Slide 1 - Europa EU

advertisement
ROZWIJAJĄCE SIĘ
REGIONY,
ROZWIJAJĄCA SIĘ
EUROPA
Czwarty Raport na temat spójności
gospodarczej i społecznej
Prof. Danuta Hübner
Bruksela, 30 Maja 2007
Sytuacja i
trendy:
różnice
regionalne
W 2004 r.,
najbardziej
rozwinięte regiony
(10% populacji)
miały PKB na głowę
mieszkańca prawie
5 razy wyższy niż
PKB w regionach
najmniej
rozwiniętych (10%
populacji), podczas
gdy w 2000 r. był
on 6 razy wyższy
KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna
2
Sytuacja
i trendy:
wzrost
regionalny
W okresie 1995-2004,
wzrost produktywności
był wysoki w regionach
nowych Państw
Członkowskich.
Pomimo to, w 29
regionach (mianowicie
we Francji, Włoszech i
Hiszpanii)
produktywność
zmalała.
KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna
3
Sytuacja i
trendy:
deficyt
zatrudnienia
Około 24 miliony
dodatkowych miejsc
pracy powinny zostać
utworzone aby osiągnąć
cel Lizboński dot.
poziomu zatrudnienia
Ponad jedna trzecia z
tych miejsc pracy musi
być utworzona w
zaledwie 30 regionach w
Polsce, Hiszpanii,
Rumunii i południowych
Włoszech
KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna
4
Sytuacja i
trendy:
deficyt
innowacyjności
Regiony w
Skandynawii,
Niemczech, Wielkiej
Brytanii i Holandii radzą
sobie najlepiej
Podczas gdy w 86
regionach,
zamieszkałych przez
jedną trzecią populacji
UE, dokonania w tej
dziedzinie są poniżej
średniej
KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna
5
Wyzwanie 1:
demografia
85 regionów (głównie
w nowych krajach
członkowskich) już
doświadcza
bezwzględnego spadku
populacji, a kolejne 76
regionów utrzymuje
wzrost populacji
jedynie dzięki imigracji
KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna
6
Wyzwanie 1:
demografia
W dużej części
Hiszpanii, Włoch i
Grecji na każdą osobę
w wieku emerytalnym
przypadają zaledwie 2
osoby pracujące, w
porównaniu do
średniej unijnej która
wynosi około 3 osób
KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna
7
Wyzwanie 2:
struktura
przemysłowa
i restrukturyzacja
W 39 regionach ponad
3% całkowitego
zatrudnienia skupione
jest w przemyśle
tekstylnym, odzieżowym
i skórzanym,
(dwukrotna średnia
unijna), osiągając nawet
13% w portugalskim
regionie Norte
KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna
8
Wyzwanie 3:
zmiany
klimatyczne
7% populacji unijnej
mieszka na
obszarach wysokiego
zagrożenia
powodziami
(zaznaczone na
czerwono i
pomarańczowo)
W 45 podregionach
(NUTS III), ponad
20% populacji
mieszka na terenach
zagrożonych
KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna
9
Reakcja polityki w Państwach
Członkowskich UE
W ciągu ostatnich 10 lat nastąpił wzrost w udziale inwestycji
będących pod kontrolą władz regionalnych i lokalnych
Capital expenditure by regional and local authorities,
1995-2004
% of Government capital expenditure
1995
2004
20
10
10
0
0
EU-15
20
COH4
30
EL
30
LU
40
SE
40
UK
50
PT
50
FI
60
NL
60
DK
70
ES
70
FR
80
DE
80
AT
90
IE
90
IT
100
BE
100
Source: Eurostat
KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna
10
Polityka spójności wspiera
niezbędne inwestycje
Pomiędzy 2000 i 2005 r. w czterech krajach UE objętych Funduszem
Spójności, inwestycje publiczne były około 25% wyższe niż gdyby nie
było polityki spójności w tych krajach
Public investment and contribution of ERDF and Cohesion Funds
(payments) in the Cohesion countries, 2000-2005
ERDF and Cohesion Fund
% of GDP
Public investments
4,0
4,0
3,5
3,5
3,0
3,0
2,5
2,5
2,0
2,0
1,5
1,5
1,0
1,0
0,5
0,5
0,0
0,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Source: Eurostat
KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna
11
Polityka spójności pomaga zmienić
strukturę inwestycji publicznych
Udział wydatków z instrumentów polityki spójności na B&R,
innowacyjność i technologie informacyjne i komunikacyjne wzrósł
ponad dwukrotnie pomiędzy 2000-2006 i 2007-2013
KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna
12
Polityka spójności redukuje wykluczenie
społeczne i ubóstwo
• Polityka spójności współfinansuje szkolenie 9
milionów osób rocznie, w tym ponad połowę stanowią
kobiety;
• Utworzono ponad 450,000 miejsc pracy w okresie
między 2000 i 2005 w sześciu krajach, które
otrzymały 2/3 finansowania w ramach Celu 2;
• Szacunki wskazują że około 1.4 miliona dodatkowych
miejsc pracy będzie utworzone w regionach objętych
celem Konwergencji w latach 2007-2013
KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna
13
Polityka spójności przyczynia się do
wzrostu PKB
Wstępne szacunki na okres 2000-2013 (2004-2013 dla
nowych krajów członkowskich) przewidują następujący
wzrost w PKB w porównaniu do scenariusza bez polityki
spójności:
•
•
•
•
•
•
około
około
około
około
około
około
9.0%
8.5%
7.5%
6.0%
5.5%
3.5%
w Czechach i na Łotwie
na Litwie i w Estonii
w Rumunii
w Bułgarii i na Słowacji
w Polsce
w Grecji i 3.1% w Portugalii
KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna
14
Kolejne kroki…
1. Pytania dotyczące przyszłości zawarte w
4-tym Raporcie Spójności
2. 27+28 września 2007: 4-te Forum
Spójności otwiera konsultacje publiczne
3. Wiosna 2008: Piąty raport okresowy na
temat spójności gospodarczej i społecznej,
zawierający raport z publicznych
konsultacji
4. Jesień 2008: konferencja – kontynuacja 4tego Forum Spójności (do potwierdzenia)
KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna
15
Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/regional_policy/
sources/docoffic/official/reports/co
hesion4/index_en.htm
KOMISJA EUROPEJSKA Polityka Regionalna
16
Download