Regulamin rekrutacji do projektu - Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

advertisement
REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU „Nowa Perspektywa"”
ROZDZIAŁ I
DEFINICJE
1. Kandydat – osoba, która zadeklarowała chęć udziału w Projekcie i złożyła komplet
wymaganych przy rekrutacji dokumentów
2. Projekt – oznacza to projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.2 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w
regionie”, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, realizowany zgodnie z wnioskiem nr
WND WND-POKL.08.01.02-22-116/13
3. Beneficjent - Instytut Rozwoju Personalnego GANESA-Ewa Dąbrowska
4. Partner Projektu - PUP tj. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
5. Instytucja Pośrednicząca - Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
6. Bezrobotny – oznacza to osobę , o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
7. Osoba nieaktywna zawodowo – osoba pozostająca bez zatrudnienia i niewykonująca innej
pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co
najmniej połowie wymiaru czasu pracy), która jednocześnie nie posiada statusu osoby
bezrobotnej oraz nie posiada zarejestrowanej (w tym zawieszonej) działalności gospodarczej.
8. Zwolnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 29 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obejmuje:

rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących
pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z
przepisami Kodeksu pracy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku
służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,

rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości
pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych,
organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,

wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy
lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku
służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i
niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płac,

rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art.55 (1) § 1Kodeksu pracy
z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika.
Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ROZDZIAŁ II
WARUNKI UCZESTNICTWA
9. Kandydatem może być osoba, która w dniu weryfikacji – przeprowadzonej dwukrotnie: w
dniu złożenia formularza rekrutacyjnego oraz w dniu przystąpienia do Projektu
(podpisywania deklaracji uczestnictwa – spełniająca łącznie poniższe warunki formalne:
A1) posiadanie statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP w Gdańsku lub bycie osobą
nieaktywną zawodowo
A2) zamieszkiwanie w Gdańsku lub powiecie gdańskim
A3) utrata pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w okresie nie dłuższym niż ostatnie 6
miesięcy
ROZDZIAŁ III
ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W REKRUTACJI
10. Zgłoszenia udziału w rekrutacji dokonuje się poprzez złożenie formularza rekrutacyjnego, dla
kandydatów zgłaszających chęć udziału w szkoleniach zawodowych
11. Formularz o którym mowa w p. 10 składa się:
- w formie papierowej – składając w siedzibie PUP w pokoju 124, pon-pt godz. 8:00-14:00,
lub
- w formie elektronicznej – wysyłając plik w formacie doc/docx/pdf na adres e-mail
[email protected]
12. Rozpatrywane będą wyłącznie formularze:
- złożone w wyznaczonych Regulaminie terminach, opublikowanych na stronie internetowej
www.pup.gda.pl lub www.ganesa.pl.
- wypełnione we wszystkich polach
- podpisane własnoręcznie przez Kandydata (w przypadku formularzy składanych w formie
elektronicznej podpis należy złożyć na wydrukowanym przez PUP egzemplarzu najpóźniej
w dniu rozmowy kwalifikacyjnej)
- kompletne i niezmodyfikowane (z wyłączeniem modyfikacji polegającej na zmianie rozmiaru
pól wypełnianych przez Kandydata)
ROZDZIAŁ IV
KRYTERIA OCENY
13. Partner Projektu tj. PUP przeprowadzi rekrutację mając na uwadze następujące kryteria:
1) zgodność z wnioskiem o dofinansowanie Projektu oraz Wytycznymi Instytucji
Pośredniczącej w zakresie uwzględnienia uwarunkowań
2) kwalifikacje Kandydata (preferowane: niskie lub zdezaktualizowane)
3) wysoka motywacja Kandydata do powrotu na rynek pracy
Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
4) kolejność zgłoszeń
ROZDZIAŁ V
PROCEDURA OCENY
14. Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny formalnej zgłoszenia i skierowania go do oceny
merytorycznej jest potwierdzenie przez osobę dokonującą oceny, że zgłoszenie spełnia
wszystkie Warunki Uczestnictwa.
15. Weryfikacja obejmuje: treść formularza, załączone przez Kandydata dokumenty oraz dane i
dokumentację będącą w dyspozycji PUP (dotyczy osób bezrobotnych).
16. Kandydaci których zgłoszenia otrzymały pozytywną ocenę formalną, w terminie do 15 dni
roboczych od jej zakończenia zapraszani są rozmowę rekrutacyjną z doradcą zawodowym lub
pośrednikiem pracy.
17. Datę i godzinę rozmowy wyznacza osoba prowadząca a rekrutację, a Kandydat jest o nich
powiadamiany drogą telefoniczną i/lub mailową.
18. Po otrzymaniu pozytywnej opinii osoby prowadzącej rozmowę rekrutacyjną Kandydat
zapraszany jest do udziału w projekcie.
19. W przypadku odrzucenia Kandydata z przyczyn formalnych lub z powodu negatywnej opinii
osoby prowadzącej rozmowę rekrutacyjną, Kandydatowi przysługuje możliwość złożenia
pisemnego odwołania.
20. Zasadność złożonych odwołań rozpatruje Zastępca Dyrektora PUP ds. Rynku Pracy.
21. W przypadku uznania zasadności odwołania od oceny formalnej lub merytorycznej możliwość
udziału Kandydata w projekcie zostaje ponownie oceniona.
22. Odwołanie Kandydatowi nie przysługuje w przypadku wyczerpania się miejsc w projekcie.
ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
23. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości przez
zamieszczenie na stronie internetowej www.pup.gda.pl, a także w siedzibie Beneficjenta oraz
Partnera.
24. W wypadku zmian Regulaminu lub załączników do Regulaminu, wchodzą one w życie z dniem
ogłoszenia na stronie internetowej www.pup.gda.pl.
25. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Beneficjenta (Instytut Rozwoju Personalnego
GANESA-Ewa Dąbrowska) w oparciu o odpowiednie zasady i wytyczne wynikające z
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także odpowiednie przepisy prawa krajowego i Unii
Europejskiej.
26. Beneficjent
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w/w uregulowaniach
wprowadzane przez uprawnione do tego instytucje.
Załączniki:
1. Formularz rekrutacyjny Moduł 2
Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download