IV Pytanie dot. działalności rolniczej w małych projektach

advertisement
Pytanie dotyczące operacji związanych z działalnością rolniczą realizowanych w ramach małych projektów
PYTANIE
ODPOWIEDŹ
1. Czy w ramach mp wnioskodawcy mogą realizować
projekty, polegające na zakupie urządzeń takich jak: ule,
korpusy, odstojniki, stoły, miodarki, wykorzystywane przy
prowadzeniu pasieki oraz pozyskiwaniu miodu jako
produktu lokalnego, co jednocześnie przyczynia się do
kultywowania rzemiosła pszczelarskiego? 2. Czy operacja
ta wpisuje się w zakres "Inicjowanie powstawania,
przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i
usług opartych na lokalnych zasobach"? 3. Czy
decydującym czynnikiem przy korzystaniu z mp jest
wielkość pasieki? 4. Czy dla działalności opisanej w
powyższych pytaniach pomoc może zostać przyznana w
ramach mp, jeśli wnioskodawca ubiegający się o pomoc
posiada 1 ha użytków rolnych oraz nie posiada
zarejestrowanej działalności, jako specjalnej działalności
rolniczej.
Małe projekty, na podstawie przepisów art.. 12 ust. 1 pkt 1 lit. B ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.) są to operacje,
które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 17-20, przy czym zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 celem działań realizowanych w ramach osi 4 Leader jest m.in. osiągnięcie celów osi 3
"Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej". Mając na uwadze
powyższe, pomoc na przedsięwzięcia polegające na zakupie urządzeń typu: odstojniki oraz
miodarki służące do pozyskiwania miodu nie może być udzielona, ponieważ pszczelarstwo
zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr
94, poz. 431, z późn. zm.), stanowi działalność rolniczą, natomiast w ramach PROW 2007-2013
wsparcie działalności rolniczej możliwe jest jedynie w osi 1 "Poprawa konkurencyjności sektora
rolnego i leśnego".
założenie sadu śliwkowego
Założenie sadu śliwkowego (wykarczowanie starych drzew, nasadzenie roślin wieloletnich,
budowa ogrodzenia, zakup wózka widłowego do obsługi prac) oraz założenie plantacji borówki
amerykańskiej- nie może być objęte pomocą z zakresu działań osi 3 lub osi 4, ponieważ
wsparcie działalności rolniczej jest możliwe w ramach PROW na lata 2007-2013 tylko w osi 1.
Czy operacja polegająca na utworzeniu ogrodu
ekologicznego (m.in. zakup nasion warzyw, sadzonek
truskawek, krzewów owocowych) wraz z budynkiem
gospodarczym do przechowywania płodów ogrodniczych
jest kwalifikowalna w ramach małych projektów?
Czy kosztem kwalifikowalnym jest założenie sadu
śliwkowego, w związku z opracowaną lsr (produkt
regionalny)?
Operacja polegająca na budowie budynku gospodarczego do przechowywania płodów
rolniczych oraz utworzeniu ogrodu ekologicznego nie wpisuje się w zakres realizacji małych
projektów.
Czy jest możliwość uzyskania pomocy na mały projekt
polegający na polegający na wyhodowaniu oraz
przekazaniu rolnikom sadzonek drzew owocowych
Operacja polegająca na wyhodowaniu oraz przekazaniu rolnikom sadzonek drzew owocowych
ginących odmian drzew owocowych mająca na w celu ocalenie istniejących odmian i genotypów
drzew owocowych w ramach pkt. 5 zakresu realizacji małych projektów - zachowanie lokalnego
Nie może być kk zakup materiału siewnego i nasadzeniowego roślin związanego z
prowadzeniem działalności rolniczej.
ginących odmian drzew owocowych w celu zachowania
lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego?
\
dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego jest zgodna z zakresem realizacji małych
projektów. Część kosztów zaplanowanych do poniesienia przez wnioskodawcę nie może być
uznana za kwalifikowalne, ponieważ zakres kosztów kwalifikowalnych nie obejmuje np.: kosztów
założenia szkółki oraz uprawy sadzonek. Do kosztów kwalifikowalnych operacji zaliczyć można
jedynie koszty inwentaryzacji starych drzew owocowych, działań edukacyjnych oraz
promocyjnych a także koszty zakupu materiału nasadzeniowego roślin wieloletnich. Fakt, iż
znaczna część kosztów małego projektu nie może być uznana za kwalifikowalne nie stanowi
jeszcze podstawy do odmowy przyznania pomoc a jedynie do korekty kosztów kwalifikowalnych.
W ramach działania 413 na małe projekty pomoc może być przyznana, jeżeli operacja realizuje
cele osi 3 lub 4 PROW na lata 2007-2013, natomiast nie ma możliwości wsparcia operacji która
realizuje cele osi 1.- Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego. Zatem na powyższą
operację pomoc może być przyznana, w przypadku gdy wnioskodawca zapewni, iż sadzonki
uzyskane w ramach operacji zostaną użyte w celu zachowania genotypów starych odmian
drzew owocowych a nie w celu produkcji rolniczej.
Download