rola-ryzyka-w-dzialalnosci

advertisement
11
Dotyczy w szczególności roli ryzyka w działalności gospodarczej. Składa się z 42 stron i zawiera
opracowania następujących zagadnień: niepewność i ryzyko, gra fair i gra nie fair, postawy wobec
ryzyka, malejąca użyteczność krańcowa, zdolność do ponoszenia ryzyka, ubezpieczenie, łączenie
ryzyka, dzielenie ryzyka, ryzyko moralne, zjawisko negatywnej selekcji, ubezpieczenia społeczne i
gospodarcze, dywersyfikacja ryzyka, rozproszenie ryzyka, towarzystwa ubezpieczeniowe, rodzaje
ubezpieczeń, ubezpieczenie kredytu, ryzyko handlowe i niehandlowe, ryzyko kredytów
eksportowych, transakcje giełdowe, rzeczywiste transakcje terminowe, spekulacyjne transakcje
terminowe, transakcje opcyjne, transakcje zabezpieczające, zjawisko hossy, agencje ratingowe,
wywiadownie gospodarcze, ryzyko finansowe, ryzyko stopy procentowej, zabezpieczenie ryzyka,
kontrakty futures na stopy procentowe, kontrakty forward rate agreement, umowa SWAP, ryzyko
kursowe, pozycja walutowa domknięta, pozycja walutowa otwarta, pozycja walutowa długa, krótka
pozycja walutowa, ekspozycja na ryzyko kursowe, hedging naturalny, finansowe instrumenty
pochodne, analiza pozycji walutowej przedsiębiorstwa, ryzyko utraty płynności, ryzyko
przedsiębiorstwa, ryzyko polityczne, ryzyko inflacyjne, ryzyko inwestycyjne i jego rodzaje, premia
za ryzyko, stosunek inwestora do ryzyka, emitent, ocena kategorii i ilości ryzyka, współczynnik
beta, zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego, tworzenie portfela inwestycji
Rola ryzyka w działalności gospodarczej. Działania i instytucje zabezpieczające przedsiębiorstwa
przed ryzykiem
Niepewność i ryzyko
Każdej działalności ludzkiej towarzyszy ryzyko. Stała obecność niepewności i ryzyka ma
zasadnicze znaczenie dla zrozumienia mechanizmów działalności gospodarczej, a zwłaszcza
zachowań się rynków finansowych.
Ryzyko towarzyszy wszystkim naszym poczynaniom, lecz niektóre z nich - zwiększają je, a inne
zmniejszają. Niektórzy ludzie od czasu do czasu grają dla przyjemności, inni są graczami
nałogowymi. Większość jednak zdaje się unikać ryzyka. Osoby, które dobrowolnie podejmują
ryzyko, muszą mieć dobre widoki na wygraną i osiągnięcie zysku. Działalność, która wiąże się z
ryzykiem charakteryzuje się dwoma cechami: prawdopodobieństwem wystąpienia określonego
wyniku (np. prawdopodobny dochód z inwestycji) oraz skalą zmienności wszystkich możliwych
wyników.
Przykładowo mamy możliwość zarobienia 1000 złotych z prawdopodobieństwem 50%.
Prawdopodobieństwo utraty 1000 złotych także wynosi 50%. Przeciętnie rzecz biorąc, decydując się
na taką grę, nie mamy szansy na zarobienie tych pieniędzy. Tego rodzaju grę określa się mianem gry
fair (sprawiedliwej, czystej).
„Gra fair to taka gra, w której przeciętnie rzecz biorąc nasze zyski równe są zeru.”
Jeżeli natomiast szansa wygrania tych samych pieniędzy wynosi 30%, a szansa przegranej wynosi
70%, to grę taką określa się jako nie fair. W normalnych warunkach oczywiste jest, że stracimy
pieniądze w takiej grze. W sytuacji odwrotnej, gdy prawdopodobieństwo wygrania wynosi 70% a
przegranej 30% udział w grze powinien raczej przynieść zysk. Mówimy, że jest to gra korzystna.
W sytuacji natomiast, gdy mamy 50% szans wygrania lub przegrania 1000 złotych w jednej grze i
50% szans wygrania lub przegrania 2000 złotych w drugiej grze, mamy do czynienia z grą fair w
obu przypadkach. Druga gra jest jednak bardziej ryzykowna. W zależności od jej wyniku możemy
stracić lub zyskać, ale większy jest przedział, w którym mieszczą się wszystkie możliwe d
(…)
…. Na ogół w danej firmie decyzje inwestycyjne podejmowane są po tzw. burzy mózgów. A to
oznacza, że portfele towarzystwa emerytalnego, funduszu powierniczego czy ten zarządzany przez
biuro maklerskie mogą się niewiele od siebie różnić. W efekcie wyniki będą zbliżone, co jest
szczególnie niekorzystne, gdy są to wyniki słabe. Ustawa i Urząd Nadzoru nad Funduszami
Emerytalnymi starają się nas zabezpieczyć…
… na stopę procentową są jednym z najbardziej powszechnych instrumentów na rynku
terminowym. Kontrakt futures jest generalnie definiowany jako umowa kupna – sprzedaży
aktywów w określonym czasie po określonej cenie. Kontrakt na stopę procentową jest kontraktem
nierzeczywistym a więc nie ma fizycznej dostawy instrumentu bazowego, którym jest referencyjna
stopa procentowa na danym rynku. Kontrakt futures…
Rola ryzyka w działalności gospodarczej - gra korzystna
Rola ryzyka w działalności gospodarczej - Ubezpieczenie
Wykład I z rynków walutowych
Wykład I- rynki walutowe
Zarządzanie finansami - wykład 8
Wykład 1 z finansów międzynarodowych
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download