Kwestionariusza oceny odpowiedniości w odniesieniu

advertisement
Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych
Zgodnie z Dyrektywą MIFID, Alior Bank w ramach działalności przejętej z Banku BPH, świadcząc usługi nabywania i zbywania instrumentów
finansowych na własny rachunek, jest zobowiązany dokonać oceny czy instrumenty finansowe, które mają być oferowane na podstawie
zawieranej umowy, są dla Państwa odpowiednie, biorąc pod uwagę uzyskaną od Państwa informację o Państwa wiedzy i doświadczeniu w
zakresie instrumentów finansowych.
W celu dokonania przez Alior Bank w ramach działalności przejętej z Banku BPH oceny odpowiedniości, prosimy o wypełnienie i podpisanie
niniejszego kwestionariusza (Kwestionariusz powinien zostać podpisany przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Klienta),
a następnie przekazanie go do Doradcy Klienta.
Prosimy o wstawienie znaku „X” w polach odpowiadających stwierdzeniom, które najlepiej odzwierciedlają Państwa sytuację:
1.
Test Wiedzy o produktach skarbowych
TRANSAKCJE KASOWE
Sekcja I (lokata dwuwalutowa, papiery skarbowe)
Lokata dwuwalutowa
1.
□
□
□
2.
□
□
□
3.
□
□
□
Lokata dwuwalutowa (LDW) to:
a. równoczesna lokata w conajmniej dwóch walutach
b. lokata w jednej walucie tzw. Walucie Bazowej z możliwością ewentualnego przewalutowania na inną walutę tzw. Walutę
Zamiany w przypadku zmiany kursu walutowego w odpowiednim kierunku.
c. nie wiem
W lokacie dwuwalutowej:
a. zawsze dochodzi do wymiany waluty
b.
oprocentowanie jest uzależnione od wysokości kursu walutowego związanego z ewentualnym przewalutowaniem
c. nie wiem
Oprocentowanie lokaty dwuwalutowej zależy tylko od terminu lokaty:
a. Nie, wpływ ma też kurs walutowy tzw. kurs zamiany.
b.
Tak
c.
nie wiem
Papiery skarbowe
4.
□
□
□
5.
□
□
□
6.
□
□
□
Czy nabywca papieru dłużnego mam możliwości jego odsprzedaży przed datą zapadalności?:
a. Tak
b.
Nie
c. nie wiem
Emitentem obligacji skarbowych jest:
a. Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów
b.
Narodowy Bank Polski
c.
nie wiem
Czy obligacje Skarbu Państwa są co do zasady bezpieczniejszym instrumentem niż niezabezpieczone obligacje korporacyjne?
a. Tak
b.
Nie
c.
nie wiem
Alior Bank SA, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON:
141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 1 292 577 120 zł (opłacony w całości)
TRANSAKCJE TERMINOWE
Sekcja II (Zarzadzanie ryzykiem walutowym)
Terminowa Transakcja Wymiany (FX Forward)
7.
Aby zabezpieczyć się przed wzrostem kursu GBP/PLN można?
□ a. Zawrzeć transakcję FX Forward na kupno GBP
□
□
8.
□
□
□
9.
□
□
□
b.
Zawrzeć transakcję FX Forward na sprzedaż GBP
c.
Nie wiem
Kurs terminowy FX Forward jest ustalany w momencie zawarcia transakcji
a. prawda
b.
fałsz
c.
nie wiem
Firma korzystająca z transakcji FX Forward musi zapłacić tzw. premię za prawo korzystania z kursu terminowego
a. prawda
b.
fałsz
c.
nie wiem
FXSwap
10. Transkcja fx swap to:
□ a. transakcja zwrotnej wymiany walut lub inaczej pożyczka jednej waluty w zamian za pożyczkę innej waluty na określony termin.
□
□
b.
transakcja zakupu waluty po kursie bieżącym z obowiązkiem zwrotu tej samej kwoty waluty po kursie srednim NBP
c.
nie wiem
11. Transakcja FX Swap pozwala:
□ a. Zabezpieczyć płynność w określonej walucie
□
□
b.
Zabezpieczyć kredyt w PLN przed zmianą stóp procentowych
c.
nie wiem
12. Transakcja FX Swap może być zastosowana do :
□ a. Przyspieszenia terminu rozliczenia transakcji FX Forward (elastycznego przesuwaniu terminu rozliczenia Transakcji Forward)
□
□
b.
Zamknięcia opcji walutowej
c.
nie wiem
Opcje walutowe
13. Opcja dająca prawo do kupna waluty to opcja:
□ a. Short put
□
□
b.
Long call
c.
nie wiem
14. Opcja long put daje prawo do sprzedaży waluty bazowej po ustalonym kursie w ustalonej jednostce czasu
□ a. prawda
□
□
b.
fałsz
c.
nie wiem
15. Wystawiając opcję można ponieść stratę.
□ a. prawda
□
□
b.
fałsz
c.
nie wiem
Strategie opcyjne
16. Stategie opcyjne:
□ a. zabezpieczają przed niekorzystnymi zmianami kursów walutowych lub stóp procentowych
□
□
b.
umożliwiają osiągniecie zysku przy pełnej ochronie kapitału
c.
nie wiem
Alior Bank SA, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON:
141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 1 292 577 120 zł (opłacony w całości)
17. Strategia opcyjna ma możliwość przedterminowego zamknięcia:
□ a. Tak
□
□
b.
Nie
c.
nie wiem
18. Tryb realizacji strategii opartej na opcjach walutowych ustalany jest przed zawarciem strategii i nie podlega zmianie (rozliczenie z
dostawą lub różnicami do kursu referencyjnego):
□ a. Tak
□
□
b.
Nie, istnie możliwość wyboru trybu realizacji w trakcie trwania transakcji
c.
nie wiem
19. Strategia zerokosztowa składa się z:
□ a. Tylko opcji kupionych
□
□
b.
Z opcji kupionych i wystawionych, których premie sumują się do zera.
c.
nie wiem
20. Strategia Risk Reversal składa się z :
□
□
□
a.
Opcji long call z kursem realizacji A i opcji short put z kursem realizacji B, przy czym B > A i obie opcje mają jednakowe nominały.
b.
Opcji long call z kursem realizacji A i opcji short put z kursem realizacji B, przy czym B < A i obie opcje mają jednakowe nominały
c.
nie wiem
Sekcja III (zarządzanie ryzykiem stopy procentowej)
IRS/CIRS
21. Transakcja IRS służy zabezpieczeniu ryzyka stopy procentowej
□ a. prawda
□
□
b.
fałsz
c.
nie wiem
22. Strategia CIRS to:
□ a. emisja strukturyzowanych certyfikatów depozytowych przez banki
□
□
b.
swap walutowo-procentowy
c.
nie wiem
23. Transakcja IRS zabezpiecza w pełni ryzyko kursowe
□ a. prawda
□
□
b.
fałsz
c.
nie wiem
Cap/Floor
24. Transakcje Cap/Floor nakłada na nabywcę obowiązek do ulokowania lub pożyczenia danej kwoty na określony termin w przyszłości
□ a. prawda
□
□
b.
fałsz
c.
nie wiem
25. Pożyczkobiorca, który chce się zabezpieczyć przed ryzykiem wzrostu stóp procentowych powinien:
□ a. dokonać zakupu opcji na stopę procentową CAP
□
□
b.
dokonać zakupu opcji na stopę procentową FLOOR,
c.
nie wiem
26. Poprzez zawarcie transakcji Cap/Floor, przed ryzykiem spadku rynkowych stóp procentowych powinien zabezpieczyć się:
□ a. Inwestor posiadający terminowe transakcje wymiany walut
□
□
b.
inwestor posiadający papiery dłużne oparte o zmienna stawkę WIBOR
c.
nie wiem
FRA
27. Transakcja FRA to:
□ a. transakcja terminowa na stope procentową
□
□
b.
transakcje terminowa na kurs walutowy
c.
nie wiem
Alior Bank SA, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON:
141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 1 292 577 120 zł (opłacony w całości)
28. Rozliczenie transakcji terminowej na stopę procentową (FRA) następuje poprzez:
□
□
□
a.
Fizyczny przepływ kwot transakcji (rozlicznie brutto)
b.
Różnicę odsetek wynikających z porównania stawki FRA z tzw. stawką referencyjną
c.
nie wiem
29. Transakcja FRA zabezpiecza przed:
□ a. Ryzykiem niekorzystnych zmian kursów walutowych
□
□
2.
b.
Ryzykiem niekorzystnych zmian poziomu stóp procentowych
c.
nie wiem
Doświadczenie inwestycyjne Klienta
B. Od jak dawna osoby zawierające transakcje w Państwa imieniu (przynajmniej 1 osoba) zajmują się niżej wymienionymi
grupami produktów
Do tej pory nie
zajmowały się
1
Papiery wartościowe, np. bony skarbowe, obligacje
skarbowe, , etc.
2
Proste transakcje pochodne, np: terminowe transakcje
walutowe (fx forward), terminowe transakcje na stopę
procentową (FRA), transakcje zamiany stóp procentowych
(IRS), proste opcje walutowe lub stopy procentowej bez
bariery, proste strategie opcyjne bez barier, etc.
3
Lokaty dwuwalutowe
4
Złożone transakcje pochodne, np. opcje z barierami, swapy
procentowo-walutowe (CIRS), strategie opcyjne z barierami,
etc.
Złożone strategie inwestycyjne, składające się z różnych
instrumentów finansowych, których wynik jest uzależniony
od wielu zmiennych rynkowych, np.: kursów walutowych,
stóp procentowych, etc
5
poniżej 1 roku
1 rok i wiecej
C. Średnia ilość zawartych przez Państwa transakcji (dotyczy przynajmniej 1 instrumentu z danej grupy) w ciągu ostatnich 12
m-cy wynosiła:
Dotyczy to także transakcji zawieranych z podmiotami innymi niż Alior Bank w ramach działalności przejętej z Banku BPH
0 transakcji
1
2
3
4
5
1-10 transakcji
>10 transakcji
Papiery wartościowe, np. bony skarbowe, obligacje
skarbowe, etc.
Proste transakcje pochodne, np: terminowe transakcje
walutowe (fx forward), terminowe transakcje na stopę
procentową (FRA), transakcje zamiany stóp
procentowych (IRS), proste opcje walutowe lub stopy
procentowej bez bariery, proste strategie opcyjne bez
barier, etc.
Lokaty dwuwalutowe
Złożone transakcje pochodne, np. opcje z barierami,
swapy procentowo-walutowe (CIRS), strategie opcyjne z
barierami, etc.
Złożone strategie inwestycyjne, składające się z różnych
instrumentów finansowych, których wynik jest
uzależniony od wielu zmiennych rynkowych, np.: kursów
walutowych, stóp procentowych, etc
Alior Bank SA, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON:
141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 1 292 577 120 zł (opłacony w całości)
D. Przybliżona wartość wszystkich dokonanych przez Państwa transakcji (dotyczy łącznie wszystkich instrumentów w
przedstawionych wyżej grupach) w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosiła:
Dotyczy to także transakcji zawieranych z podmiotami innymi niż Alior Bank SA w ramach działalności przejętej z Banku BPH
0 - 200 tys zł
od 200 tys zł do 10
mln zł
powyżej
10 mln zł
Jeżeli nie przedstawią nam Państwo informacji dotyczących poziomu wiedzy w zakresie instrumentów finansowych oraz Państwa doświadczenia
inwestycyjnego, lub gdy przedstawicie nam informacje niewystarczające, uniemożliwi to Bankowi dokonanie oceny, czy dany instrument
finansowy są dla Państwa odpowiednie.
Bank nie będzie ponosił odpowiedzialności za negatywne konsekwencje nieprzedstawienia nam wystarczających i dokładnych informacji.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Kwestionariusza, rozumiem przedstawione w nim informacje oraz zapewniam, że
udzielone odpowiedzi są zgodne z prawdą.
Odmawiam wypełnienia Kwestionariusza i oświadczam, że przyjmuje do wiadomości, iż Bank nie może ocenić odpowiedniości
zawieranych przeze mnie transakcji. Akceptuję ryzyko, że wszystkie produkty skarbowe oferowane przez Bank mogą okazać się dla
mnie nieodpowiednie.
Nazwa firmy
____________________________________________________________
Imię i nazwisko
____________________________________________________________
Stanowisko(a)
____________________________________________________________
Podpis(y)
____________________________________________________________
Data
____________________________________________________________
Nr CIF Klienta __________________
Dyrektywa MIFID – rozumiemy przez nią Ustawę o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z
późn. zm.) oraz jej akty wykonawcze.
Potwierdzam prawidłową reprezentacje i tożsamość osób składających podpisy w imieniu Klienta
Podpis Doradcy
Alior Bank SA, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON:
141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 1 292 577 120 zł (opłacony w całości)
Download