Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Szpital Strusia

advertisement
Poznań: Dostawa leku Etanercept (typu Enbrel) stosowanego w programach lekowych
leczenia RZS,MIZS,ZZSK i ŁZS (kontynuacja leczenia) dla potrzeb
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 338050 - 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 275990 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z
Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj.
wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leku Etanercept (typu
Enbrel) stosowanego w programach lekowych leczenia RZS,MIZS,ZZSK i ŁZS (kontynuacja
leczenia) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa leków
stosowanych i przeznaczonych dla pacjentów zakwalifikowanych do programów
zdrowotnych (lekowych) leczenia RZS,MIZS,ZZSK i ŁZS, których leczenie objęte jest
programem lekowym w ramach kontraktu z NFZ (kontynuacja leczenia) na 2015r.
ETANERCEPT (typu Enbrel) 0,05 g/ 1 ml x 4 ampułkostrzykawki lub wstrzykiwacze
MYCLIC - lek stosowany w programie lekowym - 52 op..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum Lider PGF Urtica sp. z o.o., ul.Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,
kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 183000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ



Cena wybranej oferty: 182780,00
Oferta z najniższą ceną: 182780,00 / Oferta z najwyższą ceną: 00,00
Waluta: PLN .
Download