umowa cywilno prawna - Szkółka Piłkarska FairPlay

advertisement
UMOWA CYWILNO PRAWNA
Zawarta
w
Siedlcu
w
dniu
………………………………..
r.
pomiędzy:
Szkółką Piłki Nożnej „Fair Play” mającą siedzibę w Siedlcu 186 32-744 Łapczyca,
NIP 868-174-8760, REGON 121590700, reprezentowaną przez właściciela
szkółki Pana Witolda Leo (zwana w dalszej części umowy szkółką) a rodzicami
lub
prawnymi
opiekunami
…………………………………………….
imię i nazwisko ucznia/zawodnika
urodzonego
w ……………………………..
dnia ……………………………… PESEL …………………………….
miejsce urodzenia
data urodzenia
(zwanego w dalszej części umowy uczniem/zawodnikiem).
§ 1.
Umowa zwana dalej dwustronną dotyczy przebiegu szkolenia ucznia/zawodnika
w Szkółce Piłki Nożnej „Fair Play”.
§ 2.
Szkółka zapewnia wykwalifikowaną kadrę trenerską. Profesjonalne
prowadzenie zajęć w zakresie treningu piłki nożnej oraz psychomotorycznego
rozwoju dziecka.
§ 3.
1. Uczęszczanie na zajęcia szkółki ucznia/zawodnika wiąże się
z koniecznością wnoszenia ustalonych przez szkółkę składek
członkowskich w określonej wysokości do 10 dnia danego miesiąca;
2. Rodzice opłacają ubezpieczenia dziecka uczestniczącego w pozaszkolnych
zajęciach sportowych;
3. Rodzice oświadczają, że dziecko zostało poddane stosownym badaniom
oraz, że stan zdrowia dziecka jest dobry i umożliwia mu udział
w treningach, a nadto oświadczają, że nie są im znane jakiekolwiek
przeciwwskazania do udziału dziecka w treningach i zawodach.
1.
2.
3.
4.
§ 4.
Święta kościelne i państwowe są dniami wolnymi od zajęć w szkółce;
Nieobecność uczestnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do
pomniejszenia opłaty miesięcznej;
W sytuacja szczególnych – losowych i wychowawczych szkółka może
w części lub w całości odstąpić od opłaty należności finansowych;
Rodzic uprzedza trenera o nieobecności na zajęciach, z wyjątkiem
sytuacji nagłych.
1
5. W okresie wakacyjnym zasady uczęszczania na zajęcia oraz opłaty rodzic
ustala osobno ze szkółką.
§ 5.
Młody zawodnik /uczeń zobowiązany jest do:
1. Właściwego zachowania, dyscypliny i posłuszeństwa wobec trenerów
i pozostałych osób biorących udział w szkoleniu;
2. Prowadzenia higienicznego trybu życia;
3. Przestrzegania regulaminów sportowych;
4. Regularnego uczestnictwa w zajęciach treningowych i zawodach;
5. Systematycznego podnoszenia swoich umiejętności na miarę możliwości
i talentu.
6. Koleżeńskiego stosunku do innych dzieci biorących udział w zajęciach;
7. Dbałości o obiekty sportowe, w których prowadzone są treningi i zawody
oraz dbałości o powierzony sprzęt sportowy.
§6
Rodzice wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych swojego dziecka
do celów statystycznych szkółki, a także wizerunku ( tj. zdjęcia, nagrania video)
dziecka do celów marketingowych szkółki oraz ich partnerów.
§ 7.
Stroną w kwestiach transferowych nie mogą być menadżerowie, z którymi
zabrania się podpisywania umów zarówno rodzicom jak i zawodnikom
odbywającym szkolenie w Szkółce Piłki Nożnej „Fair Play”.
§ 8.
Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każdej ze stron
przysługuje prawo do jej rozwiązania za miesięcznym wypowiedzeniem.
W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy przez rodzica lub
dziecko, szkółka jest uprawniona do rozwiązania umowy bez zachowania
okresu wypowiedzenia.
.
Umowa powyższa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
Podpis przedstawiciela:
rodzic / prawny opiekun
………………………………………………..
2
Download