Prezentacja_2

advertisement
Praca z uczniem autystycznym
Autyzm (gr.autos) – sam
Rozległe zaburzenie neurorozwojowe pojawiające się
przed 36 msc życia
Praca z uczniem autystycznym
Amerykańskie Towarzystwo Autyzmu podaje, że na
cięższe lub lżejsze formy schorzenia cierpi jedno
dziecko 1 na 150

Brytyjskie Narodowe Towarzystwo Autystyczne
mówi o 1 przypadku na 100 osób.

Należy więc uznać, że w Polsce żyje ok. 250-350
tys. osób z różnymi formami autyzmu.

Praca z uczniem autystycznym
Genetycy – odnotowują uszkodzenia na chromosomie 7 i na
chromosomach 3., 4. i 11. Mówi się, że może być 4-6 głównych genów i 20-30 innych,przyczyniających się do
lżejszych postaci autyzmu.

Immunolodzy – dostrzegają dysfunkcje układu
odpornościowego, których pierwotną przyczyną mogło być
narażenie organizmu niemowlęcia na szczepienia (często
eufemistycznie nazywane „ochronnymi”).

Gastrolodzy mówią o zaburzeniach w pracy układu
pokarmowego, w trawieniu glutenu i kazeiny, „dziurawych
jelitach”, brakach enzymatycznych, infekcjach
drożdżakami z rodziny candida…

Praca z uczniem autystycznym
Psycholodzy wskazują na braki w teorii umysłu,
czyli funkcji mózgu, która pozwala przewidywać
reakcje i sposób myślenia innych ludzi.

Neurolodzy – widzą deficyty w rozwoju komórek
lustrzanych, które są niezbędne do uczenia się przez
naśladowanie. Także - w przekaźnictwie
neurotransmiterów (integracji sensorycznej), stąd w
autyzmie problemy z odbiorem zmysłowym świata:
dźwięki mogą ranić, podobnie światło, dotyk… ale
mogą też te impulsy być zbyt słabe, niedowrażliwe.

Praca z uczniem autystycznym
Rodzice mają poważny problem życiowy:

dziecko nie uczy się przez naśladowanie,

nie rozumie mowy,

nie umie komunikować swoich potrzeb,

ma poważne trudności w rozumieniu relacji społecznych

pozornie nie odczuwa potrzeby nawiązywania takich więzi

dziecko nie patrzy w oczy,

nie przytula się do mamy.
Uwaga:
Dziecko, które nie słyszy bierze mamę za rękę i doprowadza do
przedmiotu swoich pragnień, pokazuje palcem: chcę TO.
Dziecko z autyzmem w takiej sytuacji KRZYCZY!
Praca z uczniem autystycznym
Autyzm
symptom (objaw)
syndrom (zespół objawów)
Praca z uczniem autystycznym
Uwarunkowania funkcjonowania dziecka z autyzmem
 brak elastyczności poznawczej
 trudności w myśleniu perspektywicznm
 trudności w rozumieniu i odpowiadaniu na sygnały
emocjonalne
 trudności w rozumieniu sensu
 amorficzne poczucie czasu
 problemy z uwagą
 obniżenie umiejętności w sytuacjach stresowych
 nieprawidłowe przetwarzanie bodźców
sensorycznych
Praca z uczniem autystycznym
Ograniczony, sztywny repertuar zachowań,
zainteresowań
rytuały
 trudności w przyjęciu zmian w otoczeniu
 zachowania stereotypowe, w tym autostymulacje
 zdolności wysepkowe (5-15%populacji osób z
autyzmem)

Praca z uczniem autystycznym
W interakcjach z dziećmi:
brak potrzeby kontaktu z dziećmi
 unikanie zabawy z dziećmi
 zabawy „obok”
 nieadekwatne zachowania społeczne i emocjonalne
z uwagi na nieumiejętność odczytywania i
interpretowania zachowań innych ludzi

Praca z uczniem autystycznym
Nieprawidłowości w przebiegu interakcji społecznych
z dorosłymi
 zaburzenia przywiązania emocjonalnego, unikanie
kontaktu wzrokowego i fizycznego

nie różnicowanie zachowań wobec rodziców i
obcych
Praca z uczniem autystycznym


Dla dzieci z autyzmem często obsesje są sposobem
radzenia sobie ze stanami lękowymi – dzięki
obsesjom świat staje się bardziej przewidywalny i
dlatego bezpieczniejszy.
Całkowite odrzucenie obsesji byłoby więc dla dzieci
ogromnie stresujące.
Praca z uczniem autystycznym



Należy pamiętać o nadwrażliwości czy lękach innych niż
normalne. Unikać więc należy okoliczności, które mogłyby
je powodować, albo zawczasu dobrze się przygotowujmy.
Nigdy nie należy zmuszać dziecka do niczego, co powoduje
u niego reakcje awersyjne – czekać należy, aż będzie
gotowe
Wiele dzieci ma obsesyjne zainteresowania, np.
zainteresowanie zwierzętami, samochodami czy mapami.
Generalna zasada: jeśli jakaś obsesja jest użyteczna, lepiej
jest ją rozwijać i spróbować przekazać dziecku dzięki niej
jakieś użyteczne informacje, niż po prostu ignorować, czy
walczyć z tym. .
Praca z uczniem autystycznym
Zaburzenia zdolności komunikowania się werbalnego i
niewerbalnego
 ilościowe
 jakościowe, np. echolalia
 w pragmatycznym użyciu języka
Praca z uczniem autystycznym
Zaburzenia ilościowe zdolności komunikowania się
 werbalnego :całkowity brak mowy, opóźnienie w
rozwoju mowy, mowa ograniczona do schematu
reagowania bodziec-reakcja

niewerbalnego: uboga mimika i gestykulacja,
mimika nieadekwatna, niezdarny język ciała,
nietaktowny język ciała
Praca z uczniem autystycznym
Zaburzenia zdolności komunikowania się jakościowe






echolalie bezpośrednie, pośrednie, funkcjonalna
nieprawidłowe użycie zaimków
neologizmy
dosłowne rozumienie metafor, idiomów, żartów
szczere uwagi
nieprawidłowa mowa
Praca z uczniem autystycznym
Zaburzenia zdolności komunikowania się
pragmatyczne
niezdolność do wysławiania się naprzemiennego
 brak potrzeby komunikowania się
 niezdolność do symbolicznego użycia
przedmiotów
 słabe używanie prozodii

Praca z uczniem autystycznym




Problemy ze zrozumieniem znaczenia słów, które są kierowane
do dziecka
Często ignorują słowa, których nie rozumieją.
Czasem rozumieją słowa w sposób bardzo dosłowny, bardziej
niż młodsze dzieci.
Zdarzają się problemy ze słowami, które mają wiele znaczeń,
trudno jest ogarnąć kontekst. Nawet zwrot tak częsty jak np
“Zgadza się” bywa mylący, aż do chwili, gdy wyjaśni się, że
znaczy on to samo co “To prawda”. Dla dziecka słowo może
znaczyć coś innego niż dla nas.
Praca z uczniem autystycznym
Podstawowa zasada przydatna w pracy z dziećmi:
Gdy coś powiesz – zapomni,
Gdy coś pokażesz – zapamięta,
Gdy pozwolisz działać – zrozumie.
Praca z uczniem autystycznym

Ważne aby dziecko czuło, że ono też ma pewną dozę
kontroli,

Ważne aby dziecko czuło, że liczą się jego myśli.

Dawanie możliwości wyboru.


Jeśli zachowania, które naśladuje dziecko , są niewłaściwe,
należy dać mu do zrozumienia, że to właśnie to zachowanie,
a nie jego naśladowanie, jest niepożądane.
Umiejętności naśladowania trzeba uczyć w autyzmie.
Praca z uczniem autystycznym


Problemem może być połączenie w całość
najprostszych sekwencji wydarzeń. Stąd np. zanim
wyjdzie się z dzieckiem z domu, szkoły należy
powiedzieć mu co będziemy robić.
Kiedy dziecko widziało już parę razy, jak się coś
robi, zaczynamy opowiadać, co i dlaczego robimy.
Potem pytamy: “Dlaczego władamy ubrania do
suszarki?” “Czyja to koszula?” “Jak się to robi?”
“Skąd to wiesz?” “Do czego używamy pralki?”
Praca z uczniem autystycznym
Jeśli dziecko ma kłopoty z przechodzeniem od jakichś
odosobnionych czynności do innych, można przygotować mu
kartki ze wskazówkami, jak to zrobić. Są bardziej przydatne
niż słowa.
np. ubieranie się
Na kartce umieszczamy
1. tytuł
2. ponumerowane kolejno kroki, które należy wykonać.
Pomaga to czuć się dziecku bardziej samodzielnym;
sposób ten zmniejsza także liczbę poleceń, które wydaje się,
przypomina.
Zaznaczenie na kartce wykonanych już czynności pomaga.
Praca z uczniem autystycznym


Należy mówić dziecku, jakie zachowanie jest
właściwe, a nie tylko jakie jest złe.
Jeśli częściej mówi się dziecku o rzeczach, które
robi źle, niż o rzeczach, które robi dobrze, jest się na
prostej drodze do emocjonalnej katastrofy. Mówić
więc należy co ma robić.
Praca z uczniem autystycznym



Wzięcie do ręki kredki czy ołówka i zaczęcie rysowania jest
niezmiernie trudne ( palce są nienaturalnie długie i bardzo
słabe, ktoś jest perfekcjonistą i nie może pogodzić się z
myślą o ćwiczeniu, ktoś nie potrafił zdecydować, w którym
miejscu zacząć rysować czy pisać).
Przy nauce pisania i rysowania ważne jest prowadzenie
ręki. Po jakimś czasie dziecko jest w stanie przewidzieć
ruchy osoby wspomagającej i powoli można przekazywać
mu kontrolę
Zdecydowanie łatwiej jest przerysować coś niż narysować
coś zupełnie nowego, coś, czego nie ma się przed oczami.
Praca z uczniem autystycznym
1.


Uczyć należy dziecko JAK komunikować się (system) i
DLACZEGO komunikować się (interakcja).
DOBRA jest komunikacja wielomodalna (łącząca gesty,
ilustracje, słowa, przedmioty),która pomaga dziecku szybko
nauczyć się zarówno sposobów jak i powodów komunikacji.
Reagujmy na wyrażany przez dziecko zamiar komunikowania
się zawsze, gdy tylko jest to możliwe, bez względu na to, czy
posługuje się ono słowem mówionym, gestem, ilustracją,
przedmiotem, itp.
Praca z uczniem autystycznym
Bardzo trudno jest zrozumieć słowa takie jak: prawie, niedługo,
jak (kiedy), potem, później, przedtem, wszystko, oraz tym
podobne.
Można zacząć od jakiejś bardzo typowej wypowiedzi, którą potem
ujmuje się w sposób bardziej konkretny. Na przykład:
“Jak pokolorujesz obrazek, możesz pobawić się kolejką.”
Z czasem:
“Najpierw pokoloruj obrazek.” (pauza) “Potem pobaw się
kolejką”
 Należy podawać dziecku uzasadnienie poleceń “Załóż kurtkę.
Wychodzimy na dwór”.

Praca z uczniem autystycznym


Problemem są zaimki. Do czasu opanowania
zaimków, nigdy nie jest pewne, o kim się mówi,
chyba że zamiast zaimków używało się imion czy
gestów. Kiedy mówię: “Chcesz usiąść?”, może
pomyśleć, że pyta się , czy to ja sam chcę usiąść.
Dzięki odpowiedniej liczbie konkretnych
przykładów, pomysłowych gier i upływowi czasu
ich użycie staje się jasne. Może w tym pomóc
odgrywanie sprzeczek, np.: “To moje!” “Nie, to
moje!”; “Ty to zrób!” “Nie, ty to zrób!”; “Twoja
kolej.” “Moja kolej.”
Praca z uczniem autystycznym



Unikać w wypowiedziach mówienia w 3 osobie
“Pani zrobi” - Zrobię , “Ania/Tomek namaluje” –
“Namaluj”
Jeśli połączy się problemy z zaimkami z
nieumiejętnością zrozumienia, na które słowa należy
zwracać uwagę, łatwo zrozumieć, dlaczego tak
często dzieci nie są w stanie pojąć, co się do nich
mówi.
Czasami ułatwia zrozumienie robienie przerw
między poszczególnymi częściami zdania.
Praca z uczniem autystycznym
Wizualne pomoce, wykorzystywane do
komunikowania się z dziećmi z autyzmem
są bardzo ważne, ponieważ:

»» są niezmienne w czasie,
»» przyciągają i zatrzymują uwagę,
»»wykorzystują silną modalność uczenia się,
»» zmniejszają obawy,
Praca z uczniem autystycznym


Słowo drukowane, ilustracja jest dla dziecka
rzeczywista i prawdziwa
Wyjaśnienia mówione – nie zawsze.
Czytanie, oglądanie pomaga w przypominaniu
sobie przez dziecko i przetwarzaniu informacji.


Jest kluczowe dla kontroli jego zachowania.
Praca z uczniem autystycznym
Skuteczną metodą bywa użycie słów w celu
przyciągnięcia uwagi.



Niektóre dzieci komunikują się używając
zwrotów, które usłyszały w telewizji. Warto
podsuwać sformułowania, które mogą mu się
przydać.
Pomocnym może być opracowanie pewnego
systemu komunikowania się z użyciem
modalności wizualnej.
Praca z uczniem autystycznym


W miarę możliwości należy odpowiadać na pytania,
ponieważ dopóki tego się nie zrobi, dziecko raczej nie
przestanie ich zadawać. Poza tym może wpaść w nawyk
powtarzania tego, co mówi.
Powoli należy dawać mu do zrozumienia, że czasem musi
poczekać na swoją kolej (np. zabawa z piłeczką jako
atrybutem pozwalającym na zabranie głosu).
Praca z uczniem autystycznym

Czasem dzieci nie odpowiadają na zadawane
pytanie, ponieważ nie zdają sobie sprawy, że jest to
pytanie. Jeśli zacznie się wypowiedź od słów
“Chciałbym zadać ci pytanie”
czy
“Chciałbym z tobą porozmawiać”,
„Odpowiedz na moje pytanie, proszę”
pomoże mu to zrozumieć, że oczekuje się na
odpowiedź.
Praca z uczniem autystycznym
Jeśli zaczynamy mówić i w pewnym momencie
dziecko przestaje na nas zwracać uwagę, zacznijmy
wszystko od nowa.
 Odwracanie twarzy dziecka w naszym kierunku nie
zawsze skutecznie przyciąga jego uwagę.

Praca z uczniem autystycznym
Należy zająć się uczeniem słów opisowych i
określających położenie.
 Słów określających położenie można uczyć dziecko
każąc mu, by kładło różne rzeczy w określonych
miejscach.

Podobnie jest ze np. ze słowami “gładki” i
“szorstki” powtarzając te słowa, przy jednoczesnym
dotykaniu odpowiednio gładkich i szorstkich
przedmiotów.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards