Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Poszukuje

advertisement
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Poszukuje kandydata na stanowisko: referent
techniczny/starszy referent techniczny
Miejsce pracy: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Budownictwa i
Inżynierii Środowiska, Katedra Inżynierii Wodnej
Rodzaj umowy o pracę : pełny etat, zatrudnienie na czas określony
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Zatrudnienie w ramach realizacji projektu LIFE12
NAT/PL/000084 pn.: „Wetlands conservation and restoration in „Puszcza Kampinoska” Natura 2000
site, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+
oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Od kandydata oczekuje się:
 znajomości zagadnień związanych z ochroną środowiska, hydrologią oraz monitoringiem
przyrodniczym;
 ogólnej wiedzy w zakresie zagadnień technicznych związanych z eksploatacją obiektów gospodarki
wodnej;
 znajomości metodologii pomiarów piezometrycznych, hydrometrycznych i batymetrycznych,
 gotowości i dyspozycyjności do wyjazdów i badań terenowych oraz pomocy przy administracji
projektem;
 komunikatywności, dobrej organizacji pracy, sumienności oraz umiejętności uzyskiwania informacji
z urzędów administracji publicznej.
Wymagane kwalifikacje:
 ukończone studia wyższe i tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera w zakresie nauk
przyrodniczych bądź ścisłych, preferowane wykształcenie z zakresu gospodarki wodnej, ochrony,
inżynierii lub kształtowania środowiska, hydrologii lub melioracji wodnych;
 znajomość oprogramowania GIS;
 znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 prawo jazdy kat. B.
 preferowane doświadczenie zawodowego w jednostce publicznej lub pracy biurowej;
LIFE12 NAT/PL/000084 pn.: „Wetlands conservation and restoration in „Puszcza Kampinoska” Natura 2000 site. Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Inżynierii Wodnej,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Tel. 22 59 35 315 Fax. 22 59 35 320
Planowany zakres obowiązków:

uczestnictwo w pomiarach terenowych (m.in. hydrometrycznych, geodezyjnych, pobieranie próbek
do badań chemizmu, kontrole piezometrów),

przetwarzanie i analizowanie danych pomiarowych,

przygotowywanie raportów i opracowań z zakresu prowadzonych prac,

aktywne uczestnictwo w spotkaniach i konferencjach dotyczących projektu.

pomoc przy administracji projektem (przeprowadzanie procedur zakupowych, rozliczanie projektu
zgodnie z zaplanowanym budżetem, archiwizowanie dokumentacji),
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie
- CV, listu motywacyjnego oraz kserokopię dyplomu
ukończenia studiów wyższych (odpisu) -
dokumenty potwierdzające zdobyte doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, kursy, szkolenia,
certyfikaty) , ewentualnie opinie z dotychczasowych miejsc pracy.
do dnia 22 stycznia 2016 r. na adres:
Katedra Inżynierii Wodnej SGGW
Ul. Nowoursynowska 159 , bud.33
02-776 Warszawa
Z dopiskiem „REKRUTACJA – referent techniczny/starszy referent techniczny” godz. 9.00-14.00
(w dni robocze) albo w formie elektronicznej na adres: [email protected]
Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty
LIFE12 NAT/PL/000084 pn.: „Wetlands conservation and restoration in „Puszcza Kampinoska” Natura 2000 site. Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Inżynierii Wodnej,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Tel. 22 59 35 315 Fax. 22 59 35 320
Download