewyższać korzyści, powinna być także niebanalna, innowacyjna.
Na podstawie przyjętej strategii sporządza się teraz plany personelu. Także inne funkcje
przedsiębiorstwa, korzystając ze strategicznego planu personelu, opracowują własne plany.
Zarządzanie strategiczne wyznacza nowe, profesjonalne reguły gry na rynku światowym. W
nowoczesnym przedsiębiorstwie nic się nie dzieje przypadkowo, żadna decyzja nie jest
podejmowana w oderwaniu od strategii. Wszystko, dosłownie wszystko, co dzieje się w
organizacji, odnoszone jest do jej strategii i ocenie pod kątem wytyczonych celów. Strategia
jest punktem wyjścia i ostatecznym celem funkcjonowania każdego podsystemu, każdego
elementu organizacji. Takie precyzyjne zarządzanie jest sztuką, a zatem zajęciem dla
specjalistów. Ci , którzy nie umieją sobie z tym poradzić, nie mogą liczyć na zwycięstwo.
Polski rynek na razie nie stwarza tak silnych zagrożeń i nie narzuca tak zaawansowanych
reguł gry. Póki co, możemy więc sobie pozwolić na luksus uczenia się nowych zachowań
rynkowych. Nie możemy natomiast ignorować tendencji w nowoczesnym zarządzaniu . Jeśli
polskie przedsiębiorstwa chcą mieć jakąkolwiek szansę na rynku międzynarodowym, to
muszą podobnie funkcjonować jak ich światowi konkurenci. Poza tym nasz rynek także
zostanie zdominowany przez silniejszych i lepszych – zarówno rodzime firmy, które będą
dobrze zarządzane, jak i przez firmy zagraniczne wchodzące na nasz rynek. W konfrontacji z
profesjonalistami amatorzy nie będą mieli żadnych szans.
BIBLIOGRAFIA
1. Armstrong Michael – Zarządzanie zasobami ludzkimi, strategia i działanie Wydawnictwo
Profesjonalnej Szkoły Biznesu Kraków 1998
2. Bolesta-Kukalka Krystyna – Polityka personalna w strategii rozwoju firmy Warszawa 1995
3. Kostera Monika – Zarządzanie personelem Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa
1997
4. Zbiegień-Maciąg Lidia – Marketing personalny- czyli jak zarządzać pracownikami w firmie
Wydawnictwo Bisiness Press Warszawa 1996
Download