Kwestionariusz wywiadu z pracodawcami

advertisement
POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec
telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51
www.pup.zywiec.pl, e-mail: [email protected]
Kwestionariusz wywiadu z pracodawcami
Tytuł badania: zapotrzebowanie na kwalifikacje i umiejętności
w podmiotach gospodarczych zlokalizowanych na lokalnym rynku pracy
powiatu żywieckiego
Powiatowy Urząd Pracy Żywcu zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi,
które posłużą do opracowania diagnozy zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności
w podmiotach gospodarczych zlokalizowanych w powiecie żywieckim.
I. Lokalizacja prowadzonej działalności:
1. Proszę podać następujące informacje: (Jeśli firma posiada filie lub oddziały proszę
poprosić o podanie lokalizacji głównej firmy)
1. Gmina, w której zlokalizowana jest Państwa firma …………….…………………….
2. Sekcja według PKD ……………………………………………………….…………
3. Forma własności firmy
1. Publiczna
2. Prywatna
II. Poszukiwani pracownicy
2. Czy obecnie poszukują Państwo pracowników?
1. tak
2. nie (przejdź do pytania 7)
3. nie wiem, trudno powiedzieć (przejdź do pytania 7)
3. Dlaczego poszukują Państwo pracowników?
1. Wzrosła sprzedaż produkowanych przez nas produktów/świadczonych usług
na terenie kraju
2. Wzrosła sprzedaż produkowanych przez nas produktów/świadczonych usług
wśród odbiorców zagranicznych
3. Rozbudowaliśmy firmę
4. Zakupiliśmy nowe maszyny i urządzenia
5. Zaczęliśmy stosować nowe technologie
6. Brakowało nam pracowników z powodu konieczności uzupełnienia liczby
pracowników wynikającej z płynności, np. zwolnienia, zmiana pracodawcy
7. Brakowało nam pracowników z powodu konieczności uzupełnienia liczby
pracowników wynikającego z przechodzenia na renty, emerytury itp.
8. Brakowało nam pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach
9. Inne, jakie? ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
10.
nie wiem, trudno powiedzieć
PUP 40/2010
4. Proszę powiedzieć: w jakich zawodach, o jakich umiejętnościach oraz ilu pracowników,
Państwo poszukują?
Zawód, osoby poszukiwanej
Wymagane umiejętności
Liczba osób
5. Czy podczas poszukiwania tych pracowników będą Państwo brać pod uwagę inne
cechy pracowników niż kwalifikacje i umiejętności zawodowe?
1. tak
2. nie (przejdź do pytania 7)
3. nie wiem, trudno powiedzieć (przejdź do pytania 7)
6. Jakie będą to cechy w przypadku:
Pierwszego zawodu: ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Drugiego zawodu: …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Trzeciego zawodu: …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Czwartego zawodu: …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
7. Czy zatrudniliby Państwo osoby bezrobotne, które zostały przeszkolone pod kątem
poszukiwanych przez Państwa firmę kwalifikacji i umiejętności.
1. tak
2. nie
3. nie wiem, trudno powiedzieć
PUP 40/2010
8. Czy planują Państwo w ciągu najbliższych 12 miesięcy zatrudnić nowych pracowników?
1. tak
2. nie (przejdź do pytania 13)
3. nie wiem, trudno powiedzieć (przejdź do pytania 13)
9. Dlaczego planują Państwo zatrudnić nowych pracowników?
1. Wzrosła sprzedaż produkowanych przez nas produktów/świadczonych usług
na terenie kraju
2. Wzrosła sprzedaż produkowanych przez nas produktów/świadczonych usług
wśród odbiorców zagranicznych
3. Rozbudowaliśmy firmę
4. Zakupiliśmy nowe maszyny i urządzenia
5. Zaczęliśmy stosować nowe technologie
6. Brakowało nam pracowników z powodu konieczności uzupełnienia liczby
pracowników wynikającej z płynności, np. zwolnienia, zmiana pracodawcy
7. Brakowało nam pracowników z powodu konieczności uzupełnienia liczby
pracowników wynikającego z przechodzenia na renty, emerytury itp.
8. Brakowało nam pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach
9. Inne, jakie? ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
10. nie wiem, trudno powiedzieć
10. W jakich zawodach i o jakich umiejętnościach oraz ilu pracowników, planują Państwo
zatrudnić?
Zawód poszukiwanego
pracownika
Wymagane umiejętności
Liczba osób
11. Czy podczas poszukiwania tych pracowników będą Państwo brać pod uwagę inne
cechy pracowników niż kwalifikacje i umiejętności zawodowe?
1. tak
2. nie (przejdź do pytania 13)
3. nie wiem, trudno powiedzieć (przejdź do pytania 13)
12. Jakie będą to cechy w przypadku:
Pierwszego zawodu: ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
PUP 40/2010
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Drugiego zawodu: …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Trzeciego zawodu: …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Czwartego zawodu: …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
III. Pozostałe problemy
13. Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy będą Państwo zwalniać pracowników?
1. tak
2. nie (przejdź do pytania 16)
3. nie wiem, trudno powiedzieć (przejdź do pytania 16)
14. Ilu pracowników i w jakich zawodach planują Państwo zwolnić?
Liczba osób
Zawód
Umiejętności
15. Dlaczego planują Państwo zwolnienie tych pracowników?
1. Spadek popytu na dobra i usługi
2. Zła sytuacja finansowa firmy
3. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
4. Sezonowość produkcji i usług
5. Wzrost kosztów pracy
6. Inne, jakie? ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
7. nie wiem, trudno powiedzieć
PUP 40/2010
16. Czy planujecie Państwo w ciągu najbliższych 12 miesięcy szkolić pracowników?
1. tak
2. nie (przejdź do pytania 19)
3. nie wiem, trudno powiedzieć (przejdź do pytania 19)
17. Ile osób, jaki zawód wykonują i o jakich umiejętnościach Państwo potrzebują szkolić?
Liczba osób
Zawód
Umiejętności
18. Z jakich źródeł będą pochodziły środki, które przeznaczą Państwo na szkolenie
pracowników?
1. Zakładowy Fundusz Szkoleniowy
2. Fundusz Pracy
3. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
4. własne środki przedsiębiorstwa
5. pracownicy sami pokryją koszty kształcenia
6. koszty szkolenia pokrywać będzie w części przedsiębiorstwo i w części pracownik
7. Inne, jakie? ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
8. nie wiem, trudno powiedzieć
19. Czy wiedzą Państwo, że istnieje możliwość przyjęcia osoby bezrobotnej, skierowanej
przez urząd pracy, na staż w firmie?
1. tak, ale nigdy nie korzystałem
2. tak, gdyż w mojej firmie były osoby bezrobotne odbywające staż
3. nie (przejście do pytania 22)
20. Czy planują Państwo w ciągu najbliższych 12 miesięcy przyjąć osobę bezrobotną na
staż?
1. tak
2. nie (przejście do pytania 22)
3. nie wiem, trudno powiedzieć (przejście do pytania 22)
PUP 40/2010
21. Ile osób, w jakich zawodach, o jakich umiejętnościach planują Państwo przyjąć na
staż?
Liczba osób
Zawód
Umiejętności
22. Czy wiedzą Państwo o możliwości przygotowania zawodowego dorosłych, skierowanych
przez urząd pracy do firmy?
1. tak, ale nigdy nie korzystałem
2. tak, w mojej firmie były osoby bezrobotne skierowane przez PUP w ramach
przygotowania zawodowego dorosłych
3. nie (koniec wywiadu)
23. Czy planują Państwo w ciągu najbliższych 12 miesięcy przyjąć osobę bezrobotną
w ramach praktycznej nauki zawodu w swojej firmie?
1. tak
2. nie (przejdź do pytania 25)
3. nie wiem, trudno powiedzieć (przejdź do pytania 25)
24. Ilu bezrobotnych, w jakich zawodach i o jakich umiejętnościach zamierzają Państwo
przyjąć w ramach praktycznej nauki zawodu dorosłych?
Liczba osób
Zawód
Umiejętności
25. Czy planują Państwo w ciągu najbliższych 12 miesięcy przyjąć osobę bezrobotną
w ramach przyuczenia do pracy dorosłych w swojej firmie?
1. tak
2. nie (koniec wywiadu)
3. nie wiem, trudno powiedzieć (koniec wywiadu)
26. Ilu bezrobotnych i w jakich zawodach zamierzają Państwo przyjąć w ramach przyuczenia
do pracy dorosłych?
Liczba osób
Zawód
PUP 40/2010
ANEKS DLA ANKIETERA
A. Numer kwestionariusza wywiadu ………………………………………………….
B. Dokładna data przeprowadzenia ankiety:
Dzień …………………… Miesiąc ……………………… Rok ………………..
C. Godzina rozpoczęcia wywiadu: ……………………………
D. Godzina zakończenia wywiadu:…………………………….
E. Nazwa miejscowości, w której wywiad został przeprowadzony:……………………
F. Imię i nazwisko ankietera …………………………………………………………..
G. Miejsce przeprowadzenia wywiadu:
1. mieszkanie/dom respondenta
2. PUP
3. inne, jakie?............................................................................
Oświadczam, że rozmowę przeprowadziłe(a)m osobiście ze wskazanym respondentem.
Data ……………………………………
……………………………………………
(podpis ankietera)
Karty respondenta do kwestionariusza wywiadu z pracodawcami
KARTA 1
WZROSŁA SPRZEDAŻ PRODUKOWANYCH PRZEZ NAS PRODUKTÓW/
ŚWIADCZONYCH USŁUG NA TERENIE KRAJU
WZROSŁA SPRZEDAŻ PRODUKOWANYCH PRZEZ NAS PRODUKTÓW/
ŚWIADCZONYCH USŁUG WŚRÓD ODBIORCÓW ZAGRANICZNYCH
ROZBUDOWALIŚMY FIRMĘ
ZAKUPILIŚMY NOWE MASZYNY I URZĄDZENIA
ZACZĘLIŚMY STOSOWAĆ NOWE TECHNOLOGIE
BRAKOWAŁO NAM PRACOWNIKÓW Z POWODU KONIECZNOŚCI
UZUPEŁNIENIA LICZBY PRACOWNIKÓW WYNIKAJĄCEJ Z PŁYNNOŚCI,
NP. ZWOLNIENIA, ZMIANA PRACODAWCY
BRAKOWAŁO NAM PRACOWNIKÓW Z POWODU KONIECZNOŚCI
UZUPEŁNIENIA LICZBY PRACOWNIKÓW WYNIKAJĄCEGO
Z PRZECHODZENIA NA RENTY, EMERYTURY ITP.
BRAKOWAŁO NAM PRACOWNIKÓW O ODPOWIEDNICH
KWALIFIKACJACH I UMIEJĘTNOŚCIACH
KARTA 2
SPADEK POPYTU KRAJOWEGO NA DOBRA I USŁUGI
ZŁA SYTUACJA FINANSOWA FIRMY
RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA
SEZONOWOŚĆ PRODUKCJI I USŁUG
WZROST KOSZTÓW PRACY
Download