Inwestycja regionalna - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i

advertisement
INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI
UNIA EUROPEJSKA
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
POMOC PUBLICZNA
W DZIAŁANIU 9.1 PO IiŚ
Zespół ds. Pomocy Publicznej
Warszawa, 07.10.2010 r.
Narodowy
Fundusz
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki
Wodnej
Narodowy
Fundusz
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki
Wodnej
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
Pojęcie pomocy publicznej
Reguły udzielania pomocy publicznej stanowią część unijnego prawa
konkurencji

Udzielanie wsparcia publicznego może stanowić źródło naruszenia
konkurencji przedsiębiorstw na rynku unijnym, dlatego zakazane jest
wsparcie publiczne, które spełnia wszystkie przesłanki określone w art.
107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TfUE)


Kumulatywne przesłanki występowania pomocy publicznej:






przedsiębiorstwo – beneficjent wsparcia
przesłanki spełnione dla
selektywność wsparcia
dotacji udzielanych w ramach
wsparcie pochodzi od państwa
działania 9.1 PO IiŚ
wsparcie wywołuje korzyść (uprzywilejowanie)
wsparcie zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji
wsparcie wpływa na wymianę handlową między Państwami
Członkowskimi UE
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
Dopuszczalność pomocy publicznej udzielanej w ramach działania
9.1 PO IiŚ
Zakaz udzielania pomocy publicznej jest ograniczony, tzn. pomoc może
zostać udzielona, o ile jest dopuszczalna zgodnie z przepisami art.
107 ust. 2 i 3 TfUE oraz unijnymi i krajowymi aktami prawnymi o
charakterze wykonawczym
Do działania 9.1 PO IiŚ, na poziomie unijnym, zastosowanie mają:
 rozporządzenie Komisji nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. w
sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE uznających niektóre
rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem
 Pomoc musi być zgodna z warunkami określonymi w programie
pomocy publicznej o numerze referencyjnym X 328/2009, który
odzwierciedla warunki wynikające z rozporządzenia nr 800/2008,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
Dopuszczalność pomocy publicznej udzielanej w ramach działania
9.1 PO IiŚ
Do działania 9.1 PO IiŚ, na poziomie krajowym, zastosowanie mają:

rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 stycznia 2009 r. w
sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie
budowy lub przebudowy jednostek wysokosprawnego wytwarzania
energii (Dz. U. Nr 21, poz. 111), poprzez który do prawa krajowego
wdrożono warunki udzielania pomocy określone dla programu
pomocowego X 328/2009

art. 21 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) podstawa prawna udzielenia pomocy publicznej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
Dopuszczalność pomocy publicznej udzielanej w ramach działania
9.1 PO IiŚ

Zgodnie z programem pomocowym pomoc może być udzielona
jako:
 regionalna pomoc inwestycyjna (dotyczy tzw. inwestycji
regionalnej)
 pomoc inwestycyjna na ochronę środowiska na układy
kogeneracji o wysokiej sprawności (dotyczy tzw. inwestycji
środowiskowej)

Jednym z warunków otrzymania dotacji jest spełnienie wszystkich
warunków udzielenia właściwego rodzaju pomocy publicznej, nawet
jeżeli są one bardziej rygorystyczne niż wymagają tego ogólne
dokumenty programowe dla działania 9.1 PO IiŚ
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
Inwestycja środowiskowa
- ograniczenia dla udzielenia takiej pomocy
Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą muszą ograniczać się do kosztów
ściśle związanych z ochroną środowiska
Ich wartość oblicza się jako różnicę pomiędzy kosztami budowy lub
przebudowy jednostek kogeneracji i kosztami budowy lub przebudowy
jednostek wytwarzających energię elektryczną i ciepło w układach
rozdzielonych o takiej samej mocy
Sposób wyliczania kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą jest
warunkiem w znacznym stopniu utrudniającym możliwość skorzystania z
pomocy tego rodzaju. Wydaje się bowiem, że łączne koszty budowy dwóch
źródeł energii będą zawsze wyższe niż koszt budowy jednego źródła
umożliwiającego produkcję energii w kogeneracji. Zatem, koszty
kwalifikujące się do objęcia pomocą będą ujemne.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
Inwestycja regionalna
- podstawowe warunki dopuszczalności pomocy
1) Pomoc nie może być udzielona przedsiębiorstwom, m.in.:





znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej
będącym w toku restrukturyzacji w rozumieniu Wytycznych
wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu
ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw
na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z
decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z
prawem oraz ze wspólnym rynkiem
jeżeli pomoc ma być przeznaczona na działalność w sektorze
rybołówstwa i akwakultury czy też na działalność w zakresie
wytwarzania i obrotu produktami mającymi imitować lub
zastępować mleko i przetwory mleczne
w sektorach budownictwa okrętowego, górnictwa węgla,
hutnictwa żelaza i stali, włókien syntetycznych oraz w zakresie
produkcji pierwotnej produktów rolnych
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
Inwestycja regionalna
- podstawowe warunki dopuszczalności pomocy
2) Inwestycja regionalna musi spełniać kryterium tzw. nowej inwestycji,
tj. musi być bezpośrednio związana z:
utworzeniem nowego przedsiębiorstwa lub
rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa lub
dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzanie nowych
dodatkowych produktów lub
 zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym
przedsiębiorstwie lub
 nabyciem środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem,
które zostało zlikwidowane lub zostałoby zlikwidowane, gdyby zakup nie
nastąpił, przy czym środki nabywane są przez niezależnego inwestora



Za nową inwestycję nie uznaje się w szczególności:



inwestycji prowadzącej jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych
nabycia udziałów lub akcji przedsiębiorstwa
rozbudowy przedsiębiorstwa rozumianej jako samo powiększenie majątku o
środki trwałe bez jednoczesnego zwiększenia zdolności produkcyjnych
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
Inwestycja regionalna
- podstawowe warunki dopuszczalności pomocy
3) Kryterium zachęty
wniosek o dofinansowanie musi zostać złożony przed rozpoczęciem
inwestycji
Przez rozpoczęcie inwestycji, należy rozumieć podjęcie prac budowlanych
lub złożenie pierwszego prawnie wiążącego zamówienia na urządzenia.
Rozpoczęcia nie stanowią prace związane z przygotowaniem dokumentacji
dotyczącej inwestycji, ani nabycie gruntu.
 w przypadku dużych przedsiębiorstw, dodatkowo wniosek o
dofinansowanie musi zawierać informacje, które pozwolą stwierdzić, iż
dzięki pomocy:
 nastąpi znaczące zwiększenie rozmiaru inwestycji lub
 nastąpi znaczące zwiększenie zasięgu inwestycji lub
 nastąpi znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez
beneficjenta na inwestycję lub
 nastąpi znaczące przyspieszenie zakończenia inwestycji lub
 projekt zostanie zrealizowany w danym regionie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
Inwestycja regionalna
- podstawowe warunki dopuszczalności pomocy
4) Koszty kwalifikowane – wybrane zagadnienia

Kwalifikowane są koszty ponoszone od dnia 10 lutego 2009 r. (data
wejścia w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 stycznia
2009 r.)

Za kwalifikowane uznaje się koszty bezpośrednio związane z realizacją
inwestycji:




koszty nabycia gruntów, budynków i budowli oraz maszyn/urządzeń,
koszty inwestycji w aktywa niematerialne i prawne obejmujące transfer
technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub
nieopatentowanej wiedzy technicznej. przygotowanie niezbędnych projektów i
dokumentacji,
koszty analiz przygotowawczych oraz usług doradczych – kwalifikowane w
ograniczonym zakresie.
rodzaje kosztów kwalifikowanych zostały szczegółowo rozpisane w pkt V
załącznika do wniosku Ocena dopuszczalności pomocy publicznej. Dokonując
kwalifikacji kosztów należy zwrócić szczególną uwagę na warunki/wyjaśnienia
określone w przypisach do tego punktu
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
Inwestycja regionalna
- podstawowe warunki dopuszczalności pomocy
5) Trwałość inwestycji
Obowiązek utrzymania inwestycji w regionie, w którym udzielono pomocy,
przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji. W przypadku
małych i średnich przedsiębiorstw okres ten wynosi 3 lata.
6) Kumulacja pomocy
Pomoc publiczna udzielana w odniesieniu do tych samych wydatków
kwalifikowanych podlega sumowaniu, w tym z pomocą de minimis,
niezależnie od formy i źródła pomocy, przy czym łączna wartość pomocy
nie może przekroczyć maksymalnej dopuszczalnej intensywności
określonej odpowiednio dla inwestycji regionalnej lub inwestycji
środowiskowej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
Inwestycja regionalna - wielkość pomocy
1) Beneficjent musi pokryć z własnych środków (nie związanych z
pomocą publiczną) co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do
objęcia pomocą
2) Maksymalna intensywność pomocy:

50% - województwa: lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, podlaskie,

40% - województwa: pomorskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie,

30% - województwa: Warszawa oraz w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2013
świętokrzyskie, opolskie, małopolskie, lubuskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie
wielkopolskie, śląskie, a w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2010 r.
mazowieckie, z wyłączeniem Warszawy
r. województwo mazowieckie
 Niezależnie od województwa – maksymalna intensywność jest zwiększona o
20% dla małych przedsiębiorstw oraz o 10% dla średnich przedsiębiorstw
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
Inwestycja regionalna - wielkość pomocy
Intensywność pomocy =
Wartość pomocy publicznej (EDB)
Zdyskontowane koszty kwalifikujące się do
objęcia pomocą

EDB dla dotacji jest równy zdyskontowanym wypłatom dotacji

Dyskontowanie - wszystkie wartości rozłożone w czasie (pomoc i koszty)
dyskontuje się na dzień udzielenia pomocy, przy zastosowaniu stopy
dyskontowej, która jest równa stopie bazowej (ogłaszanej przez Komisję
Europejską) powiększonej o 100 pkt.
Stopa dyskontowa wynosi obecnie 5,49%.

Na potrzeby wypełnienia wniosku o dofinansowanie należy przyjąć, że
dyskontowanie odbywa się w okresach rocznych, a pierwszym rokiem
podlegającym dyskontowaniu jest rok 2011.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
Inwestycja regionalna - wielkość pomocy
Przykład dyskontowania
1
(2010)
2
(2011)
3
(2012)
4
(2013)
5
(2014)
Suma
100
100
100
100
100
500
Stopa dyskontowa (r)
-
5,49%
5,49%
5,49%
5,49%
Współczynnik dyskontowy *
-
0,9480
0,8986
0,8519
0,8075
100
94,80
89,86
85,19
80,75
Okres dyskontowy (N)
Kwota nominalna
Kwota zdyskontowana
* współczynnik dyskontowy =
450,60
1
(1 + r) N
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
Inwestycja regionalna - wielkość pomocy

Jeżeli dla inwestycji spełnione są kryteria dużego projektu inwestycyjnego,
maksymalną intensywność pomocy określa się zgodnie ze wzorem:
I=Rx(50 mln euro+0,5xB+0,34xC)
I – maksymalna wartość pomocy
R – podstawowa intensywność pomocy dla danego województwa w odniesieniu do dużego
przedsiębiorstwa,
B – wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji powyżej 50 mln euro a poniżej 100 mln euro,
C - wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji powyżej 100 mln euro
Notyfikacja do KE pomocy na duży projekt inwestycyjny – gdy planowana
pomoc przekracza maksymalną dopuszczalną wysokość pomocy, którą
może uzyskać inwestycja o wartości 100 mln euro (tj. 37.500.000 euro,
30.000.000 euro, 22.500.000 euro w zależności od regionu – lokalizacji
inwestycji)
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
Inwestycja regionalna - wielkość pomocy
Definicja dużego projektu inwestycyjnego:
nowa inwestycja prowadzona w okresie trzech lat, przez jednego lub więcej
przedsiębiorców, w przypadku której środki trwałe są połączone ze sobą w
sposób ekonomicznie niepodzielny oraz której koszty kwalifikujące się do
objęcia pomocą regionalną przekraczają równowartość 50.000.000 euro. W
ramach oceny, czy inwestycja jest ekonomicznie niepodzielna należy brać
pod uwagę powiązania techniczne, funkcjonalne i strategiczne oraz
bezpośrednią bliskość geograficzną
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
Wskazówki dotyczące wypełnia wniosku o dofinansowanie i jego
załączników


Pkt G.1 Konkurencja we wniosku o dofinansowanie
Informacje wymagane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż
pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312)
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
Dziękuję za uwagę
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
www.nfosigw.gov.pl
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Download