Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do

advertisement
Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych
Zgodnie z Dyrektywą MIFID, Alior Bank SA, świadcząc usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na
własny rachunek, jest zobowiązany dokonać oceny czy instrumenty finansowe, które mają być oferowane na podstawie
zawieranej umowy, są dla Państwa odpowiednie, biorąc pod uwagę uzyskaną od Państwa informację o Państwa wiedzy i
doświadczeniu w zakresie instrumentów finansowych.
W celu dokonania przez Alior Bank SA oceny odpowiedniości, prosimy o wypełnienie i podpisanie niniejszego
kwestionariusza (Kwestionariusz powinien zostać podpisany przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w
imieniu Klienta), a następnie przekazanie go do Bankiera.
Prosimy o wstawienie znaku „X” w polach odpowiadających stwierdzeniom, które najlepiej odzwierciedlają
Państwa sytuację:
1.
Test Wiedzy o produktach skarbowych
TRANSAKCJE KASOWE
Sekcja I (produkty inwestycyjne)
Lokata dwuwalutowa
1. Lokata dwuwalutowa (LDW) to:
□ a. równoczesna lokata w conajmniej dwóch walutach
□ b. lokata w jednej walucie tzw. Walucie Bazowej z możliwością ewentualnego przewalutowania na inną
walutę tzw. Walutę Zamiany w przypadku zmiany kursu walutowego w odpowiednim kierunku.
c.
nie wiem
□
2. W lokacie dwuwalutowej:
□ a. zawsze dochodzi do wymiany waluty
□ b. oprocentowanie jest uzależnione od wysokości kursu walutowego związanego z ewentualnym
przewalutowaniem
c.
nie wiem
□
3. Oprocentowanie lokaty dwuwalutowej zależy tylko od terminu lokaty:
□ a. nie, wpływ ma też kurs walutowy tzw. Kurs Zamiany.
□
□
b. tak
c. nie wiem
Papiery skarbowe
4.
□
□
□
Czy nabywca papieru dłużnego ma możliwość jego odsprzedaży przed datą zapadalności?
a. tak
b. nie
c. nie wiem
5. Emitentem obligacji skarbowych jest:
□ a. Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów
□
□
b. Narodowy Bank Polski
□
□
b. nie
c. nie wiem
6. Czy obligacje Skarbu Państwa są co do zasady bezpieczniejszym instrumentem niż niezabezpieczone obligacje
korporacyjne?
□ a. tak
c. nie wiem
TRANSAKCJE POCHODNE
Sekcja II (zarządzanie ryzykiem walutowym)
Walutowa Transakcja Terminowa (FX Forward)
7. Aby zabezpieczyć się przed wzrostem kursu GBP/PLN można
□ a. zawrzeć transakcję FX Forward na kupno GBP
□
□
b. zawrzeć transakcję FX Forward na sprzedaż GBP
c. nie wiem
8. Kurs terminowy FX Forward jest ustalany w momencie zawarcia transakcji
□ a. prawda
□
□
b. fałsz
c. nie wiem
9. Firma korzystająca z transakcji FX Forward musi zapłacić tzw. premię za prawo korzystania z kursu terminowego
□ a. prawda
□
□
b. fałsz
c. nie wiem
FX Swap
10. Transkcja FX swap to:
□ a. transakcja zwrotnej wymiany walut lub inaczej pożyczka jednej waluty w zamian za pożyczkę innej waluty
na określony termin
□ b. transakcja zakupu waluty po kursie bieżącym z obowiązkiem zwrotu tej samej kwoty waluty po kursie
średnim NBP
c.
nie wiem
□
11. Transakcja FX Swap pozwala:
□ a. zabezpieczyć płynność w określonej walucie
□
□
b. zabezpieczyć kredyt w PLN przed zmianą stóp procentowych
c. nie wiem
12. Transakcja FX Swap może być zastosowana do :
□ a. przyspieszenia terminu rozliczenia transakcji FX Forward (elastycznego przesuwaniu terminu rozliczenia
transakcji FX Forward)
□ b. zamknięcia opcji walutowej
□
c. nie wiem
Opcje walutowe
13. Opcja dająca prawo do kupna waluty to opcja:
□ a. Short Put
□
□
b. Long Call
c. nie wiem
14. Opcja Long Put daje prawo do sprzedaży waluty bazowej po ustalonym kursie w ustalonej jednostce czasu
□ a. prawda
□
□
b. fałsz
c. nie wiem
15. Wystawiając opcję można ponieść stratę
□ a. prawda
□
□
b. fałsz
c. nie wiem
Strategie opcyjne
16. Stategie opcyjne:
□ a. zabezpieczają przed niekorzystnymi zmianami np. kursów walutowych
□
□
b. umożliwiają osiągniecie zysku przy pełnej ochronie kapitału
c. nie wiem
17. Strategia opcyjna ma możliwość przedterminowego zamknięcia:
□ a. tak
□
□
b. nie
c. nie wiem
18. Tryb realizacji strategii opartej na opcjach walutowych ustalany jest przed zawarciem strategii i nie podlega
zmianie (rozliczenie z dostawą lub różnicami do kursu referencyjnego):
□ a. tak
□
□
b. nie, istnieje możliwość wyboru trybu realizacji w trakcie trwania transakcji
c. nie wiem
19. Strategia zerokosztowa składa się z:
□ a. tylko opcji kupionych
□
□
b. opcji kupionych i wystawionych, których premie sumują się do zera
c. nie wiem
20. Strategia Risk Reversal składa się z:
□ a. opcji Long Call z kursem realizacji A i opcji Short Put z kursem realizacji B, przy czym B > A i obie opcje mają
jednakowe nominały
□
□
b. opcji Long Call z kursem realizacji A i opcji Short Put z kursem realizacji B, przy czym B < A i obie opcje mają
jednakowe nominały
c. nie wiem
Sekcja III (zarządzanie ryzykiem stopy procentowej)
IRS/CIRS
21. Transakcja IRS służy zabezpieczeniu ryzyka stopy procentowej
□ a. prawda
□
□
b. fałsz
c. nie wiem
22. Transakcja CIRS to:
□ a. emisja strukturyzowanych certyfikatów depozytowych przez banki
□
□
b. swap walutowo-procentowy
c. nie wiem
23. Transakcja IRS zabezpiecza w pełni ryzyko kursowe
□ a. prawda
□
□
b. fałsz
c. nie wiem
Cap/Floor
24. Transakcje Cap/Floor nakłada na nabywcę obowiązek do ulokowania lub pożyczenia danej kwoty na określony
termin w przyszłości
□ a. prawda
□
□
b. fałsz
c. nie wiem
25. Pożyczkobiorca, który chce się zabezpieczyć przed ryzykiem wzrostu stóp procentowych, powinien:
□ a. dokonać zakupu opcji na stopę procentową CAP
□
□
b. dokonać zakupu opcji na stopę procentową FLOOR
c. nie wiem
26. Poprzez zawarcie transakcji Cap/Floor, przed ryzykiem spadku rynkowych stóp procentowych powinien
zabezpieczyć się:
□ a. inwestor posiadający terminowe transakcje wymiany walut
□
□
b. inwestor posiadający papiery dłużne oparte o zmienna stawkę WIBOR
c. nie wiem
FRA
27. Transakcja FRA to:
□ a. transakcja terminowa na stopę procentową
□
□
b. transakcje terminowa na kurs walutowy
c. nie wiem
28. Rozliczenie transakcji terminowej na stopę procentową (FRA) następuje poprzez:
□ a. fizyczny przepływ kwot transakcji (rozlicznie brutto)
□
□
b. różnicę odsetek wynikających z porównania stawki FRA z tzw. stawką referencyjną (rozliczenie netto)
c. nie wiem
29. Transakcja FRA zabezpiecza przed:
□ a. ryzykiem niekorzystnych zmian kursów walutowych
□
□
b. ryzykiem niekorzystnych zmian poziomu stóp procentowych
c. nie wiem
Sekcja IV (zarządzanie ryzykiem cen towarów)
Towarowy Kontrakt Terminowy
30. Klient zawierający z bankiem Towarowy Kontrakt Terminowy na zakup danego towaru:
□ a. kupuje dany towar w Banku po kursie rynkowym z dnia rozliczenia
□
□
b. zabezpiecza się przed wzrostem cen rynkowych danego towaru
c. nie wiem
31. Klient chcący zabezpieczyć się przed spadkiem cen towaru powinien:
□
□
□
a. zawrzeć transakcję na sprzedaż Towarowego Kontraktu Terminowego na dany towar
b. zawrzeć transakcję zakupu Towarowego Kontraktu Terminowego na dany towar
c. nie wiem
32. Wycena instrumentu pochodnego na towary zależy od ceny danego towaru i kursu walutowego
□ a. prawda
□
□
b. fałsz
c. nie wiem
Towarowa Transakcja Opcyjna
33. Towarowa Transakcja Opcyjna jest instrumentem finansowym, pozwalającym Klientowi na zabezpieczanie się
przed:
□ a. zmianami cen kupowanych bądź sprzedawanych walut
□
□
b. zmianami cen kupowanych bądź sprzedawanych towarów
c. nie wiem
34. Zakup Towarowej Transakcji Opcyjnej wiąże się z:
□ a. koniecznością zapłaty premii opcyjnej na rzecz Banku
□
□
b. otrzymaniem premii opcyjnej od Banku
c. nie wiem
35. Zakup Towarowej Transakcji Opcyjnej Put zabezpiecza przed
□ a. wzrostem cen towaru
□
□
b. spadkiem cen towaru
c. nie wiem
2.
Doświadczenie inwestycyjne Klienta
A. Od jak dawna osoby zawierające transakcje w Państwa imieniu (przynajmniej 1 osoba) zajmują się niżej
wymienionymi grupami produktów
Do tej pory nie
zajmowały się
1
Papiery wartościowe, np. bony skarbowe, obligacje skarbowe, etc.
2
Proste transakcje pochodne, np: terminowe transakcje walutowe
(fx forward), terminowe transakcje na stopę procentową (FRA),
transakcje zamiany stóp procentowych (IRS), proste opcje
walutowe lub stopy procentowej bez bariery, proste strategie
opcyjne bez barier, etc.
Lokaty dwuwalutowe, lokaty binarne, lokaty strukturyzowane, etc.
3
4
5
poniżej 1
roku
1 rok i
wiecej
Złożone transakcje pochodne, np. opcje z barierami, swapy
procentowo-walutowe (CIRS), strategie opcyjne z barierami, etc.
Transakcje pochodne na towarach, np.: towarowy kontrakt
terminowy, towarowa transakcja opcyjna
Złożone strategie inwestycyjne, składające się z różnych
instrumentów finansowych, których wynik jest uzależniony od
wielu zmiennych rynkowych, np.: kursów walutowych, stóp
procentowych, etc., z dźwignią powyżej 1,5
B. Średnia ilość zawartych przez Państwa transakcji (dotyczy przynajmniej 1 instrumentu z danej grupy) w ciągu
ostatnich 12 m-cy wynosiła:
Dotyczy to także transakcji zawieranych z podmiotami innymi niż Alior Bank SA
0 transakcji
1
Papiery wartościowe, np. bony skarbowe, obligacje skarbowe, etc.
2
Proste transakcje pochodne, np: terminowe transakcje walutowe
(fx forward), terminowe transakcje na stopę procentową (FRA),
transakcje zamiany stóp procentowych (IRS), proste opcje
walutowe lub stopy procentowej bez bariery, proste strategie
opcyjne bez barier, etc.
Lokaty dwuwalutowe, lokaty binarne, lokaty strukturyzowane, etc.
3
4
5
1-10
transakcji
>10
transakcji
Złożone transakcje pochodne, np. opcje z barierami, swapy
procentowo-walutowe (CIRS), strategie opcyjne z barierami, etc.
Transakcje pochodne na towarach, np.: towarowy kontrakt
terminowy, towarowa transakcja opcyjna
Złożone strategie inwestycyjne, składające się z różnych
instrumentów finansowych, których wynik jest uzależniony od
wielu zmiennych rynkowych, np.: kursów walutowych, stóp
procentowych, etc., z dźwignią powyżej 1,5
C. Przybliżona wartość wszystkich dokonanych przez Państwa transakcji (dotyczy łącznie wszystkich instrumentów w
przedstawionych wyżej grupach) w ciągu ostatnich 12 m-cy wynosiła:
Dotyczy to także transakcji zawieranych z podmiotami innymi niż Alior Bank SA
0 - 200 tys zł
od 200 tys zł do 10 mln zł
powyżej 10 mln zł
Jeżeli nie przedstawią nam Państwo informacji dotyczących poziomu wiedzy w zakresie instrumentów finansowych oraz
Państwa doświadczenia inwestycyjnego, lub gdy przedstawione nam informacje będą niewystarczające, uniemożliwi to
Bankowi dokonanie oceny, czy dany instrument finansowy jest dla Państwa odpowiedni.
Bank nie będzie ponosił odpowiedzialności za negatywne konsekwencje braku przedstawienia nam wystarczających i
dokładnych informacji.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Kwestionariusza, rozumiem przedstawione w nim
informacje oraz zapewniam, że udzielone odpowiedzi są zgodne z prawdą.
Odmawiam wypełnienia Kwestionariusza i oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż Bank nie
może ocenić odpowiedniości zawieranych przeze mnie transakcji. Akceptuję ryzyko, że wszystkie
produkty skarbowe oferowane przez Bank mogą okazać się dla mnie nieodpowiednie.
Imię i nazwisko
____________________________________________________________
Stanowisko(a)
____________________________________________________________
Podpis(y)
____________________________________________________________
Data
____________________________________________________________
Nr CIF Klienta
__________________
Potwierdzam prawidłową reprezentacje i tożsamość osób składających podpisy w imieniu Klienta
---------------------------------------------Podpis Bankiera
Dyrektywa MIFID – rozumiemy przez nią Ustawę o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U.
Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) oraz jej akty wykonawcze
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards