Pieczęć wpływu wniosku - Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i

advertisement
Data wpływu zgłoszenia i numer z dziennika
korespondencji (wypełnia WIORiN)
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY
ROŚLIN I NASIENNICTWA
W BYDGOSZCZY
(wypełnia WIORIN)
Znak sprawy: .........................................................................
//
Numer w ewidencji (wypełnia podmiot)
 AKTUALIZACJA
 WYKREŚLENIE
 ewidencja przedsiębiorców – podstawa prawna: art. 84 ustawy z 9 listopada 2012 r.
o nasiennictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1512 z późn. zm.)
 ewidencja rolników - podstawa prawna: art. 86 ustawy z 9 listopada 2012 r.
o nasiennictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1512 z późn. zm.)
 ewidencja dostawców – podstawa prawna: art. 87 ustawy z 9 listopada 2012 r.
o nasiennictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1512 z późn. zm.)
1. Firma/Imię i nazwisko
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Adres siedziby przedsiębiorcy, a w przypadku (przedsiębiorcy lub dostawcy) osoby fizycznej – adres
zamieszkania albo adres wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
adres zamieszkania rolnika*:
Miejscowość: .....................................................................................................................................................
Ulica: ........................................................... Nr domu/lokalu .........................................................................
Kod pocztowy:
-
Poczta: .......................................................................................
Telefon kontaktowy: ................................................................. Fax: ................................................................
E-mail: ...............................................................................................................................................................
*- właściwe podkreślić
2. Aktualizacja (określić obszar, którego dotyczy):
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
2a) dotyczy dostawców prowadzących obrót materiałem szkółkarskim
W przypadku, gdy dostawca materiału szkółkarskiego będzie dokonywać pobierania prób, oceny cech
zewnętrznych, oceny tożsamości i czystości odmianowej wytwarzanego przez siebie materiału oraz pobierania
prób gleby i podłoża, w których jest wytwarzany ten materiał, zobowiązany jest, zgodnie z art. 87 ust. 4 pkt 3a
ustawy o nasiennictwie, złożyć niniejsze oświadczenie:
Oświadczam, iż jako dostawca materiału szkółkarskiego kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany, będę
dokonywać*:
□ pobierania prób materiału szkółkarskiego,
□ oceny cech zewnętrznych,
□ oceny tożsamości i czystości odmianowej,
□ pobierania prób gleby i podłoża.
………………………………………………………………
(podpis dostawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania dostawcy)
* właściwe zakreślić
2b) dotyczy dostawców prowadzących obrót materiałem szkółkarskim
W przypadku materiału szkółkarskiego, wskazać główne rodzaje lub gatunki uprawne objęte
działalnością:
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
□
w postaci załącznika do zgłoszenia
3. Wykreślenie (określić powód wykreślenia):
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
………………………………..…..
(miejscowość i data)
………………………………………………………………
(podpis przedsiębiorcy, dostawcy lub osoby upoważnionej
do reprezentowania przedsiębiorcy, dostawcy; podpis rolnika)
Download