Informacje wst¦pne Wskazówki

advertisement
Zegary sªoneczne i astronomia sferyczna
zadania kwalikacyjne
Jakub Morawski
Informacje wst¦pne
Rozwi¡zania prosz¦ przysyªa¢ mailem na adres [email protected], w temacie wpisuj¡c "[WWW13 Zegary sªoneczne] Rozwi¡zania zada«". Bardzo
prosz¦ o rozwi¡zania spisane w latexu i wysªane w formie pdf, w ostateczno±ci przyjm¦ skany rozwi¡za« spisanych odr¦cznie, ale prosz¦ wtedy o staranne
spisywanie, bez skre±le« czy dziesi¡tek dopisanych post factum sprostowa« na
marginesie itp.
Wskazówki
Rysunek 1: Tak wygl¡da trójk¡t sferyczny. K¡ty oznaczone maªymi literami to
k¡ty o wierzchoªku w centrum sfery, k¡ty oznaczone wielkimi literami to k¡ty
dwu±cienne mi¦dzy pªaszczyznami, tj. np. k¡t A jest to k¡t dwu±cienny mi¦dzy
pªaszczyzn¡ k¡ta b i k¡ta c.
Dla trójk¡ta sferycznego takiego jak na rysunku 1 obowi¡zuj¡ wzory trygonometrii sferycznej:
• Twierdzenie sinusów:
sin a
sin b
sin c
=
=
sin A
sin B
sin C
• Twierdzenie cosinusów:
cos a = cos b cos c + sin b sin c cos A
• Wzór pi¦cioelementowy:
sin a cos B = cos b sin c − sin b cos c cos A
Horyzont jest to pªaszczyzna styczna do powierzchni Ziemi w punkcie, w którym
znajduje si¦ obserwator.
Wysoko±¢ gwiazdy nad horyzontem jest to k¡t mi¦dzy prost¡ obserwator-gwiazda
a pªaszczyzn¡ horyzontu.
1
Zadania
1. Wiedz¡c, »e o± Ziemi w dobrym przybli»eniu wskazuje na gwiazd¦ polarn¡,
wyznacz zale»no±¢ wysoko±ci gwiazdy polarnej nad horyzontem od miejsca
obserwacji (tj. jego wspóªrz¦dnych geogracznych). Zaªó», »e Ziemia jest
kul¡ i pomi« refrakcj¦ atmosferyczn¡.
2. Wiedz¡c, »e obserwator na biegunie poªudniowym mo»e zobaczy¢ gwiazd¦
Mimoza (β Cru) na wysoko±ci 59◦ 410 2000 nad horyzontem, wyznacz mo»liwe warto±ci wysoko±ci tej gwiazdy nad hyryzontem dla obserwatora znajduj¡cego si¦ w São Paulo, przez które przechodzi zwrotnik Kozioro»ca.
Zaªó», »e Ziemia jest kul¡ i pomi« refrakcj¦ atmosferyczn¡. Hint: Odpowiedzi¡ jest przedziaª
3. Wiedz¡c, »e odlegªo±¢ Ziemia-Sªo«ce wynosi 8 minut i 19 sekund ±wietlnych, za± odlegªo±¢ Ziemia-Ksi¦»yc wynosi ok. 1 sekund¦ ±wietln¡, wyznacz z jakim caªkowitym opó¹nieniem (tj. wzgl¦dem chwili opuszczenia
przez nie Sªo«ca) rejestrujemy fotony, je±li patrzymy na Ksi¦»yc i widzimy
70% jego tarczy. Pomi« inklinacj¦ orbity Ksi¦»yca.
4. Zaplanuj utworzenie sieci zªo»onej z trzech satelitów, które powinny okr¡»a¢ Ziemi¦ po okr¦gach z mo»liwie najkrótszymi okresami obiegu. Wyznacz minimalny okres obiegu taki, aby w dowolnym momencie co najmniej jeden z satelitów znajdowaª si¦ nad horyzontem astronomicznym
dla obserwatora umieszczonego w dowolnym miejscu strefy mi¦dzyzwrotnikowej? Zaªó», »e Ziemia jest kul¡ o promieniu 6380 km i masie 6 · 1024
kg. Pomi« refrakcj¦ atmosferyczn¡.
5. Satelita obiega Ziemi¦ z okresem równym dobie gwiazdowej, w kierunku
zgodnym z ruchem obrotowym planety. Przyjmuj¡c, »e orbita satelity jest
okr¦giem nachylonym do pªaszczyzny równika pod k¡tem i = 50◦ , opisz
lini¦, jak¡ tworzy na powierzchni Ziemi zbiór punktów podsatelitarnych.
Zaªó», »e Ziemia ma ksztaªt kuli oraz pomi« wpªyw oddziaªywa« perturbacyjnych.
6. Wyznacz odlegªo±¢ w kilometrach (rozumian¡ jako dªugo±¢ ªuku na kuli
ziemskiej) od Warszawy (52◦ 130 4700 N 21◦ 70 1900 E ) do nast¦puj¡cych miast:
(a)
(b)
(c)
(d)
Ottawa (45◦ 250 1700 N76◦ 410 5000 W)
Barcelona (41◦ 230 2500 N2◦ 90 1400 E)
Antalya (36◦ 320 5800 N31◦ 590 4900 E)
Ateny (37◦ 580 4600 N23◦ 420 5800 E)
2
Download