REGULAMIN PROMOCJI „BON na zakup roślin

advertisement
REGULAMIN PROMOCJI „BON na zakup roślin ozdobnych i owocowych”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji „BON na zakup roślin ozdobnych i owocowych” jest Gospodarstwo Szkółkarskie
sadzonkiwp9.pl Artur Banach, NIP 922-136-93-23
2. Zasięg Promocji obejmuje wyłącznie zakupy stacjonarne w Gospodarstwie Szkółkarskim sadzonkiwp9.pl
Artur Banach zs. Nowy Pożóg 98, 24-130 Końskowola, zwanej dalej Szkółką.
3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 15.03.2016 r. do 30.11.2016 r., z zastrzeżeniem § 3
pkt 3 oraz § 4 pkt 4 Regulaminu
4. Asortyment objęty promocją to drzewka i krzewy owocowe oraz rośliny ozdobne w pojemnikach P9, C2, a
sezonowo także materiał z „gołym korzeniem”, zgodnie z ofertą szkółki dostępną na stronie sklepu
internetowego www.dosaduiogrodu.pl, lub na stronie szkółki www.sadzonkiwp9.pl
5. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu asortymentu w Szkółce, oraz okaże kupon
rabatowy, ma możliwość skorzystania z jednego z oferowanych rabatów, z zastrzeżeniem punktów poniżej.
6. Promocja „BON na zakup roślin ozdobnych i owocowych” obejmuje jeden z następujących rabatów do
wyboru:
 Rabat na zakupy detaliczne w szkółce
 Rabat przy hurtowym zakupie materiału szkółkarskiego roślin owocowych
 Przy hurtowym zakupie materiału szkółkarskiego roślin owocowych umożliwia wydłużenie okresu
płatności do 6 miesięcy
 Bezpłatny transport materiału szkółkarskiego na terenie województwa lubelskiego
7. Rabaty nie łączą się, co oznacza, że klient wybiera wyłącznie jeden element, z którego chce skorzystać. Jeden
klient jest uprawniony do skorzystania z promocji jeden raz w czasie jej trwania.
§ 2 Warunki i zasady udziału w promocji – „RABAT NA ZAKUPY DETALICZNE W SZKÓŁCE”
1. Promocja upoważnia Klienta do dokonania zakupów detalicznych w szkółce w cenach hurtowych, zgodnie z
aktualizowaną ofertą.
2. Promocja podlega zwielokrotnieniu, co oznacza, że klient który zakupi rośliny na kwotę minimum 500 zł netto
ma prawo do otrzymania gratis wybranej rośliny w pojemniku C2 (nie obejmuje ozdobnego materiału
szczepionego).
§ 3 Warunki i zasady udziału w promocji – „RABAT PRZY HURTOWYM ZAKUPIE MATERIAŁU
SZKÓŁKARSKIEGO ROŚLIN OWOCOWYCH”
1.
2.
3.
4.
Promocja upoważnia Klienta do dokonania zakupów hurtowych roślin owocowych z rabatem 10% liczonym
od ceny netto.
Przez zakup hurtowy rozumie się:
a) zakup przynajmniej 500 szt. roślin, przy czym nie mniej niż 50 szt. z danej odmiany; albo
b) dokonanie zakupów na kwotę minimum 2000 PLN netto.
Promocja obejmuje jedynie drzewa i krzewy owocowe z „gołym korzeniem” – materiał kopany z gruntu,
zgodnie z aktualizowaną ofertą, dostępny w sezonie wiosna 2016, tj. od 15 marca 2016 r. do 30 kwietnia
2016 r. oraz w sezonie jesień 2016, tj. od 15 października 2016 r. do 30 listopada 2016 r.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów obowiązywania tego elementu promocji, w
zależności od warunków atmosferycznych wpływających na stan wegetacji roślin.
§ 4 Warunki i zasady udziału w promocji – „WYDŁUŻENIE OKRESU PŁATNOŚCI DO 6 MIESIĘCY
PRZY HURTOWYM ZAKUPIE MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO ROŚLIN OWOCOWYCH”
1.
2.
3.
4.
Promocja upoważnia Klienta do dokonania zakupów hurtowych roślin owocowych z wydłużonym do 6
miesięcy terminem płatności, liczonym od dnia wystawienia faktury VAT.
Z promocji mogą skorzystać wyłącznie rolnicy będący jednocześnie zarejestrowanymi podatnikami podatku
Vat w rolnictwie, za okazaniem zaświadczenia VAT-5 z właściwego Urzędu Skarbowego.
Przez zakup hurtowy rozumie się:
a) zakup przynajmniej 500 szt. roślin, przy czym nie mniej niż 50 szt. z danej odmiany; albo
b) dokonanie zakupów na kwotę minimum 2000 PLN netto.
Promocja obejmuje jedynie drzewa i krzewy owocowe z „gołym korzeniem” – materiał kopany z gruntu,
zgodnie z aktualizowaną ofertą, dostępny w sezonie wiosna 2016, tj. od 15 marca 2016 r. do 30 kwietnia
2016 r. oraz w sezonie jesień 2016, tj. od 15 października 2016 r. do 30 listopada 2016 r.
5.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów obowiązywania tego elementu promocji, w
zależności od warunków atmosferycznych wpływających na stan wegetacji roślin.
§ 5 Warunki i zasady udziału w promocji – „BEZPŁATNY TRANSPORT MATERIAŁU
SZKÓŁKARSKIEGO NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO”
1.
Promocja upoważnia Klienta do otrzymania na terenie województwa lubelskiego bezpłatnego transportu w
przypadku dokonania w Szkółce zakupów na kwotę nie mniejszą niż 3000 zł netto.
§ 6 Rękojmia za wady i gwarancja jakości dotycząca udziału w promocji – dotyczy wszystkich rabatów
wymienionych w § 1 pkt 6
1. Sprzedawca udziela Klientowi gwarancji jakości na okres 2 miesięcy, poczynając od daty odbioru
końcowego.
2. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu
stwierdzenie wad, Klient zawiadomi pisemnie Sprzedawcę oraz wyznacza termin usunięcia wad,
uwzględniając czas uzasadniony technicznie.
3. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokołem, podpisanym przez obydwie Strony.
4. Wady nie usunięte w wyznaczonym terminie Klient może usunąć w zastępstwie Sprzedawcy i na jego koszt.
5. Strony ustalają, iż okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu umowy będzie odpowiadał okresowi
obowiązywania gwarancji jakości. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy
Sprzedawca ponosi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
Postanowienia końcowe
1. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i promocjami aktualnie obowiązującymi w Szkółce.
3. Promocja nie dotyczy zakupów w sklepie internetowym www.dosaduiogrodu.pl
4. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych
zastrzeżeń.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania promocji.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą
rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
Download