ZARZĄDZENIE NR DOR - BIP Urząd Miasta Ruda Śląska

advertisement
ZARZĄDZENIE NR DOR.ORG.0151-54/05
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 19.09.2005
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami), w związku z art. 24 ust. 1 i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia
22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.
Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) oraz z art. 104 – 1043 Kodeksu pracy, po uzgodnieniu
z działającymi w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej organizacjami związkowymi
zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustalić Regulamin Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska, którego treść stanowi załącznik
do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Uchylić Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr DOO.ORG.0151 – 17/05 z dnia
17.03.2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Rudzie
Śląskiej, nr DOO.ORG.0151 – 21/05 z dnia 05.04.2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta
Miasta Ruda Śląskiej nr DOO.ORG.0151 – 17/05 z dnia 17.03.2005 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej oraz nr DOO.ORG.0151 –
35/05 z dnia 05.07.2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć p.o. naczelnika Wydziału Kadr.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Urzędu.
§ 5. Zarządzenie wchodzi
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
w
życie
po
upływie
14
dni
od
daty
jego ogłoszenia
REGULAMIN PRACY
URZĘDU MIASTA RUDA ŚLĄSKA
Załączniki do Regulaminu Pracy:
a) załącznik nr 1 w sprawie określenia godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy
Urzędu oraz godzin przyjmowania stron,
b) załącznik nr 2 w sprawie wniosku dotyczącego zlecenia pracy w godzinach
nadliczbowych,
c) załącznik nr 3 w sprawie przebywania w budynkach Urzędu Miasta poza
ustalonymi godzinami pracy,
d) załącznik nr 4 w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej oraz
odzieży i obuwia roboczego (służbowego, dyżurnego) dla pracowników
Urzędu Miasta Ruda Śląska,
e) załącznik nr 5 w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom na podstawie
art. 176 Kodeksu pracy,
f) załącznik nr 6 w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów dla pracowników
Urzędu Miasta,
g) załącznik nr 7 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach
wyposażonych w monitory ekranowe,
h) załącznik nr 8 w sprawie zabezpieczenia pomieszczeń, w których
są
przechowywane
dokumenty
i
druki
ścisłego
zarachowania
oraz ich likwidacji,
h) załącznik nr 9 w sprawie zasad przydzielania ekwiwalentu pieniężnego
na zakup odzieży służbowej dla kierowców samochodów służbowych
oraz zasady przydzielania odzieży służbowej gońcom zatrudnionym
w Urzędzie Miasta Ruda Śląska,
i) załącznik nr 10 w sprawie zasad przydzielania ekwiwalentu pieniężnego
na zakup odzieży służbowej pracownikom zatrudnionym w Biurze Obsługi
Mieszkańców,
j)
załącznik nr 11 w sprawie zasad przydzielania ekwiwalentu pieniężnego
na zakup ubioru służbowego dla kierownika i zastępcy kierownika oraz osób
asystujących w czasie ceremonii zawarcia związku małżeńskiego.
Załącznik do Zarządzenia
nr………………………….
Prezydenta Miasta Ruda Śląska
z dnia …………………….
REGULAMIN PRACY
URZĘDU MIASTA RUDA ŚLĄSKA
I. Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin Pracy Urzędu Miasta ustala organizację i porządek wewnętrzny
w procesie pracy, związane z tym prawa i obowiązki pracowników,
a w tym rozkład czasu pracy, zapewniający obywatelom załatwianie spraw
w dogodnym dla nich terminie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu pracy
wykonawczymi oraz przepisy szczególne.
Regulaminem mają
wraz z przepisami
§ 2. 1. Postanowienia Regulaminu Pracy obowiązują wszystkich pracowników
Urzędu zwanych dalej pracownikami samorządowymi. W szczególności
postanowienia te zapewniają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich
samych obowiązków bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę,
narodowość, przekonania, zwłaszcza polityczne lub religijne oraz przynależność
związkową.
2. Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy podlega zaznajomieniu
z regulaminem; oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu zaopatrzone
w podpis i datę, należy dołączyć do akt osobowych tego pracownika.
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu są zobowiązani
do przestrzegania i wdrażania przepisów Regulaminu przez podległych sobie
pracowników, a w szczególności przestrzegać zasady niewykonywania zajęć, które
pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywołać
podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
§ 3. 1. Pracownicy samorządowi w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej są zobowiązani złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności
i określeniu jej charakteru.
2. Oświadczenie należy złożyć pracodawcy w terminie 30 dni od dnia
zatrudnienia, podjęcia działalności gospodarczej lub zmiany jej charakteru.
II. Czas pracy
§ 4. 1. Czas pracy pracowników samorządowych nie może przekraczać 40 godzin
na tydzień i do 12 godzin na dobę w stosowanym systemie równoważnego czasu
pracy i w przyjętym trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.
2. Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę
i 40 godzin tygodniowo, a osoby o ustalonym znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo,
w przyjętym trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, zgodnie z ustawą z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami).
3. Pracownicy o ustalonym stopniu niepełnosprawności mają prawo
do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek.
Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy w trybie ustawy,
o której mowa w ust. 2.
§ 5. Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy Urzędu oraz godziny przyjmowania
interesantów w poszczególne dni tygodnia określa załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu.
§ 6. W sprawach skarg i wniosków strony przyjmuje Prezydent Miasta w każdy
poniedziałek od godziny 17.00 do 18.00 i środę w godzinach od 9.00 do 13.00
oraz jego zastępcy w każdą środę w godzinach od 9.00 do 13.00, a Sekretarz
Miasta, Dyrektor Urzędu i Skarbnik oraz kierownicy jednostek organizacyjnych
Urzędu codziennie w godzinach pracy.
§ 7. Czas pracy należy bezwzględnie wykorzystywać na wykonywanie zadań
służbowych.
§ 8. Pora nocna obejmuje osiem godzin pomiędzy godzinami 22.00 i 6.00. Pracę
w
porze
nocnej
mogą
wykonywać
pracownicy
samorządowi
tylko
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta,
Sekretarza Miasta lub Dyrektora Urzędu.
§ 9. 1. Każdy pracownik z wyjątkiem członków kierownictwa Urzędu, głównego
księgowego, kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu, kierownika referatu
spraw społecznych w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, zastępcy naczelnika
ds. promocji Wydziału Organizacyjnego, radców prawnych, gońców oraz
pracowników, których czas pracy ma charakter zadaniowy, jest zobowiązany
do rejestracji wejścia i wyjścia z pracy w czytnikach elektronicznych przy pomocy
karty identyfikacyjnej, a także rejestracji wyjść prywatnych i służbowych mających
miejsce w godzinach pracy.
2. Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta
oraz Dyrektor Urzędu podpisują listę obecności w sekretariacie Prezydenta Miasta.
Gońcy podpisują listy obecności w Kancelarii Ogólnej a pozostali pracownicy
wymienieni w ust. 1 w Wydziale Kadr.
3. Jako formy kontroli wykorzystywania czasu pracy stosuje się:
a) elektroniczną ewidencję rejestracji wejść i wyjść z pracy,
b) ewidencję wyjść służbowych w godzinach pracy, prowadzoną elektronicznie oraz
w rejestrach znajdujących się w wydziałach i biurach Urzędu Miasta
a także w sekretariacie Prezydenta Miasta dla naczelników wydziałów,
kierowników biur, pełnomocników Prezydenta Miasta oraz pracowników
zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach podlegających bezpośrednio
Prezydentowi Miasta,
c) ewidencję wyjść prywatnych w godzinach pracy, prowadzoną elektronicznie oraz
w rejestrach znajdujących się w wydziałach i biurach Urzędu Miasta
a także w sekretariacie Prezydenta Miasta dla naczelników wydziałów,
kierowników biur, pełnomocników Prezydenta Miasta oraz pracowników
zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach podlegających bezpośrednio
Prezydentowi Miasta,
d) ewidencję wyjazdów (delegacji służbowych),
e) ewidencję zwolnień od pracy oraz okresów nieobecności w pracy,
f) ewidencję spóźnień do pracy,
g) ewidencję godzin nadliczbowych pracowników,
h) ewidencję przebywania w Urzędzie przed i po godzinach służbowych.
4. Brak podpisu pracownika na liście obecności lub wpisu do ewidencji wyjść
w godzinach pracy, oznacza nieobecność wymagającą wyjaśnienia.
5. O niemożności stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej,
pracownik informuje bezpośrednio przełożonego.
6. Jeżeli nieznany jest termin ustania przyczyny nieobecności, datę powrotu
do pracy podaje się w przybliżeniu.
7. W przypadku choroby, pracownik obowiązany jest natychmiast o tym
powiadomić przełożonego i w terminie 7 dni dostarczyć zaświadczenie o czasowej
niezdolności do pracy.
8. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni
spowodowanej chorobą, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim i jest
zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o zdolności do wykonywania pracy
na dotychczasowym stanowisku, przed przystąpieniem do pracy po okresie
chorobowym. Skierowanie na powyższe badanie wydaje Wydział Kadr.
9. O usprawiedliwieniu spóźnienia do pracy w stosunku do wszystkich
pracowników Urzędu decyduje Prezydent Miasta, Sekretarz Miasta lub Dyrektor
Urzędu.
10. Listy obecności i zbiory ewidencyjne wyszczególnione w podpunkcie
3 prowadzi Wydział Kadr.
§ 10. Praca w godzinach nadliczbowych z uwzględnieniem postanowień zawartych
w art. 133 oraz 135 Kodeksu pracy, podyktowana wyłącznie szczególnymi
potrzebami Urzędu, wymaga uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Prezydenta
Miasta,
Sekretarza
Miasta
lub
Dyrektora
Urzędu
i
następuje
na wniosek właściwego kierownika jednostki organizacyjnej Urzędu. Wzór wniosku
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
§ 11. 1. Obsługa interesantów powinna być rzeczowa i sprawna z zachowaniem
zasad uprzejmości.
2. Pracownicy powinni służyć interesantom wszechstronną informacją.
§ 12. Pracownik opuszczający jako ostatni lokal biurowy zobowiązany jest zamknąć
okna, lokal a klucz oddać portierowi.
§ 13. 1. Zezwoleń na pozostawanie pracownika w biurze na czas przekraczający 0,5
godziny przed rozpoczęciem bądź po zakończeniu pracy, udziela Prezydent Miasta,
Sekretarz Miasta lub Dyrektor Urzędu na uzasadniony wniosek właściwego
kierownika jednostki organizacyjnej Urzędu (załącznik nr 3).
2. Pracownik, który uzyskał zgodę na pozostanie w biurze poza godzinami
służbowymi obowiązany jest odnotować ten fakt w ewidencji pozostawania
w Urzędzie po godzinach służbowych i odnotować na portierni swoje wyjście
lub zgłosić, że po skończonej pracy opuszcza biuro.
§ 14. Za całkowite zabezpieczenie budynku odpowiada naczelnik Wydziału
Administracyjnego.
III. Obowiązki i uprawnienia pracowników
§ 15. Pracownicy samorządowi są pracownikami o szczególnym statusie, określonym
w ustawie.
§ 16. Do podstawowych obowiązków pracownika należy:
1) przestrzeganie przepisów prawa,
2) realizacja zadań wynikających z aktów prawnych wyższego rzędu oraz prawa
miejscowego,
3) sumienne, rzetelne i bezstronne wykonywanie powierzonych zadań,
4) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
5) zachowanie tajemnicy służbowej i państwowej,
6) zachowanie uprzejmości i
życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami,
podwładnymi, współpracownikami i stronami,
7) zachowywanie się z godnością w pracy i poza nią,
8) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
przepisów przeciwpożarowych,
9) staranny i estetyczny ubiór, godny pracownika samorządowego,
10) obowiązkowe noszenie identyfikatorów służbowych,
11) należyte – po zakończeniu pracy – zabezpieczenie materiałów, urządzeń
i pomieszczeń.
§ 17. Zabrania się pracownikom:
1) opuszczania stanowiska pracy w czasie pracy, bez zgody przełożonego,
2) operowania maszynami i urządzeniami nie związanymi bezpośrednio
z wykonywaniem zleconych obowiązków i czynności,
3) samowolnego demontowania części maszyn, urządzeń i narzędzi oraz ich
naprawy bez specjalnego upoważnienia,
4) samowolnego usuwania osłon i zabezpieczeń maszyn i urządzeń, czyszczenia
i naprawiania maszyn i aparatów będących w ruchu lub pod napięciem
elektrycznym,
5) samowolnego dokonywania zmian w użytkowanym sprzęcie i oprogramowaniu
komputerowym oraz instalacji oprogramowania nie mającego licencji zakupionej
przez Urząd Miasta.
§ 18. W związku z rozwiązywaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, pracownik jest
obowiązany rozliczyć się z zakładem i uzyskać odpowiednie wpisy w karcie
obiegowej.
§ 19. Obowiązki pracodawcy:
1) zaznajomienie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków,
2) zapewnienie należytej organizacji pracy,
3) umożliwienie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych i szkolenie
ich,
4) terminowe wypłacanie wynagrodzenia oraz innych świadczeń,
5) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
6) stosowanie kar dyscyplinarnych w każdym przypadku zaniedbania obowiązków,
7) zaspokajanie w miarę posiadanych środków socjalnych potrzeb pracowników,
8) wpływanie na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,
9) przeciwdziałanie wszelkim przejawom lobbingu.
§ 20. Wynagrodzenie miesięczne wypłaca się pracownikom samorządowym w formie
pieniężnej, w kasie Urzędu w godzinach pracy w przeddzień ostatniego dnia
kończącego się miesiąca lub za zgodą pracownika przelewem na jego rachunek
oszczędnościowo-rozliczeniowy, sporządzonym nie później niż do końca danego
miesiąca.
IV. Urlopy i zwolnienia od pracy
§ 21. 1. Urlopy wypoczynkowe udzielane są zgodnie z planem urlopów. Projekty
planów urlopów ustala się biorąc pod uwagę wnioski pracowników i potrzeby
wynikające z konieczności zapewnienia normalnego toku pracy. Sporządzają
je kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i przekazują
do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta.
2. O udzieleniu urlopu, przesunięciu jego terminu lub odwołaniu z urlopu,
a także zwolnienia z pracy w odniesieniu do kierowników jednostek organizacyjnych
Urzędu Miasta, decyduje Prezydent Miasta, Sekretarz Miasta lub Dyrektor Urzędu.
Natomiast w odniesieniu do pozostałych pracowników Urzędu – właściwy kierownik
jednostki organizacyjnej Urzędu.
3. Na wniosek pracownika, w wyjątkowych sytuacjach, urlop wypoczynkowy
może być udzielony poza planem urlopów.
4. Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie
przez niego wskazanym, nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym.
Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu
w Wydziale Kadr. Urlop ten ma charakter urlopu wypoczynkowego i jest wliczany
do wymiaru urlopu wypoczynkowego.
5. Część urlopu nie wykorzystaną z powodu: czasowej niezdolności do pracy
wskutek choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, odbywania ćwiczeń
wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy, urlopu
macierzyńskiego – pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.
6. Urlopu nie wykorzystanego zgodnie z planem urlopów, należy pracownikowi
udzielić najpóźniej do końca I kwartału następnego roku.
7. Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał,
gdyby w tym czasie pracował.
8. Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni
roboczych w roku kalendarzowym lub 21 dni roboczych w celu uczestniczenia
w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku, w trybie ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami).
§ 22. Pracownikowi, na jego pisemny wniosek, może być udzielony urlop bezpłatny.
§ 23. Na zasadach określonych przepisami szczególnymi udziela się urlopu
bezpłatnego pracownikowi:
1) w celu sprawowania osobistej opieki nad swoim dzieckiem (urlop wychowawczy),
2) dla umożliwienia wykonywania mandatu posła lub senatora,
3) podejmującemu naukę w szkole lub w formach pozaszkolnych, bez skierowania
pracodawcy,
4) na czas wykonywania służby w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie
konsularnym za granicą,
5) na czas pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli
z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika.
§ 24. W trybie i na zasadach określonych stosownymi przepisami, pracodawca jest
obowiązany zwolnić pracownika od pracy:
1) w celu wykonywania zadań lub czynności:
a) ławnika w sądzie,
b) radnego organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego,
c) członka komisji pojednawczej,
d) obowiązku świadczeń osobistych,
2) w celu:
a) wykonywania powszechnego obowiązku obrony,
b) stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu
terytorialnego, sądu, prokuratury, policji, kolegium do spraw wykroczeń,
komisji pojednawczej, sądu pracy, Najwyższej Izby Kontroli w związku
z prowadzonym postępowaniem kontrolnym,
c) przeprowadzenia
badań
przewidzianych
przepisami
w
sprawie
obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych, przewidzianych
przepisami o zwalczaniu gruźlicy albo badań stanu zdrowia na określonych
stanowiskach pracy, jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie badań w czasie
wolnym od pracy,
d) oddania krwi albo przeprowadzonych przez stację krwiodawstwa okresowych
badań lekarskich,
e) uczestniczenia w posiedzeniach rady nadzorczej, jeżeli pracownik jest
członkiem tej rady,
3) w celu występowania w charakterze:
a) biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym,
sądowym lub przed kolegium do spraw wykroczeń,
b) strony lub świadka w postępowaniu przed komisją pojednawczą.
§ 25. Na wniosek Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej lub Rady Ministrów,
wydanego w związku z ważnym wydarzeniem w życiu państwa i narodu np. żałoba
narodowa, Prezydent Miasta może zwolnić od pracy wszystkich lub poszczególnych
pracowników Urzędu Miasta na okres nie przekraczający jednego dnia. Za okres
zwolnienia przysługuje pracownikom wynagrodzenie.
§ 26. 1. Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny dla załatwienia
ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach
pracy. Zwolnienia udziela Prezydent Miasta w stosunku do kierowników jednostek
organizacyjnych Urzędu i kierownicy wyżej wymienionych jednostek w stosunku
do pozostałych pracowników, w przypadku gdy zachodzi potrzeba takiego
zwolnienia.
2. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1, pracownikowi
przysługuje wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia. Czas odpracowania
nie jest pracą w godzinach nadliczbowych.
§ 27. Czas nieprzepracowany w godzinach służbowych z tytułu wyjść prywatnych,
należy odpracowywać w poniedziałki lub czwartki w godzinach pracy Urzędu Miasta,
po uprzednim zgłoszeniu w Wydziale Kadr.
§ 28. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas
obejmujący:
1) 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu
i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma
lub macochy,
2) 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry,
brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej
na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.
§ 29. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat
przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na dwa dni, z zachowaniem prawa
do wynagrodzenia.
V. Nagrody, wyróżnienia i kary
§ 30. 1. Pracownikom, którzy przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań
Urzędu poprzez:
a) wzorowe wypełnianie swoich obowiązków,
b) przejawianie inicjatywy w pracy,
c) podnoszenie jej wydajności i jakości,
mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.
2. Nagrody przyznaje Prezydent Miasta.
§ 31. 1. W stosunku do pracowników, którzy nie przestrzegają ustalonego porządku
niniejszego regulaminu pracy, przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz innych przepisów porządkowych, mogą
być stosowane kary upomnienia i nagany.
2. Niezależnie od powyższego, w stosunku do pracowników nie
przestrzegających przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych,
opuszczających pracę bez usprawiedliwienia, stawiających się do pracy w stanie
nietrzeźwości lub spożywających alkohol w czasie pracy można również zastosować
karę pieniężną.
3. Kara pieniężna za jedno wykroczenie, jak i za każdy dzień
nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego
wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać
dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty,
po dokonaniu potrąceń zaliczek pieniężnych oraz sum egzekwowanych na mocy
tytułów wykonawczych.
4. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia
wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego, i po upływie 3 miesięcy
od dopuszczenia się tego naruszenia. Kara może być zastosowana tylko
po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
5. Kary stosuje Prezydent Miasta i zawiadamia o tym pracownika na piśmie.
Odpis pisma składa się do akt osobowych. W stosunku do pracowników
mianowanych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o pracownikach
samorządowych.
6. Powyższe ustalenia do chwili ich obowiązywania nie uchybiają przepisom
regulującym odpowiedzialność dyscyplinarną pracowników mianowanych.
VI. Bezpieczeństwo, higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa
§ 32. Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
§ 33. Pracodawca jest obowiązany:
1) zapoznawać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej,
2) prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy,
3) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki
pracy,
4) kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie,
5) wydać pracownikowi przed rozpoczęciem pracy odzież, obuwie robocze oraz
środki ochrony indywidualnej i czystości,
6) wskazać pracownikowi odpowiednio zabezpieczone miejsce na przechowywanie
odzieży i obuwia roboczego, własnego ubrania wierzchniego oraz przydzielonych
mu narzędzi pracy.
§ 34. 1. Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu
wstępnemu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej, podlegają także w wyżej wymienionym zakresie szkoleniom
okresowym.
2. Przyjęcie do wiadomości instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, pracownik
potwierdza własnoręcznym podpisem.
§ 35. 1. Pracownikom przydzielane są nieodpłatnie odzież i obuwie robocze oraz
środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych
i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy,
na zasadach określonych w załącznikach nr 4 i 7 do niniejszego regulaminu
w sprawie przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz
dostarczania odzieży i obuwia roboczego.
2. Pranie, konserwację, naprawę, odpylanie, odkażanie oraz wymianę zużytej
odzieży roboczej dokonuje Wydział Administracyjny.
3. W przypadku dopuszczenia do używania własnej odzieży i obuwia
roboczego, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości określonej
przez pracodawcę (załącznik nr 9, 10 i 11).
4. Przełożony nie dopuszcza pracownika do pracy bez środków ochrony
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianego do stosowania
na danym stanowisku pracy.
5. Pracodawca zapewnia posiłki i napoje pracownikom Urzędu Miasta
wykonującym prace związane z wysiłkiem fizycznym (załącznik nr 6).
§ 36. 1. W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa
i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika
albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym
osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy,
zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia,
o którym mowa w ust. 1, pracownik oddala się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając
o tym niezwłocznie przełożonego.
3. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się
z miejsca zagrożenia w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, pracownik
zachowuje prawo do wynagrodzenia.
§ 37. Wykaz prac wzbronionych kobietom stanowi załącznik nr 5 do niniejszego
regulaminu.
§ 38. Pracowników młodocianych w Urzędzie nie zatrudnia się.
VII. Zasady korzystania z wyposażenia i sprzętu Urzędu
§ 39. 1. Wyposażenie stanowisk pracy w niezbędne materiały, sprzęt, odzież
i obuwie robocze oraz środki czystości, zapewnia Wydział Administracyjny. Sprzęt
komputerowy i oprogramowanie zapewnia Wydział Informatyki.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach podyktowanych koniecznością
prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych – za zgodą Prezydenta Miasta
na podstawie umowy pracownik może używać prywatnego sprzętu i narzędzi.
§ 40. 1. Akta, pieczątki, maszyny i inne przedmioty (urządzenia służbowe), powinny
być zabezpieczone (zamknięte) przed dostępem osób postronnych. Tryb
zabezpieczenia pomieszczeń, w których są przechowywane dokumenty i druki
ścisłego zarachowania oraz ich likwidację, określa załącznik nr 8 do niniejszego
regulaminu.
2. Zabranie dokumentów oraz wyposażenia poza teren Urzędu wymaga zgody
Prezydenta, Sekretarza Miasta lub Dyrektora Urzędu na uzasadniony wniosek
właściwego kierownika jednostki organizacyjnej Urzędu.
§ 41. Zasady korzystania z samochodów służbowych Urzędu.
1. Do korzystania z samochodów służbowych uprawnieni są:
a) Prezydent Miasta,
b) Zastępcy Prezydenta Miasta,
c) Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta i Dyrektor Urzędu,
d) kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu oraz ich zastępcy w związku
z wykonywaniem obowiązków służbowych,
e) pracownicy Urzędu – jeśli jest to konieczne do prawidłowego i sprawnego
wykonania obowiązków służbowych.
O przydziale samochodu służbowego osobom wymienionym w podpunktach
d) i e) decyduje naczelnik Wydziału Administracyjnego.
2. Zwykłe sprawy służbowe pracownicy Urzędu załatwiają korzystając z publicznych
środków komunikacji. Bilety na przejazdy publicznymi środkami komunikacji
wykupuje i rozlicza Wydział Administracyjny.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, podyktowanych koniecznością
prawidłowego wykonania obowiązków służbowych – za zgodą Prezydenta Miasta,
pracownik może korzystać z samochodu prywatnego na zasadzie delegacji
służbowej lub umownie.
§ 42. Zasady korzystania z urządzeń kopiujących Urzędu.
1. Korzystanie z urządzeń kopiujących odbywa się wyłącznie na potrzeby związane
z działalnością Urzędu.
2. Obsługę, wyposażenie, konserwację oraz bieżące naprawy urządzeń kopiujących
zapewnia Wydział Administracyjny.
3. Obsługę urządzeń kopiujących znajdujących się w poszczególnych Wydziałach
zapewnia dany wydział.
§ 43. Zasady korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych Urzędu.
1. Do korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych uprawnieni są:
a) pracownicy Urzędu – w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych,
b) radni Rady Miejskiej – w związku z wykonywaniem obowiązków radnych.
2. Obsługę, wyposażenie, konserwację, bieżące naprawy oraz rozliczanie należności
za korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych zapewnia Wydział Administracyjny.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pracownicy Urzędu mogą korzystać
z urządzeń telekomunikacyjnych w celach prywatnych. Rozliczenie należności
za korzystanie z wyżej wymienionych urządzeń w celach prywatnych odbywa się
przez obciążenie pracownika przez listę płac za przeprowadzone rozmowy.
VIII. Postanowienia końcowe
§ 44. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą w trybie
przewidzianym dla jego ustalenia.
§ 45. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.10.2005 r.
Załącznik nr 1
do Regulaminu Pracy
Urzędu Miasta Ruda Śląska
w sprawie: określenia godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy Urzędu oraz godzin
przyjmowania stron
§ 1. Godziny pracy Urzędu.
1. Ustala się następujący czas rozpoczęcia i zakończenia pracy w Urzędzie:
a) poniedziałki i czwartki od godz. 8.00 do 17.00
wtorki, środy i piątki od godz. 8.00 do 16.00
b) powyższe nie dotyczy pracowników obsługi.
§ 2. Godziny przyjmowania stron w Urzędzie.
1. Prezydent
Miasta
i
jego
zastępcy
przyjmują
strony
w
każdy
poniedziałek
w godzinach od 17.00 do 19.00 oraz każdą środę tygodnia, w godzinach od 11.00 do 13.00.
2. Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta i Dyrektor Urzędu oraz kierownicy jednostek organizacyjnych
przyjmują strony codziennie w godzinach pracy.
3. Jednostki organizacyjne Urzędu
w następujących godzinach:
przyjmują
strony
a) Wydział Budżetu i Finansów
- referat ds. egzekucji administracyjnej
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
8.00 – 17.00
8.00 – 16.00
8.00 – 16.00
8.00 – 15.30
8.00 – 16.00
- referat księgowości budżetowej
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
8.00 – 13.00 i 13.30
8.00 – 13.00 i 13.30
8.00 – 13.00 i 13.30
8.00 – 13.00 i 13.30
8.00 – 13.00 i 13.30
– 17.00
– 16.00
– 16.00
– 17.00
– 16.00
- referat wymiaru podatku
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
8.00 – 13.00 i 13.30 – 17.00
8.00 – 13.00 i 13.30 – 16.00
8.00 – 13.00 i 13.30 – 16.00
8.00 – 13.00 i 13.30 – 17.00
8.00 – 13.00 i 13.30 – 16.00
w
poszczególne
dni
tygodnia
- referat księgowości podatkowej i organu finansowego budżetu miasta
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
8.00 – 13.00 i 13.30 – 17.00
8.00 – 13.00 i 13.30 – 16.00
8.00 – 13.00 i 13.30 – 16.00
8.00 – 13.00 i 13.30 – 17.00
8.00 – 13.00 i 13.30 – 16.00
b) Wydział Spraw Obywatelskich
- referat ewidencji ludności
8.00 – 17.00
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
8.00 – 17.00
8.00 – 14.00
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
- referat dowodów osobistych i paszportów
8.00 – 17.00
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
8.00 – 17.00
8.00 – 14.00
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
c) Urząd Stanu Cywilnego
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
8.00 – 16.30
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
8.00 – 16.30
8.00 – 13.00
9.00 – 13.00
obsługa zgonów
obsługa ślubów w godzinach ustalonych
z przyszłymi nowożeńcami
d) Straż Miejska
czas pracy i godziny przyjmowania stron są regulowane odrębnie, zgodnie z miesięcznym
rozkładem służby, z tym, że ilość dodatkowych dni wolnych od pracy winna być równa ilości
wolnych sobót przewidzianych dla pozostałych pracowników Urzędu
e) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – Ośrodek Dyspozycyjny Prezydenta
Miasta
czas pracy i godziny przyjmowania interwencji telefonicznych są regulowane, zgodnie z
odrębnym, miesięcznym harmonogramem pracy, z tym, że ilość dodatkowych dni wolnych od
pracy winna być równa ilości wolnych sobót przewidzianych dla pozostałych pracowników
Urzędu
f) Wydział Komunikacji
poniedziałek
wtorek
środa
8.00 – 16.30
8.00 – 14.30
8.00 – 14.30
czwartek
piątek
8.00 – 16.30
8.00 – 14.00
g) Wydział Spraw Lokalowych
- referat ds. gospodarowania lokalami mieszkalnymi
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
8.00 – 17.00
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
8.00 – 17.00
8.00 – 14.00
- referat ds. zarządzania nieruchomościami zabudowanymi
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
8.00 – 17.00
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
8.00 – 17.00
8.00 – 14.00
h) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – Miejskie Centrum Informacji i Wolontariatu
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
i)
7.30 – 18.00
7.30 – 18.00
7.30 – 18.00
7.30 – 18.00
7.30 – 18.00
następujące jednostki organizacyjne Urzędu
-
Wydział Budżetu i Finansów
Wydział Organizacyjny
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Informatyki
Wydział Komunikacji
Wydział Kadr
Urząd Stanu Cywilnego
Biuro Prasowe
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
Wydział Urbanistyki i Architektury
Wydział Spraw Lokalowych
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Wydział Dróg i Mostów
Wydział Inwestycji
Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
przyjmują strony codziennie w godzinach pracy Urzędu tj.
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
8.00 – 17.00
8.00 – 16.00
8.00 – 16.00
8.00 – 17.00
8.00 – 16.00
natomiast jednostki:
- Wydział Analiz Ekonomicznych
- Wydział Mienia
- Wydział Administracyjny
- Biuro Funduszy Europejskich
- Wydział Zamówień Publicznych
- Kancelaria Rady Miejskiej
- Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
- Jednostka Realizująca Projekt Funduszu Spójności
- pracownicy administracyjni Biura Prawnego
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00,
j) poszczególni radcowie prawni przyjmują strony w godzinach swego
urzędowania
w Urzędzie Miasta, podanych w informacji umieszczonej na drzwiach Biura Prawnego.
§ 3. Godziny pracy Urzędu oraz godziny przyjmowania stron podlegają ogłoszeniu na tablicy
informacyjnej Urzędu.
§ 4. Wszelkie zmiany godzin pracy Urzędu lub godzin przyjmowania stron zarówno przejściowe
jak i trwałe podlegają ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.
§ 5. Czas pracy pracowników obsługi wynosi 40 godzin tygodniowo a jego rozkład tygodniowy
kształtuje się następująco:
1. Sprzątaczki – od poniedziałku do piątku od godziny 14.00 do 22.00 oraz dyżur pełniony przez
sprzątaczkę codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 14.00.
2. Kierowcy pracują w godzinach pracy pracowników samorządowych, a ponadto pełnią dyżury
według ustalonego harmonogramu.
3. Gońców obowiązuje zadaniowy czas pracy nie przekraczający 40 godzin tygodniowo. Dzienny
czas pracy gońców zawiera się między godziną 10.00 a 20.00. Gońcy zgłaszają się w godzinach
od 10.00 do 12.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu, gdzie rozliczają korespondencję pobraną dnia
poprzedniego i pobierają korespondencję bieżącą do doręczenia.
4. W stosunku do pracowników obsługi określonych w § 5 może być zastosowany inny rozkład czasu
pracy z zachowaniem tygodniowej normy czasu.
Załącznik nr 2
do Regulaminu Pracy
Urzędu Miasta Ruda Śląska
Ruda Śląska, dnia ………………………. r.
ZLECENIE PRACY
W GODZINACH NADLICZBOWYCH
Zlecam Pani/Panu………………………………………………………………………………………………..
wykonanie pracy w godzinach nadliczbowych w dniu………………………………………………………..
w celu ......................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….
podpis zlecającego
………………………………………….
wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody
Załącznik nr 3
do Regulaminu Pracy
Urzędu Miasta Ruda Śląska
Ruda Śląska, dnia ………………… 200 r.
Sekretarz Miasta / Dyrektor Urzędu
w miejscu
Proszę
o
wyrażenie
zgody
na
przebywanie
w
dniu
………………………
w godz. od ……… do ……… w budynkach Urzędu Miasta poza ustalonymi godzinami pracy lub w dni
wolne od pracy niżej wymienionym pracownikom:
1. ……………………………………………………
2. ……………………………………………………
3. ……………………………………………………
4. ……………………………………………………
5. ……………………………………………………
6. ……………………………………………………
w celu
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
podpis wnioskodawcy
……………………………………
wyrażam/nie wyrażam zgodę
Załącznik nr 4
do Regulaminu Pracy
Urzędu Miasta Ruda Śląska
w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego
(służbowego, dyżurnego) dla pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
1. Na podstawie art. 2376 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek dostarczenia nieodpłatnie
pracownikowi odpowiednich środków ochrony indywidualnej, w przypadku gdy pracownik jest
narażony na działanie niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących
w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.
2. Zakład pracy zapewnia pranie, odkażanie, suszenie i odpylanie odzieży ochronnej.
3. Dla stanowisk pracy wymagających przydziału odzieży ochronnej i roboczej ze względu
na warunki pracy, zostaje ustalona tabela norm przydziału odzieży i obuwia roboczego.
4. Do środków ochrony indywidualnej należą m.in.:
- odzież ochronna,
- ochrony kończyn górnych i dolnych,
- ochrony głowy, oczu, twarzy, słuchu, układu oddechowego (np. hełmy, maski, okulary
ochronne),
- sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości,
- środki izolujące cały organizm.
5. Pracodawca ma również obowiązek dostarczać pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie
robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:
- jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
- ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy
(art. 2377 § 1 Kodeksu pracy).
TABELA PRZYDZIAŁU ODZIEŻY
Lp.
Stanowisko pracy
Zakres wyposażenia
- odzież i obuwie robocze
- środki ochrony
indywidualnej
3
- fartuch
4
12 miesięcy
Przewidywany okres
używalności
w miesiącach
1
1.
2
Archiwista, pracownik archiwum
2.
Konserwator urządzeń
telefonicznych
- torba na narzędzia
minimum 3 lata
3.
Magazynier, pracownik magazynu,
zaopatrzeniowiec dokonujący
zakupów
- fartuch
18 miesięcy
4.
Inspektorzy nadzoru i kontroli robót
budowlanych, KK, KD
- buty gumowe lub ochronne
- kamizelka odblaskowa
do zużycia
5.
Sprzątaczka
6.
Gospodarz obiektu:
- elektryk
- konserwator
- fartuch
- buty profilaktyczne
- rękawice gumowe
- ubranie drelichowe
- kurtka ocieplana
- kurtka przeciwdeszczowa
- buty robocze
- buty zimowe
- koszula flanelowa
- koszulki trykotowe
- pasy bezpieczeństwa
- czapka
- czapka zimowa
- rękawice ocieplane
- rękawice robocze
- buty gumowe
- fartuch kwasoodporny
- okulary ochronne
- rękawice gumowe
do zużycia
12 miesięcy
12 miesięcy
12 miesięcy
do zużycia (minimum
2 okresy zimowe)
do zużycia (minimum
24 miesiące)
12 miesięcy
2 okresy zimowe
2 szt. na 12 miesięcy
2 szt. na 12 miesięcy
do zużycia
do zużycia
do zużycia
do zużycia
do zużycia
do zużycia
do zużycia
do zużycia
do zużycia
7.
AG – referat zasobu geodezyjnokartograficznego:
- powielaczowy
- światłokopista
8.
Straż Miejska – zakres wyposażenia jest określony w Statucie Straży Miejskiej i Zarządzeniu
Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 0151 – 16/ORG/04 z dnia 31.05.2004 r. w sprawie
umundurowania i dystynkcji Strażników Miejskich w Rudzie Śląskiej
Załącznik nr 5
do Regulaminu Pracy
Urzędu Miasta Ruda Śląska
w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom na podstawie art. 176 Kodeksu pracy
1. Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej:
- 12 kg przy pracy stałej,
- 20 kg przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).
2. Ręczne podnoszenie pod górę – po pochylniach, schodach itp., których maksymalny kąt
nachylenia przekracza 30o, a wysokość 5 m – ciężarów o masie przekraczającej:
- 8 kg przy pracy stałej,
- 15 kg przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).
3. Prace narażające na działanie pól elektroenergetycznych, promieniowania jonizującego
i nadfioletowego.
3. Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią:
- prace wymienione w punkcie 2 – 3, jeżeli występuje przekroczenie ¼ określonych w nich
wartości,
- prace w pozycji wymuszonej,
- prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej,
- prace przy obsłudze monitorów ekranowych – powyżej 4 godzin na dobę.
Załącznik nr 6
do Regulaminu Pracy
Urzędu Miasta Ruda Śląska
w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów dla pracowników Urzędu Miasta
Na podstawie art. 232 Kodeksu pracy:
1. Pracodawca zapewnia posiłki pracownikom Straży Miejskiej wykonującym prace związane
z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej wydatek energetyczny powyżej
1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet, wykonywany na otwartej przestrzeni
w okresie zimowym (od 01 listopada do 31 marca).
2. Pracodawca zapewnia napoje pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej
przestrzeni, przy temperaturze otoczenia poniżej 10oC lub powyżej 25oC.
3. Pracodawca zapewnia napoje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy, na których
temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28oC.
4. Posiłki i napoje przysługują pracownikom w dniach wykonywania pracy.
Załącznik nr 7
do Regulaminu Pracy
Urzędu Miasta Ruda Śląska
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory
ekranowe
Na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy:
Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie
z zaleceniem lekarza, jeżeli wynik badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej
opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora
ekranowego.
Załącznik nr 8
do Regulaminu Pracy
Urzędu Miasta Ruda Śląska
w sprawie
zabezpieczenia pomieszczeń, w których są przechowywane dokumenty i druki
ścisłego zarachowania oraz ich likwidacji
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.
Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
ustala się, co następuje:
1. Pomieszczenia, w których są przechowywane dokumenty i druki ścisłego
zarachowania muszą być zabezpieczone w sposób szczególny, tj. uniemożliwiający
wejście do nich osobom niepowołanym.
W szczególności należy:
- drzwi wejściowe zaopatrzyć w zamek utrudniający ich otwarcie przez osoby
nieupoważnione,
- okna pomieszczenia winny być okratowane,
- pomieszczenie winno być wyposażone w szafę pancerną lub metalową zaopatrzoną
lub metalową zaopatrzoną w zamek patentowy lub dodatkowo blokady otwarcia,
- miejsce, w którym są przechowywane ww. dokumenty winno być odizolowane
od dostępu osób postronnych.
2. Powyższe zasady zabezpieczenia dotyczą również pieczątek używanych w pracy
z dokumentami i drukami ścisłego zarachowania.
2.1. Do odbioru druków i dokumentów z jednostki zaopatrującej (np. z Urzędu
Wojewódzkiego) dopuszcza się tylko osoby imiennie upoważnione przez
Prezydenta Miasta.
2.2. Druki dostarczone do jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta podlegają
sprawdzeniu
i
przeliczeniu
przez
pracownika
odpowiedzialnego
za ich przechowywanie i rozliczanie.
2.3. Sprawdzone i przeliczone druki pracownik odpowiedzialny zabezpiecza w szafie
pancernej lub metalowej.
2.4. Dzienne rozchodowanie druków ścisłego zarachowania winno odpowiadać ilości
jaka wynika z aktualnych potrzeb. Druki niewykorzystane w danym dniu należy
zwrócić do przechowywania w szafie pancernej lub metalowej.
2.5. Po zakończeniu pracy wszystkie druki ścisłego zarachowania (dokumenty)
oraz pieczątki winny być złożone w szafie pancernej lub metalowej.
2.6. Druki
ścisłego
zarachowania
anulowane
lub
zniszczone
winny
być przechowywane w szafie pancernej lub metalowej, a następnie komisyjnie
niszczone w sposób uniemożliwiający ich powtórne wykorzystanie.
Z tej czynności należy sporządzić odpowiedni protokół potwierdzony podpisami
osób biorących udział w zniszczeniu.
3. Zdezaktualizowanie pieczątki należy przekazywać do Wydziału Administracyjnego
Urzędu Miasta celem ich likwidacji.
4. Po zakończeniu pracy osoba, o której mowa w punkcie 2.2. zamyka szafy, następnie
wkłada klucze od nich do woreczka, który plombuje i oddaje portierowi
za pokwitowaniem w zeszycie.
Przy pobieraniu woreczka z kluczami, o których mowa wyżej pracownik
odpowiedzialny jest zobowiązany sprawdzić czy plomba w woreczku
jest nienaruszona. Jeżeli plomba jest nienaruszona – pobiera klucze i kwituje
ich odbiór w zeszycie w portierni.
W przypadku naruszenia plomby zobowiązuje się pracownika do niezwłocznego
powiadomienia zwierzchnika służbowego w celu podjęcia kroków wyjaśniających.
Załącznik nr 10
do Regulaminu Pracy
Urzędu Miasta Ruda Śląska
w sprawie
zasad przydzielania ekwiwalentu pieniężnego na zakup odzieży służbowej
pracownikom zatrudnionym w Biurze Obsługi Mieszkańców
§1
Pracownikom zatrudnionym w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny na zakup odzieży służbowej w wysokości uwzględniającej
ich aktualne ceny.
§2
1. Strojem służbowym dla kobiety jest:
- marynarka w ustalonym wzorze i kolorze,
- biała bluzka,
- spódnica lub spodnie.
2. Strojem służbowym dla mężczyzny jest:
- marynarka w ciemnym kolorze,
- biała koszula,
- krawat,
- spodnie.
3. Marynarki dla kobiet zatrudnionych w Biurze Obsługi Mieszkańców szyje i koszty ponosi
pracodawca.
4. Odzież służbowa przydzielana jest na okres jednego roku.
§3
1. Pracownik zobowiązany jest do noszenia odzieży służbowej w czasie wykonywania obowiązków
służbowych.
2. Pracownik nie może odstępować przydzielonej odzieży osobom trzecim.
§4
1. Koszty prania i czyszczenia odzieży służbowej ponosi pracownik.
2. W przypadku zniszczenia odzieży służbowej w trakcie noszenia jej niezgodnie
z przeznaczeniem albo z wyłącznej winy pracownika, naprawa bądź wymiana odzieży następuje
na koszt pracownika.
3. Pracownik zobowiązany jest do utrzymania odzieży służbowej w nienagannym schludnym stanie.
§5
1. Pracownik, który otrzymał ekwiwalent pieniężny zobowiązany jest w razie rozwiązania umowy
o pracę do zwrotu ekwiwalentu w wysokości proporcjonalnie pomniejszonej o współczynnik
odliczony na podstawie liczby przepracowanych miesięcy
2. Za współczynnik, o którym mowa w pkt 1 przyjmuje się 1/12 wartości przyznanego ekwiwalentu
za każdy przepracowany miesiąc.
Załącznik nr 11
do Regulaminu Pracy
Urzędu Miasta Ruda Śląska
w sprawie
zasad przydzielania ekwiwalentu pieniężnego na zakup ubioru służbowego
dla kierownika i zastępcy kierownika oraz osób asystujących w czasie ceremonii
zawarcia związku małżeńskiego
§ 1
1. Ustalić wysokość ekwiwalentu pieniężnego na zakup ubioru służbowego (m. in. toga, garsonka,
buty) dla:
1) kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
2) zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
3) osób asystujących w czasie ceremonii zawierania związku małżeńskiego
800 zł. (brutto)
800 zł. (brutto)
3 x 400 zł. (brutto)
2. Kierownik, zastępca i asystenci, którym został przyznany ekwiwalent pieniężny na zakup odzieży
zobowiązani są do jej noszenia w czasie ceremonii udzielania ślubów w celu podkreślenia
uroczystej formy tego momentu.
§ 2
Ekwiwalent przydzielany jest na okres 2 lat.
§ 3
1. Koszty czyszczenia i konserwacji ubioru służbowego ponoszą osoby, którym został przydzielony
ekwiwalent.
2.Osoby korzystające z ubioru służbowego zobowiązane są do utrzymania go w nienagannym
i schludnym stanie.
§ 4
1. Osoba, która otrzymała ekwiwalent pieniężny zobowiązana jest w razie rozwiązania z nią umowy
o pracę do zwrotu ekwiwalentu w wysokości proporcjonalnie pomniejszonej o współczynnik
obliczony na podstawie liczby przepracowanych miesięcy.
2. Za współczynnik, o którym mowa w pkt 1 przyjmuje się 1/24 wartości przyznanego ekwiwalentu
za każdy przepracowany miesiąc.
Download