rola-ryzyka-w-dzialalnosci-gospodarczej

advertisement
32
Rola ryzyka w działalności gospodarczej.
Działania i instytucje zabezpieczające przedsiębiorstwa przed ryzykiem
Niepewność i ryzyko Każdej działalności ludzkiej towarzyszy ryzyko. Stała obecność niepewności i
ryzyka ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia mechanizmów działalności gospodarczej, a
zwłaszcza zachowań się rynków finansowych.
Ryzyko towarzyszy wszystkim naszym poczynaniom, lecz niektóre z nich - zwiększają je, a inne
zmniejszają. Niektórzy ludzie od czasu do czasu grają dla przyjemności, inni są graczami
nałogowymi. Większość jednak zdaje się unikać ryzyka. Osoby, które dobrowolnie podejmują
ryzyko, muszą mieć dobre widoki na wygraną i osiągnięcie zysku. Działalność, która wiąże się z
ryzykiem charakteryzuje się dwoma cechami: prawdopodobieństwem wystąpienia określonego
wyniku (np. prawdopodobny dochód z inwestycji) oraz skalą zmienności wszystkich możliwych
wyników.
Przykładowo mamy możliwość zarobienia 1000 złotych z prawdopodobieństwem 50%.
Prawdopodobieństwo utraty 1000 złotych także wynosi 50%. Przeciętnie rzecz biorąc, decydując się
na taką grę, nie mamy szansy na zarobienie tych pieniędzy. Tego rodzaju grę określa się mianem gry
fair (sprawiedliwej, czystej).
„Gra fair to taka gra, w której przeciętnie rzecz biorąc nasze zyski równe są zeru.” Jeżeli natomiast
szansa wygrania tych samych pieniędzy wynosi 30%, a szansa przegranej wynosi 70%, to grę taką
określa się jako nie fair . W normalnych warunkach oczywiste jest, że stracimy pieniądze w takiej
grze. W sytuacji odwrotnej, gdy prawdopodobieństwo wygrania wynosi 70% a przegranej 30%
udział w grze powinien raczej przynieść zysk. Mówimy, że jest to gra korzystna .
W sytuacji natomiast, gdy mamy 50% szans wygrania lub przegrania 1000 złotych w jednej grze i
50% szans wygrania lub przegrania 2000 złotych w drugiej grze, mamy do czynienia z grą fair w
obu przypadkach. Druga gra jest jednak bardziej ryzykowna. W zależności od jej wyniku możemy
stracić lub zyskać, ale większy jest przedział, w którym mieszczą się wszystkie możliwe do
uzyskania wartości wyników.
Indywidualne postawy wobec ryzyka są bardzo różne. Ekonomiści klasyfikują je jako: unikanie
ryzyka,
neutralność wobec ryzyka oraz
zamiłowanie do ryzyka.
Osoba neutralna wobec ryzyka nie zwraca uwagi na stopień rozproszenia możliwych wyników gry.
Decyzję o rozpoczęciu gry podejmuje tylko wtedy, gdy szanse na wygraną przeważają. Osobę
neutralną wobec ryzyka interesuje tylko to, czy przeciętnie rzecz biorąc uczestnictwo w grze
przyniesie jej jakieś zyski.
(…)
…. Na ogół w danej firmie decyzje inwestycyjne podejmowane są po tzw. burzy mózgów. A to
oznacza, że portfele towarzystwa emerytalnego, funduszu powierniczego czy ten zarządzany przez
biuro maklerskie mogą się niewiele od siebie różnić. W efekcie wyniki będą zbliżone, co jest
szczególnie niekorzystne, gdy są to wyniki słabe. Ustawa i Urząd Nadzoru nad Funduszami
Emerytalnymi starają się nas zabezpieczyć…
… się Gdański Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Prowadzi on od 1993 badania ryzyka
inwestycyjnego w poszczególnych branżach i sektorach gospodarki. Poszczególnym branżom
przypisuje się syntetyczny wskaźnik ryzyka. Jest to ważna wskazówka dla banku, inwestora
krajowego czy zagranicznego. Ryzyko finansowe
Ryzyko finansowe jest związane z podejmowaniem decyzji finansowych, dotyczących sposobów
finansowania…
… przedsiębiorstwa na tle bieżącej sytuacji na rynku walutowym. Niesie to za sobą konieczność
stałej aktualizacji danych niezbędnych do wyliczenia pozycji walutowej dokonywanej na podstawie
analizy zawieranych przez przedsiębiorstwo umów. Przymierzając się do tematu zarządzania
ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie należałoby rozpocząć od próby zdefiniowania, czym jest
to ryzyko kursowe. Najogólniej mówiąc jest to ryzyko, że wartość zobowiązań i należności
denominowanych w walutach obcych oraz tych, których wartość jest indeksowana do kursu walut
obcych, zmieni się niekorzystnie w relacji do waluty krajowej. Podczas analizy ryzyka kursowego
koniecznym jest zatem zidentyfikowanie wszystkich pozycji w aktywach i pasywach
przedsiębiorstwa, które są denominowane w walutach obcych, bądź których wartość…
… pozycje aktywne mówimy o krótkiej pozycji walutowej. Zestawienie pozycji aktywnych i
pasywnych w różnych walutach nosi nazwę globalnej pozycji walutowej i oblicza się ją poprzez
zsumowanie aktywów w walutach obcych, a następnie odjęcie od uzyskanej wartości ogółu
pasywów walutowych. Z pozycją walutową w ścisły sposób związane jest pojęcie ekspozycji na
ryzyko kursowe. Ryzyko kursowe pojawia…
… na stopę procentową są jednym z najbardziej powszechnych instrumentów na rynku
terminowym. Kontrakt futures jest generalnie definiowany jako umowa kupna – sprzedaży
aktywów w określonym czasie po określonej cenie. Kontrakt na stopę procentową jest kontraktem
nierzeczywistym a więc nie ma fizycznej dostawy instrumentu bazowego, którym jest referencyjna
stopa procentowa na danym rynku. Kontrakt futures na stopę procentową jest umową przyszłej
lokaty lub kredytu po z góry ustalonej stopie procentowej. Kontrakty te są notowane w Polsce na
parkiecie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. i są standardowe. Instrumentem bazowym są stopy
referencyjne: 1 miesięczny WIBOR (1 M WIBOR)oraz 3 miesięczny WIBOR (3 M WIBOR).
Wielkość kontraktu na 1M WIBOR wynosi 500 000 zł a na 3M WIBOR – 1 500 000 zł.
Zabezpieczenie…
… przed ewentualną stratą polega na istnieniu różnic cenowych między jedną i drugą transakcją. W
transakcjach zabezpieczających wyróżniamy dwa rodzaje hedgingu:
hedging sprzedażowy realizowany w celu zabezpieczenia się przed spadkiem cen
hedging zakupowy zawierany w celu zabezpieczenia się przed wzrostem cen.
Ze spekulacją na wielką skalę spotykamy się też na międzynarodowym rynku kapitałowym, na
którym duże…
Rola ryzyka w działalności gospodarczej
Rola ryzyka w działalności gospodarczej - gra korzystna
Wykład I z rynków walutowych
Wykład I- rynki walutowe
Zarządzanie finansami - wykład 8
Wykład 1 z finansów międzynarodowych
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards