BYĆ UCZNIEM JEZUSA

advertisement
BYĆ UCZNIEM JEZUSA
UCZEŃ CZY WIERZĄCY?
• Czy znasz różnice pomiędzy uczniem a wierzącym?
• Możesz sądzić, że te dwa terminy są ze sobą równoznaczne, lecz Jezus
uważał je za dalekie od synonimów.
• Każdy uczeń jest wierzącym, lecz nie każdy wierzący jest uczniem.
• Paweł, powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa, i Sostenes,
brat, zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie
Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia
Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, ich i naszym.
1 Koryntian 1:1
• Bo jeżeli wysławiasz Boga w duchu, jakże zwykły wierny, który jest obecny,
może rzec na twoje dziękczynienie: Amen, skoro nie rozumie, co mówisz?
1 Koryntian 14:16
• Lecz jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły
wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają, 1 Koryntian 14:24
Cztery wyznaczniki prawdziwego ucznia:
1. Trwanie w Słowie
2. Miłość do innych uczniów
3. Przynoszenie owocu
4. Płacenie ceny za naśladowanie Jezusa
1. Trwanie w Słowie
• Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie
prawdziwie moimi uczniami, i poznacie prawdę, a
prawda was wyzwoli." (Jana 8:31-32)
• Czy znasz Słowo Boże?
• Czy twoje życie jest w nim zakorzenione?
• Czy trwasz w Jego Słowie, czy może odwiedzasz je
tylko raz na jakiś czas?
• Czy chciałbyś zyskać solidne, fundamentalne
poznanie Jego Słowa, które jest niezbędne do
prawdziwego trwania w Nim?
2. Miłość do innych uczniów
• Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie
miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy
wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście
uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.
Jana 13:34 – 35
• Greckie słowo agape oznacza bezwarunkową miłość.
Miłość agape wiąże się z nieograniczoną
współodpowiedzialnością. Uczniowie Jezusa kochają
siebie nawzajem w prawdzie i w czynie, uważając jedni
drugich za ważniejszych od siebie.
• Tego rodzaju miłość, której przykład dał nam Jezus,
otwarcie identyfikuje ich w świecie jako Jego uczniów.
3. Przynoszenie owocu
• Kolejnym sposobem na rozpoznanie prawdziwego ucznia jest to, że
przynosi owoce.
• Bezowocny chrześcijanin jest jedynie wierzącym.
Jezus powiedział: „Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity
przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami." (Jana 15:8).
• Czym zatem są owoce?
Owocem są nowi wierzący i uczniowie. Nie są to same tylko owoce
Ducha (Galatów 5:22-23).
•
•
•
•
Czy pragniesz, aby zgubieni ludzie przychodzili do Zbawiciela?
Czy chcesz być częścią tego procesu?
Czy chcesz przynosić wiele owocu i stawać się Jego uczniem?
Możesz stać się uczniem Jezusa przynosząc wiele owocu.
4. Płacenie ceny za naśladowanie Jezusa
• Wierzący przychodzą do Jezusa. Uczniowie również Go
naśladują.
• Cena za przyjście do Jezusa (stanie się wierzącym) została w
pełni zapłacona przez Jezusa.
• Cena za naśladowanie Go (bycie Jego uczniem) ponoszona
jest przez tego, który decyduje iść za Jezusem.
• Naśladowanie Go i bycie prawdziwym uczniem wiąże się z
wielkimi kosztami. Gotowość do poniesienia tych kosztów
jest wymaganiem stawianym każdemu uczniowi Jezusa,
który zdefiniował je w Łukasza 14:25-33.
Cztery wyznaczniki prawdziwego
ucznia:
• Koszt w relacjach
• Koszt indywidualny
• Kosztowna decyzja
• Otwarta dłoń ucznia
1. Koszt w relacjach
• A szły za nim liczne tłumy, i obróciwszy się, rzekł do nich:
Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca
swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia
swego, nie może być uczniem moim. Łukasza 14:25 -26
• Jezus komunikował jasno, że jeśli chcemy być Jego
uczniami, musimy stawiać Go na pierwszym miejscu, ponad
naszymi własnymi rodzinami. Nasza miłość do Niego
powinna przerastać naszą miłość do członków rodziny tak
bardzo, by ta ostatnia wydawała się w porównaniu
względnie jak nienawiść. Kiedy przychodzi moment
prawdziwej decyzji pomiędzy rodziną a Jezusem, uczeń
wybiera Jezusa
2. Koszt indywidualny
• Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być
uczniem moim. (Łukasza 14:27)
• Jezus nauczał, że Jego uczeń ma stawiać Go na pierwszym
miejscu, ponad samym sobą. Uczniowie Jezusa powinni
kochać Go o tyle bardziej niż samych siebie, że ich miłość do
siebie wydawała się w porównaniu jak nienawiść. To
wyrzeczenie się siebie jest integralną częścią życia ucznia.
• Nie możesz być Jego uczniem jeżeli nie niesiesz swojego
krzyża.
• Czy niesiesz go?
• Czy jesteś gotowy nieść swój krzyż?
3. Kosztowna decyzja
• Pan Jezus dał dwie ilustracje pokazujące kosztowną decyzję:
jedna z nich opowiada o człowieku budującym wieżę, a
druga o królu przygotowującym się do wyjścia na wojnę.
• Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie
najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Aby
gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy,
którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego,
mówiąc: ten człowiek zaczął budować, a nie mógł
dokończyć. Łukasza 14:28 – 30
• Życie chrześcijanina jest bardzo podobne: budujemy na
fundamencie zbawienia i stajemy do walki ze światem,
ciałem i diabłem.
3. Kosztowna decyzja
• Druga ilustracja pokazuje króla, który przygotowuje się do wojny z
przewyższającym go dwukrotnie wrogiem.
• Albo, który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie
najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w dziesięć tysięcy
zmierzyć się z tym, który z dwudziestoma tysiącami wyrusza
przeciwko niemu? Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko,
wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Łukasza 14:31
• Król powinien zdecydować najpierw, czy jest dość silny by wygrać.
może wygrać. Jeżeli król stwierdzi, że nie jest w stanie wygrać,
powinien wysłać delegację i poprosić o warunki pokoju.
• Nie różni się to w rzeczywistości niczym od poddania się.
3. Kosztowna decyzja
• Konieczność podjęcia drugiej decyzji (po pierwszej
decyzji o przyjęciu zbawienia) ma kluczowe znaczenie
dla każdego wierzącego, który chce być uczniem.
• Wierzący, którzy starają się być uczniami, powinni
złożyć Bogu jednorazową i żywą ofiarę z samych
siebie - ofiarę świętą i przyjemną Bogu. (Rzymian
12:1).
• Mogą wtedy zrobić krok dalej i zapłacić pełną cenę za
ukończenie wieży i zwycięstwo w wojnie.
4. Otwarta dłoń ucznia
• Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego,
co ma, nie może być uczniem moim. Łukasza 14:33
• Jakie są twoje najcenniejsze ziemskie dobra?
• Twoje najcenniejsze dobra ziemskie to między innymi twoje
relacje rodzinne, których Jezus poleca nam się wyrzec aby
być Jego uczniem.
• Twoje życie jest również ziemskim dobrem, którego Jezus
polecił ci się wyrzec. Spokojne życie, pozbawione
upokorzenia, wstydu i cierpienia jest kolejnym ziemskim
dobrem, którego musisz się wyrzec aby wziąć na siebie swój
krzyż i iść za Jezusem.
4. Otwarta dłoń ucznia
• Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie
wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim.
Łukasza 14:33
• Werset 33 mógłby więc być sparafrazowany jako: "Tak
więc nikt z was, kto nie wyrzeka się swoich praw do
ludzkich relacji, własnego życia i posiadanych dóbr
materialnych, nie może być moim uczniem."
• Jeżeli chcesz być uczniem Jezusa, musisz położyć
wszystko co jest ci drogie na Jego ołtarzu. Nie trzymaj
się kurczowo innych ludzi, własnego życia ani
czegokolwiek innego. Połóż te wszystkie rzeczy na Jego
ołtarzu w otwartej dłoni.
4. Otwarta dłoń ucznia
• Jaka będzie twoja decyzja?
• Każdy wierzący musi podjąć decyzję, czy zechce
zostać uczniem Jezusa.
• Naśladowanie Go i bycie Jego uczniem wiąże się z
wysoką ceną, która rozpoczyna się od drugiej decyzji
aby ukończyć wieżę i wygrać wojnę. Każdy wierzący
powinien usiąść lub uklęknąć i podjąć decyzję.
Co to dla mnie znaczy być uczniem Pana Jezusa?
- przykłady
•
Być uczniem Jezusa znaczy dla mnie codziennie wybierać Go, poprzez podejmowane decyzje. Być Jego
uczniem to ciągle stawać na straży wiary. To żyć miłością na co dzień, we wszystko co robię wkładać
serce. To bycie radosnym i otwartym na innych, to dostrzegać potrzebujących, którym mogę pomóc,
którzy są wokół mnie.
•
To ciągłe wzrastanie tzn. uczenie się rozpoznawania woli Bożej i poddawania Bożym planom. Ciągłe
doskonalenie wsłuchiwania się w Boże Słowo. Nieustająca praca nad sobą czyli doskonalenie swojej
osobowości.
•
Być uczniem Jezusa to trwać w Jego nauce, kroczyć za Nim, potwierdzać życiem, że jest On moim
Nauczycielem i Mistrzem.
•
Dla mnie być uczniem Jezusa oznacza codzienny, konsekwentny wybór Chrystusa - nie jest to
jednorazowa decyzja ale każdorazowe zawierzenie się Panu. Trwanie w tym czego naucza i co mówi
Kościół. Mimo, że wielu spraw nie rozumiem, staram się pozostać w relacji uczeń - Mistrz i na ile potrafię
ufać Jezusowi.
•
Słowo "uczeń" domaga się automatycznie szkoły. A więc nauka miłości, czytania Bożych znaków i
prowadzenia. Niestety, ta szkoła oznacza też dla mnie liczne (nie)usprawiedliwione nieobecności. Być
uczniem Jezusa to też uczyć się być jak On.
Co robię (czy coś robię), by czynić uczniów? przykłady
•
Staram się żyć ze świadomością, że moje świadectwo jest dla innych ważne. Staram się być "czytelnym
znakiem" dla dzisiejszego świata. Pomagam, jeśli widzę kogoś potrzebującego mej pomocy, "ewangelizuję"
nie słowem, ale czynem. Żyję zasadami Ewangelii, o czym moi znajomi wiedzą.
•
By czynić uczniów, dzielę się swoją wiarą, oddaję swój czas, modlę się za tych co są jeszcze daleko od
Jezusa. Próbuję wcielić naukę Chrystusa w swoje życie .
•
Czy robię coś, aby czynić uczniów? Powtarzam sobie za Pawłem Biada mi gdybym nie głosił Ewangelii. I
staram się tego trzymać - staram się samemu być jak najwierniejszym uczniem Chrystusa, choć często to się
nie udaje. Ale gdy temu podołam, ewangelizacja jest dla mnie naturalną tego konsekwencją - nie mogę iść
za Panem i jednocześnie nie mówić ludziom o Nim, nie czynić z nich nowych uczniów. Staram się trzymać
Jezusa - dalej już On działa jak i kiedy chce.
•
Według mnie czynić uczniów, pokazywać Drogę, być narzędziem w rękach Ducha Świętego. Dla mnie
osobiście jest to motor do dalszej służby - czynienie uczniów to obowiązek każdego chrześcijanina - ale od
lidera można wymagać więcej, w myśl zasady "komu więcej dano, od tego więcej wymagać się będzie". Gdy
nie wypełniam tego, jako lider obumieram, tracę zapał i siły do dalszej posługi. Mogę powiedzieć, że im
bardziej staram się czynić uczniów, tym bardziej sam mogę stawać się uczniem Pana.
•
Staram się każdego dnia, podczas codziennych obowiązków dawać świadectwo miłości do Chrystusa i
Kościoła. W rozmowie próbuję pokazać znajomym, że prawo miłości jest lepszym wyborem, niż prawo siły,
a w konsekwencji staram się pokazać Chrystusa jako jedyne źródło prawdziwej miłości.
A co ze mną?
•
•
•
•
•
•
Czy poniesiesz koszt bycia Jego uczniem?
Czy jesteś gotowy ukończyć swoją wieżę?
Czy będziesz dążył do zwycięstwa nawet wtedy, gdy
będziesz z ludzkiego punktu widzenia zmagał się z
przewagą świata, ciała i diabła?
Czy będziesz trwał prawdziwie w Jego Słowie, kochał
innych uczniów i przynosił owoc?
Czy postawisz Jezusa na pierwszym miejscu, ponad
wszystkim innym i ponad samym sobą?
Czy wyrzekniesz się wszystkiego?
Podejmij decyzję zostań uczniem Chrystusa
•
Uczniostwo charakteryzuje się tym, że tak naprawdę
kształtuje w nas, nowy chrześcijański styl życia, z
pomocą Ducha Świętego, bez którego nie moglibyśmy
być skuteczni w tych zmianach.
•
Uczeń Jezusa zgodnie z nakazem Chrystusa dzieli się z
innymi o miłości jaką nam okazał sam Bóg, przez
zesłanie swojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.
•
Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, ucząc
je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem.
Mat. 28.19 - 20
Download