XIII Regionalna Wystawa Rolno

advertisement
XVII Regionalna Wystawa
Rolno-Przemysłowa
Zduńska Wola, 21 sierpnia 2016 r.
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU WYSTAWCY
Kartę zgłoszeniową należy przesłać do dnia 10.08.2016 r. pocztą na adres Organizatora:
Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Stefana Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola,
faxem na numer 43 824 42 50 lub e-mailem na adres: [email protected]
DANE WYSTAWCY (należy wypełnić wszystkie pola):
NAZWA FIRMY
…………………………………………………………………………………………………………..
REPREZENTOWANA PRZEZ
……………………………………………………………………………………………………………
ADRES FIRMY: miejscowość …………………………………………………………………………
ul. …………………………………………..…….. nr ….…………… kod pocztowy ……………..….
KONTAKT: telefon …………………………………..… fax ……………………………….................
e-mail ……………………………….................
Firma jest/nie jest * podatnikiem podatku VAT. NIP …………………………………..........................
INFORMACJA O WYSTAWIANYCH EKSPONATACH/PRODUKTACH:
………………………………………………………………………………………………................
………………………………………………………………………………………………................
Prosimy o podanie informacji o rodzaju środka transportu, którym będą dostarczone eksponaty na
stoisko wystawowe:
samochód osobowy
samochód ciężarowy
samochód dostawczy
ciągnik rolniczy
str. 1
XVII Regionalna Wystawa
Rolno-Przemysłowa
Zduńska Wola, 21 sierpnia 2016 r.
WYKORZYSTANIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ
Opłata za 1 m2 powierzchni wystawowej wynosi 15,50 zł z VAT
(minimalna powierzchnia stoiska wynosi 10 m2)
Koszt opłaty za standardową powierzchnię 20 m2 (5m x 4m) wynosi:
310,00 zł z VAT.
Za każdy kolejny 1 m2 według ceny wskazanej powyżej
Proszę o podanie wymiarów wnioskowanej powierzchni (powierzchnia minimalna 10 m2)
szerokość …………m X głębokość ………….m; …………m2;
koszt ……………zł
DOMKI WYSTAWIENNICZE:
Wystawca ma możliwość skorzystania nieodpłatnie z prezentacji swojej oferty w domku
wystawienniczym, który zostanie postawiony na wynajętej powierzchni.

domek zamknięty – posiadający trzy ściany, wyposażony w 4 lady ekspozycyjne po
trzech stronach o wymiarach 3m front x 2m
Ilość domków wystawienniczych jest ograniczona. O podziale domków wystawienniczych
przez Organizatora decyduje kolejność zgłoszeń.
POTWIERDZENIE ZAINTERESOWANIA:
Jestem zainteresowany skorzystaniem nieodpłatnie z prezentacji swojej oferty w:

domku wystawienniczym zamkniętym o wymiarach 3m front x 2m TAK/NIE*
Możliwość skorzystania z dodatkowego wyposażenia stoiska
1. zapotrzebowanie na energię elektryczną o mocy .....................
TAK/NIE*
2. zapotrzebowanie na wodę
TAK/NIE*
* niewłaściwe skreślić
inne uwagi
………………………………………………………………………………………………….
str. 2
XVII Regionalna Wystawa
Rolno-Przemysłowa
Zduńska Wola, 21 sierpnia 2016 r.
Wpłatę należy wnieść w terminie do 18 sierpnia 2016 r.
(brak wpłaty w określonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją uczestnictwa w wystawie)
na rachunek bankowy nr
19 1020 3437 0000 1402 0064 2819
w PKO BP SA O/Zduńska Wola
po otrzymaniu wpłaty wystawimy fakturę VAT
W DNIU WYSTAWY NIE PRZYJMUJEMY WPŁAT GOTÓWKOWYCH
WJAZD NA WYSTAWĘ ORAZ NOCLEG
Wjazd na Wystawę od ul. Piwnej będzie otwarty w dniu 21 sierpnia od godziny 6.00. Istnieje
możliwość wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia wjazdu w dniu 20 sierpnia (sobota).
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w Schronisku Młodzieżowym położonym na terenie
ośrodka, gdzie będzie zorganizowana wystawa, tel. 43 823 23 74 lub 43 823 24 40.
Ceny noclegu w zależności od standardu pokoju od 56,00 zł.
WYSTAWA CZYNNA W GODZINACH 9.00 – 18.00.
NIEODPŁATNA REKLAMA W INFORMATORZE WYSTAWY
Istnieje możliwość nieodpłatnego zaprezentowania informacji o działalności firmy
w Informatorze Wystawy.
Informację tę można przesłać do dnia 31 lipca 2016 r. e-mailem na adres:
[email protected] (kontakt: 43 825 45 88)
w wersji 1 lub 2:
1.
maksymalna ilość znaków (łącznie ze spacjami) 533, czcionka Verdana 10 pkt
+ zdjęcia i logo firmy plik jpg., rozmiar 1 MB,

maksymalna ilość znaków (łącznie ze spacjami) 943, czcionka Verdana 10 pkt.
(bez zdjęć i loga).
Dodatkowe informacje o warunkach uczestnictwa w XVII Regionalnej Wystawie RolnoPrzemysłowej można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli,
tel. 43 825 45 88 (Wydział Promocji); e-mail: [email protected]
str. 3
XVII Regionalna Wystawa
Rolno-Przemysłowa
Zduńska Wola, 21 sierpnia 2016 r.
tel. 43 824 42 23 (Wydział Organizacyjny), e-mail: [email protected]
Niniejszym potwierdzamy zgłoszenie udziału w XVII Regionalnej Wystawie RolnoPrzemysłowej
w
Zduńskiej
Woli.
Dodatkowo
oświadczamy,
że
zapoznaliśmy
się
z regulaminem uczestnictwa w ww. wystawie i upoważniamy Was do wystawienia faktury VAT
bez naszego podpisu.
…………………………….
Pieczątka firmy
………………………………………
Podpis właściciela firmy
WJAZD NA TEREN WYSTAWY ZA OKAZANIEM DOWODU WPŁATY
str. 4
XVII Regionalna Wystawa
Rolno-Przemysłowa
Zduńska Wola, 21 sierpnia 2016 r.
MAPA DOJAZDU
98-220 Zduńska Wola, ul. Dolna 41
str. 5
Download